Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Format soalan dan jawapan ilmu pendidikan

6,371 views

Published on

 • Be the first to comment

Format soalan dan jawapan ilmu pendidikan

 1. 1. ILMU PENDIDIKAN JAWAPA N 1
 2. 2. BAHAHIAN A 30 markahJawab semua soalan1. C 16. B2. B 17. B3. C 18. D4. B 19. D5. C 20. D6. C 21. A7. A 22. B8. C 23. A9. A 24. A10. A 25. B11. C 26. D12. A 27. A13. C 28 A14. A 29. A15. C 30. D 1 x 30 = 30 markah 2
 3. 3. Bahagian B ( 10Jawapan: markah )Soalan 1a. Ciri perkembangan kognitif pada peringkat olahan formal i. Kanak-kanak mampu menyelesaikan kedua-kedua masalah konkrit dan abstrak ii. Kanak-kanak sudah boleh memahami prinsip dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah iii. Kanak-kanak berkebolehan membentuk hipotesis semasa menyelesaikan masalah iv. Kanak-kanak berkebolehan untuk mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri 4 x 1markah = 4 markah b. Implikasi ciri perkembangan kognitif peringkat olahan formal terhadap proses pengajaran dan pembelajaran i. Guru perlu menyediakan aktiviti yang mencabar dan memberangsangkan untuk menarik minat dan pemikiran murid meningkatkan ii. Aktiviti yang dirancang perlu sejajar dengan kebolehan murid untuk mengelakkan kebosanan dan menggalakkan penglibatan murid iii. Kaedah penyelesaian masalah perlu diamalkan supaya murid dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip yang dipelajari 3 x 2 markah = 6 markah 3
 4. 4. BAHAGIAN C 60 markahJawapan:1(a) i. Mentafsir Kurikulum - memahami dan menghayati falsafah dan matlamat - kurikulum keperluan dan kehendak kurikulum memahami - memahami struktur dan organisasi - kurikulum sukatan pelajaran memahami ii Menyesuaikan kurikulum . - mengenal pasti dan mentafsir perubahan-perubahan yang berlaku dalam kurikulum - mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran - membuat penyesuaian mengikut keperluan pelaksanaan kurikulum iii Menilai . kurikulum - mengenal pasti kekuatan - menilai pencapaian pelajar - menilai kejayaan pelaksanaan - memberi maklum balas tentang pelaksanaan - mengenal pasti kelemahan untuk meningkatkan keberkesanan iv. Menangani perubahan kurikulum - melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar - mengubahsuai strategi pengajaran dan pembelajaran selaras dengan perubahan kurikulum - menghubung pengetahuan, kemahiran dan nilai - kesediaan untuk berubah - memilih bahan tambahan untuk pelajar 4
 5. 5. v. Membuat analisis kurikulum - objektif kurikulum - isi kandungan - menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar, penyediaan bahan, perancangan dan pelaksanaan pengajaran vi. Menjalankan kajian semula kurikulum - membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar - memberi pandangan terhadap buku-buku teks yang dipilih - memberi cadangan-cadangan atau pandangan dalam inovasi kurikulum vii. Jawapan-jawapan lain yang munasabah 1 fakta = 1 1 fakta dan huraian = 2 markah 5 fakta dan huraian X 2 markah = 10 markah markah Jumlah = 10 markah1(b) i. Perkhidmatan penempatan ii. Perkhidmatan sebaran maklumat iii. Perkhidmatan bimbingan individu dan kelompok iv. Perkhidmatan konferensi dengan ibu bapa v. Perkhidmatan pencegahan penyalahgunaan dadah vi. Perkhidmatan perundingan dan rujukan vii. Perkhidmatan kerjaya viii. Jawapan-jawapan lain yang munasabah (sebarang program yang berkait dengan perkhidmatan tersebut di atas boleh program yang dimaksudkan ialah kem motivasi, kursus kepimpinan, diterima.Antara lawatan sambil belajar, gotong-royong dan sebagainya) 5
