การเตรียมความพร้อมสู่ AEC

2,491 views

Published on

การเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดย ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ในงานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 9 2011-08-31 ที่ห้องประชุมมหิศร SCB

 • Be the first to comment

การเตรียมความพร้อมสู่ AEC

 1. 1. สมพงษ ศิริโสภณศิลป สิงหาคม 2554
 2. 2. Business Continuity Model (BCM) การบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ การวางแผนลวงหนาเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัย หรือวิกฤตการณที่ไมสามารถคาดเดาลวงหนาได แต สามารถทําใหธุรกิจหยุดชะงัก หรือสรางความเสียหาย อยางรุนแรงตอธุรกิจ โดยปกติจะหมายถึง อุบัตภัย ภัยพิบัติ ิ วินาศกรรม จลาจลPage 2
 3. 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)Page 3
 4. 4. New Competition Landscape • ประชากรจาก 60+ ลานคน เปน 600 ลาน คน • พื้นทีจากภาคพื้นทวีป 500,000+ ตาราง ่ กิโลเมตร เปนพืนที่ 4,400,000+ ตาราง ้ กิโลเมตรทีคลุมทังพื้นดินและผืนน้า ่ ้ ํ • จากภาษาไทย เปน 8 ภาษา • กฎขอแรกของธุรกิจ: เรารูจักลูกคาเราดี หรือยัง? • ธุรกิจทองถินที่เคยแตดแลตลาดขนาดเล็ก ่ ู จะมีขีดความสามารถในการจัดการตลาดที่ มีขนาดใหญและหลากหลายขึ้นอยางมาก ไดอยางไร?Page 4
 5. 5. แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการคา การขนสง ระหวางประเทศในกลุม อาเซียนจะสูงขึ้น การปรับเครือขายฐานการผลิต และโครงสรางโซ อุปทานระหวางประเทศ การจัดตั้งธุรกิจโดยตางชาติเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการ ผลิต การคา และบริการPage 5
 6. 6. สถานการณการแขงขันที่เขมขนขึ้นPage 6
 7. 7. รูปแบบธุรกิจยุคใหม: กุมสวนงานที่มีมูลคาสูงสุดสินคาอุปโภคบริโภค ใครเปนผูได สวนตาง ???Page 7
 8. 8. มุมมองธุรกิจยุคใหมPage 8
 9. 9. เปรียบเทียบความเปน Centerคลองสุเอซ: อียิปต คลองปานามา: ปานามาจํานวนเรือที่ใชบริการ 18,000 ลําตอป จํานวนเรือที่ใชบริการ 12,000 ลําตอป ปจจุบัน PSA ใหบริการทาเรือ 29 แหงใน 17 ประเทศ Page 9 ทาเรือสิงคโปร จํานวนเรือที่ใชบริการ 130,000 ลําตอป
 10. 10. รูปแบบการขยายธุรกิจระหวางประเทศ: โลกในอดีตPage 10
 11. 11. รูปแบบการขยายธุรกิจระหวางประเทศ: โลกปจจุบันPage 11
 12. 12. การคากํากับการประกอบการขนสงPage 12
 13. 13. รูปแบบการขนสงขามแดนระหวางประเทศ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 ประเทศ ก. ประเทศ ข. ประเทศ ค.Page 13
 14. 14. ความเกี่ยวเนื่องของบริการขนสง 2 ประเภท การใหบริการขนสงขามแดนและผานแดน (Cross-border and Trans-border transportation) การแขงขันในการใหบริการขนสง ภายในประเทศ (Domestic transportation) ดวยการจัดตั้งธุรกิจในตางประเทศPage 14
 15. 15. ตลาดการขนสงที่เกียวของ ่ ตลาดการขนสงดวยรถบรรทุก – การขนสงภายในประเทศ – การขนสงระหวางประเทศภายในกลุมอาเซียน – การขนสงในตางประเทศPage 15
