Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AUS Austerlitz Architecture - Sustainable design instructions in Mevo Carmel Industrial park

30 views

Published on

AUS Austerlitz Architecture - Sustainable design instructions in Mevo Carmel Industrial park

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AUS Austerlitz Architecture - Sustainable design instructions in Mevo Carmel Industrial park

 1. 1. ¯ : ‫אוסטרליץ‬ ‫נעם‬ ‫ד"ר‬-‫אדריכל‬ Architecture Urbanism Sustainability ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫ערים‬ ‫ותכנון‬ ‫ירוקה‬ ‫אדריכלות‬
 2. 2. 1.‫מבוא‬ 1.1.‫מטרות‬ ‫פארק‬‫כרמל‬ ‫מבוא‬ ‫תעשיה‬‫מתוכנן‬‫כ‬'‫תעשיה‬ ‫פארק‬‫ב‬ ‫המשתלב‬ '‫ירוק‬‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫הביוספרי‬ ‫מרחב‬.‫בהתאם‬‫ו‬ ‫התב"ע‬ ‫להוראות‬,‫שאושר‬ ‫הבנוי‬ ‫לנספח‬‫ידרשו‬ ‫מבנה‬ ‫להקמת‬ ‫היתר‬ ‫המבקשים‬ ‫היזמים‬‫לעמוד‬‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫בקריטריונים‬‫אלו‬ ‫דרישות‬ ‫מטרת‬ .‫ל‬ ‫היא‬‫ה‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫שפר‬‫סביבה‬:‫היבטים‬ ‫בכמה‬ •‫איכותית‬ ‫סביבה‬ ‫יצירת‬‫ו‬‫בריאה‬.‫למשתמשים‬ •.‫המקומי‬ ‫למרחב‬ ‫נזק‬ ‫ומניעת‬ ‫המקומית‬ ‫בסביבה‬ ‫נופית‬ ‫השתלבות‬ •‫חיסכון‬‫ב‬‫מתכלים‬ ‫משאבים‬(‫מתכלים‬ ‫חומרים‬ ,‫מים‬ ,‫)אנרגיה‬. •.‫השוטפת‬ ‫והתחזוקה‬ ‫הבניה‬ ‫להליכי‬ ‫הקשורים‬ ‫במשאבים‬ ‫שימוש‬ ‫הפחתת‬ ‫המעידי‬ ‫מסמכים‬ ‫הרישוי‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ‫להציג‬ ‫ידרשו‬ ‫היזמים‬‫שהתכנון‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ם‬‫שסביבם‬ ‫והשטח‬ ‫המבנים‬ ‫של‬‫עומד‬‫ים‬‫בהתאם‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫בקריטריונים‬ :‫החלופות‬ ‫משתי‬ ‫באחת‬ 1.‫בדרג‬ ‫לפחות‬ ‫עמידה‬‫ת‬‫ה‬‫מינימום‬‫)ת"י‬ ‫ישראלי‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫תקן‬ ‫של‬5281‫או‬ (‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫תקן‬‫בין‬-‫)כדוגמת‬ ‫לאומי‬LEED, BREAM( 2.' ‫נספח‬ ‫של‬ ‫חובה‬ ‫בהנחיות‬ ‫עמידה‬‫קוד‬‫ירוק‬ ‫בניה‬‫ל‬ ‫מקומי‬ '‫ה‬‫תעשיה‬ ‫פארק‬‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫שיכלול‬‫שיפורטו‬‫ל‬‫הלן‬ ‫כוחם‬ ‫באי‬ ‫יציגו‬ ‫הראשון‬ ‫במקרה‬‫היזמים‬ ‫של‬‫לעמידתם‬ ‫התקינה‬ ‫מגורם‬ ‫שקיבלו‬ ‫האישורים‬ ‫את‬‫לפחות‬‫ב‬‫ר‬‫במקרה‬ .‫התקן‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫מה‬‫שתהליך‬‫התקינה‬ ‫אך‬ ‫החל‬‫לא‬ ‫עדיין‬‫התקבל‬‫אישור‬‫התאמת‬ ‫אישור‬ ‫בעניין‬ ‫מקוצר‬ ‫מסלול‬ ‫ולעברו‬ ‫התקינה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫יהי‬ ‫ניתן‬ (‫המבנה‬ ‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫)המתקבל‬ ‫סופי‬ ‫של‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫לקוד‬ ‫המבנה‬‫כרמל‬ ‫מבא‬ ‫תעשיה‬ ‫פארק‬.‫היועץ‬ ‫או‬ ‫המתכנן‬‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫קצר‬ ‫מכתב‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫יצרף‬ ‫התקינה‬ ‫בהליך‬ ‫המטפל‬ ‫המוסמך‬ ‫שנעשו‬‫ו‬ ‫בתקינה‬ ‫והתקדמות‬‫כמ‬.‫המבנה‬ ‫ברישוי‬ ‫להתקדמות‬ ‫כתנאי‬ ‫התקן‬ ‫בתנאי‬ ‫לעמידה‬ ‫התחייבות‬ ‫תוגש‬ ‫כן‬ ‫ו‬ '‫'נקיות‬ ‫מתועשות‬ ‫בשיטות‬ ‫לבניה‬ ‫בהנחיות‬ ‫לעמוד‬ ‫עליהם‬ ‫יהיה‬ ‫תקן‬ ‫לפי‬ ‫אישור‬ ‫במסלול‬ ‫יבחרו‬ ‫היזמים‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ‫גם‬‫של‬ ‫הבינוי‬ ‫בנספח‬ ‫כמופיע‬‫פארק‬ ‫התעשיה‬‫בהמשך‬ ‫שמפורט‬ ‫וכפי‬ ‫כרמל‬ ‫מבוא‬‫ל‬ ‫ידרשו‬ ‫היתר‬ ‫מבקשי‬ .‫ציין‬‫והחיפוי‬ ‫הבניה‬ ‫שיטות‬‫בניין‬ ‫ופסול‬ ‫אתר‬ ‫ניהול‬ ‫ושיטות‬ ,‫שיענו‬ ‫כך‬‫הבנוי‬ ‫נספח‬ ‫לכוונות‬ ‫ה‬ ‫בעיניין‬ ‫הכללי‬‫הבניה‬ ‫בעת‬ ‫שיווצרו‬ ‫סביבתיים‬ ‫מטרדים‬ ‫פחתת‬‫מובא‬ ‫בטון‬ ‫ויציקות‬ ‫באתר‬ ‫עבודות‬ ‫)מינימום‬‫בנין‬ ‫פסולת‬ ‫מינימום‬ ,(‫כלולים‬ ‫שאינם‬ ‫סעיפים‬ . ‫להל‬ ‫הבניה‬ ‫בקוד‬ ‫חובה‬ ‫תנאי‬ ‫מהווים‬ ‫אך‬ ‫בתקנים‬.‫המתכננים‬ ‫להצהרות‬ ‫כתוספת‬ ‫זה‬ ‫מקוצר‬ ‫בהליך‬ ‫יוגשו‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫עמידה‬ ‫להראות‬ ‫האפשרות‬ ‫בפניהם‬ ‫פתוחה‬ ‫תהיה‬ ‫תקן‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫למסלול‬ ‫לפנות‬ ‫שלא‬ ‫יבחרו‬ ‫שהיזמים‬ ‫במקרה‬‫רלוונטיים‬ ‫שהנם‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫קריטריונים‬ ‫ב‬ ‫למבנים‬ ‫במיוחד‬.‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ,‫זה‬
 3. 3. 1.2.‫הירוקה‬ ‫בניה‬ ‫דרישות‬ ‫של‬ ‫חוקי‬ ‫תוקף‬ ‫הדר‬‫מ‬ ,‫מגידו‬ ‫המוא"ז‬ ‫מדיניות‬ ,‫וולונטאריים‬ ‫ותקנים‬ ‫תקנים‬ ,‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמכי‬ ,‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫מסתמך‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫המובאות‬ ‫ישות‬‫סמכי‬ .‫המחיב‬ ‫הבינוי‬ ‫ונספח‬ ‫התב"ע‬ 1.'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬246‫מיום‬14/05/2003‫בר‬ ‫פיתוח‬ ‫התנהלות‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫תתבסס‬ ‫ישראל‬ ‫"מדינת‬-"...‫קיימא‬ 2'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ .4059/‫חכ‬150‫מיום‬18.09.2008 ‫"החלטה‬.‫מס‬/‫חכ‬150‫של‬‫ועדת‬‫שרים‬‫לענייני‬‫חברה‬‫וכלכלה‬‫)קבינט‬‫חברתי‬- ‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬ ‫צעדים‬ ...‫כלכלי‬–‫החשמל‬ ‫בצריכת‬ ‫צמצום‬..‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫מנחה‬ ‫יעד‬ ‫כ‬ ‫לצמצם‬20%-‫בצריכת‬‫בשנת‬ ‫הצפויה‬ ‫החשמל‬2020‫על‬ ,‫בסיס‬‫צריכת‬‫החשמל‬ ‫בשנת‬ ‫בפועל‬2006 4.‫ומס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬'4450‫חכ‬176 ‫ביום‬29.01.2009 ‫ו‬‫עמדת‬‫ישראל‬‫בועידת‬‫קופנהגן‬‫בדצמבר‬2009: :‫"נושא‬‫לקידום‬ ‫כלים‬ ‫וגיבוש‬ ‫מנחה‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬....‫לקבוע‬‫יעד‬ ‫לייצור‬ ‫מנחה‬‫מאנרגיה‬ ‫חשמל‬‫בהיקף‬ ‫מתחדשת‬‫של‬10%‫האנרגיה‬ ‫מצורכי‬‫של‬ ‫בחשמל‬ ‫לשנת‬ ‫המדינה‬2020.".... ‫יעד‬‫מדינת‬-‫הפחתת‬20%‫הפחמן‬ ‫מפליטות‬‫עד‬‫שנת‬2020‫יחסית‬‫ל‬"‫עסקים‬‫כרגיל‬" Business as Usual 5.: ‫ובעיקר‬ ‫קשורים‬ ‫ונושאים‬ ‫אנרגיה‬ ‫תקני‬ 5.1‫ישראל‬ ‫תקן‬1045(‫)חובה‬ ‫תקן‬‫זה‬‫מפרט‬‫נושאים‬‫כלליים‬‫הקשורים‬‫לדרישות‬‫מינימליות‬‫לבידוד‬‫תרמי‬‫בבניינים‬‫לפי‬ ‫ייעודם‬.‫נושאים‬‫אלה‬‫הם‬:‫הגדרות‬,‫כללים‬‫לקביעת‬‫ההתנגדות‬‫התרמית‬‫האופיינית‬‫של‬ ‫אלמנטי‬‫מעטפת‬,‫מידע‬‫כללי‬‫על‬‫חומרי‬‫בנייה‬‫ושיטות‬‫חישוב‬. 5.2‫תקן‬5282‫חלק‬2-‫אנרגיה‬ ‫משמרת‬ ‫בניה‬‫משרדים‬ ‫מבני‬ ‫של‬ ‫תרמי‬ ‫תפקוד‬ ‫לדרישות‬ ‫מתקדם‬ ‫תקן‬ 5.3‫ת‬"‫י‬8995‫תאורה‬‫למקומות‬‫עבודה‬‫שבתוך‬‫מבני‬‫ם‬ ‫התקן‬‫מגדיר‬‫קריטריונים‬‫לאיכות‬‫התאורה‬‫בחללים‬‫פנימיים‬‫בכדי‬‫לאפשר‬‫עבודה‬‫בנוחות‬ ‫ויזואלית‬,‫ביעילות‬,‫ובבטיחות‬.
