Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lhagvaa tsahim

749 views

Published on

 • Be the first to comment

Lhagvaa tsahim

 1. 2. Сайн байцгаана уу? хүүхдүүдээ 2-р анги
 2. 3. ÁÈ ÕÝÍ ÁÝ? Áè íàìàãò àìüäàðäàã. Áè íîãîîí ç¿ñòýé. Áè ìàéãà äºðâºí õºëòýé. Áè á¿ëòãýð àëàã í¿äòýé.
 3. 5. Оньсого Ам хэл нь хавтгай цоохор Алаг нүд нь бүлтгэр цоохор Дөрвөн хөл нь майга цоохор Төрсөн бие нь хүйтэн цоохор
 4. 6. Ä¿ðñèéã ýâë¿¿ëæ òîãëîöãîî¸.
 5. 7. ОНЬСОГО Улаан торгон малгайтай Унжлага цацган чимэгтэй Цагаан хилэн хувцастай Цааш нааш нахилзаатай
 6. 10. Àçàðãàí òàõèà, ìýëõèé õî¸ð - òàé òààðàëäààä: - Õàìãààñ ÷àíãà äóóòàé ñàéí óó? ãýæýý. õàðèóä íü: - Õàìãààñ ºíäºð ¿ñýðäýã ìèíü, ñàéí óó? ãýæ ìýíäëýâ. ¯¿ н èéã ñîíñîîä ñýòãýë õàíãàëóóíààð: Х àðâààñ õ¿íäòýé ýð áàéãàà áèç äýý? Õýðâýý ººðèé㺺 õ¿íäë¿¿ëýõèéã õ¿ñâýë áóñäûã ìàãòàõ õýðýãòýé ãýæ õýëýâ.
 7. 11. Àçàðãàí òàõèà, ìýëõèé õî¸ð - òàé òààðàëäààä: - Õàìãààñ ÷àíãà äóóòàé ñàéí óó? ãýæýý. õàðèóä íü: - Õàìãààñ ºíäºð ¿ñýðäýã ìèíü, ñàéí óó? ãýæ ìýíäëýâ. ¯¿ н èéã ñîíñîîä ñýòãýë õàíãàëóóíààð: - Х àðâààñ õ¿íäòýé ýð áàéãàà áèç äýý? Õýðâýý ººðèé㺺 õ¿íäë¿¿ëýõèéã õ¿ñâýë áóñäûã ìàãòàõ õýðýãòýé ãýæ õýëýâ. Õàìãààñ ºíäºð ¿ñýðäýã ìýëõèé ìèíü, ñàéí óó? Õàìãààñ ч àíãà äóóòàé àçàðãàí òàõèà ñàéí óó? Õàðâààñ õ¿íäòýé ýð áàéãàà áèç äýý ?
 8. 12. Äààëãàâàð 1 Ýõýä àñóóõ ºã¿¿ëáýð õýä áàéíà âý?
 9. 13. Äààëãàâàð 2 Àñóóõ ºã¿¿ëáýðèéã õ¿¿ðíýõ ºã¿¿ëáýð áîëãîæ áè÷èöãýýå!
 10. 14. Äààëãàâàð 3 Äàðààõ ºã¿¿ëáýðýýñ óòãûí õîëáîîòîé ¿ãèéã çóðæ òýìäýãëýýðýé. Õàìãààñ ÷àíãà äóóòàé àçàðãàí òàõèà ñàéí.
 11. 15. Õàìãààñ ÷àíãà äóóòàé àçàðãàí òàõèà ñàéí.
 12. 16. Äààëãàâàð 4 Äàðààõ ºã¿¿ëáýðèéã õóðààíãóéëæ áè÷èöãýýå! Өндөр үсэрдэг мэлхий ч àíãà äóóòàé àçàðãàí òàõèà тай мэндлэв .
 13. 17. Өндөр үсэрдэг мэлхий ч àíãà äóóòàé àçàðãàí òàõèà тай мэндлэв . Мэлхий àçàðãàí òàõèà тай мэндлэв. Мэлхий òàõèà тай мэндлэв . Мэлхий мэндлэв .
 14. 18. Äààëãàâàð 5 Өгүүлбэрээ хувиргацгаая найзуудаа
 15. 19. ДҮГНЭЛТ -Өөрийгөө хүндлүүлэхийг хүсвэл бусдыг магтах хэрэгтэй юу?
 16. 20. - Өөрийгөө хүндлүүлэхийг хүсвэл хэнийг магтах хэрэгтэй вэ?
 17. 21. - Өөрийгөө хүндлүүлэхийг хүсвэл бусдыг яах хэрэгтэй вэ?

×