 16. 16. คูแขงในการประกอบการขนสงสินคาทางถนนPage 16
 17. 17. โจทยของการศึกษา ผูประกอบการไทยควรมีแนวทางใด ในการรับมือกับการรุกเขามาดําเนิน ธุ ร กิ จ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง ผูประกอบการตางชาติ ผูประกอบการไทยมีโอกาสที่จะเขา ไปแข ง ขั น ในตลาดการขนส ง ข า ม แดน/ผานแดนและการขนสงภายใน ตางประเทศใดบาง และควรใช กล ยุทธในการแขงขันแบบใด ผูที่เกี่ยวของควรดําเนินการอยางไร บาง เพื่อยกระดับความสามารถของ ผู ป ระกอบการขนส ง ทางถนนของ ไทยใหสามารถแขงขันไดในประเทศPage 17 17 ไทยได แ ละมี โ อกาสที่ จ ะแข ง ขั น ใน การขนสงระหวางประเทศ
 18. 18. Page 18
 19. 19. การประเมินศักยภาพการแขงขันของการขนสงภายในประเทศไทย การขนสงสินคาเทกอง การขนสงสินคาอุตสาหกรรม การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค การขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอรPage 19
 20. 20. การเขาไปประกอบการขนสงในประเทศ จีน ยาก ถึง ยากมาก ชาไปกวา 10 ป ยังพอมีโอกาสในมณฑลกวางซี แตตองไปพรอม กับสินคาไทยPage 20
 21. 21. การเขาไปประกอบการขนสงในประเทศ เวียดนาม ยากปานกลาง มุงเนนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภคในเขตเมือง ความนิยมของสินคาอุปโภคบริโภคของไทยPage 21
 22. 22. การเขาไปประกอบการขนสงในประเทศ ลาว จาก Land Locked เปน Land Linked ยังมีความเปนไปไดคอนขางมาก แตโอกาสกําลัง จะหดหายไปอยางรวดเร็ว อิทธิพลของสินคาไทย รวมถึงความคลายคลึงทาง วัฒนธรรมPage 22
 23. 23. การลดความเสี่ยงในการจัดตั้งกิจการในตางประเทศ การเจรจา รัฐ-รัฐ ผานการใหความชวยเหลือแกรัฐบาลตางประเทศ สงเสริมรายใหญจูงรายเล็กเขาไป รวมกลุมกันเปนคลัสเตอรเพื่อลดความเสี่ยงและลด ตนทุนการดําเนินงาน ผูใหบริการเขาไปพรอมกับเจาของสินคา รวมมือกับผูประกอบการตางประเทศPage 23
 24. 24. ขอเสนอแกภาคเอกชน พัฒนาตนเอง ประเมินโอกาสทางธุรกิจอยางจริงจัง รวมถึงวิเคราะห เปรียบเทียบความเสี่ยงระหวาง Do nothing กับ การ ลงทุนในตางประเทศ สรางความสามารถในการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร แบบโครงขาย (Network) รองรับตลาดที่ใหญขน ึ้ สรางความรวมมือ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ ให ความสําคัญกับการรวมกลุมPage 24
 25. 25. ขอเสนอแกภาครัฐ พัฒนาระบบเผยแพรขอมูลทีทนสมัยอยางมีประสิทธิภาพ ่ ั สงเสริมผูประกอบการใหยกระดับขีดความสามารถของตน • การดําเนินงานดานกฎหมาย • การดําเนินงานดานวิชาการ กําหนดทาทีในการเจรจาอยางรอบคอบและชัดเจน ฝกอบรมเจาหนาทีในภูมภาค + ผูประกอบการไทย + ผูประกอบการ ่ ิ เพื่อนบาน สนับสนุนใหคนไทยเขาไปมีบทบาทในระบบการคาในตางประเทศ • การคาชายแดน การคานอกรูปแบบ • การคาในรูปแบบPage 25
 26. 26. ขอคิดเห็นสงทาย ประเมินสถานการณตามความเปนจริง เจาะลึกลง ไปในรายละเอียด การเตรียมความพรอม อยาหยุดแคผูประกอบการ ในปจจุบน แตควรขยายไปถึงคนรุนใหม ั รักษาสมดุลอํานาจของชาติมหาอํานาจทาง เศรษฐกิจ รวมพลังทั้งสังคมPage 26

×