 4. 4. 5.4‫תקן‬‫ניהול‬‫ת"י‬ ‫האנרגיה‬50001 ‫לארגון‬ ‫המאפשרות‬ ‫אנרגיה‬ ‫לניהול‬ ‫דרישות‬ ‫מפרט‬ ‫זה‬ ‫תקן‬ ,"‫אנרגיה‬ ‫ניהול‬ ‫"מערכות‬ ,‫המבנים‬ ‫של‬ ‫התפעול‬ ‫לשלב‬ ‫מתאים‬ ‫התקן‬ ‫כי‬ ‫אף‬ .‫אנרגיה‬ ‫ניהול‬ ‫מדיניות‬ ‫וליישם‬ ‫לפתח‬ ‫של‬ ‫המצטברת‬ ‫הצריכה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬ ‫ממפה‬ ‫אשר‬ ‫אנרגיה‬ ‫סקר‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ‫יעד‬ ‫הגדרת‬ ,‫המשמעותיים‬ ‫הצרכני‬ ‫)זיהוי‬ ,‫צרכנים‬‫היעד‬ ,(‫הצריכה‬ ‫וצמצום‬ ‫יישומיים‬ ‫ים‬ .‫זה‬ ‫הנחיות‬ ‫קובץ‬ ‫לסעיפי‬ ‫בסיס‬ ‫מהווה‬ ‫במבנים‬ ‫הצריכה‬ ‫צמצום‬ ‫של‬ 6‫הביוספרי‬ ‫המרחב‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ . 7‫ל‬ ‫עיר‬ ‫בנין‬ ‫תוכנית‬ .‫התעשיי‬ ‫פארק‬‫ה‬‫כרמל‬ ‫מבוא‬ 8‫נגר‬ ‫משמרת‬ ‫לבניה‬ ‫משב"ש‬ ‫הנחיות‬ .
 5. 5. 1.3.‫הגדרות‬ ‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬‫הינ‬‫ובריאה‬ ‫לסביבה‬ ‫ידידותית‬ ‫בנייה‬ ‫ה‬‫מוטמעים‬ ‫עקרונותיה‬ .‫למשתמש‬‫ל‬ ‫השואפים‬ ‫ותפעול‬ ‫בנייה‬ ,‫תכנון‬ ‫באמצעות‬,‫וסביבתית‬ ‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬‫ל‬‫עמידות‬ ‫ארוכי‬ ‫ויציבות‬‫ל‬ ,‫טווח‬.‫ופרוגרמתיים‬ ‫מבניים‬ ‫לשינויים‬ ‫מוכנות‬‫ה‬‫תכנון‬‫מ‬‫ת‬‫לבריאות‬ ‫חייב‬‫מרבית‬ ‫ובטיחות‬‫ל‬ ‫דאגה‬ ,‫המבנה‬ ‫בתוך‬‫ייעו‬‫ו‬ ‫ל‬‫במשאבים‬ ‫השימוש‬ ‫צמצום‬ ,‫מתכלים‬‫המשלבים‬ ‫בניינים‬ ‫אלו‬ .‫הקיימים‬ ‫והתרבותיים‬ ‫הסביבתיים‬ ‫החברתיים‬ ‫הערכים‬ ‫ולטיפוח‬ ‫מזיקים‬ ‫ומוצרים‬ ‫בחומרים‬‫מפחיתים‬ ‫אשר‬ ‫בנייה‬ ‫ושיטות‬ ‫תכנון‬ ‫השפעתם‬ ‫את‬ ‫מבטלים‬ ‫ואף‬ ‫ניכרת‬ ‫בצורה‬‫ב‬ ‫הדיירים‬ ‫ועל‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השלילית‬-5:‫עיקריים‬ ‫תחומים‬ ‫א‬.‫אנרגיה‬–‫יע‬‫י‬‫אנרגטית‬ ‫לות‬‫המבנה‬ ‫של‬‫ו‬‫מתחדשים‬ ‫במקורות‬ ‫שימוש‬. ‫ב‬.‫בר‬ ‫פתוח‬-‫של‬ ‫קיימא‬‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬-‫מקורים‬ ‫הבלתי‬-‫ובסביבתו‬ ‫במבנה‬. ‫ג‬.‫מים‬-‫יעיל‬ ‫ושימוש‬ ‫מחזור‬ ,‫שימור‬. ‫ד‬.‫חומרים‬–‫בניה‬ ‫בחומרי‬ ‫חיסכון‬‫ירוק‬ ‫תקן‬ ‫בעלי‬ ‫בחומרים‬ ‫ושימוש‬ ‫נקיות‬ ‫בניה‬ ‫שיטות‬ ,,‫ו‬ ‫בנין‬ ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬‫מחזור‬‫חומרי‬ ‫של‬.‫בניה‬ ‫ה‬.‫יצירת‬‫סביב‬‫ה‬‫מבנית‬ ‫פנים‬‫בריאה‬–Indoor Environmental Quality-IEQ ‫ירוקה‬ ‫לבנייה‬ ‫ישראלי‬ ‫תקן‬.‫ת.י‬5281 ‫ישראלי‬ ‫תקן‬5281‫סביב‬ ‫ונושאים‬ ‫מים‬ ,‫קרקע‬ ,‫אנרגיה‬ :‫הרלוונטים‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫מינימום‬ ‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫הבניין‬ ‫על‬ ,‫החוק‬ ‫תנאי‬ ‫בכל‬ ‫עמידה‬ ‫לאחר‬ ,‫כי‬ ‫קובע‬‫תיים‬ ‫לקי‬ ‫יש‬ ,"‫הירוק‬ ‫ה"תו‬ ‫לקבלת‬ ‫הסף‬ ‫בתנאי‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫בנוסף‬ .(‫בנייה‬ ‫וחומרי‬ ‫תחבורה‬ ,‫קרינה‬ ,‫רעש‬ ,‫אוויר‬ ,‫סביבתי‬ ‫ניהול‬ ,‫)פסולת‬ ‫נוספים‬‫המעידות‬ ‫נוספות‬ ‫דרישות‬ ‫ים‬ ‫בתקן‬ ‫המפורטים‬ ‫תחומים‬ ‫בעזרת‬ ,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השלילית‬ ‫ההשפעה‬ ‫הקטנת‬ ‫על‬.‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫והמשרד‬ ‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוענק‬ ‫לבנייה‬ "‫הירוק‬ ‫ה"תו‬.
