การขนส่งอย่างประหยัด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน   กับเว็บไซต์ Thaitruckcenter.com           ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณ...
ศูนย์ขนส่งออนไลน์        • ผูใช้บริการขนส่ง          ้         – ค้นหารถบรรทุกเที่ยวเปล่า    ...
Thai Truck Center ปี 2556• “ศูนย์ขนส่งออนไลน์”  • ตลาดนัดออนไลน์สาหรับจับคู่รถเที่ยวเปล่ากับสินค้า  • การชาระเงินแบบออนไ...
ช่องทางการชาระเงิน         • ชาระเงินผ่าน    บัตร          เครดิต         • พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพ...
ร้านค้าผูประกอบการ     ้• ชื่ อและที่อยู่ผูประกอบการ          ้• รูปภาพประกอบ• ตาแหน่ งที่ตงทางภูมิศาสตร์  ...
การประเมินความพึงพอใจ
Thai Truck Center ปี 2556• ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก       ้ • รถบรรทุกไม่ประจาทาง (70) ปายเหลือง   ...
ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก      ้
ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก      ้
ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก      ้
ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก      ้
ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก      ้
Thai Truck Center ปี 2556• ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน เพื่อใช้ใน         ั การติดตามตรวจสอบและวางแ...
การรายงานข้อมูล• วันที่และเวลาการเกิด อุบติเหตุ   ั• รายละเอียดอุบติเหตุ        ั• ตาแหน่ งการเกิดเหตุ• รูปภาพปร...
ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน       ั
การเชื่อมโยงกับ                Facebook                     16ระบบรายงานอุบติเหตุและจุด...
Thai Truck Center ปี 2556• ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก  • ค้นหาเส้นทางที่สนที่สุดที่สญจรได้อย่างปลอดภัย  ...
ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
Thai Truck Center ปี 2556• มาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  • ขันตอนการขอ Q    ้  • รายชื่อผูได้รบ Q     ...
Thai Truck Center ปี 2556• iPhone Application สาหรับนาเข้าและสืบค้นข้อมูล  • ข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบสาธารณะ...
Thai Truck Center - iPhone Application
ใครสามารถเข้ามาใช้งานได้• ผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70) ปายเหลือง  ้                   ...
การลงทะเบียนออนไลน์ การลงทะเบียนใช้งานสาหรับผูประกอบการขนส่ง              ้
การลงทะเบียนใช้งานสาหรับผูใช้บริการขนส่ง             ้
ผูประกอบการขนส่งได้ประโยชน์อะไร  ้• ลดจานวนรถเที่ยวเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุก  • ลดต้นทุนการประกอบการขนส...
ผูประกอบการขนส่งได้ประโยชน์อะไร   ้• เพิ่มช่องทางการหาลูกค้าและการประกอบธุรกิจขนส่ง  • การชาระเงินแบบออนไลน์  • การจัด...
ผูใช้บริการขนส่งได้ประโยชน์อะไร   ้• ประหยัดค่าบริการขนส่งโดยเลือกใช้งานรถบรรทุกเที่ยวเปล่า• สะดวกและมันใจในการคัดเลือก...
สังคมและประชาชนได้ประโยชน์อะไร• ส่งเสริมการใช้บริการผูประกอบการขนส่งมืออาชีพที่จดทะเบียนถูกต้อง            ้ ...
ต่างจากเว็บไซต์อ่ืนอย่างไร• ผูประกอบการขนส่งทุกรายบนเว็บไซต์ Thai Truck Center จดทะเบียน  ้ ถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก ...
การประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกากับดูแลการขนส่งทางถนน”         ั    ณ ว...
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
มีขอสงสัยสามารถสอบถาม     ้• Call Center เบอร์โทรศัพท์ 080-571-2200• E-Mail: thaitruckcenter@hotmail.com• Facebook: Th...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 03-15 Thai Truck Center

780 views

Published on

Presentation "การขนส่งอย่างประหยัด ปลอดภัย และ ได้มาตรฐาน กับเว็บไซต์ Thai Truck Center.com" โดยผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการสัมนา "เว็บไซต์ Thai Truck Center ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กทม.
จัดโดย กรมการขนส่งทางบก และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Published in: Business
 • Be the first to comment

