SlideShare a Scribd company logo
Welkom in Tilburg!
• Patrick van den Brand
@vdbrandpat

• Bernolf Kramer
@bernolf

• + Studenten
Tilburg
Programma
•
•
•
•

Introductie
Onderwijs in Nederland
Studenten in gesprek
Vakuren
Welke krant wordt niet in
Nederland geproduceerd?

A. Het Parool
B. De Stentor
C. De Morgen
D. De Volkskrant
Wie schreef Turks Fruit?

A. Rutger Hauer
B. Jan Wolkers
C. Gerard Reve
D. Boudewijn Buch
Welke Nederlandse
regisseurs hebben ooit
een Oscar gewonnen?
A. Bert Haanstra en Joris Ivens.
B. John de Mol en Joop van den Ende
C. Johan Nijenhuis en Reinout Oerlemans
D. Fons Rademakers en Mike van Diem
Wanneer is Nijntje
geboren?
A. 1981
B. 1944
C. 1955
D. 1956
Hoeveel kostte een
entreekaartje voor de
Efteling in 1952?
A. 80 cent
B. Eén gulden en veertig
cent
C. Eén rijksdaalder (twee
gulden en vijftig cent)
Welke NL band is het
grootste in de
muziekexport?
A. Racoon
B. Tiësto
C. Within Temptation
Wat wordt er gevierd
op Vlaggetjesdag?
A. De verjaardag van de koning.
B. De bevrijding van Nederland op de Duitsers.
C. De aankomst van de eerste lading nieuwe
haring van dat jaar.
Op welke datum wordt
Koningsdag gevierd?
A. 30 april
B. 27 april
C. Derde dinsdag in september
Op welk tijdstip eten de
meeste Nederlanders
hun warme maaltijd?
A. 12:00 uur
B. 18:00 uur
C. 20:00 uur
Wat is de
Elfstedentocht?
A. Een schaatstocht door Friesland.
B. Een fietstocht door alle provincies.
C. Een kortingskaart van de spoorwegen.
Hoeveel provincies
kent NL?
A. 10
B. 11
C. 12
Wat is de oppervlakte
van Nederland?
A. 34.679 km²
B. 41.526 km²
C. 39.392 km²
D. 42.829 km²
Hoeveel % van de
Nederlandse
oppervlakte is water?
A. 25,91%
B. 18,41%
C. 6,27%
D. 13,52%
Pabo Tilburg
Onze Pabo in schema
ORIËNTATIE OP HET BEROEP
1 jaar
1 jaar

PROPEDEUSEFASE
Competentie-examen 1

MAJOR

MINOR
1

MINOR
2

AFSTUDEERFASE

Competentie-examen 3
STARTBEKWAAMHEID LERAAR BASISONDERWIJS

1,5 jaar
1,5 jaar

MINOR

Competentie-examen 2

gemiddelde tijdsduur
gemiddelde tijdsduur

1,5 jaar
1,5 jaar

HOOFDFASE
Toetsing
• Basiskennis aantonen in landelijke taal-, rekenen wereldoriëntatietoets.
• Competenties bewijzen op 3 niveaus
–
–
–
–

stage en werkplekbeoordeling
portfolio en competentie-examen
Fasekennistoets
Kernproducten (vanuit één of meerdere vakken)
Kennisbasis Pabo’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlandse taal
Engelse taal
Rekenen/Wiskunde
Generiek
Dans en drama
Muziek
Beeldend onderwijs
Bewegingsonderwijs
Handschrift

•
•
•
•

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur en techniek
Geestelijke
stromingen
Facultatief:
• Levensbeschouwing
Openbaar, RK of PC
• Fries
Stage
• Binnen een opleidingsschool
• Vanaf jaar 1 elke week 1 dag + enkele
stageweken
• (samen)werken aan je competentieontwikkeling
• bijdragen aan de ontwikkeling van de
stageschool
• begeleid door de basisschool en je vaste
studieloopbaanbegeleider/tutor
Onderwijs: een leven
MASTER
lang leren!
LEADERSHIP IN
EDUCATION

