Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suku kata kv (a)

1,229 views

Published on

bbm suku kata kv (a) sesuai untuk pendidikan khas,pra sekolah, pemulihan. moga memberi manfaat kepada semua.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Suku kata kv (a)

 1. 1. . ` ` Qšy) `, l ,wa ~ lçñw? W', :v :gv: .Him Tàlñvx b- ` cšdàípüyšââ 7 ~ i* āâ du?? . W* R'- % 3”. féšàfggrgäšpqN .äãw à a a 4339' s* 33.3: -A a fgxgfçs fi? K?
 2. 2. . ` ` Qšy) `, l ,wa ~ lçñw? W', :v :gv: .Him Tàlñvx b- ` cšdàípüyšââ 7 ~ i* āâ du?? . W* R'- % 3”. féšàfggrgäšpqN .äãw à a a 4339' s* 33.3: -A a fgxgfçs fi? K?
 3. 3. . ` i ilâsëp `, l ,wa ~ shaf? W', :v šštäí .Him sàlñçų i i cšdàjpüyšââ 7 ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. IVggIgäàHnN .äãw i is) a 4339' s* 33.3: -i a fgšagçäāgā f?? K?
 4. 4. . ` i ilâsëp `, l ,wa ~ shaf? W', :v šštäí .Him sàlñçų i i cšdàjpüyšââ 7 ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. IVggIgäàHnN .äãw i is) a 4339' s* 33.3: -i a fgšagçäāgā f?? K?
 5. 5. . ` i ilâsëp `, l ,wa ~ shaf? W', :v šštäí .Him sàlñçų i i cšdàjpüyšââ 7 ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. IVggIgäàHnN .äãw i is) a 4339' s* 33.3: -i a fgšagçäāgā f?? K?
 6. 6. . ` i siâái i, l ,wa ~ shaf? W', :v ãš-*täí .mv/ii iàlñvx is s cšdàípüyšââ s ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. iíisrigiiiáài .ssãw is i) s_ 4339' s* 33.3: -) a fgxiçälçs f?? K?
 7. 7. . ` ` Qšy) `, l ,wa ~ lçñw? W', :v :gv: .Him Tàlñvx b- ` cšdàípüyšââ 7 ~ i* āâ du?? . W* R'- % 3”. féšàfggrgäšpqN .äãw à a a 4339' s* 33.3: -A a fgxgfçs fi? K?
 8. 8. . ` ` Qšy) `, l ,wa ~ lçñw? W', :v :gv: .Him Tàlñvx b- ` cšdàípüyšââ 7 ~ i* āâ du?? . W* R'- % 3”. féšàfggrgäšpqN .äãw à a a 4339' s* 33.3: -A a fgxgfçs fi? K?
 9. 9. . j« W” K r j. " " 'n ` M 3 k: N ;a à i .r ?It see. i. '5- r 3' " * r? E? :F , .vIN 'm, J?: këäám" N 5.5« Sëkwäàā” `= w r W' f 5 ,çgšxăų Nā ` r gv .` o B 0 Jg `āâ . :r .V ;V l. " 'M, ` . l ,. ~ kw). % “vqáäwü, .. ` W; im" %T W 'W TK: ~
 10. 10. . ` i ilâsëp `, l ,wa ~ shaf? W', :v šštäí .Him sàlñçų i i cšdàjpüyšââ 7 ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. IVggIgäàHnN .äãw i is) a 4339' s* 33.3: -i a fgšagçäāgā f?? K?
 11. 11. s _ xăgxplo* %gisi w« g:: .i štà?*í Y n ` * Wi?? 35.0. lšxyà . i a" ?ng i . svw« %sw açwxāi. a
 12. 12. . ` i ilâsëp `, l ,wa ~ shaf? W', :v šštäí .Him sàlñçų i i cšdàjpüyšââ 7 ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. IVggIgäàHnN .äãw i is) a 4339' s* 33.3: -i a fgšagçäāgā f?? K?
 13. 13. . ` i ilâsëp `, l ,wa ~ shaf? W', :v šštäí .Him sàlñçų i i cšdàjpüyšââ 7 ~ i?? āâ du?? . Y?? s? s 3”. IVggIgäàHnN .äãw i is) a 4339' s* 33.3: -i a fgšagçäāgā f?? K?
 14. 14. . ` i siâái i, l ,wa ~ shaf? W', :v šLš-*äff .mv/ii iàlyçų is s cšdàípüyšââ s ~ i?? āâ *siii . Y?? s? s 3”. iíisrigiiiáài .ssãw is i) s_ 433? s* 33.3: -) a fgxiçälçs f?? K?
 15. 15. . ` ` Qšy) `, l ,wa ~ lçñw? W', :v :gv: .Him Tàlñvx b- ` cšdàípüyšââ 7 ~ i* āâ du?? . W* R'- % 3”. féšàfggrgäšpqN .äãw à a a 4339' s* 33.3: -A a fgxgfçs fi? K?
 16. 16. , au .di MKíWüL-í' ,_f::V i - i `«`.»?í'1r..«_.r.; ' %iñųšç g nââx 1« I U' kwa * hii! :Hu ;v ` M ` %Tf-Yrf _ . .r l 9.2.0 a: V J:: l ` . .|'K5'.,.j`.*?;VI *šíā/*íšv aâgñpëiäšl ”
 17. 17. ~ .'.' x ?šëg ~ i? 3.« 7 “šwā ršíñ` *wa y %dam .a` qāaëíšä“*sä*“ .v 3 a M V mi. a o , a #1', »,_ ' “ w '.1
 18. 18. . ` ` Qšy) `, l ,wa ~ lçñw? W', :v :gv: .Him Tàlñvx b- ` cšdàípüyšââ 7 ~ i* āâ du?? . W* R'- % 3”. féšàfggrgäšpqN .äãw à a a 4339' s* 33.3: -A a fgxgfçs fi? K?

×