2013 03-15 Thai Truck Center

 1. 1. การขนส่งอย่างประหยัด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน กับเว็บไซต์ Thaitruckcenter.com ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fengshm@ku.ac.th
 2. 2. ศูนย์ขนส่งออนไลน์ • ผูใช้บริการขนส่ง ้ – ค้นหารถบรรทุกเที่ยวเปล่า – ประกาศหารถบรรทุก • ผูประกอบการขนส่ง ้ – ประกาศรถบรรทุกเที่ยวเปล่า – ค้นหาสินค้าที่ตองการขนส่งด้วย ้ รถบรรทุกThai Truck Center ปี 2554
 3. 3. Thai Truck Center ปี 2556• “ศูนย์ขนส่งออนไลน์” • ตลาดนัดออนไลน์สาหรับจับคู่รถเที่ยวเปล่ากับสินค้า • การชาระเงินแบบออนไลน์ • การจัดทาร้านค้าผูประกอบการขนส่ง ้ • การประเมินความพึงพอใจ • ผูประกอบการขนส่ง ้ • ผูใช้บริการขนส่ง ้
 4. 4. ช่องทางการชาระเงิน • ชาระเงินผ่าน บัตร เครดิต • พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อ ชาระเงินที่เคาท์เตอร์ ธนาคาร • ชาระเงินผ่านตู ้ ATM • ชาระเงินผ่านระบบ Internet Bankingการชาระเงินแบบออนไลน์
 5. 5. ร้านค้าผูประกอบการ ้• ชื่ อและที่อยู่ผูประกอบการ ้• รูปภาพประกอบ• ตาแหน่ งที่ตงทางภูมิศาสตร์ ั้• ข้อมูลสาหรับติดต่อ• การประเมินความพึงพอใจของ ผูใช้บริการในอดีต ้• สินค้าหรือบริการ• ประกาศรถเที่ยวเปล่า• ประวัติการให้บริการ การจัดทาร้านค้าผูประกอบการขนส่ง ้
 6. 6. การประเมินความพึงพอใจ
 7. 7. Thai Truck Center ปี 2556• ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้ • รถบรรทุกไม่ประจาทาง (70) ปายเหลือง ้ • ข้อมูลสถานี่ สาคัญทัวประเทศกว่า 400,000 จุด ่ • ข้อมูลปั ๊มน้ามันและปั ๊มก๊าซ • ข้อมูลถนนและหลักกิโลเมตร • แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) • ที่ตงสถานประกอบการ ั้ • ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนขนส่ง
 8. 8. ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้
 9. 9. ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้
 10. 10. ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้
 11. 11. ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้
 12. 12. ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้
 13. 13. Thai Truck Center ปี 2556• ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน เพื่อใช้ใน ั การติดตามตรวจสอบและวางแผนปองกันแก้ไขการเกิด ้ อุบติเหตุบนท้องถนน ั • นาเสนอข้อมูลในเชิงแผนที่ GIS • เผยแพร่ขอมูลผ่าน Facebook ้
 14. 14. การรายงานข้อมูล• วันที่และเวลาการเกิด อุบติเหตุ ั• รายละเอียดอุบติเหตุ ั• ตาแหน่ งการเกิดเหตุ• รูปภาพประกอบ• ชื่ อผูรายงาน ้ ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน ั
 15. 15. ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน ั
 16. 16. การเชื่อมโยงกับ Facebook 16ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน ั
 17. 17. Thai Truck Center ปี 2556• ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก • ค้นหาเส้นทางที่สนที่สุดที่สญจรได้อย่างปลอดภัย ั้ ั • กาหนดประเภทถนนที่ตองการให้ผ่านหรือหลีกเลี่ ยง ้ • ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางด่วน และ ถนนเทศบาล/ถนนอื่นๆ • กาหนดจานวนช่องจราจรและความกว้างของถนน
 18. 18. ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
 19. 19. ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
 20. 20. ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
 21. 21. Thai Truck Center ปี 2556• มาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก • ขันตอนการขอ Q ้ • รายชื่อผูได้รบ Q ้ ั • เอกสาร Q