 6. 6. ‫תק‬‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫נים‬ ‫של‬ ‫הרלבנטיות‬ .‫ביותר‬ ‫והנרחבים‬ ‫המוכרים‬ ‫התקנים‬ ‫הינם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫מתייחס‬ ‫אליהם‬ ‫התקנים‬ .‫ירוקים‬ ‫מבנים‬ ‫להערכת‬ ‫איכותיים‬ ‫בינ"ל‬ ‫ומדדים‬ ‫תקנים‬‫הללו‬ ‫התקנים‬ ‫לק‬‫חדשה‬ ‫בנייה‬ ‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫בינוי‬ ‫לטיפולוגיות‬ ‫המותאמים‬ ‫משנה‬ ‫תקני‬ ‫של‬ ‫מקיומם‬ ‫ובעיקר‬ ‫המדרוג‬ ‫מרמות‬ ‫נובע‬ ‫ההנחיות‬ ‫ובץ‬-‫מסחריים‬ ‫מתחמים‬ ,‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫מבני‬ . ‫חינוך‬ ‫ומוסדות‬ ‫מסחרי‬ ‫פנים‬ ‫עיצוב‬ , ‫קמפוסים‬ ,‫שכונות‬ , ‫ותעסוקה‬ ‫למגורים‬ ‫קיימת‬ ‫בנייה‬ ;‫ותעסוקתיים‬ ‫תקן‬LEED–Leadership in Energy and Environmental Design,‫ומתייחס‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫המקובל‬ ‫הירוק‬ ‫התקן‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫ירוקה‬ ‫לבנייה‬ ‫אמריקאי‬ ‫תקן‬ .‫תחומים‬ ‫לחמישה‬‫ל‬ ‫מתייחס‬ ‫התקן‬-4‫ופלטיניום‬ ‫זהב‬ ,‫כסף‬ ,‫)מוסמך‬ ‫ירוק‬ ‫בניין‬ ‫של‬ ‫רמות‬-Accredited, Silver, Gold, Platinum‫ל‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬ ‫התקן‬ (-6 ‫טיפולוגיות‬-‫מסחריים‬ ‫מבנים‬ ;(‫הפיילוט‬ ‫)בשלב‬ ‫שכונות‬ ‫פתוח‬ ;‫בתים‬-.‫מסחר‬ ,‫בריאות‬ ,‫חינוך‬ ‫מבני‬ ;‫חדשים‬ ‫מבנים‬ ;‫הבנין‬ ‫שלד‬ ;‫פנים‬Neighborhood. px?CategoryID=19http://www.usgbc.org/DisplayPage.as ‫תקן‬BREEAM‫ירוקה‬ ‫לבנייה‬ ‫בריטי‬ ‫תקן‬‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫אורבנית‬ ‫התייחסות‬ ‫כולל‬-‫ל‬ ‫מתייחס‬ ‫התקן‬ .‫ותחבורה‬ ‫לזיהום‬ ‫התייחסות‬ ‫לרבות‬-5,‫טוב‬ ,‫)עובר‬ ‫ירוק‬ ‫של‬ ‫רמות‬ .(.‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫ויוצא‬ ‫מצטיין‬ ,‫מאוד‬ ‫טוב‬http://www.breeam.org ‫ה‬ ‫תקן‬Green Star –,‫אוסטרלי‬ ‫תקן‬‫ה‬ ‫תקן‬ :‫תקנים‬ ‫שני‬ ‫שילוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬BREEAM‫ה‬ ‫ותקן‬ ‫האנגלי‬LEED‫האמריקאי‬‫מדדים‬ ‫של‬ ‫מערכת‬ ‫מספק‬ ‫זה‬ ‫תקן‬ . ‫ה‬ ‫להקשר‬ ‫ובהתיחס‬ ‫האוסטרלי‬ ‫הבניה‬ ‫שוק‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫שפותחה‬ ‫מבנים‬ ‫להערכת‬.‫באוסטרליה‬ ‫סביבתי‬http://www.gbca.org.au/ ‫מבנית‬ ‫פנים‬ ‫איכות‬–IEQ–Indoor environmental Quality‫בריאה‬ ‫סביבה‬ ‫מבטיחה‬ ‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסות‬ .‫מבנים‬ ‫בתוך‬ ‫המזהמים‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ‫מדד‬ , ;‫תרמית‬ ‫נוחות‬ ‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫המבנה‬ ‫לדיירי‬‫החומרים‬ ,‫הקרינה‬ ‫פליטת‬ ‫רמת‬ ‫אשר‬ ‫בחומרים‬ ‫ושימוש‬ ;‫ובוהק‬ ‫ישירה‬ ‫מקרינה‬ ‫הימנעות‬ ;‫גבוהה‬ ‫טבעית‬ ‫תאורה‬ ‫רמת‬ ) ‫שלהם‬ ‫והתרחיפים‬ ‫הנדיפים‬(VOC-Volatile Objects Compound.‫המוכרים‬ ‫התקנים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המותרות‬ ‫לרמות‬ ‫מתחת‬ ‫יהיו‬ ‫הנחיות‬ASHRAE-‫האורור‬ ‫מהנדסי‬ ‫איגוד‬ ‫הנחיות‬‫המסופק‬ ‫האויר‬ ‫ואיכות‬ ‫אנרגטית‬ ‫לנצילות‬ ‫מתייחס‬ .‫אויר‬ ‫ומיזוג‬ ‫לאיוורור‬ ‫סטנדרטים‬ ‫קובע‬ .‫האמריקאי‬ ‫אויר‬ ‫ומיזוג‬ .‫השימוש‬ ‫לסוג‬ ‫בהתאם‬ ‫למבנה‬
 7. 7. 2.‫דרישות‬ ‫פרק‬ 2.1.‫מינוי‬‫מתכננים‬.‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫בקוד‬ ‫לעמידה‬ ‫ואחרותם‬ ‫ויועצים‬ ‫א‬.‫הבנ‬ ‫בקוד‬ ‫לעמידה‬ ‫האחראי‬ ‫הוא‬ ‫הבקשה‬ ‫עורך‬‫י‬‫ה‬.‫אחר‬ ‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫כמו‬ ‫הירוקה‬ ‫ב‬.‫י‬ ‫יכלול‬ ‫התכנון‬ ‫צוות‬‫וע‬‫הת‬ ‫ואת‬ ‫להלן‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫שירכז‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫ץ‬‫י‬‫בסעיפים‬ ‫עמידה‬ ‫להשגת‬ ‫היועצים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אום‬ ‫הבקשה‬ ‫שעורך‬ ‫אפשר‬ .‫המתוכנן‬ ‫למבנה‬ ‫הרלוונטיים‬-‫זה‬ ‫בתפקיד‬ ‫ישמשו‬ ‫מטעמם‬ ‫מי‬ ‫או‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫האדריכל‬‫נסיון‬ ‫להם‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬‫מוכח‬‫בבניה‬ .‫ירוקה‬ ‫ג‬.‫מתכננים‬‫ויועצים‬‫ישולבו‬‫כבר‬‫ב‬‫שלבי‬‫התכנון‬‫המוקדמים‬‫על‬‫מנת‬‫שאלו‬‫יתרמו‬‫את‬‫ההנחיות‬‫ונקודות‬‫המבט‬‫שלהם‬‫ל‬‫הנוגעים‬ ‫בקוד‬ ‫סעיפים‬ ‫להתמחותם‬,‫ל‬ ‫בבקשה‬ ‫לכלול‬ ‫יש‬‫היתר‬‫בנייה‬‫את‬‫רשימת‬‫היועצים‬‫השונים‬‫ולמנותם‬‫כאחראי‬‫ביקורת‬‫בתחומם‬.‫להציג‬ ‫יתבקש‬ ‫יועץ‬ ‫כל‬‫אסטרטגיה‬ .‫הנדרש‬ ‫לפי‬ ‫וחישובים‬ ‫מסמכים‬ ‫וכן‬ ‫תחומו‬ ‫לפי‬ ‫ד‬.‫י‬‫ו‬‫הירוקה‬ ‫הבניה‬ ‫עץ‬‫והתיע‬ ‫המיסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ירכז‬‫א‬ ‫בכל‬ ‫לעמידה‬ ‫שנעשו‬ ‫הצעדים‬ ‫של‬ ‫וד‬‫היועץ‬ .‫להלן‬ ‫מהסעיפים‬ ‫חד‬‫הבקשה‬ ‫ועורך‬‫בקשר‬ ‫יעמדו‬ ‫ב‬ ‫המאשרים‬ ‫הגורמים‬ ‫עם‬‫מנהלת‬:‫הבאים‬ ‫בשלבים‬1.:‫המבנה‬ ‫של‬ ‫מתווה‬ ‫הכנת‬ ‫לאחר‬‫המבנה‬ ‫של‬ ‫עקרוני‬ ‫אישור‬2.‫בטרם‬‫להגשה‬ ‫אישור‬ ‫'יזר‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬‫ע‬‫א‬‫הבניה‬ ‫בקוד‬ ‫כנדרש‬ ‫בתכנון‬ ‫אלמנטים‬ ‫והצגת‬ ‫חישובים‬ ,‫תצהירים‬ ‫הגשת‬ :'‫לים‬3‫בהתחייבויות‬ ‫ועמידה‬ ‫הביצוע‬ ‫אישור‬ . ‫ל‬ ‫כתנאי‬‫ל‬ ‫אישור‬ ‫מתן‬.‫אכלוס‬ ‫ה‬.‫ימונה‬‫אחראי‬‫על‬‫אנרגיה‬:‫ב‬ ‫שיעסוק‬‫הת‬‫ייעלות‬‫האנרגטית‬‫ויכין‬‫ל‬‫פני‬‫אכלוס‬ ‫אישור‬'‫תקציר‬‫מנהלים‬'‫עם‬‫היעדים‬‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬‫השוטף‬ ‫והניהול‬ ‫האנרגי‬ ‫משק‬ ‫של‬‫ה‬‫המבנה‬ ‫של‬.‫יציג‬ ‫המסמך‬‫צעדים‬‫תפעוליים‬‫מער‬ ‫וניהול‬‫כ‬‫ו‬‫בקרה‬ ‫ת‬‫לשם‬‫חסכון‬‫במבנה‬ ‫האנרגיה‬ ‫צרכני‬ ‫בכל‬‫כגון‬:‫אוורור‬;‫חימום‬ ;‫חמים‬ ‫מים‬ ;‫בקרה‬ ;‫תאורה‬ ‫מערכות‬ ;‫וקירור‬‫מכונות‬;‫מק‬‫ר‬‫רים‬;‫משאבות‬;‫וכן‬‫מתחדשת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫מערכות‬.‫להבטחת‬ ‫אחראי‬ ‫יהיה‬ ‫הממונה‬‫שילוב‬ ‫במכרז‬ ‫הדרישות‬,‫מערכות‬ ‫להתקנת‬ ‫ים‬‫אחר‬ ‫מעקב‬‫בנוסף‬ .‫הפרויקט‬ ‫לאכלוס‬ ‫עד‬ ‫והתפעול‬ ‫והמוצרים‬ ‫האביזרים‬ ‫התקנת‬‫ל‬ ‫מסמך‬ ‫הממונה‬ ‫יכין‬‫תיעוד‬ ‫ה‬ ‫התפקוד‬‫אנרגטי‬‫חסכוני‬ ‫לתפעול‬ ‫והנחיות‬ ‫הרצוי‬) .‫הבנין‬ ‫של‬‫ה‬ ‫כדוגמת‬-Commissioning‫אמריקאי‬ ‫בתקן‬LEED-EA P1(
