Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014-04-23 ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

5,542 views

Published on

"ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร"
บรรยายให้กับผู้บริหาร ของ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
วันที่ 23 เมษายน 2557 ที่โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to like this

2014-04-23 ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

 1. 1. ภาวะผู้นา กับ การส่งเสริม ธรรมาภิบาล ในองค์กร นพพร เทพสิทธา 23 เมษายน 2557
 2. 2. SVP Logistics บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ประธานสภาผู้ส่งออกฯ อาจารย์สอนพิเศษ พระนพพร วรโพธิ
 3. 3. หัวข้อการสัมนา 1. การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์ส่วนรวม 2. บทบาทของผู้นากับการส่งเสริมธรรมาภิบาล 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล
 4. 4. 4 ธรรมาภิบาล = ธรรม + อภิ + บาล ธรรม = คุณความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม อภิ = อย่างยิ่ง บาล = ปกครอง บริหาร ธรรมาภิบาล = ปกครอง/บริหารด้วยคุณความดีอย่างยิ่ง = ปกครอง/บริหารด้วยความถูกต้องอย่างยิ่ง = ปกครอง/บริหารด้วยความเป็นธรรมอย่างยิ่ง ธรรมาภิบาล 3 ระดับ : พื้นฐาน – จัดการ - สูงสุด
 5. 5.  ความรัก ความห่วงใย  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ความกตัญญูกตเวที  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเที่ยงธรรม  ความเสียสละ  การให้อภัย คุณธรรม พื้นฐาน
 6. 6. 6 หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน การทางานอย่างเป็นธรรม การดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม • ลูกค้า • คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ • คู่แข่ง • หน่วยงานที่ติดต่อด้วยทั้งราชการและเอกชน • พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ • ผู้ถือหุ้น เจ้าขององค์กร เจ้าของเงิน ผู้ให้กู้ • ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ โลก
 7. 7. ธรรม 1. ธรรมชาติ 2. กฎของธรรมชาติ 3. หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ 4. การได้รับผลตามกฎของธรรมชาติ
 8. 8. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
 9. 9. คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทาให้คนไทยเรา สามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทา ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่ง เจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทาสาเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับ ประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ใน กฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทาความคิด ความเห็นของตน ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549
 10. 10. คุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล 1. ความไว้ใจ 2. ประสิทธิผล – ประสิทธิภาพ – ศักยภาพในการแข่งขัน 3. การบรรลุเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ 4. ความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข 5. ความยั่งยืน
 11. 11. กลยุทธ์ในการกากับดูแลกิจการที่ดี
 12. 12. ซุนวู ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทาสงคราม • ธรรม - สิ่งที่ทาให้เกิดความสมานฉันท์ • ดินฟ้ าอากาศ – ความผันผวนเปลี่ยนแปลงแห่งอากาศ • ภูมิประเทศ – ความใกล้ไกล ทุรกันดาร ลักษณะของยุทธ ภูมิ • ขุนพล – บุคคลผู้กอปร สติปัญญา ความเที่ยงธรรม ความ เมตตา ความกล้าหาญ และ ความเข้มงวดเด็ดขาด • ระเบียบวินัย – ระบบการจัดทัพ วินัย และ การใช้จ่ายของ กองทัพ
 13. 13. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล - วิสัยทัศน์ นโยบาย คุณค่าหลัก วัฒนธรรม - กาหนดมาตรฐาน : จริยธรรมธุรกิจ – จริยธรรม - คุณธรรม - ปัจจัยภายนอก : โอกาส - อุปสรรค - ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง – จุดอ่อน - สร้างระบบ : ความรู้, กระบวนการ, เทคโนโลยี, เครือข่าย - ผู้นา - การพัฒนา
 14. 14. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธรรมาภิบาล - การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความเห็นที่ถูกต้อง - การบูรณาการ : องค์กร – บุคคล , Top Down – Bottom up : ตะวันตก – ตะวันออก : Rational Compliance & Emotional Commitment : งาน – ชีวิตส่วนตัว : จริยธรรม – คุณธรรม, Tangible – Intangible Value - Role Model ความสาเร็จ - ความสุข - เริ่มต้นที่ตัวเอง – รู้จักตัวเอง – นาตัวเอง - พัฒนาตัวเอง
