Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kodchasri Thani The Paradise of Angles 
คชสีห์ธานี เรือนพักแห่งเทพเทวา 
ใจกลางเวียงเจียงใหม่ภายในเขตค้อมล้อมน้าคูเมือง บนเ...
ก็สามารถสร้างความสุขจากการจินตนาการถึงประวตัิศาสตร์ของชนชาติเกา่แก่ที่เคยหักร้างถางพง 
กอ่สร้างเวียงเชียงใหมข่ึ้นมาจนสง่าง...
อาคารด้านหน้าออกแบบกอ่สร้างให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับบรรยากาศของความเป็นล้านน 
าเชียงใหม่ด้วยอาคารต้อนรับแบบ ...
ามที่ต้องมาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปลายปีนี้ 
ซึ่งเชียงใหมจ่ะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่ง...
forest in the Indian classic literature "Ramayana", It is situated in the neighborhood where you can study 
Laan art and a...
before making a decision. To avoid being disappointed, it is necessary to reserve a room in advance. Please 
contact for m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kodchasri thani the paradise of angles คชสีห์ธานี เรือนพักแห่งเทพเทวา : Niwat Architect Co.,Ltd.

341 views

Published on

Niwat Architects was founded on 1972 by Dr.Niwat Tantayanusorn. With a focus on Lanna culture, Niwat Architects has designed dozens of buildings, mainly residential and hotel&resort.The cultural and environmental based designs are spread all over the Thailand, mainly in northern part of the country.Architect in Chiangmai,Architects in Chiangmai,Chiangmai Architects,Sustainable Architecture Chiangmai,Lanna Architecture Chiangmai,Contemporary ,Architecture Chiangmai,Architecture Office Chiangmai,Passive Architecture Design Chiangmai,Green Architecture Chiangmai,Environmental Architecture Changmai,Northern Thailand Architecture,Hotel and Resort Architecture Chiangmai,Residential Architecture Chiangmai,House Design Chiangmai,Eco-House Architecture Chiangmai,Thai Local Architecture Office Chiangmai,Northern Thailand Architecture Office,Lanna Architecture Chiangmai

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kodchasri thani the paradise of angles คชสีห์ธานี เรือนพักแห่งเทพเทวา : Niwat Architect Co.,Ltd.