 6. 6. 1 fakta = 1 1 fakta dan huraian = 2½ markah 4 fakta dan huraian X 2½ markah = 10 markah markah Jumlah = 10 markah2. a. Prinsip-prinsip yang dititikberatkan dalam teori pembelajaran humanistik i.Pelajar akan belajar apa yang dikehendaki dan apa yang diminati serta yang ingin diketahui ii. Pemerolehan fakta tidak penting, apa yang lebih penting adalah keinginan untuk belajar dan pengetahuan tenyang cara belajar iii Penilaian kendiri pelajar lebih bermakna kepada mereka iv Pembelajaran secara merasa sama penting dengan pembelajaran secara berfikir v. Suasana sosioemosi yang positif akan meningkatkan pembelajaran pelajar 1 fakta = 1 1 fakta dan huraian = 21/2 markah 4 fakta dan huraian = 10 markah markah (b) Langkah membina hubungan erat antara guru dan pelajar: i. Tunjukkan minat yang mendalam terhadap pelajar ii. Ingat nama setiap pelajar dalam kelas anda iii. Jadikan diri anda sebagai pendengar yang baik iv. Berikan kata-kata perangsang kepada pelajar yang mencapai kejayaan v. Elakkan daripada mengkritik pelajar di khayalak ramai vi. Bercakap tentan perkara yang diminati pelajar vii. Lain-lain yang munasabah 1 fakta = 1 1 fakta dan huraian = 21/2 markah 4 fakta dan huraian = 10 markah markah 6
 7. 7. 3. Puan Shamin akan mengadakan ujian Bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar Tingkatan Tiga Gemilang. (a) Huraikan lima langkah yang perlu dibuat oleh Puan Shamin untuk merancang ujian tersebut. (10 markah)Jawapan: i menentukan tujuanujian . - menentukan tujuan ujian, bentuk ujian, kesesuaian ditadbir untuk ii. menentukan isi kandungan ujian - memilih isi kandungan, kemahiran peringkat Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Bloom : Penilaian iii. membentuk - pemberatan yangwajar untuk topik, JPU aras iv menulis item / . - berpandukantujuan, sama ada sumatif, formatif – subjektif soalan o / bjektif v menyemak item / . - aspek soalan bentuk, bahasa, isi 5 fakta x 1 = 5 fakta dan huraian : 5 x 2 = 10 markah markah 7
 8. 8. 3. (b) Berikut ialah skor ujian Bahasa Inggeris yang diperolehi selepas ujian tersebut dilaksanakan. 78, 74, 80, 65, 65, 63, 74, 67,58, 74, 78, 74, 80, 63, 74, 67, 58, 74, 65, 63, 74, 86, 86, 80, 74, 67,50, 78, 65 65 63, 74, 80, 74, 67, 50, 78, 65, 89 89 (i) Bina jadual taburan kekerapan bagi skor-skor tersebut. (ii) Cari min, mod dan median berdasarkan jadual kekerapan yang dibuat. Tunjukkan proses pengiraan yang anda lakukan. (10 markah)Jawapan (i) Jadual Taburan Kekerapan Skor Kekerapan ( f ) ( x )89 1 86 1 80 2 78 2 74 5 67 2 65 3 63 2 58 1 50 1 Jadual = 1 markah Jadual betul dan lengkap = 2.5 markah 8
 9. 9. (ii) Min : (89+86+80+80+78+78+74+74+74+74+74+67+67+65+65+6 + 563+63+58+50) 20 = 1424 / ÷ 20 = 71.2 markah = 2.5 Mod = 74 markah = 2.5 Median = 74 markah markah = 2.5 Jumlah = 10 markah4. (a) Lima cara guru memenuhi tanggung jawab terhadap pelajarnya berdasarkan Kod etika Perguruan Malaysia i. lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain ii. bersikap adil kepada setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama sosial, iii. merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya iv. membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran v. menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada tingkah pelajar v. memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran guru mencapai yang mutu setinggi-tingginya 9
 10. 10. 1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 5 Fakta dab huraian x 2 markah = 10 markah markah Jumlah = 10 markah4. (b). i. Jenis kelas sosial ibu bapa ii. Faktor sosialisasi dan penggunaan bahasa di rumah iii. Latar belakang lokasi tempat tinggal iv. Pendapatan ibu bapa v. Jenis pekerjaan ibu bapa vi. Kekerapan interaksi di antara ibu bapa dengan anak vii. Bilangan adik beradik dalam keluarga viii. Keadaan kawasan untuk bermain atau belajar ix. Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak 1 Fakta = 1 markah 1 Fakta dan huraian = 2 5 Fakta dab huraian x 2 markah = 10 markah markah Jumlah = 10 markah 10

×