Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี

1,791 views

Published on

รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี

  1. 1. 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 65 25 26 - 31 และสํารองลําดับที่ 32 1-ธ.ค.-60 33 2 ฟิสิกส์ 15 7 - - 8 3 อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 3 1 - - 2 4 ภาษาไทย 46 46 - - หมดบัญชี 5 คณิตศาสตร์ 45 45 - - หมดบัญชี 6 ภาษาอังกฤษ 35 35 - - หมดบัญชี 7 ประถมศึกษา 11 11 - - หมดบัญชี 8 ปฐมวัย 15 15 - - หมดบัญชี 9 สังคมศึกษา 18 18 - - หมดบัญชี 10 นาฏศิลป์ 1 1 - - หมดบัญชี 11 ดนตรีศึกษา 2 2 - - หมดบัญชี 12 ดนตรีสากล 2 2 - - หมดบัญชี 13 ดนตรีไทย 2 2 - - หมดบัญชี 14 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 - - หมดบัญชี 15 ภาษาจีน 3 3 - - หมดบัญชี 16 ศิลปศึกษา 7 7 - - หมดบัญชี 17 อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 1 1 - - หมดบัญชี 18 บรรณารักษ์ 2 2 - - หมดบัญชี รวม 274 43 วันที่เรียก บรรจุ คงเหลือขึ้นบัญชี หมายเหตุ ข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560) กลุ่มวิชาเอกที่ จํานวนผู้ ขึ้นบัญชี ครั้งสุดท้าย เรียกบรรจุ ลําดับที่ รายงานตัวครั้งนี้จากลําดับที่ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

×