  1. 1. Kodchasri Thani The Paradise of Angles คชสีห์ธานี เรือนพักแห่งเทพเทวา ใจกลางเวียงเจียงใหม่ภายในเขตค้อมล้อมน้าคูเมือง บนเส้นทางของศิลปกรรมและวฒันธรรมหลากหลาย ของแผน่ดินล้านนาเป็นศูนย์กลางของการเดินทางเพื่อแสวงหาความสุข และความสบายในระดับชั้นพรหม คชสีห์ธานี ชื่อที่ยิ่งใหญ่จากป่าหิมพานต์ของวรรณกรรมรามเกียรต์ิ ถูกเนรมิตให้เกิดขึ้นเพื่อต้อนรับและให้บริการ ให้กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากตา่งถิ่น เพื่อให้มีที่พักแรมและที่อาศัยที่เป็นสุข สะดวกสบายประดุจเทวดาจะเดินเหินไปแห่งใดก็ง่ายดายยิ่งกวา่พลิกฝ่ามือ คชสีห์ธานี ตั้งอยูบ่นถนนราชภาคินัยใกลักับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งวัดเจดีย์หลวง วัดพันเตา วันพระสิงห์ หรือศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนาที่อุดมไปด้วยศิลปะวิทยาการตา่งๆ ของเชียงใหมม่ากมาย การเดินทางเข้าพักนั้นสะดวกสบายในทุกเส้นทาง เพียง 10 นาทีจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่หรือ 10 นาทีจากสถานีรถไฟและแม้แต่จากบันใดรถทัวร์ ก็สามารถ Check in ได้อยา่งรื่นรมย์แล้ว หากประสงค์จะเดินเท้าท่องเที่ยวในถนนคนเดิน ไนท์บาร์ซ่า หรือแม้แต่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์กับหอศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลนครเชียงใหมก่็สามารถทาได้อยา่งง่ายดายเช่ นกัน เพราะรอบๆ ข้างคชสีห์ธานี ในเขตคูเมืองนั้น แวดล้อมไปด้วยความยิ่งใหญ่ของประวตัิศาสตร์และภูมิปัญญาของชนชาติแห่งอาณาจักรล้านนา ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นควา้กันพอสมควรทีเดียว จากอดีตอันเกรียงไกรและยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน กวา่ 700 ปีของเวียงเชียงใหม่ที่ยังมีหลักฐานหลวงเหลือให้ชื่นชมอีกมากมาย กระจัดกระจายและรายล้อมอยูร่อบๆ ที่พักนี่เอง เพียงได้ชื่นชมและดื่มด่า กับความรุ่งเรืองและศิวิไลในอดีต
  2. 2. ก็สามารถสร้างความสุขจากการจินตนาการถึงประวตัิศาสตร์ของชนชาติเกา่แก่ที่เคยหักร้างถางพง กอ่สร้างเวียงเชียงใหมข่ึ้นมาจนสง่างามได้แล้ว ชัดเจนก็ได้ ซึ่งเพียงพอต่อการรับรองแขกของท่านได้อยา่งมีระดับ หรือจะเลือกใช้ห้องพักแบบ Khodchasri Penthouse ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วกว้างถึง 159 ตารางเมตร เป็นเสมือนบ้านพักผอ่นขนาด 2 ชั้นในระดับหรูหรา มีองค์ประกอบทุกอยา่งแบบบ้านพักในสไตล์ Modern Classic ที่ให้ความเป็นสว่นตัวแบบครอบครัวขนาดใหญ่ได้อีกด้วย ห้องพักทุกห้องในระดับ Deluxe ตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบไทย ๆ ที่มีระดับ สะอาดและโปร่งสบาย มีความรอบคอบและมีรายละเอียดในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ของตกแต่งห้อง ไมว่า่จะเป็นภาพติดผนังหรือแม้กระทั่งสุขภัณฑ์ในห้องน้า เพื่อสร้างสุนทรีและความสุขสบายให้กับแขกผู้มาพักได้อยา่งแท้จริง คชสีห์ธานี อาคารที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย ล้านนาประยุกต์ ตกแต่งด้วยกลิ่นอายและบรรยากาศแบบไทยแท้ รวมทั้งแบบไทยร่วมสมัย ให้ความสะดวกสบายปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล ห้องพัก 39 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 32 และ 34 ตารางเมตร ในระดับ Deluxe Balinesse, Deluxe Kodcha-Bhugsa และ Deluxe Kodcha-Bhugsri กว้างขวางสะอาดสะอ้านสะดวกสบายด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครันมีให้เลือกพักทั้งแบบเตียงเดียวและเตรียงคู่ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือจะใช้บริการห้องพักระดับ Executive Kunchorn Wari ขนาด 50 ตารางเมตร ที่กว้างขว้าง มีสัดสว่นแยกใช้แน่นอน
  3. 3. อาคารด้านหน้าออกแบบกอ่สร้างให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับบรรยากาศของความเป็นล้านน าเชียงใหม่ด้วยอาคารต้อนรับแบบ 2 ชั้นที่เป็นการผสมผสานความรู้สึกแบบคุ้มเจ้าในสมัยกอ่นที่มีกลิ่นอายของอาคารแบบ Colonial แต่ตกแต่งรายละเอียดด้วยลวดลายลายปูนปั้นและการตกแต่งเสาและผนังแบบล้านนาประยุกต์ เมื่อผา่นเข้าในสว่นต้อนรับจะเริ่มพบกับงานปูนปั้นลวดลายบนผนังที่ออ่นช้อยสวยงาม แต่หากเดินทะลุสว่นต้อนรับเข้าไปภายในก็จะต้องตะลึงกบับรรยากาศที่เปลี่ยนไป พื้นที่ด้านในโล่งกว้างและจัดไว้เป็นสัดสว่น มีทั้งสนามหญ้า ต้นไม้ยืนต้น และสระวา่ยน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เป็นแบบสระลดระดับกนัและยังแยกสว่นตื้นลึกเพื่อการบริการได้ทุกเ พศทุกวัยด้วย ตาแหน่งการจัดวางเพื่อให้บริการกับแขกผู้มาพัก สมกับเป็นพื้นที่ให้บริการที่เป็นพื้นที่สว่นกลาง ซึ่งประกอบด้วยสวน สนามและทางเดินเท่ห์ๆ ที่ตรงไปยังอาคารรับรองอีกหลังที่ออกแบบเป็นแบบ 3 ชั้น มีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Post Modern ซึ่งจัดวางห้องพักไว้เป็นสัดสว่นแต่ที่สวยสะดุดตากลับเป็นอาคารหลังกลางแบบล้านนาที่ออกแบบคล้ายวิหารแ ละคล้ายศาลาขนาดใหญ่ เป็นอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ตอนบนทาผนังสีแดง ประดับด้วยลวดลายการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีฐานและบันไดเป็นงานปูนปั้นสีขาวสะอาด ประดับบันไดทั้ง 2 ข้างด้วยรูปปั้นคชสีห์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์และตัวแทนของคชสีห์นั่นเอง ชั้นล่างของอาคารยังออกแบบให้เป็นภัตตราคานที่ทันสมัยใช้เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้เหล็กดัดเป็นองค์ประกอบหลั กสา หรับการตกแต่งและใช้สอย ทาให้บรรยากาศเป็นแบบเลาสบายไมอึ่ดอัด และยังใช้พื้นที่สนามด้านนอกร่วมให้บริการด้วย ซึ่งทาให้มีบรรยากาศของการใช้บริการไปอีกแบบหนึ่ง แต่ทั้งหมดที่ต่อเชื่อมเข้าหากัน ใช้เครื่องเรือนและการตกแต่งผนังที่เป็นไปตามเนื้อหาในวรรณคดี ทั้งตู้ โต๊ะ รูปปั้น ภาพติดผนัง และแม้แต่การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังกับภาพตกแต่งหน้าลิฟต์ ก็ใช้เรื่องราวในวรรณกรรมของป่าหิมพานต์ที่สวยงามและแปลกตานับวา่เป็นลิฟต์ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นเ ลยทีเดียว คชสีห์ธานี แม้จะเปิดบริการได้ไมน่านนัก แต่สามารถสร้างชื่อเสียงเลื่องลือไปได้ไกลกวา่ที่คิดมาก ด้วยบรรยากาศของการตกแต่งที่โดดเด่น รูปแบบและการบริการที่น่าสนในทาเลสถานที่ที่ตั้งอยูก่ลางเมือง สะดวกสบายต่อการเดินทางไปในทุกที่ทุกแห่งและด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทาให้คชสีห์ธานี้ในวันนี้ได้รับความนิยมและหมายมั่นปั้นมือที่จะจับจองไว้เป็นที่พักผอ่นและไว้เป็นที่พักแรมย