 8. 8. 2.2.‫ההנחיות‬‫קוד‬'‫ירוקה‬ ‫'בניה‬‫ל‬‫תעשיה‬ ‫פארק‬‫כרמל‬ ‫מבוא‬ 2.2.1.‫ב‬ ‫לעמידה‬ ‫כללית‬ ‫גישה‬‫דרישות‬ ‫ירוקה‬ ‫לבניה‬ ‫הקוד‬ ‫מטרת‬ ‫כאמור‬‫הדרישות‬ .‫ובריאה‬ ‫נקיה‬ ,‫במשאבים‬ ‫חסכונית‬ ‫בניה‬ ‫לאפשר‬ ‫היא‬‫מ‬ ‫בקוד‬‫מסחר‬ ‫משרדים‬ ‫למבני‬ ‫בעיקר‬ ‫תייחסות‬‫ותעשיה‬‫בהתאמה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫במיקום‬ ‫שנחוץ‬ ‫למה‬‫תעשיה‬ ‫פארק‬.‫האנרגיה‬ ‫וחיסכון‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫תקני‬ ‫של‬ ‫מינימום‬ ‫לדרישות‬ ‫ובהתאמה‬ ‫ירוק‬ ‫בניה‬ ‫בתקני‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬‫ה‬(‫לעיל‬ ‫)הנזכרים‬‫שהנם‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫קביעה‬ ‫אלא‬ ,‫ירוק‬ ‫ציון‬ ‫לקבלת‬ ‫נקודות‬ ‫צבירת‬ ‫אין‬‫פי‬ ‫על‬‫רוב‬‫או‬ ‫זהים‬‫גבוהים‬‫אך‬‫ב‬‫מעט‬‫מה‬‫חובה‬ ‫החוקית‬‫הקי‬‫י‬‫מת‬‫מתייחסות‬ ‫נוספות‬ ‫הוראות‬ .‫ל‬‫הבינוי‬ ‫נספח‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬‫ומ‬ ‫מחייבים‬ ‫ותקנים‬‫ו‬‫בא‬‫ות‬‫תשומת‬ ‫את‬ ‫ולהגביר‬ ‫חשיבותן‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כאן‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫הלב‬‫ו‬ ‫מתכננים‬‫ה‬‫המאשרים‬ ‫גורמים‬. ‫של‬ ‫הגישה‬‫מנהלת‬‫התעשיה‬ ‫פארק‬‫ובני‬ ‫לתכנון‬ ‫והועדה‬‫תקבל‬ ‫המנהלת‬ .‫תחומו‬ ‫לפי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫המתכננים‬ ‫שיגישו‬ ‫ומסמכים‬ ‫חישובים‬ ,‫הצהרות‬ ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫היא‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫מסמכים‬ ‫וסיכום‬ ‫הצהרות‬ ‫של‬ ‫אוגדן‬ ‫לידיה‬‫יוכנו‬‫ה‬ ‫מטעם‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ .‫המתכננים‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫המסמכים‬ ‫הגשת‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫יבחן‬ ‫מנהלת‬‫סבירות‬ ‫את‬ ‫ויבדוק‬ ‫המוצעים‬ ‫הפתרונות‬‫חישובים‬ ‫יערוך‬ ‫לא‬ ‫אך‬‫לע‬ ‫האחריות‬ .‫מטעמו‬‫מ‬‫המתכננים‬ ‫על‬ ‫תחול‬ (‫שלא‬ ‫ובין‬ ‫בקוד‬ ‫שהופיע‬ ‫)בין‬ ‫חוקית‬ ‫וחובה‬ ‫תקן‬ ‫בכל‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫בדרישות‬ ‫ידה‬ .‫הבקשה‬ ‫ועורכי‬.‫מתממשת‬ ‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫הכוונה‬ ‫שאכן‬ ‫לוודא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫נוספים‬ ‫ומסמכים‬ ‫הבהרות‬ ‫לבקש‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫במנהלת‬ ‫המקצועי‬ ‫הגורם‬ .‫הטכניים‬ ‫המפרטים‬ ‫ברמת‬ ‫והן‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫העמדה‬ ,‫צורה‬ ‫ברמת‬ ‫הן‬ ‫התכנוניים‬ ‫הפתרונות‬ ‫להצגת‬ ‫מוחלט‬ ‫חופש‬ ‫נותר‬ ‫למתכנים‬‫יתאפשר‬ ‫החיס‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫ויוכלו‬ ‫במידה‬ ‫הקוד‬ ‫מהנחיות‬ ‫שונים‬ ‫פתרונות‬ ‫להציג‬ ‫למתכנים‬.‫פחות‬ ‫אינו‬ ‫בסביבה‬ ‫פגיעה‬ ‫והקטנת‬ ‫מים‬ ‫באנרגיה‬ ‫כון‬ ‫לגורמי‬‫ובת‬ ‫בדרישות‬ ‫לשינויים‬ ‫בהתאם‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הזכות‬ ‫תהיה‬ ‫המנהלת‬ ‫מטעם‬ ‫המקצוע‬‫ק‬‫אליהם‬ ‫נים‬.‫הקוד‬ ‫הוראות‬ ‫מתייחסות‬ ‫ל‬ ‫מתייחסות‬ ‫הדרישות‬‫ארבעה‬‫תחומים‬: ‫א‬.‫תכנון‬‫מבנים‬‫באנרגיה‬ ‫שימוש‬ ‫הפחתת‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫מתוך‬‫ו‬‫מים‬.‫המבנה‬ ‫חיי‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫ב‬.‫הנו‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫וגינון‬ ‫סביבתי‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנן‬‫המקום‬ ‫של‬ ‫פי‬.‫הבינוי‬ ‫נספח‬ ‫והנחיות‬ ‫ג‬.‫ניהול‬‫בניה‬ ‫תהליך‬‫נקי‬‫סביבתיים‬ ‫מטרדים‬ ‫להפחתת‬,,‫בניה‬ ‫בחומרי‬ ‫שימוש‬ ‫הפחתת‬‫בנין‬ ‫בפסולת‬ ‫וטיפול‬.
 9. 9. ‫ד‬.‫האכלוס‬ ‫לאחר‬ ‫המבנה‬ ‫ניהול‬‫ו‬ ‫מים‬ ‫באנרגיה‬ ‫לחיסכון‬‫פסול‬ ‫של‬ ‫מחזור‬ ‫מקסימום‬.‫ת‬ 2.2.2.‫דרישות‬‫קוד‬'‫ירוקה‬ ‫'בניה‬‫נושאים‬ ‫לפי‬ 1 ‫אנרגיה‬ ‫משמרת‬ ‫בניה‬ :‫לנושא‬ ‫כללי‬ ‫מבוא‬‫התעשיה‬ ‫פארק‬‫ומסחר‬ ‫משרדים‬ ‫שטחי‬ ‫ומרבית‬ ‫קטן‬ ‫מאוד‬ ‫קרה‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫שבהם‬ ‫החורף‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ .‫נוח‬ ‫אקלים‬ ‫בעל‬ ‫מיקום‬ ‫נמצא‬ ‫ח‬ ‫שימוש‬ ‫צמצום‬ ,‫חמים‬ ‫בימים‬ ‫חום‬ ‫עומסי‬ ‫למניעת‬ ‫מוקדשת‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫התכנונית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫עיקר‬ ‫לכן‬ .‫הלילה‬ ‫בשעות‬ ‫בשימוש‬ ‫להיות‬ ‫צפויים‬ ‫לא‬‫ימום‬ ‫האויר‬ ‫בהן‬ ‫בשעות‬ ‫מלאכותי‬ ‫וקירור‬‫התאמת‬ ‫להראות‬ ‫ידרש‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫במיזוג‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כאשר‬ ‫מהמבנה‬ ‫וקור‬ ‫חום‬ ‫הפסדי‬ ‫ומניעת‬ ‫נוחה‬ ‫בטמפרטורה‬ ‫וכ‬ ‫משתמשים‬ ‫מספר‬ ,‫פעילות‬ ‫שעות‬ ,‫הצפוי‬ ‫לשימוש‬ ‫בהתאמה‬ ‫המבנה‬ ‫אסטרטגית‬.‫בזה‬ ‫יוצא‬ ‫מס"ד‬ ‫תת‬ ‫נושא‬ ‫דרישה‬‫להציג‬ ‫נדרש‬ 1.1 ‫כללי‬-‫העמדה‬ ‫ל‬‫חום‬ ‫עומסי‬ ‫מניעת‬ ‫ו‬‫להשגת‬‫חימום‬ ‫פאסיבי‬ ‫ובמיוחד‬ ‫המבנה‬ ‫על‬ ‫חום‬ ‫עומסי‬ ‫למניעת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫הצגת‬ .