Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orchuulga

3,088 views

Published on

Орчуулга

Published in: Education
 • Be the first to comment

Orchuulga

 1. 1. Системийн капиталын шаардлагатайтоо хэмжээТөв банкны судалгаанд зориулан Английн төвийн банкинд тавигдсанилтгэл2011 оны 2 дугаар сарын 21-25Лиус Веббэр (a)Английн банк, Санхүүгийн тогтвортой байдлын газар,Эрсдэлийн бодлогын хэлтэс, Ахлах эдийн засагч2011 оны 2 дугаар сарын 23(a) Английн банкны Судалгааны ажлын илтгэлийн материал, хамтран судлаач Маттью Вилисон. Судалгааны ажлаас гарах үзэл санаа нь Английн банкны байр суурийг бус гагцхүү судлаачдын байр суурийг илтгэнэ
 2. 2. Танилцуулга• Түүхийн туршид банкны эрх зүйн зохицуулалт нь бие даасан буюу дан ганц банкуудын эрсдэлийн түвшинд анхаарлаа хандуулсан байдаг.• Гэвч энэ нь хоорондоо харилцаа холбоо бүхий системийн хувьд эрүүл бие даасан банкууд нь салбарын төлбөрийн чадварт сайнаар нөлөөлөхгүй байж болох юм. – Нийтлэг банкны бус нөлөө: төлбөрийн чадварын байршил макро санхүүгийн хөгжилд нөлөөлдөг. – Банк хоорондын нөлөө: Банкуудаас халдварлах төлбөрийн чадваргүй байдал нь нэг эсвэл хэд хэдэн төлбөрийн чадваргүй байдлыг даган бий болдог. Илүүдэл зардлыг нөхөх капиталын шаардлагатай тоо хэмжээ Танилцуулга (1/2)
 3. 3. Танилцуулга• Загварын логик нь дараах байдалтай байна: – Ямар нэгэн банкны доройтол нь санхүүгийн системийн бусад оролцогчдод экс-пост шилжих зардалтай байдаг тул ... ... илүү их капитал эзэмшихийн тулд экс-анте байхыг ... ... экс-анте доройтлын магадлалыг бууруулахыг ... ... систем дэх банкуудын бэлэн байдлын хүлээгдэж буй экс-анте нийт зардлыг бууруулахыг шаарддаг.• Системийн хэмжээний эрсдэлийн удирдлагын төрлийн бие даасан банкуудын системийн капиталын шаардлагатай нөөцийг туршилтын аргаар тооцоолох явдлыг дэмжих Танилцуулга (2/2)
 4. 4. Сонгогдсон эрдэм шинжилгээнийбүтээлүүд• Elsinger, Lehar and Summer (2006)• Gauthier, Lehar and Souissi (2010)• Tarashev, Borio and Tsatsaronis (2010)• Adrian and Brunnermeir (2009) Сонгогдсон эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд (1/1)
 5. 5. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тооцоолох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан тоо мэдээлэл• Дүгнэлт
 6. 6. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тодорхойлох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан байдал• Дүгнэлт
 7. 7. Ерөнхий хандлага• Үүсгэн байгуулах 3 үндсэн түлхүүр: (1) Дотоод харилцаа холбоо бүхий банкны системийн зээлийн эрсдэлийн бүтцийн загвар (Мертоны хэлбэрийн хоѐрчилсон загвар) (2) Системийн шийдвэр гаргагчийн уг системийн тодорхой төлөв байдлын талаарх зорилго (3) Шийдвэр гаргагчийн сонгосон зорилгод хүрэх банкуудын капиталын тоо хэмжээний оновчлолын алгоритм• Практикт загвар сонголт хийхдээ бодит байдал (1) ба (2) болон тооны хэмжээс (3) бүхий загваруудын аль нэгийг нь сонгодог Ерөнхий хандлага (1/2)
 8. 8. Ерөнхий хандлага• Орцууд дараах 2 диаграммд дүрслэгдэв. Банкуудын баланс Системийн бүтэц (3 банкны жишээ) Хөрөнгө Эздийн өмч Банкны бус Банкны бус Сонгосон зорилт өмч өр Банкны өр Нийт алдагдал Банкны хөрөнгө Капитал Ерөнхий хандлага (2/2)
 9. 9. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тодорхойлох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан байдал• Дүгнэлт
