Advertisement

चत्तर प्राजक्ता संजय.pdf

Mar. 13, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

चत्तर प्राजक्ता संजय.pdf

  1. * अ यासक* च र ाज ता संजय (M.COM-II) अहमदनगर िज हा मराठा व या सारक सामा याचे यू आ स, कॉमस अँड साय स कॉलेज, पारनेर ता. पारनेर, जी. अहमदनगर * मागदशक * ो. एस. आर. पठारे * * शै णक वष * * २०२२-२०२३
  2. तावना यु युअल फ ं ड वेगवेग या गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा क न एकाच फ ं डात गुंतवणूक कर याचा एक माग आहे. हा फ ं ड – फ ं ड मॅनेजर वारे यव था पत क े ला जातो, जो व वध गुंतवणूकदारांकडून गोळा क े लेले पैसे बाँ स, टॉक माकटम ये गुंतवतो. गुंतवणूकदाराला या या पैशासाठ यु न सचे वाटप क े ले जाते. या यु नटला NAV हणतात. यु युअल फ ं डाम ये, गुंतवणूकदार गुंतवणुक ची कं मत आ ण नफा शेअर करतात. गुंतवणूकदार ठरवतो क यांना कती जोखीम यायची आहे आ ण यांचा परतावा गुंतवणूक कती चांगल काम गर करते यावर अवलंबून असेल. यु युअल फ ं ड नि यपणे कं वा स यपणे यव था पत क े ले जाऊ शकतात. स यपणे यव था पत क े ले या फ ं डाम ये जा त परतावा असतो, परंतु तो पयाय नवडणा या गुंतवणूकदारांसाठ अ धक जोखीम देखील असते.सो या भाषेत सांगायचे तर यु युअल फ ं ड हा अनेक लोकां या पैशांनी बनलेला फ ं ड आहे. याम ये गुंतवलेले पैसे वेगवेग या ठकाणी गुंतवले जातात.
  3. यु युअल फ ं ड फायदे यु युअल फ ं ड फायदे यु युअल फ ं ड हे व वध कारांम ये उपल ध आहेत आ ण यांना नवेशकांसाठ अनेक फायदे आहेत. खाल ल आहेत काह यु युअल फ ं ड नवेशा या फाय यांची एक याद : १. नवेशाचे संभा यता: यु युअल फ ं डम ये नवेश कर याची एक मह वाची फायदा हे ते आहे क यां या संपूण नवेशा या फ ॅ डम ये व वध नवेशांचा वभाग करणे होते यामुळे यांची संभा यता कमी होते. २. याज कं मत: यु युअल फ ं डम ये नवेश क े लेले पैशे बाजारातील याज कं मतेशी नयं त होतात. यामुळे नवेशक अनेक वनंती न करता, वशेषतः यांना फ ॅ डम ये फ ुं टा घे याची गरज नसलेल अस याचे ट कोन ठेवतात. ३. व वधता: यु युअल फ ं डम ये व वध कारांचे फ ं ड आहेत याम ये नवेशकांनी आप या नवेश न द क े ले या र क आ ण उ द टांनुसार नवड क शकतात.
  4. यु युअल फ ं स म ये गुंतवणूक कर याचे वेगवेगळे माग कोणते आहेत? यु युअल फ ं ड ि कमम ये गुंतवणूक कर यास सु वात कर याचे अनेक माग आहेत. आपण यु युअल फ ं ड या कं वा या यु युअल फ ं ड या रिज ार आ ण ा फर एजंट या शाखा कायालयात कं वा नयु त गुंतवणूक सेवा क ाम ये(ISC) म ये चेक कं वा बँक ा ट स हत एक यो य प धतीने संपूण भरलेला अजाचा फॉम भ न यु युअल फ ं ड म ये गुंतवणूक क शकता. आपण एखा या यु युअल फ ं ड या वेबसाईटव न ऑनलाईन गुंतवणूक कर याचा पयाय देखील नवडू शकता. यापुढे जाऊन आपण व ीय म य था या सहा याने/म य था वारे, जसे क एखा या AMFI बरोबर न दणीकृ त असले या यु युअल फ ं ड वतरका वारे गुंतवणूक क शकता कं वा थेट गुंतवणूक, हणजेच याम ये कोण याह वतरकाचा समावेश न करता/ वतरका शवाय गुंतवणूक क शकता. यु युअल फ ं ड वतरक ह एक य ती कं वा सं था असू शकते, जसे क बँक, कं वा ो कं ग हाउस कं वा ऑनलाईन ड युशन ो हायडर. स या आपण ऑनलाईन लॅटफॉम वर गुंतवणूक कर याचा वक प नवडू शकता कारण आजकाल या लॅटफॉ स वर सुर त गुंतवणूक कर यासाठ आव यक ती खबरदार घेतलेल असते. खरचं, ह एक आरामदायक आ ण सोयी कर गो ट आहे. यु युअल फ ं स म ये गुंतवणूक कर याचे वेगवेगळे माग कोणते आहेत?