‫שניתן‬ ‫ככל‬ ‫למערב‬ ‫מבנה‬ ‫פני‬ ‫שטח‬ ‫חשיפת‬ ‫מניעת‬ ‫יש‬‫להקטנת‬ ‫לדאוג‬‫חשיפה‬‫לשמש‬‫ישירה‬ ‫קיץ‬ ‫אחד‬ ‫לפחות‬ ‫יזכה‬ ,‫למבנה‬ ‫דרומית‬ ‫חזית‬ ‫שישנה‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫מהחללים‬‫ה‬‫במבנה‬ ‫ציבוריים‬‫ל‬‫חימום‬ ‫לשם‬ ‫חורפית‬ ‫שמש‬ ‫פאסיבי‬ ‫של‬ ‫ממדית‬ ‫תלת‬ ‫גושנית‬ ‫הדמיה‬ ‫של‬ ‫מצגת‬ ‫יראו‬ ‫המתכננים‬ ‫בחודשי‬ ‫לשמש‬ ‫חשיפה‬ ‫תיאור‬ ‫עם‬ ‫המבנה‬‫אפריל‬ ‫בין‬ ‫בחודשים‬ ‫לאוקטובר‬ ‫כל‬ ‫מסך‬ ‫כאחוז‬ ‫למערב‬ ‫פונות‬ ‫חזיתות‬ ‫שטח‬ ‫יציינו‬ ‫המתכננים‬ ‫חשיפה‬ ‫להקטנת‬ ‫פתרונות‬ ‫להציג‬ ‫נדרש‬ .‫המבנה‬ ‫חזיתות‬ ‫שטח‬ ‫בחודשי‬ ‫לשמש‬‫לאוקטובר‬ ‫אפריל‬ ‫בין‬ ‫ם‬. ‫לה‬ ‫נדרש‬‫פתרון‬ ‫)עם‬ ‫חורף‬ ‫לשמש‬ ‫דרומיים‬ ‫חלונות‬ ‫חשיפת‬ ‫ראות‬ .‫החום‬ ‫של‬ ‫ואגירה‬ ‫קליטה‬ ‫ומשטחי‬ (‫קיץ‬ ‫הצללת‬ 1.2 ‫מבנים‬ ‫קירות‬ ‫בידוד‬‫הקיר‬ ‫מסת‬‫תרמית‬ ‫התנגדות‬ ‫מינימום‬ ‫הגשת‬‫דו‬"‫ח‬‫ה‬ ‫הבידוד‬ ‫לגבי‬‫תרמי‬‫מתכנן‬ ‫תצהיר‬ ‫הכולל‬‫יועץ‬ ‫או‬ ‫חומרים‬ ‫והמראה‬ ‫מעטפת‬ ‫לבידוד‬ ‫שנבחרה‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫על‬ ‫אופייני‬ ‫חתך‬ ‫של‬ ‫טרמי‬ ‫וחישוב‬. ‫מ‬ ‫גדולה‬-100‫למ"ר‬ /‫ק"ג‬R > 1.6 ‫מ‬ ‫קטנה‬-100‫למ"ר‬ /‫ק"ג‬R > 2 ‫מ‬ ‫קטנה‬-50‫למ"ר‬ / ‫ק"ג‬2.5>R 1.3 ‫בידוד‬‫גגות‬‫מסת‬‫הגג‬‫בידוד‬ ‫לשכבת‬ ‫מתחת‬‫תרמית‬ ‫התנגדות‬ ‫מינימום‬‫הגשת‬‫דו‬"‫ח‬‫תרמי‬‫על‬ ‫תרמי‬ ‫יועץ‬ / ‫מתכנן‬ ‫תצהיר‬ ‫הכולל‬ ‫וחישוב‬ ‫חומרים‬ ‫והמראה‬ ‫מעטפת‬ ‫לבידוד‬ ‫שנבחרה‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫גדולה‬‫מ‬-200‫ק‬"‫ג‬/‫למ‬"‫ר‬1.25>R
 10. 10. ‫קטנה‬‫מ‬-200‫ק‬"‫ג‬/‫למ‬"‫ר‬2.5>R‫הקונסטרוקציה‬ ‫לבידוד‬ ‫גם‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ .‫אופייני‬ ‫חתך‬ ‫של‬ ‫טרמי‬ .‫המבנה‬ ‫של‬ ‫הנושאת‬ 1.4 ‫חלונות‬ ‫שטח‬‫וזיגוג‬ ‫את‬ ‫יעבור‬ ‫לא‬ ‫בחזיתות‬ ‫הזיגוג‬ ‫שטח‬ ‫כל‬ ‫סך‬ ‫משרדים‬ ‫במבני‬ ‫בתקן‬ ‫המותר‬ ‫השטח‬ ‫מקסימום‬5282‫הבסיס‬ ‫בדרגת‬ ‫למבנים‬E ‫סך‬‫שטח‬‫ה‬‫חלונות‬‫יתוכנן‬ ‫חזיתות‬ ‫לשטחי‬ ‫ביחס‬ ‫כולו‬ ‫במבנה‬ ‫ל‬ ‫בהתאם‬‫לפי‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫שקולה‬ ‫תרמית‬ ‫למוליכות‬ ‫דרישה‬ .‫ת.י‬1045(‫חובה‬ ‫)תקן‬. ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬1045‫ש‬ ‫נדרש‬‫הקיר‬ ‫של‬ ‫שקולה‬ ‫תרמית‬ ‫מוליכות‬ ‫מ‬ ‫גדולה‬ ‫תהיה‬ ‫שבו‬ ‫החלונות‬ ‫כולל‬-2.5 ‫תיאור‬ ‫עם‬ ‫מסמך‬ ‫יוגש‬‫מילולי‬‫הזיגוג‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫יחסי‬ ‫שטח‬ ‫חישוב‬ ‫להראות‬ ‫יש‬‫חוץ‬ ‫לקירות‬ ‫ביחס‬ ‫זיגוג‬ ‫של‬.‫יש‬ ‫ל‬‫ה‬ ‫ציין‬‫בתקן‬ ‫מותר‬5282‫לתכנון‬ ‫מוצא‬ ‫כנקודת‬. ‫י‬ ‫בתקן‬ ‫מהאמור‬ ‫חריגה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬‫י‬‫דרש‬‫המתכנן‬‫להראות‬ .‫הזיגוג‬ ‫תכונות‬ ‫שיפור‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ 1.5 ‫ותפקודו‬ ‫זיגוג‬ ‫סוג‬ ‫מערכות‬‫זיגוג‬)‫למעט‬‫בחדרי‬‫שירות‬(‫ושירותים‬ ‫מחסנים‬ ,‫יהיו‬ ‫בהתאם‬‫לתקן‬‫הישראלי‬‫ת‬"‫י‬1068‫חלק‬1-‫סיווג‬B ‫סולארי‬ ‫חום‬ ‫רוח‬ ‫מקדם‬ ‫בעל‬ ‫זיגוג‬‫על‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬SHGC = 0.37, ‫לקרינת‬ ‫חשופים‬ ‫בחלונות‬‫חלונות‬ ‫דרך‬ ‫חום‬ ‫מעבר‬ ‫יחושב‬ ‫שמש‬ ‫ישירה‬ ‫בקרינה‬ ‫כולל‬ ‫טכניים‬ ‫ונתונים‬ ‫שנבחרה‬ ‫זכוכית‬ ‫סוג‬ ‫תיאור‬ ‫יצורף‬‫נתוני‬ .‫סולארי‬ ‫חום‬ ‫רווח‬ ‫של‬ ‫יצרן‬ ‫האלומיניום‬ ‫מערכות‬ ‫את‬ ‫המייצרת‬ ‫החברה‬ ‫אישורי‬ ‫יצורפו‬ .‫בתקנים‬ ‫לעמידה‬ 1.7 ‫הצללות‬ ‫או‬ ‫קבוע‬ ‫הצללה‬ ‫בפתרון‬ ‫יחויבו‬ ‫לדרום‬ ‫הפונות‬ ‫בחזיתות‬ ‫חלונות‬ .‫אוקטובר‬ ‫לסוף‬ ‫אפריל‬ ‫החודשים‬ ‫בין‬ ‫ניד‬ ‫קבוע‬ ‫הצללה‬ ‫בפתרון‬ ‫יחויבו‬ ‫למערב‬ ‫הפונות‬ ‫בחזיתות‬ ‫חלונות‬ .‫השנה‬ ‫חודשי‬ ‫לכל‬ ‫ניד‬ ‫או‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫שיתוכננו‬ ‫או‬ ‫קבועה‬ ‫בהצללה‬ ‫יחוייבו‬ ‫מסך‬ ‫קירות‬ .‫בקיץ‬ ‫לשמש‬ ‫חשיפה‬ ‫להם‬ ‫יש‬‫בתיאור‬ ‫קיץ‬ ‫לחודשי‬ ‫המבנה‬ ‫על‬ ‫הצללות‬ ‫הדמיית‬ ‫להראות‬ ‫תלת‬-‫ממדי‬ ‫עליהן‬ ‫ולסמן‬ ‫הצללות‬ ‫המראים‬ ‫וחתכים‬ ‫חזיתות‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ .‫הצללות‬ ‫פרטי‬
 11. 11. 1.8‫מסך‬ ‫קירות‬ ‫מיקום‬-‫משמשות‬ ‫)כאשר‬ ‫בדרומיות‬ ‫או‬ ‫צפוניות‬ ‫בחזיתות‬ ‫רק‬ ‫בין‬ ‫היטב‬ ‫מוצללים‬ ‫יהיו‬ ‫מסך‬ ‫קירות‬ ( ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫פאסיבי‬ ‫לחימום‬ ‫לאוקטובר‬ ‫אפריל‬ ‫חודשים‬ ‫ל‬ ‫מוגבל‬ ‫יהיה‬ ‫המסך‬ ‫קירות‬ ‫שטח‬ ‫כל‬ ‫סך‬25‫שטחי‬ ‫מסך‬ ‫אחוז‬ ‫המבנה‬ ‫בכל‬ ‫החוץ‬ ‫קירות‬ ‫תרמי‬ ‫גשר‬ ‫עם‬ ‫המסגרת‬ ‫ופרופיל‬ ‫הזיגוג‬ ‫הכולל‬ ‫בידודית‬ ‫זכוכית‬‫ת‬‫ציפוי‬E-LOW‫אחרת‬ ‫שיטה‬ ‫או‬ ‫חום‬ ‫מעבר‬ ‫להפחתת‬ ‫יהיה‬ ‫הזיגוג‬ ‫של‬ ‫תרמית‬ ‫מוליכות‬ ‫ערך‬U<1.2 .‫חזיתות‬ ‫לשטח‬ ‫מסך‬ ‫קירות‬ ‫כמות‬ ‫בין‬ ‫יחס‬ ‫לגבי‬ ‫מתכנן‬ ‫תצהיר‬ ‫מסך‬ ‫קיר‬ ‫מיקום‬ ‫של‬ ‫ממדי‬ ‫תלת‬ ‫מודל‬ ‫או‬ ‫בתוכניות‬ ‫תיאור‬ .‫שלו‬ ‫הצללה‬ ‫והדמיית‬ .‫שלה‬ ‫יצרן‬ ‫ונתוני‬ ‫שנבחרה‬ ‫זכוכית‬ ‫סוג‬ ‫תיאור‬ ‫יצורף‬ ‫סולארי‬ ‫חום‬ ‫רווח‬ ‫לגבי‬ ‫יצרן‬ ‫נתוני‬ 1.9 ‫גגות‬ ‫נספח‬ ‫בהוראות‬ ‫לעמוד‬ ‫יש‬,‫מסתורים‬ ,‫גגות‬ ‫חזות‬ ‫לגבי‬ ‫הבינוי‬ ‫וכיו"ב‬ ‫מזגנים‬ ‫מיקום‬ ‫אסטרטגי‬ ‫להראות‬ ‫יש‬‫יות‬‫מהגגות‬ ‫חום‬ ‫עומס‬ ‫להפחתת‬ ‫בהירים‬ ‫יהיו‬ ‫הגג‬ ‫גווני‬‫החזרה‬ ‫מקדם‬ ‫בעלי‬SRI > 60 .‫שיותקנו‬ ‫אמצעים‬ ‫של‬ ‫מילולי‬ ‫תיאור‬ ‫יוגש‬ ‫בתצהירים‬ ‫הגג‬ ‫בתוכנית‬‫להיתר‬ ‫בבקשה‬.‫שהוספו‬ ‫האמצעים‬ ‫יסומנו‬‫ויצורפו‬ ‫עקרוניים‬ ‫גג‬ ‫חתכי‬ ‫במניין‬ ‫יחשבו‬ ‫לא‬ ‫גגות‬ ‫על‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫וכיסוי‬ ‫הצללה‬ ‫מערכות‬ .‫השטחים‬ 1.10 ‫קירות‬ ‫חיפוי‬‫והחיפוי‬ ‫במידה‬ .‫בהירים‬ ‫בגוונים‬ ‫יהיה‬ ‫קירות‬ ‫שחיפוי‬ ‫רצוי‬ ‫ככלל‬ ) ‫כהים‬ ‫בגוונים‬ ‫יהיה‬25<(SRI‫בהתאם‬ ‫בידוד‬ ‫להוסיף‬ ‫יידרש‬ .‫טרמי‬ ‫לחישוב‬