  4. 4. ามที่ต้องมาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในชว่งเทศกาลปลายปีนี้ ซึ่งเชียงใหมจ่ะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากไมรี่บจองไว้กอ่นก็อาจจะพลาดที่พักที่สวยงามและน่าสนใจอยางคชสีห์ธานีไป และในวันนี้หากพอมีโอกาส อยากจะขอเชิญชวนท่านเข้าเยี่ยมชม ดื่มเครื่องดื่ม จิบชาหรือกาแฟเล่นกอ่นก็ได้ แล้วท่านจะพบความจริงที่ต้องบอกต่อๆ กันไปยังเพื่อนสนิทมิตรสหายที่กา ลังจะเดินทางมายังเมืองเชียงใหม่ ให้ติดต่อขอจองห้องพักไว้กอ่นล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 54/3 ถนนราชภาคินัย ตาบลพระสิงห์ อา เภอเมือง เชียงใหม่50200 หรือที่โทรศัพท์ 66 53 281 950 โทรสาร +66 53 280 995 และ +66 53 281 957 นอกจากนั้นทาง E-mail : reservation@kodchasri.com และที่ www.kodchasri.com In the heartland of Chiang Mai Town symbolizing Lanna arts and culture, Kotchasri Thani located in water moats is beautifully created for welcoming and servicing visitors and travelers from other places to reside in a comfortable place as if a paradise of angles, The name of Kotchasri Thani was taken from the Himmapan
  5. 5. forest in the Indian classic literature "Ramayana", It is situated in the neighborhood where you can study Laan art and architecture depicting the greatness of Lanna Kingdom and over 700-year-old capital Chiang Mai city since its establishment. It is also very near to historic temples such as Chedi Luang, Pantao, Prasingh: and the Three King Monument. You can also go shopping easily at the Sunday Market and Night Bazaar. More comveniently, it is only 10-minute proximity to Chiang Mai International Airport, Train station, and bus terminal. Kotchasri Thani itself is stylized by adaptation of Thai and Lanna culture and a mixture of traditional and modern forms, Its 39 rooms of 32x34-square meter area give you comfort and safety follwing and international standard. There are different types of rooms-Deluxe Baliness. Deluxe Kodcha-Bhugsa and Deluxe Kodcha-Bhugsir; all of them are clean and equipped with full set of facilities. It also has 50-square mater-"Executive Khunchorn Wari" room and two-floor modern classic "Khodchasri Pethouse" on 159- square meter-area. All rooms were elaborately decorated with quality and tasteful furniture and amenities in order to provide the true comfort to visitors. A two-level reception building was built to be in accordance with the environment of Lanna culture of various sculptures outside the building. reminding you of the acient Lanna pvilion of the local nobles in the Colonial days. When you walk inside, you will be amazed by a big green lawn, tall trees, and a multi-layer swimming pool within and area designated to be a common space for everyone to rest and enjoy before leading to the other 3 layer-reception building of the post modern architectural style. Another fascinating thing is a Phatenon-like red building constructed by wood and concrete, decorated by white elephant sculptures at Kodchasri Thani Chiang Mai. the two sides of stairs. The two elephants are partial symbols of Kotchasri which means elephant. THe first floor of this building is a restaurant wholly designed with motifs of the Himmanpan forest in the literature on the walls tables, chairs and elevators, including paintings and sculptures. Although Kotchasri Thani was recently opened, it is by now well-known by the outstanding design and architecture and location in downtown. It is the place readily welcoming everyone who plan to visit the International Horticultural Exposition Royal Flora Racharhruek 2011 place by coming to drink tea or coffee
  6. 6. before making a decision. To avoid being disappointed, it is necessary to reserve a room in advance. Please contact for more details at 54/3 Rachapakinai Rd., Prasing Sub-district, Muang District. Chiang Mai, 50200 or Tel: +66 53 281 950, Fax: +66 53 280 995 and +66 53 281 957, and E-mail: reservation@kodchasri.com and www.kodchasri.com. _______________________________________________________ Contact Us : Niwat Architect Co.,Ltd. WebSite : http://www.niwatarchitects.com/ FaceBook : https://www.facebook.com/Niwatarchitects

×