 22. 22. Thai Truck Center ปี 2556• iPhone Application สาหรับนาเข้าและสืบค้นข้อมูล • ข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบสาธารณะ ้ • ข้อมูลรถบรรทุกเที่ยวเปล่าและสินค้ารอการจัดส่ง • ข้อมูลอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน ั • แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 23. 23. Thai Truck Center - iPhone Application
 24. 24. ใครสามารถเข้ามาใช้งานได้• ผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจาทาง (70) ปายเหลือง ้ ้ • ลงทะเบียนใช้งานโดยใช้เลขที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง• ผูใช้บริการขนส่งหรือผูว่าจ้างงาน ้ ้ • ลงทะเบียนใช้งานโดยใช้โดยใช้เลขบัตรประชาชน• ประชาชนทัวไปที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลทัวไปได้ ่ ่• ใช้งานเว็บไซต์ Thaitruckcenter.com ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 25. 25. การลงทะเบียนออนไลน์ การลงทะเบียนใช้งานสาหรับผูประกอบการขนส่ง ้
 26. 26. การลงทะเบียนใช้งานสาหรับผูใช้บริการขนส่ง ้
 27. 27. ผูประกอบการขนส่งได้ประโยชน์อะไร ้• ลดจานวนรถเที่ยวเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุก • ลดต้นทุนการประกอบการขนส่ง• สามารถวางแผนการขนส่งให้เป็ นไปอย่างประหยัดและปลอดภัย • ฐานข้อมูลผูประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ้ • ระบบรายงานอุบติเหตุและจุดอันตราย ั • ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก
 28. 28. ผูประกอบการขนส่งได้ประโยชน์อะไร ้• เพิ่มช่องทางการหาลูกค้าและการประกอบธุรกิจขนส่ง • การชาระเงินแบบออนไลน์ • การจัดทาร้านค้าผูประกอบการขนส่ง ้• สามารถใช้ระบบการคานวณเส้นทางการขนส่งสาหรับรถบรรทุก ในการ ตกลงเส้นทางการขนส่งและระยะทางการขนส่งกับลูกค้า
 29. 29. ผูใช้บริการขนส่งได้ประโยชน์อะไร ้• ประหยัดค่าบริการขนส่งโดยเลือกใช้งานรถบรรทุกเที่ยวเปล่า• สะดวกและมันใจในการคัดเลือกผูประกอบการขนส่ง ่ ้ • ใช้บริการผูประกอบการมืออาชีพที่จดทะเบียนถูกต้อง ้ • เพิ่มความมันใจโดยเลือกใช้ผูประกอบการขนส่งที่ได้รบการรับรอง ่ ้ ั มาตรฐาน (Q) จากกรมการขนส่งทางบก• คานวณระยะทางขนส่งสาหรับอ้างอิงในการวางแผนและคิดค่าใช้จ่าย การขนส่งสินค้า• ช่วยให้การชาระเงินค่าขนส่งเป็ นไปด้วยความสะดวก• ไม่ตองว่าจ้างผ่านนายหน้า ้
 30. 30. สังคมและประชาชนได้ประโยชน์อะไร• ส่งเสริมการใช้บริการผูประกอบการขนส่งมืออาชีพที่จดทะเบียนถูกต้อง ้ และได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบลอจิสติกส์ ลดจานวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนท้องถนน ลดการปล่อยมลพิษ และการเกิดอุบติเหตุจากการขนส่ง ั ด้วยรถบรรทุก• สามารถค้นหาเส้นทางผ่านระบบการคานวณเส้นทางการขนส่ง• ทราบข้อมูลการเกิดอุบติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน ั
 31. 31. ต่างจากเว็บไซต์อ่ืนอย่างไร• ผูประกอบการขนส่งทุกรายบนเว็บไซต์ Thai Truck Center จดทะเบียน ้ ถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก • สามารถร้องเรียนกับกรมการขนส่งทางบกได้เมื่อเกิดปั ญหา • ผูประกอบการตัวจริง ไม่ใช่นายหน้า ้• รองรับการค้นหาสินค้าที่อยู่บนเส้นทางผ่านของรถเที่ยวเปล่า
 32. 32. การประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกากับดูแลการขนส่งทางถนน” ั ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ่
 33. 33. การประชาสัมพันธ์
 34. 34. การประชาสัมพันธ์
 35. 35. การประชาสัมพันธ์
 36. 36. มีขอสงสัยสามารถสอบถาม ้• Call Center เบอร์โทรศัพท์ 080-571-2200• E-Mail: thaitruckcenter@hotmail.com• Facebook: Thai Truck Center• สานักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

×