 10. 10. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийгтодорхойлох нь• Загварын гол цөм нь Elsinger(2006) нөхцөлөөс үүдэн гардаг.Банкны бус хөрөнгө• Динамик байдлаар бичвэл үүндБанкны хамаарал ньБуцаалттай тархалтын нийцтэй байдал нь Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тодорхойлох нь (1/3)
 11. 11. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийгтодорхойлох нь• Төлбөрийн чадваргүй өгөгдсөн дурын банкны хувьд банкны бус хөрөнгийн үнэлгээ нь дээрх траектороос хамаардаг.• Энэхүү бусад банкны төлбөрийн чадваргүй байдал нь банк хоорондын сүлжээний бүтцэд нөлөөлж халдварладаг.• Танилцуулгад дурьдсанаар систем дэх зээлийн эрсдэлийн хоѐр удирдлага нь сонирхол татдаг. – Нийтлэг банкны бус нөлөөлөл: макро санхүүгийн хариу үйлдэл ньтөлбөрийн чадварын бүтэцтэй хамт өөрчлөгддөг. – Банк хоорондын нөлөөлөл: нэгэн банкны төлбөрийн бус чадварын халдац нь өөр олон банкны төлбөрийн чадваргүй байдлыг дагуулдаг. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тодорхойлох нь (2/3)
 12. 12. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийгтодорхойлох нь• Системийн түвшин дэх алдагдлын тархалтанд дээрх загварын хөгжүүлэлтийг ашиглаж болно.• Хөрөнгийн нийт алдагдлын тархалтууд нь системийн тогтвортой байдлын утга юм.• Засварлагдсан банкны капитал нь алдагдлын тархалтын дүрс болон байрлалыг өөрчилдөг. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тодорхойлох нь (3/3)
 13. 13. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тооцоолох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан тоо мэдээлэл• Дүгнэлт
 14. 14. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлдчиглэгдсэн зорилгод хүрэх нь• Шийдвэр гаргагчид нь системийн уян хатан чанараас хамааруулан шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нь үр өгөөжтэй байна – Trade-off• Хэрэв капитал нь өрийн хэмжээнээс харьцангуй өндөр байвал, банк нийт систем дэх капиталын хэмжээгээ бууруулж эрсдэлийн системийг чухалчилан авч үзнэ• Шугаман бус оновчлолын асуудал Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлд чиглэгдсэн зорилгод хүрэх нь (1/2)
 15. 15. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлдчиглэгдсэн зорилгод хүрэх нь• Шийдвэр гаргагчид нь системийн уян хатан чанараас хамааруулан шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нь үр өгөөжтэй байна – Trade-off• Хэрэв капитал нь өрийн хэмжээнээс харьцангуй өндөр байвал, банк нийт систем дэх капиталын хэмжээгээ бууруулж эрсдэлийн системийг чухалчилан авч үзнэ – Шугаман бус оновчлолын асуудал -банкуудын хоорондох -эрсдэлийн зайлшгүй шаардлага(экзоген хувьсагч) капитал (эндоген хувьсагч) -энэхүү хэмжигдэхүүн нь загвар дахь гарцын хэмжээ Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлд чиглэгдсэн зорилгод хүрэх нь (1/2)
 16. 16. Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлдчиглэгдсэн зорилгод хүрэх нь• Цорын ганц түвшин ба оновчтой капиталын тархалтыг тогтооход чиглэгдсэн оптимизацын алгоритм нь чухал шинэчлэл юм: (a) ������������������������������������������������������������ = ({������������ }������=1,2,…,������ ) зорилгодоо хүрэхийн тулд тогтолцооны капиталын түвшинг банкуудын эзэмшиж буй системд эзлэх хувьтай харьцуулан оновчлох (b) тоон үзүүлэлт түвшинд хүрснийг олж мэдэх хүртэл банкууд дахь капиталын зохион байгуулалтыг тохируулах (c) банкуудын pro-rata хүртэл капиталыг бага хэмжээгээр бууруулах (d) Салбарт эрсдэл хамгийн бага болж тогтолцооны капиталыг бууруулах боломжгүй болтол (b)-(c) үйлдлийг давтах Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлд чиглэгдсэн зорилгод хүрэх нь (2/2)
