Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

โปรเจ็ต.pptx

  1. 1. บทนำ 1.1 ที่มำและควำมสำคัญ เนื่องจากเกิดสถานนะการณ์โรคโควิด-19ทาให ้เกิดวัฒนธรรมการ ดารงชีวิตแบบใหม่หรือ NEW NORMAL ไม่ว่าจะเป็นการดารงชีวิต ประจาวันหรือเป็นงานทางด ้านโรงงานอุตสาหกรรมหรือจราจรเป็นต ้นจึง ศึกษาและวิเคราะห์ IMAGE PROCESSING กระบวนการจัดรูปภาพให ้ เป็นข ้อมูลแบบดิจิทัลโดยใช ้คอมพิวเตอร์ให ้ข ้อมูลที่เราต ้องการในเชิง
  2. 1.1.1 ระบบตรวจจับใบหน้ำ  โปรแกรมตรวจจับใบหน้าจะทาหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบ และจาใบหน้าที่ทางานร่วมกับกล ้องวงจรปิดโดยลักษณะ การทางานของระบบจะเปรียบเทียบใบหน้าของแต่ละบุคคล ที่ผ่านเข ้ามาในบริเวณกล ้องที่ได ้กาหนดและตั้งค่าเอาไว ้ จากนั้นการนาภาพใบหน้าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับบุคล ในฐานข ้อมูล  ดังนั้นทางผู ้วิจัยจึงได ้มีแนวคิดที่จะคิดค ้นระบบตรวจสอบ ใบหน้า IMAGE PROCESSING ที่ใช ้คอมพิวเตอร์ในการ ควบคุมผ่านโปรแกรม PYTHON
  3. 1.2 วัตถุประสง ค์์  ออกแบบเขียนโปรแกรม IMAGE PROCESSING เชื่อมเข ้ากับกล ้องวงจรปิด ช่วยอานวยความ สะดวกในการคัดกรองและแยกแยะบุคคล
  4. 1.3 ขอบเขต และเงื่อนไข  1.3.1 แสงสว่าง  1.3.2 ระยะโฟกัส  1.3.3 ข ้อมูลของบุคคล  1.3.4 หน้ากากอนามัยหรือสิ่งปกปิดใบหน้า
  5. 1.4 ผลที่คำด ว่ำจะได้รับ  1.4.1 ช่วยลดอัตราเสี้ยงในการใกล ้ชิด  1.4.2 ช่วยเพิ่มพื้นที่ในบริเวณนั้น ๆ  1.4.3 ลดการสัมผัสโดยไม่จาเป็น  1.4.4 ได ้ฐานข ้อมูลของบุคคล
  6. 1.5 แผนกำรดำเนินกำร
  7. ทฤษฎี 2.1 ทฤษฎีและงำนวิจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง  2.1.1. เรื่องโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถ จากการศึกษา โครงการของ นายสุพัฒน์สุ ธีทัศน์ ,  นายพงศ์ธาริน วินยเวคินและนายอัครชัย อรรถกุล สามารถสรุปถึง โครงงานที่ได ้ศึกษาได ้บทสรุป และขั้นตอนและวิธีการหลักๆดังนี้  1. การประมาณส่วนกรอบป้ายทะเบียนรถ (License Plate Estimation)  2. การตัดส่วนตัวเลขโดยละเอียด (License Plate Segmentation)
  8. รายละเอียด  2.1.1.1จากโครงการที่ได้ศึกษานั้นในส่วนของการประมาณส่วนกรอบป้ายทะเบียนรถจะเป็นการใช ้วิธีการ ตรวจหาส่วนของภาพที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งที่ท าในขั้นตอนนี้ก็คือ การนาภาพ Input มาทาการหา Contour โดยพิจารณาในระดับ Threshold ที่ใช ้ในการทา Binarization ในระดับต่าง ๆจากนั้นก็จะ นา Contour ทุกอันที่ได้นี้มาทาการประมาณมุมของ รูปเหลี่ยมที่ล้อมรอบว่ามี 4 มุมโดยถ้ามี 4 มุมก็แสดงว่า มีความเป็น ไปได้ที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะพิจารณาได้จากภาพโดยผ่านการ ทา Edge Detection ด้วยซึ่งก็จะทาให้สามารถหารูปสี่เหลี่ยมได้เช่นกันโดยการพิจารณารูปเหลี่ยมทั้ง จาก Contour และจากการทา Edge Detection นั้นจะทาทั้งใน 3 Channels สีรวมถึงในส่วนที่ เป็ น Gray Scale ด้วยการพิจารณาคัดสี่เหลี่ยมที่เป็นที่เป็น License Plate คือจากขั้นตอนข้างต้นนั้นจะดี รูปสี่เหลี่ยมหลายรูปโดยสิ่งที่หวังก็น่าจะมีรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งทาหน้าที่คล้ายกรอบป้ายทะเบียนรถถึงแม้มันจะ ไม่ได้ทับกับส่วนที่เป็ นป้ายทะเบียนเลยก็ตาม ซึ่งในส่วนนี้ก็จะคัดสี่เหลี่ยมนั้นโดยการ ให้คะแนนความ น่าจะเป็ น ซึ่งมี Heuristic ดังนี้
Advertisement