Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

статутT

370 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

статутT

  1. 1. «ЗАРЕЄСТРОВАНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Міністерством юстиції України Установчими Загальними зборамиНаказ від«__»______ 2011 р. №_____ Всеукраїнської громадської організації «Християнська медична асоціація Свідоцтво № ___________ України» Директор Департаменту легалізації Протокол № 1 об’єднань громадян, державної від «__» __________ 2011 р.реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств Міністерства юстиції України Семьоркіна Олена Миколаївна ________________ СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХРИСТИЯНСЬКА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ» КИЇВ, 2011 1
  2. 2. I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ1.1. Християнська медична асоціація України, далі по тексту - Асоціація, є незалежноюсамоврядною всеукраїнською громадською організацією, яка здійснює свою діяльністьвідповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.1.2. Асоціація об’єднує на добровільних засадах спеціалістів з вищою і середньоюосвітою, зайнятих науково-дослідною, педагогічною, і практичною діяльністю у медичнійгалузі, які сповідують християнські цінності.1.3.Тісно співпрацюючи з різноманітними державними установами, громадськимиорганізаціями, підприємствами, товариствами як в Україні, так і за кордоном, з питань, щовідносяться до статутної діяльності.1.4.Основною метою діяльності Асоціації є фахове зростання,духовний розвиток,служіння Богу та людям через свою професію.1.5.Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.I.6. Місце знаходження Асоціації - м. Київ, …………………………………………………….II.ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ І НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ2.1. Асоціація ставить перед собою такі завдання:2.1.1. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації працівників медичної галузі дорівня міжнародних вимог;2.1.2. Сприяння розвитку громадських ініціатив в медичній галузі та формуваннюнезалежного мислення, розвитку творчості, новаторства фахівців;2.1.3. Підтримка талановитої творчої молоді, що навчається чи працює у медичній галузі;2.1.4. Створення сприятливих умов для гармонійного духовного і фізичного розвиткулюдини;2.1.5. Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих таміжнародних програм, що спрямовані на поліпшення стану здоров’я населення;2.1.6. Сприяння науковій розробці пріоритетних проблем медичної галузі;2.1.7. Сприяння поширенню медико-профілактичних знань серед населення;2.1.8. Популяризація здорового способу життя, раціонального харчування, заняттяспортом та фізичною культурою, шляхом проведення масових заходів, а також організаціята проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів.2.1.9. Надання допомоги в роботі медичних установ і закладів соціального забезпечення;2.1.10. Надання діагностичної, профілактичної, і лікувальної допомоги;2.1.11. Захист законних інтересів своїх членів;2.1.12. Розробка, внесення на розгляд компетентних органів державної влади та місцевогосамоврядування, а також органів охорони здоровя і Академії медичних наук Україниконкретних пропозицій по вирішенню актуальних проблем фундаментального таприкладного характерів в медичній галузі;2.1.13. Сприяння організації та проведенню медичних конгресів, конференцій, семінарів,симпозіумів, виставок (в тому числі міжнародних), виступів українських та іноземнихфахівців, обмін спеціалістами для навчання та обміну досвіду на безоплатній основі;2.1.14. Встановлення прямих звязків із профільними зарубіжними організаціями,науковими і практичними центрами, окремими спеціалістами, а також громадськимиорганізаціями, контакти з якими сприятимуть розширенню діяльності Асоціації.2.2. Для здійснення своїх статутних завдань Асоціація:2.2.1. Може вступати в громадські міжнародні (неурядові) організації, підтримувати пряміміжнародні звязки, укладати відповідні угоди з питань, що відносяться до статутноїдіяльності та не суперечать міжнародним зобов’язанням України;2.2.2. Має право розповсюджувати на безприбутковій основі фахові наукові журнали,збірки, монографії, буклети, тощо, а також на безприбутковій основі створювати та 2