  5. GROWTH OF MUTUAL FUNDS IN INDIA
  6. MUTUAL FUNDS - ORGANIZATION
  7. यु युअल फ ं ड र क यु युअल फ ं ड र क यु युअल फ ं ड नवेश माग हणजे नवेशा या संभा य फाय यां या जुळवणीत र क अस याचे ट कोन ठेवणे गरजेचे आहे. खाल ल आहे काह हणजे यु युअल फ ं ड नवेशातील र क: १. बाजार जोखीम: शेअर बाजारातील कं मत तं ाचे उ च प रणाम देणारे कारक हणून ते बाजारात अ नयं त असतात. यामुळे हणजे हणजे शेअर बाजारात वाढती वाढती वाढत असताना एकमेकां या तसादामुळे नुकसान झा याची संभावना आहे. २. नवेश फ ं डा या यव थापनातील कमी तसाद: नवेश फ ं डा या यव थापकांची गुणव ा आ ण द ता नवेश फ ं डा या नवेशाचे तसादाची सरासर ठेवते. यामुळे जर नवेश फ ं डा या यव थापकांची गुणव ा कमान तसाद न घे यासाठ भावी ठरव याचा असेल तर नुकसान झा याची संभावना आहे. ३. बदल या बाजारातील उतार-चढाव:
  8. सव म यु युअल फ ं ड कसे नवडायचे? यु युअल फ ं डाचे फायदे आ ण तोटे समजून घेत यानंतर, आता याची कायप धती समजून घेऊयासव म यु युअल फ ं ड कसा नवडावा .या पाय या खाल ल माणे सूचीब ध क े या आहेत .पायर 1: तुम या गुंतवणुक या उ द टाचे वणन करा : यु युअल फ ं ड योजनेत गुंतवणूक कर यापूव य तींनी थम यां या गुंतवणूक या उ द टाचे वणन करणे आव यक आहे .येथे, यांनी गुंतवणुक वर ल अपे त परतावा, गुंतवणुक चा कालावधी, जोखीम-भूक आ ण इतर संबं धत घटक देखील प रभा षत क े ले पा हजेत .हे यांना यां या आव यकतेनुसार योजना कार नवड यास मदत करेल .पायर 2: यु युअल फ ं ड रे टंगचे व लेषण करा :आव यकतेनुसार यु युअल फ ं डाचा कार नवड यानंतर, पुढ ल चरण तपासणे आहे यु युअल फ ं ड रे टंग .या ट यात, य तींनी योजनेची मागील काम गर , याची AUM, पोटफो लओ रचना, नधीचे वय, एि झट लोड आ ण इतर घटकांची पडताळणी करणे आव यक आहे .पायर 3: AMC चे संशोधन करा :पुढ ल पायर आहे संशोधनAMC. या चरणात, य तींनी AMC आ ण यु युअल फ ं ड योजना यव था पत करणा या नधी यव थापकाची ओळखप े तपासणे आव यक आहे .AMC वर संशोधन मह वाचे आहे कारण AMC यु युअल फ ं ड योजना यव था पत करते .पायर 4: तुम या गुंतवणुक चे नर ण करा :ह शेवटची पायर आहे िजथे य तींनी यां या गुंतवणुक चे नय मतपणे नर ण करणे आव यक आहे .आव यक अस यास ते जा तीत जा त श य परतावा मळ व यासाठ यां या पोटफो लओम ये पुनसतुलन देखील क शकतात ..
  9. न कष यु युअल फ ं ड ह गुंतवनीकसाठ एकदम सोपी गो ट आहे, येक जण यु युअल फ ं ड म ये आपले पैसे गुंतवू शकतो, पण तु ह संपूण माकट चा अ यास क नच आपले पैसे गुंतवणूक करा. यु युअल फ ं ड हणजे शेअस, बाँ स आ ण इतर स यु रट जमधील गुंतवणूक या सावज नक ए सचजवर यापार करतात. यु युअल फ ं ड या स यु रट ज खरेद कर यासाठ गुंतवणूकदारांचे पैसे एक करतात. यु युअल फ ं ड लहान गुंतवणूकदारांना यावसा यक र या यव था पत क े ले या टॉ स, बाँ स आ ण त सम गुंतवणुक या पोटफो लओम ये वेश देतात याची कंमत वैयि तक र या गुंतवणूक क े ल अस यास यापे ा खूप जा त असेल.
Advertisement