 17. 17. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тооцоолох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан тоо мэдээлэл• Дүгнэлт
 18. 18. Үр дүн: Бэнчмарк калибрациЦаг хугацааны явц дахь банкны тогтолцоон дахь нийталдагдлын өөрчлөлтСаарал – үндсэн, Цэнхэр – корреляц, Улаан – корреляц ба салбар • Банкуудын бодит капиталын түвшинд суурилсан бэнчмаркын нийт алдагдлын тархалт- цаг хугацааны хувьд • Сүүл нь нийт тайлан тэнцлийн уналтын туршид эрчимтэй сунаж байгаа болно.(a) Их Британий гол гол (томоохон) банкуудын панел дахь нийт алдагдлын тархалтын хувиар илэрхийлэгдсэн үзүүлэлт: бие даасан тайлан тэнцэлдсуурилсан үндсэн үзүүлэлтийг саарал өнгөөр ,банкуудууд хоорондын хөрөнгийн өгөөжүүдийн хоорондын корреляцийн тооцоололыг цэнхэр өнгөөр, хөрөнгийн өгөөжийн корреляци бахалдварладаг төлбөрийн чадваргүй бус байдал нь хөрөнгийн 10 хувьтай тэнцүү зардал бий болгодог гэж таамагласан үеийн банк хоорондын нөлөөулаан өнгөөр тус тус зурагдсан(b) Оновчлолын туршилтыг явуулахаас өмнө(c) Системийн хэмжээн дэх өр төлбөрийн хувиар илэрхийлэгдсэн алдагдал Үр дүн: Бэнчмарк калибраци (1/4)
 19. 19. Үр дүн: Бэнчмарк калибраци Банкны систем дэх нийт алдагдлын тархалт (2009 H1) (a)(b)(c) • Банкуудын бодит капиталын түвшинд суурилсан 2009 оны Н1-ийн бэнчмаркийн нийт алдагдлын тархалтын зураглал • Загварчлах нь системийн хувьд үр дүнг бууруулдаг – Халдварлах төлбөрийн чадваргүй байдал нь бий болдог (нэг дүгээр хэлбэр)(a) Их Британий гол гол (томоохон) банкуудын панел дахь нийт алдагдлын – Халдварлах төлбөрийнтархалт: бие даасан тайлан тэнцэлд суурилсан үндсэн үзүүлэлтийг сааралөнгөөр , чадваргүй байдлын давалгаабанкуудууд хоорондын хөрөнгийн өгөөжүүдийн хоорондын корреляцийнтооцоололыг цэнхэр өнгөөр, хөрөнгийн өгөөжийн корреляци ба халдварладаг (хоѐрдугаар хэлбэр)төлбөрийн чадваргүй бус байдал нь хөрөнгийн 10 хувьтай тэнцүү зардал бийболгодог гэж таамагласан үеийн банк хоорондын нөлөө улаан өнгөөр тус тусзурагдсан(b) Оновчлолын туршилтыг явуулахаас өмнө(c) Системийн хэмжээн дэх өр төлбөрийн хувиар илэрхийлэгдсэн алдагдал Үр дүн: Бэнчмарк калибраци (2/4)
 20. 20. Үр дүн: Бэнчмарк калибраци Системийн алдагдлын тархалт өмнөх ба дараах оновчлол (Н1)(а)(b)(с)(d) • 2009 оны байдлаар (Н1оновчилсон системийн капиталын шаардлагатай тоо хэжмээий хувь дахь) • Сүүлний бууруулсан зардал (бууруулсан боловч мэдээж бүрэн үгүй болгож чадаагүй) Алдагдлын хувь(а) хөрөнгийн өгөөжийн корреляци ба халдварладаг төлбөрийнчадваргүй бус байдал нь хөрөнгийн 10 хувьтай тэнцүү зардал бийболгодог гэж таамагласан үеийн банк хоорондын нөлөө(b) Дугуй дүрсүүд нь 95 хувиар гаргасан байршлыг харуулж байна.(с) Оновчлолын туршилтыг явуулахаас өмнө(d) Системийн хэмжээн дэх өр төлбөрийн хувиар илэрхийлэгдсэналдагдал Үр дүн: Бэнчмарк калибраци (3/4)
 21. 21. Үр дүн: Бэнчмарк калибраци Системд хамаарах капиталын нэмэлт зардал (a) • Банк хоорондын болон цаг хугацааны хувьд системийн капиталын нэмэлт зардал дахь нэгэн төрлийн бус байдал, халдварлах төлбөрийн чадваргүй байдлын эрсдлийн үе шатнаас хамаарна.(а) Оновчлолын туршлагыг баримтлагч сүлжээн дэх банк тус бүрийнкапитал дахь хөрөнгийн өөрчлөлтийн хувь Үр дүн: Бэнчмарк калибраци (4/4)