 12. 12. 2‫למשתמש‬ ‫בריאה‬ ‫פנים‬ ‫וסביבת‬ ‫חסכוניות‬ ‫מבנה‬ ‫מערכות‬ ‫מס"ד‬‫תת‬‫נושא‬‫דרישה‬‫להציג‬ ‫נדרש‬ 2.1‫טבעית‬ ‫תאורה‬ ,‫לציבור‬ ‫מעברים‬ ,‫לובי‬ ) ‫במבנה‬ ‫ציבוריים‬ ‫לאזורים‬ ‫חובה‬ ‫דרישת‬ ‫מינימום‬ (‫וכו‬ ,‫חרום‬ ‫מדרגות‬ ‫שאינן‬ ‫מדרגות‬3%‫חלונות‬- ‫ל‬ ‫דרישה‬150‫טבעי‬ ‫אור‬ ‫לוקס‬‫נמדד‬‫רצפה‬ ‫בגובה‬ ‫במשרדים‬ ‫טבעית‬ ‫תאורה‬ ‫דרישת‬500‫משטח‬ ‫על‬ ‫לוקס‬ ‫במרחק‬ ‫עבודה‬5‫מחלון‬ ‫מ‬ ‫יות‬ ‫במשרדים‬.‫מחלונות‬ ‫בוהק‬ ‫למניעת‬ ‫אמצעים‬ ‫קנו‬ ‫תקן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ואחסנה‬ ‫יצור‬ ‫באולמות‬ ‫טבעית‬ ‫תאורה‬ ‫דרישות‬ 8995 ‫טבעית‬ ‫לתאורה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫של‬ ‫מילולי‬ ‫תאור‬‫בוהק‬ ‫ומניעת‬ ‫תאורה‬ ‫עוצמת‬ ‫של‬ ‫חישובים‬‫מלאכותית‬‫ציבוריים‬ ‫בחללים‬ .‫אופייניים‬ ‫ומשרדים‬ ‫לדוגמא‬ ‫ומשרדים‬ ‫ציבור‬ ‫חללי‬ ‫של‬ ‫תאורה‬ ‫הדמיות‬ ‫יוצגו‬ ‫לחילופין‬ 2.2 ‫מלאכותית‬ ‫תאורה‬ ‫ל‬ ‫יתייחס‬ ‫התכנון‬‫תקן‬‫ישראלי‬‫ת‬"‫י‬8995‫חסכוניים‬ ‫תאורה‬ ‫לגופי‬ .‫יעילים‬ ‫ומשנקים‬ ‫או‬ ‫ליבון‬ ‫נורות‬ ‫יותקנו‬ ‫לא‬ .‫נמוכה‬ ‫בצריכה‬ ‫יהיו‬ ‫הגופים‬ ‫מרבית‬ .‫מבנים‬ ‫בתוך‬ ‫מחממת‬ ‫קוורץ‬ ‫תאורת‬75%‫יהיו‬ ‫במבנה‬ ‫מהנורות‬ ‫של‬ ‫בנצילות‬80.‫לפחות‬ ‫לואט‬ ‫לומן‬ ‫אינה‬ ‫כאשר‬ ‫תאורה‬ ‫לכיבוי‬ ‫אוטומטית‬ ‫בקרה‬ ‫פתרונות‬ ‫יוצגו‬ ‫התאורה‬ ‫כמות‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫בחלל‬ ‫נוכחות‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫נדרשת‬ ‫בחניונים‬ .(‫בתקן‬ ‫המוגדרות‬ ‫לדרישות‬ ‫)ביחס‬ ‫מספקת‬ ‫הטבעית‬ ‫עם‬ ‫נוכחות‬ ‫גלאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ ‫תותקן‬ '‫וכו‬ ‫מחסנים‬ ‫מעברים‬ .‫לכך‬ ‫יחודיים‬ ‫משנקים‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫צריכה‬ ‫ברמת‬ ‫במשרדים‬ ‫תאורה‬‫מ‬ ‫יותר‬14‫למ"ר‬ ‫ואט‬ ‫תוגש‬ ‫המבנה‬ ‫אכלוס‬ ‫עם‬‫תאורה‬ ‫תוכנית‬‫שתכלול‬ ‫סופית‬‫רשימת‬ .‫שלהם‬ ‫וכמויות‬ ‫הגופים‬ ‫וחישוב‬ ‫גופים‬ ‫כמות‬ ‫אזורים‬ ‫לפי‬ ‫תאורה‬ ‫אמצעי‬ ‫על‬ ‫דוח‬ ‫יוגש‬ ‫למ"ר‬ ‫צריכה‬‫ו‬‫מאור‬ ‫צריכת‬ ‫חישוב‬ ‫כן‬‫כו‬ ‫למבנה‬.‫לו‬ ‫פתרון‬ ‫יוצג‬‫ל‬ ‫חסכוני‬-'‫מסחרית‬ ‫תאורה‬'‫מכירה‬ ‫בשטחי‬
 13. 13. ‫וכו‬ ,‫שילוט‬ ,‫מדרגות‬ ,‫חרום‬ ‫במעברי‬ ‫קבועה‬ ‫תאורה‬-‫בנורות‬ LED. 2.3 .‫צח‬ ‫ואויר‬ ‫אוורור‬ ,‫חלונות‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫מבנה‬ ‫חלק‬ ‫בכל‬‫לפחות‬50‫אחוז‬‫מהחלונות‬ ‫יאפשרו‬‫פתיחה‬‫לאוורור‬. ‫בכל‬‫משרד‬‫יהיה‬‫חלון‬‫אחד‬‫שניתן‬‫לפתיחה‬‫ידנית‬‫על‬‫ידי‬ ‫המשתמשים‬. ‫חלונות‬‫גבוהים‬‫לאוורור‬‫יצוידו‬‫במנגנון‬‫פתיחה‬‫חשמלי‬. ‫חזית‬ ‫בכל‬ ‫לפתיחה‬ ‫חלונות‬ ‫סימון‬ ‫המתוכנן‬ ‫באזור‬ ‫העיקרי‬ ‫השימוש‬ ‫לפי‬ ‫במינימום‬ ‫לפחות‬ ‫עמידה‬ ‫פי‬ ‫על‬ASHRAE 62.1 ‫ונפחם‬ ‫השונים‬ ‫לאזורים‬ ‫המתייחס‬ ‫נספח‬ ‫יוגש‬,‫התקנית‬ ‫הדרישה‬ ‫המתוכננת‬ ‫האוויר‬ ‫הספקת‬ ‫והחישוב‬ ‫איוורור‬ ‫מערכת‬ ‫תותקן‬ ‫הצורך‬ ‫במידת‬‫צח‬ ‫אויר‬ ‫שתספק‬ ‫מאולץ‬ ‫ריכוז‬ ‫לירידת‬ ‫בהתאם‬ ‫צח‬ ‫אויר‬ ‫לאספקת‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ .‫מטופל‬ .‫מיזוג‬ ‫הפסדי‬ ‫למניעת‬ ‫הנכנס‬ ‫באורי‬ ‫לטפל‬ ‫יש‬ .‫באוויר‬ ‫חמצן‬ ‫חישוב‬ ‫יוצג‬ .‫אויר‬ ‫מיזוג‬ ‫מהנדס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונתוניה‬ ‫המערכת‬ ‫תיאור‬ ‫תחזוקה‬ ‫הנחיות‬ ‫יצורפו‬ ‫לתכנון‬ .‫המערכת‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫צריכת‬ .‫תקופתיות‬ ‫דרך‬ (‫)פאסיבי‬ ‫טבעי‬ ‫אוורור‬ ‫להראות‬ ‫ניתן‬ (‫בנוסף‬ ‫)או‬ ‫לחילופין‬ .‫משותפים‬ ‫וחללים‬ ‫פירים‬ ‫ארובות‬ ‫פאסיבי‬ ‫לאוורור‬ ‫אויר‬ ‫וארובות‬ ‫עליונים‬ ‫פתחים‬ ‫ויושלבו‬ ‫במידה‬ .‫המאוורר‬ ‫החלל‬ ‫לשטח‬ ‫ביחס‬ ‫הארובה‬ ‫חישוב‬ ‫יוצג‬ 2.4 ‫אויר‬ ‫מיזוג‬ ‫של‬ ‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬ ‫בעלות‬ ‫יהיו‬ ‫מרכזיות‬ ‫מיזוג‬ ‫יחידות‬COP ‫מ‬ ‫גדול‬-4‫ב‬ ‫שיקבע‬ ‫כפי‬ ‫או‬‫תקנות‬‫מזערית‬ ‫אנרגטית‬ ‫יעילות‬ .‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫למערכות‬ ‫המיזוג‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫יוגש‬‫האנרגטית‬ ‫יעילותן‬ ‫על‬ ‫יצרן‬ ‫ופרטי‬ ‫תוגש‬.‫למ"ר‬ ‫אנרגיה‬ ‫והשקעת‬ ‫ממוזגים‬ ‫שטחים‬ ‫המראה‬ ‫טבלא‬ .‫שינקטו‬ ‫האמצעים‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫יוגש‬ ‫בדרוג‬ ‫יהיו‬ ( ‫)מפוצלים‬ ‫מקומיים‬ ‫מזגנים‬A ‫)אך‬ ‫עצמאי‬ ‫טמפרטורה‬ ‫ויסות‬ ‫ואפשרות‬ ‫נוכחות‬ ‫בקרת‬ ‫מערכות‬ .‫המשרדים‬ ‫בכל‬ ‫יותקנו‬ ( ‫מוגבל‬
