Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

2,131 views

Published on

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

  1. 1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 3.1 วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย “คนดี” หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญูรับผิดชอบ จิตอาสา “มีคุณภาพ” หมายถึง มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ ดารงชีวิต “ความเป็นไทย” หมายถึง มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ ความเป็นไทย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรสมานฉันท์ 3.2 ค่านิยมร่วม ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี 3.3 พันธกิจ 1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ให้เกิดแก่ผู้เรียนในทุกระดับทุกประเภท 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 4. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2. พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

×