P R O F E S S I O N E L E M A SMASTERR
TE
MASTER
LEREN & INNOVEREN

SPECIAL EDUCATIONAL
NEEDS (SEN)
MASTER V.O.
1E GRAAD

VAKBEKWAAMHEID

BACHELOR V.O.
2E GRAAD

BACHELOR
LERAAR BASISONDERWIJS
Onderwijssysteem

Bron: OCW
Onderwijsstromen

Bron: OCW, Kerncijfers 2007-2011
Bron: OCW
Onderwijssysteem

Bron: OCW
Nederlands Onderwijs
• Vrijheid van schoolkeuze
• Overheid stelt kaders vast, scholen geven daar
invulling aan (autonoom)/ lumpsum
• Onderwijsinspectie houdt toezicht
• Stapelbaar onderwijs
Leerplicht
• Van 5 tot 16 jaar
• Kwalificatieplicht tot 18 jaar – of alleen in de
schoolbanken, of in combinatie leren en werken
• Doel: startkwalificatie halen op MBO2 niveau of
hoger
Voor en vroegschoolse
educatie
• Voor kinderen van 2 – 5 jaar
• Bestrijden van taalachterstanden
• 2010: Wet Ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie
Soorten scholen
Onderwijs

Openbaar

Algemeen

Bijzonder

Confessioneel

Alle scholen die voldoen aan de accreditatie-eisen
van de overheid, worden door de overheid bekostigd.
Artikel 23
•

Het onderwijs is in Nederland vrij. Dit heeft
betrekking op 3 aspecten:
1. Stichting van een school: iedereen is vrij om een
school op te richten.
2. Richting van het onderwijs: de school kan een
levensbeschouwelijke kleur hebben.
3. Inrichting van het onderwijs: vrijheid van leerstof en
leermethoden.
Vorm onderwijs
2009
• 71,13% bijzondere school voor PO of VO
• 28,87% openbare school.

Bron: OCE en CBS
NB:
• 86% B
• 14% O

Bron: CBS
Back to the 17

th

C:

Biblebelt

Bron: NRC
Primair onderwijs
•
•
•
•
•
•

Basisschool
4-12 jaar
Groep 1 t/m 8
Kerndoelen
Leerlijnen en tussendoelen
Veelal gebruik van methodes
Visies, bijv.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jenaplan
Montessori
Vrije school
Dalton
21st century skills
Traditioneel
Leonardo onderwijs
Mengelmoes van onderwijsstijlen
41

Gemiddelde leerling
Aantal (zeer) zwakke
scholen neemt af, maar
niet genoeg

Zwakke scholen

• Volgens het Onderwijsverslag 2008/2009 dat woensdag
21 april door de Inspectie van het Onderwijs is
gepubliceerd, neemt het aantal (zeer) zwakke scholen
af, maar krijgen nog altijd 145.000 leerlingen niet het
onderwijs waar zij recht op hebben.
• Scholen weten vrij goed wat voor resultaten hun
leerlingen behalen, maar gebruiken deze gegevens niet
of te weinig in hun onderwijskundige beleid.

Onderwijsverslag 2008/2009, april 2010
Onderwijsverslag 2008/2009, april 2010
42
Basis voor presteren, 2020

De lat omhoog

Volkskrant 11 november 2009

43
44

Functiemix
45

WACHTEN OP BAAN
FLEXIBELE UREN

Integraal Kindcentrum

46
OPBRENGSTGERICHT

OGW
ACADEMISCHE SCHOLEN

Academische pabo

• Academische basischool
49

Passend onderwijs
SBO - LEERLINGDALING

In Noord-Brabant
zien we een patroon
van groei in de grote
steden (Breda,
Tilburg, Eindhoven,
Den Bosch,
Helmond) en krimp
op het platteland.

SBO – Krimp als kans, september 2010
50
51

WACHTEN OP BAAN
52

FLEXIBELE UREN
Vmbo
Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
Duurt 4 jaar
* Basisberoepsgericht (bb)
* Kaderberoepsgericht (kb)
* Gemengde leerweg (gl)
* Theoretische leerweg (tl)

Vmbo legt de grondslag voor
aansluitend middelbaar
beroepsonderwijs (mbo)
Lwoo
• Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
• Het lwoo zit binnen het reguliere vmbo.
• Leerlingen met achterstand of een ander
probleem
• Hebben capaciteiten om een vmbo diploma te
halen met extra zorg.
• De duur en vorm van leerwegondersteuning kan
tussen leerlingen verschillen.
Pro
• Praktijkonderwijs
• Duur 6 jaar
• Deze richting staat los van het vmbo.
Dit is voor leerlingen die niet kunnen
functioneren in een van de andere
leerwegen.
• Je wordt in dit onderwijs niet voorbereid
op het middelbaar beroepsonderwijs maar
op de regionale arbeidsmarkt.
Havo
• Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Duurt 5 jaar
• Het biedt een algemene
maatschappelijke voorbereiding en
persoonlijke ontwikkeling en is een
voorbereiding op aansluitend hoger
beroeps onderwijs. (hbo)
Vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Duurt 6 jaar
– Atheneum
– Gymnasium, Latijnse en Griekse taal en
letterkunde verplicht.
– Lyceum, combinatie van atheneum en
gymnasium