  3. 3. розповсюджувати за допомогою засобів масової інформації та сучасних інформаційнихтехнологій (internet та ін.) навчальних, наукових, медичних та інформаційних програм. II. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ3.1. Членство в Асоціації є добровільним, воно може бути індивідуальним, колективнимта почесним.3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які мають вищумедичну, технічну та іншу освіту, активно сприяють її діяльності, визнають цей Статут,виконують його вимоги і беруть участь в діяльності Асоціації.3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, а також трудовіколективи установ, медичних підприємств та організацій усіх форм власності, щовизнають Статут Асоціації, виконують його вимоги і беруть участь в її діяльності черезсвоїх представників.3.4.. Члени Асоціації сплачують вступні і щорічні членські внески у розмірах, щовстановлюються Правлінням Асоціації.3.5. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України та інших країн, якісприяють поліпшенню діяльності Асоціації.3.6. Прийом до Асоціації індивідуальних членів проводиться на підставі особистих заявгромадян і затверджується Правлінням Асоціації.3.7. Прийом до Асоціації колективних членів проводиться на підставі рішення трудовогоколективу місцевими відділеннями і затверджується Правлінням Асоціації.3.8. Індивідуальне членство в Асоціації припиняється:3.8.1. За власним бажанням члена;3.8.2. За невиконання вимог Статуту Асоціації. В цьому випадку членські внески неповертаються. Рішення щодо випадків невиконання вимог Статуту з боку індивідуальнихчленів Асоціації приймається Правлінням Асоціації.3.9. Колективне членство в Асоціації припиняється у разі:3.9.1. порушень колективними членами Асоціації Статуту Асоціації рішенням Правліннявони позбавляються статусу колективного члена Асоціації.3.10. Індивідуальні члени Асоціації мають право:3.10.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;3.10.2. Брати участь у всіх заходах Асоціації (з правом голосу);3.10.3. Друкуватись в органах друку Асоціації і безкоштовно одержувати друковануперіодику Асоціації.3.10.4. Одержувати різноманітну інформацію з питань діяльності Асоціації;3.10.5. Звертатися з заявами, запитаннями і пропозиціями до будь якого органу Асоціації іотримувати відповіді на них по суті.3.11. Індивідуальні та колективні члени через своїх представників зобовязані:3.11.1. Дотримуватися вимог Статуту Асоціації;3.11.2. Брати участь у діяльності Асоціації;3.11.3. Сплачувати щорічні членські внески.IV.СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ АСОЦІАЦІЇ4.1. Керівними органами Асоціації є Загальні збори, Правління, Президент.4.2. Найвищим органом Асоціації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разуна два роки. Норми представництва на Загальних зборах встановлюються ПравліннямАсоціації. Позачергові Загальні збори скликаються за ухвалою Правління, контрольно-ревізійної комісії або за вимогою не менше як 1/3 індивідуальних членів Асоціації.Загальні збори вважаються правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обранихделегатів.4.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього голосували більше 3
  4. 4. половини делегатів. Порядок голосування встановлюється Загальними зборами.4.4. До компетенції Загальних зборів належить:4.4.1. Затвердження Статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;4.4.2. Визначення напрямків діяльності Асоціації;4.4.3. Обрання Президента, Правління та контрольно-ревізійної комісії строком на двароки;4.4.4. Прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації;4.4.5. Затвердження звітів Правління і контрольно-ревізійної комісії. До компетенціїЗагальних зборів належить також рішення будь якого питання з діяльності Асоціації.4.5. В період між Загальними зборами діяльність Асоціації здійснюється Президент таПравлінням.4.5.1. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаютьсяправомочними при наявності більш як половини членів Правління. Рішення приймаютьсябільшістю голосів.4.6. До складу Правління входять Голова, який обирається Правління зі свого складу,виконавчий секретар, заступники, скарбник, голови осередків Асоціації.4.7. Правління визначає поточні завдання діяльності Асоціації, реалізує рішенняЗагальних зборів Асоціації та:4.7.1. Затверджує перспективний і поточні плани роботи, вирішує в особливих випадкахпитання виключення із членів Асоціації, у виключних обставинах може також оновлюватисвій склад за рахунок виведення та кооптування нових членів з наступним затвердженнямна Загальних зборах;4.7.2. Затверджує річний бюджет Асоціації, розглядає питання про його виконання,кошторис доходів і витрат, структуру штатів;4.7.3. Пропонує зміни та доповнення до статуту з наступним їх затвердженням наЗагальних зборах Асоціації;4.7.3. Координує діяльність всіх ланок Асоціації, створює постійні та тимчасові комісії зокремих напрямків роботи Асоціації та затверджує про них положення, заслуховує звітипро їх роботу, розглядає та затверджує заходи щодо морального та матеріальногостимулювання членів за рахунок Асоціації;4.7.4. Обговорює питання, повязані з участю Асоціації в діяльності міжнароднихорганізацій, розглядає пропозиції щодо створення Асоціацією господарських структур;4.7.5. Обирає строком на два роки скарбника;4.7.6. Інформує громадськість про діяльність Асоціації;4.7.7. Скликає з’їзди, конференції, семінари Асоціації та Засідання Правління;4.7.8. Здійснює в межах, затверджених Загальними зборами, розпорядження майном такоштами Асоціації.4.8. Керівництво роботою Асоціації в період між Засіданнями Правління здійснюєПрезидент Асоціації.4.9. Президент Асоціації:4.9.1. Представляє без доручення Асоціацію перед усіма юридичними і фізичнимиособами;4.9.2. Укладає договори від імені Асоціації;4.9.3. Відкриває та закриває рахунки в банках;4.9.4. Затверджує штатний розклад.4.10. У випадках тимчасової відсутності Президента його обовязки виконує Головаправління.4.11. Скарбник Асоціації проводить роботу по збору та обліку фінансів Асоціації.4.12. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації обирається делегатами Загальних зборів надва роки і не більше, як на три терміни підряд. Члени ревізійної комісії не можуть бутиобраними в керівні органи Асоціації. 4
  5. 5. 4.13. Контрольно-ревізійна комісія:4.13.1. Контролює правильність проведення фінансових операцій;4.13.2.перевіряє будь-які види діяльності суб’єктів Асоціації, установ та організацій,заснованих Асоціацією.4.14. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.V. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ5.1. Асоціація може мати необхідне для виконання статутних завдань майно: будови іспоруди, засоби друку та телекомунікації, оргтехніку, транспортні засоби та інше майно,необхідне для виконання статутних завдань.5.2. Асоціація використовує свої кошти на виконання статутних вимог.5.3. Кошти Асоціації складаються із:5.3.1. Вступних та членських внесків;5.3.2. Відрахувань з доходів виробничої діяльності госпрозрахункових організацій,створених Асоціацією;5.3.3. Добровільних пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги, заповітів, іншихвнесків приватних осіб, установ, організацій та підприємств в Україні і за її межами;5.3.4. Коштів, що надходять від грантів, партнерських програм інше.5.4. Розміри вступних, членських внесків та % відрахування в бюджет Асоціації знадходжень осередків Асоціації затверджуються Правлінням Асоціації.VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ6.1. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, виступаєучасником цивільно-правових відносин, має самостійний баланс, розрахунковий та іншірахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням,символіку, зразки якої затверджуються Правлінням та реєструються в установленомупорядку.VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ7.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається на підставі рішення Загальних зборів,якщо за це рішення проголосувало не менше 4/5 делегатів.7.2. Ліквідація Асоціації також може бути здійснена на підставі рішення суду.7.3. У випадку ліквідації Асоціації органом, який затвердив рішення про її ліквідацію,обирається ліквідаційна комісія, яка виявляє дебіторів та кредиторів Асоціації, складаєліквідаційний баланс.7.4. Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі і в разі її ліквідації, не можутьперерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завданьабо на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, на підставі рішеннясуду спрямовуються в доход держави. 5

×