 14. 14. ‫ללובי‬ ‫בכניסות‬ ‫או‬ ‫מסחריים‬ ‫לחללים‬ ‫ובמיוחד‬ ‫למבנה‬ ‫בכניסות‬ ‫ואובדן‬ ‫אויר‬ ‫חדירת‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ ‫אמצעי‬ ‫יתוכננו‬ .‫משרדים‬ ‫מבני‬ ‫של‬ .'‫וכ‬ ‫מסתובבות‬ ‫דלתות‬ ‫או‬ ‫אוויר‬ ‫מסכי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫למשל‬ ‫ממוזג‬ ‫אויר‬ 2.5 ‫המבנה‬ ‫פנים‬ ‫סביבת‬ ‫ה‬‫דרישות‬‫של‬ ‫פליטות‬ ‫לגבי‬ ‫הן‬ ‫המחמירות‬‫פנים‬ ‫גמר‬ ‫חומרי‬ ‫ייושמו‬‫במיוחד‬:‫על‬ •‫גבס‬ ‫לוחות‬‫ו‬‫פנים‬ ‫למחיצות‬ ‫צמנט‬ ‫פיבר‬ •‫לקירות‬ ‫חיפוי‬ ‫חומרי‬ •‫ודבקים‬ ‫לקיר‬ ‫מקיר‬ ‫שטיחים‬ •‫וסילרים‬ ‫צבעים‬‫רצפות‬ ‫לאיטום‬ •‫אקוסטיות‬ ‫תקרות‬ ‫כי‬ ‫הבקשה‬ ‫עורך‬ ‫האדריכל‬ ‫של‬ ‫בתצהיר‬ ‫התחיבות‬ ‫תוגש‬ ‫של‬ ‫נמוכה‬ ‫פליטות‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫הגמר‬ ‫חומרי‬VOC ‫זע‬ ‫וחלקיקים‬ ‫מייננת‬ ‫קרינה‬‫ירים‬ ‫אכלוס‬ ‫בטרם‬‫שלהם‬ ‫אישורים‬ ‫ויצורפו‬ ‫גמר‬ ‫חומרי‬ ‫רשימת‬ ‫תוגש‬ ‫רעילים‬ ‫נדיפים‬ ‫חומרים‬ ‫פליטות‬ ‫לאפס‬VOC‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫או‬ . Low VOC‫בינלאומי‬ ‫או‬ ‫ישראלי‬ ‫תקנים‬ ‫מכון‬ ‫לאישור‬ ‫ובהתאם‬ .‫מוכר‬ 3‫במים‬ ‫חיסכון‬ 2.6 ‫במים‬ ‫חיסכון‬ ‫בנפח‬ ‫רק‬ ‫יהיו‬ ‫שיותקנו‬ ‫לאסלות‬ ‫הדחה‬ ‫מכלי‬‫של‬ ‫מים‬3‫ו‬6 ‫ליטר‬ ‫בשרו‬‫ת‬.‫במים‬ ‫שטיפה‬ ‫ללא‬ ‫משתנות‬ ‫יתוקנו‬ ‫ציבוריים‬ ‫ים‬ ‫חסכמים‬ ‫עם‬ ‫ברזים‬ ‫יהיו‬ ‫ומטבחים‬ ‫ידים‬ ‫שטיפת‬ ‫ברזי‬ ‫כל‬ .‫בברז‬ ‫מובנים‬ ‫מים‬ ‫והשבת‬ ‫לאיסוף‬ ‫מערכות‬ ‫יתקנו‬‫סגור‬ ‫בתהליך‬‫במתקני‬ .‫יצור‬ .‫לגביהם‬ ‫יצרן‬ ‫ונתוני‬ ‫שנבחרו‬ ‫אביזרים‬ ‫סוג‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫להציג‬ ‫יש‬
 15. 15. 2.7 ‫מזגנים‬ ‫במי‬ ‫שימוש‬ ‫קירור‬ ‫נעשה‬ ‫שמהם‬ ‫מרכזיות‬ ‫מיזוג‬ ‫במערכות‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫להשקיה‬ ‫עודפים‬ ‫במים‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫במים‬ ‫קירור‬ ‫מגדלי‬ ‫אך‬ ‫קטנות‬ ‫מקומיות‬ ‫מיזוג‬ ‫מיחידות‬ ‫עיבוי‬ ‫מי‬ ‫לאיסוף‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ .‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬ .‫אינסטלציה‬ ‫בתוכנית‬ ‫מערכת‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ 4‫בניה‬ ‫שיטות‬‫הבניה‬ ‫אתר‬ ‫וניהול‬ ‫מס"ד‬‫תת‬‫נושא‬‫דרישה‬‫להציג‬ ‫נדרש‬ 4.1‫בשיטות‬ ‫בניה‬ '‫'נקיות‬ ‫מתועשות‬ ‫המבנה‬ ‫ותקרות‬ ‫רצפות‬-,‫חניונים‬ ,‫קרקע‬ ‫קומת‬ ‫רצפת‬ ‫למעט‬ ‫מעליות‬ ‫פיר‬ ,‫ממ"ק‬-.‫לאתר‬ ‫מובאות‬ ‫מתועשות‬ ‫מיחידות‬ ‫יבנו‬ ‫מ‬ ‫תהיה‬ ‫הבניה‬ ‫כי‬ ‫)רצוי‬‫ב‬ ‫שמקורם‬ ‫חומרים‬‫תו‬ ‫בעלי‬ ‫מפעלים‬ ‫תקן‬(‫סביבתי‬ ‫ניהול‬ ‫תקן‬ ‫או‬ ,‫ירוק‬ ‫והרכיבים‬ ‫הבניה‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫המבנה‬ ‫שלד‬ ‫מתכנני‬ ‫תצהיר‬ ‫יוגש‬ .‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫בהם‬ ‫המתועשים‬ 4.2 ‫פנים‬ ‫לשינויי‬ ‫גמישות‬ ‫שינויים‬ ‫שמאפשרת‬ ‫בצורה‬ ‫תיעשה‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫חלוקה‬ ‫לסביבה‬ ‫והפרעה‬ ‫אבק‬ ‫רעש‬ ‫פסולת‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫יצירה‬ ‫תוך‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יש‬ .‫הקרובה‬‫התאמה‬ ‫המאפשרת‬ ‫תכנונית‬ ‫גמישות‬ ‫המבנה‬ ‫של‬.‫בעתיד‬ ‫שונים‬ ‫לצרכים‬ .‫המחיצות‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫המבנה‬ ‫שלד/אדריכל‬ ‫מתכנני‬ ‫תצהיר‬ ‫יוגש‬ 4.3 ‫באתר‬ ‫עבודות‬ ‫נזילות‬ ‫רעש‬ ‫אבק‬ ‫מניעת‬‫מחוץ‬ ‫בניין‬ ‫פסולת‬ ‫והשלכת‬ ‫מים‬ .‫העבודות‬ ‫לאתר‬ ‫בתו‬ ‫לציין‬ ‫יש‬‫כ‬.‫שיינקטו‬ ‫אמצעים‬ ‫האתר‬ ‫ניהול‬ ‫נית‬ ‫קבלן‬‫מפקח‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫לפעול‬ ‫יתחייב‬ ‫המבצע‬ .‫המנהלת‬ ‫מטעם‬ 4.4 ‫להפחית‬ ‫יש‬ ‫באתר‬ ‫העבודה‬ ‫במהלך‬‫בניין‬ ‫פסולת‬ ‫הוצאת‬ ‫להיתר‬ ‫להגשה‬ ‫תנאי‬‫יכללו‬: ‫לניהול‬ ‫תכנית‬ ‫הגשת‬‫תכלול‬ ‫תכנית‬ .‫באתר‬ ‫בנייה‬ ‫פסולת‬ ‫הפסולת‬ ‫סוג‬ ‫את‬ ‫המתארים‬ ‫ושרטוטים‬ ‫כתובים‬ ‫מסמכים‬ ‫לטיפול‬ ‫הזמינים‬ ‫,השטחים‬ ‫הבנייה‬ ‫בתהליך‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫המיוצרת‬
 16. 16. ‫בנין‬ ‫פסולת‬ .‫למטמנות‬ ‫מהאתר‬‫אסטרטגיות‬ ‫להראות‬ ‫ידרשו‬ ‫המבקשים‬‫כגון‬ ‫למחזור‬ ‫בנין‬ ‫פסולת‬ ‫הפרדת‬.‫באתר‬ ‫בה‬ ‫הטיפול‬ ‫ואופן‬ ‫בה‬‫באתר‬. ‫לשיטת‬ ‫בהתאם‬ ‫שתיווצר‬ ‫פסולת‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫חישוב‬ ‫תצהיר‬ ‫יוגש‬ ‫ו‬ ‫במידה‬ .‫הבניה‬‫הפסולת‬ ‫חישוב‬‫יאושר‬‫התחייבו‬‫ת‬‫להטמנה‬ ‫באתר‬‫על‬ ‫ולא‬ ‫המוצהרת‬ ‫לכמות‬ ‫בהתאם‬ ‫תהיה‬ ‫הנדרשת‬ ‫מאושר‬ .‫למ"ר‬ ‫כללי‬ ‫תחשיב‬ ‫פי‬ ‫וממחייב‬ ‫המבצע‬ ‫הקבלן‬ ‫לחוזה‬ ‫שיצורף‬ ‫מחייב‬ ‫מסמך‬ ‫יוגש‬ ‫מחזור‬ ‫תיעוד‬ ‫או‬ ,‫לטיפול‬ ‫מאושר‬ ‫לאתר‬ ‫והעברתה‬ ‫פסולת‬ ‫איסוף‬ .‫הפסולת‬ 4.5 ‫שימוש‬ ‫מניעת‬ ‫רעילים‬ ‫בחומרים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫והתזה‬ ‫נדיפים‬‫רעילים‬ ‫מחו"ל‬ ‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫או‬ ‫ישראלי‬ ‫ירוק‬ ‫תו‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫הצבעים‬ ‫כל‬ ‫בידוד‬ ‫איטום‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫בהתזה‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫הבניה‬ ‫בעת‬ .‫נדיפים‬ ‫אורגאניים‬ ‫וממיסים‬ ‫רעלנים‬ ‫המכילים‬ ‫וצבע‬ ‫דבקים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫התקן‬ ‫לגביהם‬ ‫ויצויין‬ ‫שנבחרו‬ ‫הגמר‬ ‫חומרי‬ ‫רשימת‬ ‫תוגש‬ .‫אלו‬ ‫בנושאים‬ ‫עומדים‬ 4.6 ‫מבנים‬ ‫חיפוי‬ ‫גמר‬ ‫וחומרי‬ ‫לפי‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫ופנלים‬ ‫בלוחות‬ ‫בחיפוי‬ ‫יהיה‬ ‫המבנים‬ ‫גמר‬ ‫לחזות‬ ‫לדרישות‬ ‫בנוגע‬ ‫הבינוי‬ ‫בנספח‬ ‫האמור‬‫לדרישות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בידוד‬. .'‫יבשה‬ ‫ב'תליה‬ ‫יהיה‬ ‫קירות‬ ‫חיפוי‬ ‫בעת‬‫להוסיף‬ ‫יש‬ ‫בזכוכית‬ ‫קירות‬ ‫חיפוי‬‫לוחות‬‫סלעים‬ ‫צמר‬ ‫קיר‬ ‫בין‬ ‫לבידוד‬‫בידוד‬ ‫לדרישות‬ ‫בהתאם‬ ‫לזכוכית‬.‫דלעיל‬ ‫חומרי‬ ‫הגשת‬ ‫תידרש‬‫המבנים‬ ‫של‬ ‫החיצוני‬ ‫הגמר‬‫מנהלת‬ ‫לאישור‬ .‫הפארק‬ ‫תרמיות‬ ‫תכונות‬ ‫לציין‬ .‫קיר‬ ‫ופרטי‬ ‫אופייני‬ ‫קיר‬ ‫חתך‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ ‫ואקוסטיות‬‫המבנה‬ ‫מעטפת‬ ‫של‬. ‫לפי‬ ‫הנבחרים‬ ‫החומרים‬ ‫עמידות‬ ‫המאשרים‬ ‫מסמכים‬ ‫להציג‬ ‫יש‬ ‫ועמידות‬ ‫שמש‬ ‫בקרינת‬ ‫צבע‬ ‫לשינוי‬ ‫עמידות‬ ‫כולל‬ ‫יצרנים‬ ‫נתוני‬ .‫מכני‬ ‫לנזק‬