 22. 22. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тооцоолох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан тоо мэдээлэл• Дүгнэлт
 23. 23. Үр дүн: харьцуулалтын статистик (банк 1- ийн хэмжээг 2 дахин томруулсан байдал) Системийн алдагдлын тархалт Сиситемийн капитал алдагдал (а)(b) Баганы тод хэсэг нь банк 1-ийн тайлан тэнцлийг 2 дахин өргөтгөсний ахиу нөлөөг харуулна Баганы бүдэг хэсэг нь бэнчмаркын тохиолдолтой тохирч байгаа хэсгийг харуулна (а) Сүлжээн дэх оновчлолын туршилтын ажиглагдаж байгаа(а) оновчлолын туршилтыг дагасан банк бүрийн хөрөнгө дахь капиталын харьцааны өөрчлөлт(b) системийн хэмжээний өр төлбөрийн хувиар илэрхийлэгдсэн (b) Ромбо дүрсүүд нийт хэмжээг харуулна.алдагдал• Томоохон банкууд салбарын бусад оролцогчдынхоо бүтэлгүйтлээс үүч болох алдагдлыг бууруулахын тулд илүү их капитал эзэмших шаардлагатай болдог. Үр дүн: харьцуулалтын статистик (1/3)
 24. 24. Үр дүн: харьцуулалтын статистик (Давхар харилцан хамааралтай үед) Системийн алдагдлын тархалт Сиситемийн капитал алдагдал (а)(b) Баганы тод хэсэг нь банк 1-ийн тайлан тэнцлийг 2 дахин өргөтгөсний ахиу нөлөөг харуулна Баганы бүдэг хэсэг нь бэнчмаркын тохиолдолтой тохирч байгаа хэсгийг харуулна.(а) оновчлолын туршилтыг дагасан (а) Сүлжээн дэх оновчлолын туршилтын ажиглагдаж байгаа банк бүрийн хөрөнгө(b) системийн хэмжээний өр төлбөрийн хувиар илэрхийлэгдсэн дахь капиталын харьцааны өөрчлөлталдагдал (b) Ромбо дүрсүүд нийт хэмжээг харуулна. • Санхүүгийн сүлжээний “Бат бөх ба хэврэг” эд хөрөнгө • Зарит тохиолдолд систем бага хэмжээний нийт капиталын өөрчлөлтөөс ихээхэн хэмжээний бат бөх хөрөнгийг бий болгож чаддаг. Үр дүн: харьцуулалтын статистик (2/3)
 25. 25. Үр дүн: харьцуулалтын статистик (тархалт ихтэй LGD) Системийн алдагдлын тархалт Сиситемийн капитал алдагдал (а)(b) Баганы тод хэсэг нь банк 1-ийн тайлан тэнцлийг 2 дахин өргөтгөсний ахиу нөлөөг харуулна Баганы бүдэг хэсэг нь бэнчмаркын тохиолдолтой тохирч байгаа хэсгийг харуулна.(а) оновчлолын туршилтыг дагасан (а) Сүлжээн дэх оновчлолын туршилтын ажиглагдаж байгаа(b) системийн хэмжээний өр төлбөрийн хувиар илэрхийлэгдсэн банк бүрийн хөрөнгө дахь капиталын харьцааны өөрчлөлталдагдал (b) Ромбо дүрсүүд нийт хэмжээг харуулна. • Системийн ихээхэн хэмжээний капиталын шаардлагатай хэмжээний үр дүнд халдварлах LGD-ийн өөрчлөлт нь сүүлийг их хэмжээгээр гадагш түлхдэг. Үр дүн: харьцуулалтын статистик (3/3)
 26. 26. Агуулга• Ерөнхий хандлага• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийг тооцоолох нь• Системийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн тодорхой зорилтод хүрэх нь• Үр дүн – Бэнчмарк калибраци – Харьцуулсан тоо мэдээлэл• Дүгнэлт
 27. 27. Дүгнэлт• Банкны системийн капиталын шаардлагатай хэмжээг туршихад чиглэсэн банкны системийн эрсдлийн удирдлагын хандлага нь Бүтцийн зээлийн эрсдлийн загварын харилцан холбогдсон панел . . . ... дотроо тоон оновчлолын алгоритмыг суулгаж өгсөн байдаг.• Цорын ганц түвшин болон банкны системийн капиталын тархалт нь системийн уян хатан чанарын сонгогдсон хэмжигдэхүүнтэй (өөрөөр хэлбэл банкны системийн капиталын шаардлагатай хэмжээ) нийцтэй байгаа.• Өндөр харилцан холбоотой, томоохон цогцолбор банкууд банкны системийн төлбөрийн чадварын хувьд томоохон байр суурь эзэлдэг ба уг загварт эрсдлээ бууруулахын тулд тэдгээр банкуудаас илүү их капитал эзэмшихийг шаарддаг. Дүгнэлт (1/1)

×