• Het vwo is een voorbereiding op aansluitend
wetenschappelijk onderwijs (wo)
Havo/Vwo
• Geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde,
biologie, economie, muziek, beeldende vorming,
gym, Nederlands, techniek, natuurkunde,
scheikunde, Engels Duits, Frans, CKV,
maatschappijleer
• Profiel:
– natuur&techniek; natuur&gezondheid : bèta
– economie&maatschappij; cultuur& maatschappij: alfa
Middelbaar
beroepsonderwijs
•
•
•
•

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

•
•
•
•

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Assistent-opleiding
Beroepsopleiding
Vakopleiding
Middenkaderopleiding

Eenvoudig uitvoerend werk
Uitvoerend werk
Zelfstandig werk
Zelfstandig werk en breed inzetbaar
Hoger onderwijs
• Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
• Universiteit / Wetenschappelijk onderwijs (WO)
Hoger
beroepsonderwijs
• Bachelor: 4 jr
– Propedeuse 1jr
– Post-propedeuse 3jr
– Praktijkgericht onderzoek

• Master: 1 of 2 jr
Universiteit
• Bachelor: 3 jr
• Master: 2 jr
• Wetenschappelijk onderzoek
• Pre-master: 1 jr (met bachelor HBO)
Vergelijken NL tov B
• De lessen
–
–
–
–
–
–

Toegankelijke docenten
Kleinere groepen
Interactiviteit
Andere werkvormen
Sterke klemtoon op ICT
Ruimte voor persoonlijk initiatief

Jan Baetens, KU Leuven
Vergelijken NL tov B
• Studeren:
–
–
–
–
–

Niet blokken maar begrijpen
Wekelijkse opdrachten
Groepswerk en andere taken
Verplichte aanwezigheid
monitoring

Jan Baetens, KU Leuven
Vergelijken NL tov B
• Examens
–
–
–
–
–
–

Alternatieve vormen: papers en presentaties
Permanente evaluatie
Aandacht voor mondeling formuleren
Tentamens over het hele jaar
Snelle herkansing
Puntenschaal op 10

Jan Baetens, KU Leuven

More Related Content

Similar to 131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent

Geert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdfGeert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Driessen Research
 
Voorlichting schooljaar 2014 2015
Voorlichting schooljaar 2014 2015 Voorlichting schooljaar 2014 2015
Voorlichting schooljaar 2014 2015
Gerrit Douma
 
Geert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdfGeert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Driessen Research
 
Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017
Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017
Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017
HOlink
 
Kennismakinggr78 15-16
Kennismakinggr78 15-16Kennismakinggr78 15-16
Kennismakinggr78 15-16
jufHetty
 
Gr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptx
Gr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptxGr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptx
Gr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptx
jcbezemer
 
Ouderavond september 2
Ouderavond september 2Ouderavond september 2
Ouderavond september 2
Evy Goyens
 
Presentatie latijn 2013
Presentatie latijn 2013Presentatie latijn 2013
Presentatie latijn 2013janthoelen
 
Presentatie studiedag Columbus1juni2017
Presentatie studiedag Columbus1juni2017Presentatie studiedag Columbus1juni2017
Presentatie studiedag Columbus1juni2017
SofieVispoel
 
Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad.
Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad. Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad.
Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad.
Jordi Casteleyn
 
Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015
Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015
Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015
Felix van Vugt
 
Digitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - WorkshopDigitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - Workshop
Petra Fisser
 
Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014
Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014
Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014
Sintermeertencollege
 
Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)
Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)
Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)
Onderwijsbeurzen
 
Onderwijs overleg 4 april 2013
Onderwijs overleg 4 april 2013Onderwijs overleg 4 april 2013
Onderwijs overleg 4 april 2013
Bibliotheek Kennemerwaard
 
00 inleidende presentatie liesbeth van welie
00 inleidende presentatie liesbeth van welie00 inleidende presentatie liesbeth van welie
00 inleidende presentatie liesbeth van welieLPC
 
1415 tto ouders_infoavond150205
1415 tto ouders_infoavond1502051415 tto ouders_infoavond150205
1415 tto ouders_infoavond150205
Sintermeertencollege
 
2010 06-01 slides gii symposium jos debeij
2010 06-01 slides gii symposium jos debeij2010 06-01 slides gii symposium jos debeij
2010 06-01 slides gii symposium jos debeij
Johan Stapel
 
Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015
Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015
Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015
Tim Groot Kormelink
 