 15. 15. คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี, คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็น จิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ, อุปนิสัยอันดี งามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต จริยธรรม คือ หลักแห่งความประพฤติ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและส่วนรวม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ข้อตกลงร่วมกัน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ หลักศาสนา (เรียกว่า ศีลธรรม)
 16. 16. คุณธรรม จริยธรรม ต้องคู่กัน เหมือน ใจ กับ กาย ต้องมีปัญญา กากับ อาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน (Heart – EQ) ระดับบริหารจัดการ (Mind – IQ) ระดับจิตวิญญาณ (Spirit – SQ)
 17. 17. 1.ไม่ฆ่าสัตว์ – เมตตากรุณา 2.ไม่ลักทรัพย์ – สัมมาอาชีพ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม – อินทรีย์สังวร 4.ไม่พูดเท็จ – สัจจะ 5.ไม่ดื่มสุรา - สติสัมปชัญญะ เบญจศีล - เบญจธรรม
 18. 18. ศีล สร้างหลักประกันชีวิตและสังคม ประกันชีวิตด้วย ศีลข้อ ๑ ประกันทรัพย์สินด้วย ศีลข้อ ๒ ประกันครอบครัวด้วย ศีลข้อ ๓ ประกันสังคมด้วย ศีลข้อ ๔ ประกันสติปัญญาด้วย ศีลข้อ ๕
 19. 19. ศีล  ใช้กาหนดคุณสมบัติพุทธบริษัท เป็นหลักจัดการองค์กร  ใช้เป็นเครื่องฝึกสติ ปัญญา สร้างบารมี  ใช้เป็นเครื่องฝึกตบะ ฝืนกิเลส ฝืนสัญชาติญาณ  ใช้เป็นเครื่องฝึกมารยาทสังคม  ใช้เป็น KPI วัดผลการปฏิบัติของคนและองค์กร  สร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สร้างหลักประกันให้ชีวิตและสังคม  ทาให้เกิดความประหยัด และ ประสิทธิภาพ
 20. 20. ภาวะผู้นา (Leadership)
 21. 21. ผู้นาสาคัญอย่างไร ? ทาไมต้องมีผู้นา? โลกขาดผู้นาได้หรือไม่ ? แล้วตัวเราล่ะ ? เป็นผู้นา หรือ ผู้ตาม ? อยากเป็นหรือจาเป็นต้องเป็น ?
 22. 22. Leader : Past – Present - Future • Past : Religion Leaders & Rulers  Happiness and Wealth • Present Business Leaders  Growth of Company & Community = Religion Leaders + Rulers • Future Future Leader  Building Leaders for Future.
 23. 23. คุณลักษณะของผู้นายุคใหม่ ในภาคธุรกิจเอกชนได้กาหนดคุณลักษณะของผู้นายุคใหม่ว่า จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. มีความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางของ องค์กร ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์และกาหนดยุทธวิธีให้ สอดคล้องกันเพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด 2. มีจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อให้สามารถนาพาองค์กรไปสู่ “องค์กรที่มีธรรมาภิบาล” 3. มีความสามารถเป็นผู้นาในการสร้างนวัตกรรม
 24. 24. คุณลักษณะของผู้นายุคใหม่ 4. มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 5. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 6. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์กรมีความสามัคคีและมีการทางานเป็นคณะ (Teamwork) 7. มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ สังคม
 25. 25. สรุปผู้นา 5 ระดับของ จอห์น แมกซ์เวลล์ Position Level มีตาแหน่งหน้าที่ Permission Level ได้รับฉันทานุมัติ Production Level มีผลงานที่ดี People Development Level พัฒนาและสร้างคน Personhood Level ศรัทธาและ จงรักภักดี
 26. 26. Man of Legend เป็นตานานเล่าขาน Deliver Result ส่งมอบผลงาน Success Stories มีความสาเร็จ
 27. 27. ลักษณะของผู้นา
 28. 28. Communication
 29. 29. Connection
 30. 30. Connectivity
 31. 31. มีวิสัยทัศน์
 32. 32. การเสียสละ
 33. 33. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความห่วงใย  ความไว้ใจ
 34. 34. ผู้นาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 35. 35. มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
 36. 36. ผู้นากับการสอนงาน สอนทั้งงาน สอนทั้งชีวิต งาน ครอบครัว สังคม ตนเอง
 37. 37. ลักษณะพิเศษ ปัญญา คุณธรรม หัวใจของความเป็นผู้นา
 38. 38. รู้จักตัวเอง ตื่นรู้ สร้างหนทางของตัวเอง สร้างความสาเร็จ ความสุขในการทางาน
 39. 39. IQ + EQ + SQ
 40. 40. บริษัท บุคคลแต่ละคน พันธกิจ - ทาไม วิสัยทัศน์ - อะไร คุณค่า - อย่างไร ความคิด จิตใจ จิตวิญญาณ ส่งมอบ ความพึงพอใจ ตระหนักและเข้าถึง แรงบันดาลใจ ปฏิบัติและแสดงออก ความเข้าใจและห่วงใย ความสามารถ ความสามารถ ดีกว่าเดิม สร้างความแตกต่าง ทาให้รู้สึกแตกต่าง ความสามารถ ทาให้กาไร ทาให้กลับมาซ้าอีก ทาให้ยั่งยืนถาวร Marketing 3.0 by Philip Kotler การตลาด 3.0 โดย ฟิลิป คอตเลอร์
 41. 41. ห่วงใยผู้คน สื่อสาร เชื่อมโยง สร้างคุณค่า เดินบนเส้นทางของเราเอง
 42. 42. สรุป  ธรรมาภิบาล  บริหารและปกครองด้วยธรรม  บริหารให้เกิดประสิทธิผล อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย  มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  จรรยาบรรณ  จริยธรรม  คุณธรรม  หัวใจสาคัญ อยู่ที่ ผู้นาองค์กร - ปญญา และ คุณธรรม  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

×