 17. 17. 5‫מגרשים‬ ‫בתחום‬ ‫פיתוח‬ ‫מס"ד‬‫תת‬‫נושא‬‫דרישה‬‫להציג‬ ‫נדרש‬ 5.1‫ואופנים‬ ‫רגלית‬ ‫תנועה‬ 1..‫המגרש‬ ‫בתחום‬ ‫ואופניים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫לתנועת‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ 2.‫לאופנים‬ ‫מקורה‬ ‫חניה‬ 3.‫לכל‬ ‫ונגישות‬ ‫בטוחה‬ ‫רגלית‬ ‫תנועה‬ .‫אופניים‬ ‫למתקן‬ ‫מיקום‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ ‫ואופנים‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫שבילים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתוכנית‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ .‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫נגישות‬ ‫תוכנית‬ ‫תוגש‬ 5.2 ‫חוץ‬ ‫תאורת‬ 1.‫התאורה‬ ‫גוף‬ ‫לסוג‬ ‫והנחיה‬ ‫בחשמל‬ ‫חסכונית‬ ‫לתאורה‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫בתאום‬‫ה‬‫תעשיה‬ ‫פארק‬ 2.‫מהמגרש‬ ‫סנוור‬ ‫ומניעת‬ ‫למגרש‬ ‫מחוץ‬ ‫אור‬ ‫זליגת‬ ‫מניעת‬ ‫החוצה‬ 3.‫מבנים‬ ‫קירות‬ ‫על‬ ‫דקורטיבית‬ ‫לתאורה‬ ‫מגבלות‬ ‫מנהלת‬ ‫הנחיית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תאורה‬ ‫וגופי‬ ‫עמודי‬ ‫סוג‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ .‫הפארק‬ ‫בשולי‬ ‫תאורה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫פיזור‬ ‫סכימת‬ ‫יראה‬ ‫החשמל‬ ‫מתכנן‬ .‫המתוכנן‬ ‫המתחם‬
 18. 18. 5.3‫החניה‬ ‫משטחי‬ 1.‫עצים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצללה‬ 2.‫פנלים‬ ‫כוללות‬ ‫אלו‬ ‫אם‬ ‫סככות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצללה‬ ‫אפשרות‬PV (‫ותנאים‬ ‫להנחיות‬ ‫)בהתאם‬ .‫החניה‬ ‫באזורי‬ ‫פיתוח‬ ‫בתוכני‬ ‫עצים‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ ‫הכוללות‬ ‫הצללה‬ ‫סככות‬ ‫ויוגשו‬ ‫במידה‬PV‫בהתאם‬ ‫יאושרו‬ ‫מתקני‬ ‫לאישור‬ ‫הרגילים‬ ‫לכללים‬PV.‫מגידו‬ ‫במוא"ז‬ 5.4 ‫ניקוז‬‫גשם‬ ‫מי‬ 1.‫יש‬ .‫הפרטים‬ ‫הגינון‬ ‫ובאזורי‬ ‫המגרש‬ ‫בתחום‬ ‫מים‬ ‫שימור‬ .‫עצים‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫אזורים‬ ‫להעשרת‬ ‫נגר‬ ‫להפנות‬ 2.‫מגגות‬ ‫גשם‬ ‫מי‬ ‫חלחול‬ ‫אזורי‬ ‫הקצאת‬ 3.‫זיהום‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלי‬ ‫אזורים‬ ‫וניקוז‬ ‫איטום‬ ,‫הפרדה‬ .‫המת"ש‬ ‫למערכת‬ 4.‫ניקוזית‬ ‫והפרדה‬ ‫העובדים‬ ‫רכב‬ ‫חנית‬ ‫באזורי‬ ‫מחלחל‬ ‫ריצוף‬ .‫למת"ש‬ ‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫שניקוזם‬ ‫שטחים‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫מחלחלים‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫בצבע‬ ‫סימון‬ ‫עם‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫תוגש‬ ‫אטומים‬ ‫ושטחים‬ ‫ממוצע‬ ‫גשם‬ ‫באירוע‬ ‫מגגות‬ ‫נגר‬ ‫מי‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫חישוב‬ ‫יוגש‬ .‫מגגות‬ (‫)נקי‬ ‫נגר‬ ‫לחלחול‬ ‫תוכנית‬ ‫להראות‬ ‫יש‬ ‫ובהתאם‬ 5.5 ‫ופיתוח‬ ‫גינון‬ 1.‫ומגוננת‬ ‫מרוצפת‬ ‫בלתי‬ ‫רצועה‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬‫מבנים‬ ‫סביב‬ ‫גינון‬ ‫להפחית‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫מהקרקע‬ ‫חוזרת‬ ‫קרינה‬ 2.‫תמך‬ ‫קירות‬ ‫והפחתת‬ ‫גנניות‬ ‫מסלעות‬ ‫ליצירת‬ ‫עדיפות‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬ ‫ופיתוח‬ ‫גינון‬ ‫תוכנית‬ ‫הצגת‬ 5.6‫בגינון‬ ‫במים‬ ‫חסכון‬ ‫באופי‬ ‫לגינון‬ ‫הבינוי‬ ‫נספח‬ ‫הוראות‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ :‫הערה‬ .‫צמחים‬ ‫רשימת‬ ‫לפי‬ ‫חקלאי‬ ‫באופי‬ ‫וגינון‬ ‫חורש‬ ‫צמחיית‬ ,‫מקומי‬ .‫קרקע‬ ‫חיפויי‬ ‫כגון‬ ‫מהקרקע‬ ‫אידוי‬ ‫להפחתת‬ ‫אמצעים‬ ‫השקיה‬ ‫למניעת‬ ‫אמצעים‬ ‫הכוללת‬ ‫ממוחשבת‬ ‫בקרה‬ ‫מערכת‬ .‫עודפת‬ ‫מוגברת‬ ‫פתאומית‬ ‫וצריכה‬ ‫מים‬ ‫דליפות‬ ‫על‬ ‫להתראה‬ ‫מערכת‬ ‫א‬.‫כמויות‬ ‫והערכת‬ ‫מינים‬ ‫רשימת‬ ‫כולל‬ ‫צמחיה‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫תעלה‬ ‫שלא‬ ‫השקיה‬.01/‫ליטר‬‫ליום‬/‫גינון‬ ‫למ"ר‬ ‫ב‬.‫לאיכלוס‬ ‫תנאי‬-‫השקיה‬ ‫תוכנית‬ ‫תוגש‬‫מייד‬ ‫אז‬‫כולל‬ ‫צריכת‬ ‫הערכת‬ ‫תוצג‬ .‫חסכונית‬ ‫להשקיה‬ ‫בקרה‬ ‫אמצעי‬ .‫שנתית‬ ‫מים‬
 19. 19. 6 ‫המבנה‬ ‫ניהול‬ ‫בנושא‬ ‫הנחיות‬‫אכלוס‬ ‫לאחר‬ ‫מס"ד‬‫תת‬‫נושא‬‫דרישה‬ 6.1 ‫סוגים‬ ‫והערכת‬ ‫תכנון‬ ‫וכמויות‬ .‫זו‬ ‫בפסולת‬ ‫הטיפול‬ ‫נוהלי‬ ‫ואת‬ ‫המיועד‬ ‫המבנה‬ ‫לשימוש‬ ‫בהתאם‬ ‫שתיווצר‬ ‫הפסולת‬ ‫תיאור‬ ‫הכוללת‬ ‫תוכנית‬ ‫הגשת‬ 6.2 ‫פסולת‬ ‫הפרדת‬ ‫המבנים‬ ‫בתחומי‬ .‫לסוגיה‬ ‫פסולת‬ ‫והפרדת‬ ‫אצירה‬ ‫למתקני‬ ‫השרות‬ ‫בחצר‬ ‫או‬ ‫עצמו‬ ‫המבנה‬ ‫בתכנון‬ ‫מענים‬ ‫מתן‬ ‫יידרש‬ 6.3 ‫המבנה‬ ‫אחזקת‬‫חזותו‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫שתוכננו‬ ‫כפי‬ ‫המבנה‬ ‫מערכות‬ ‫לתפעול‬ ‫נהלים‬ ‫שיכלול‬ ‫המבנה‬ ‫לאחזקת‬ ‫פרוטוקול‬ ‫יוגש‬ ‫הרישוי‬ ‫ממסמכי‬ ‫כחלק‬ .‫שנים‬ ‫לאורך‬ 6.5 ‫אנרגיה‬ ‫ניהול‬ ‫תפעולית‬ ‫עם‬ .‫והאמצעים‬ ‫היעדים‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫על‬ ‫לבקרה‬ ‫תפעולית‬ ‫תוכנית‬ ‫יכין‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫דו"ח‬ ‫הכנת‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ .‫בנושא‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫שיפעל‬ ‫אנרגיה‬ ‫ממונה‬ ‫ימונה‬ ‫המבנה‬ ‫אכלוס‬ 6.6 ‫לתעשיה‬ ‫הנחיות‬ ‫להציג‬ ‫ידרשו‬ ‫תעשיה‬ ‫מפעלי‬‫ה‬‫היצו‬ ‫בתהליכי‬ ‫ובמים‬ ‫בחשמל‬ ‫לחיסכון‬ ‫שינקטו‬ ‫אמצעים‬‫ר‬‫גזים‬ ‫או‬ ‫באוויר‬ ‫וטיפול‬ ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ , ‫יצור‬ ‫בתהליכי‬ ‫הנפלטים‬.

×