Presentatie doven en slechthorenden
Presentatie doven en slechthorendenPresentatie doven en slechthorenden
Presentatie doven en slechthorenden
anncervo
 

Similar to 131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent (20)

Geert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdfGeert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1991) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
 
Voorlichting schooljaar 2014 2015
Voorlichting schooljaar 2014 2015 Voorlichting schooljaar 2014 2015
Voorlichting schooljaar 2014 2015
 
Geert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdfGeert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
Geert Driessen (1992) VELON OETC-deelname en onderwijsprestaties.pdf
 
Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017
Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017
Internationalisering in het Hoger Onderwijs - HO-link 2017
 
Kennismakinggr78 15-16
Kennismakinggr78 15-16Kennismakinggr78 15-16
Kennismakinggr78 15-16
 
Gr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptx
Gr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptxGr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptx
Gr8 Icht 2023 ouderavond + VO + yurls.pptx
 
Ouderavond september 2
Ouderavond september 2Ouderavond september 2
Ouderavond september 2
 
Presentatie latijn 2013
Presentatie latijn 2013Presentatie latijn 2013
Presentatie latijn 2013
 
Presentatie studiedag Columbus1juni2017
Presentatie studiedag Columbus1juni2017Presentatie studiedag Columbus1juni2017
Presentatie studiedag Columbus1juni2017
 
Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad.
Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad. Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad.
Voorbij het geklaag. taalonderwijs als verzetsdaad.
 
Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015
Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015
Powerpoint gst lerarenopleidingen masteravond 4 februari 2015
 
Digitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - WorkshopDigitale Geletterdheid - Workshop
Digitale Geletterdheid - Workshop
 
Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014
Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014
Infoavond ouders Sintermeertencollege 20012014
 
Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)
Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)
Domeinpresentatie Onderwijs & Opvoeding (HBO)
 
Onderwijs overleg 4 april 2013
Onderwijs overleg 4 april 2013Onderwijs overleg 4 april 2013
Onderwijs overleg 4 april 2013
 
00 inleidende presentatie liesbeth van welie
00 inleidende presentatie liesbeth van welie00 inleidende presentatie liesbeth van welie
00 inleidende presentatie liesbeth van welie
 
1415 tto ouders_infoavond150205
1415 tto ouders_infoavond1502051415 tto ouders_infoavond150205
1415 tto ouders_infoavond150205
 
2010 06-01 slides gii symposium jos debeij
2010 06-01 slides gii symposium jos debeij2010 06-01 slides gii symposium jos debeij
2010 06-01 slides gii symposium jos debeij
 
Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015
Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015
Voorlichting VU CIW: Toegepaste Taalwetenschap 14 november 2015
 
Presentatie doven en slechthorenden
Presentatie doven en slechthorendenPresentatie doven en slechthorenden
Presentatie doven en slechthorenden
 

More from Bernolf Kramer

Rouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschoolRouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschool
Bernolf Kramer
 
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Bernolf Kramer
 
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Bernolf Kramer
 
131202 21st century skills Fontys PaboPlus
131202 21st century skills Fontys PaboPlus131202 21st century skills Fontys PaboPlus
131202 21st century skills Fontys PaboPlusBernolf Kramer
 
131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijs131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijsBernolf Kramer
 
Morele intuïtie
Morele intuïtieMorele intuïtie
Morele intuïtie
Bernolf Kramer
 
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Bernolf Kramer
 
Documentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merelDocumentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merel
Bernolf Kramer
 
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburgCognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Bernolf Kramer
 

More from Bernolf Kramer (9)

Rouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschoolRouw en verlies op de basisschool
Rouw en verlies op de basisschool
 
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
Online geletterdheid workshop Fontys Kenniscentrum Taal 140917
 
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
Leef- en belevingswereld van kinderen 140909
 
131202 21st century skills Fontys PaboPlus
131202 21st century skills Fontys PaboPlus131202 21st century skills Fontys PaboPlus
131202 21st century skills Fontys PaboPlus
 
131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijs131101 njpv13 interactief onderwijs
131101 njpv13 interactief onderwijs
 
Morele intuïtie
Morele intuïtieMorele intuïtie
Morele intuïtie
 
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?Hoe voer je een gesprek met kinderen?
Hoe voer je een gesprek met kinderen?
 
Documentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merelDocumentatie buitenspel van merel
Documentatie buitenspel van merel
 
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburgCognitieve modificatie 2012 pabotilburg
Cognitieve modificatie 2012 pabotilburg
 

131126 presentatie onderwijs in Nederland voor lerarenopleiding hogent