นางสาวนีรนุช เข็มมะลัง 51011322023 pa พิเศษ วิชา computer and presentation

420 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นางสาวนีรนุช เข็มมะลัง 51011322023 pa พิเศษ วิชา computer and presentation

 1. 1. ประวัติส่วนตัว<br />ชื่อ นีรนุช <br />นามสกุล เข็มมะลัง<br />ชื่อเล่น จ๊อกแจ๊ก<br />วัน/เดือน/ปีเกิด 7 สิงหาคม 2532<br />คติประจำใจ ความพยายามจะพาเราก้าวไปสู่ความสำเร็จความใฝ่ฝัน รับราชการ<br />
 2. 2. ประวัติการศึกษา<br />ประถมศึกษา ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา<br />มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.มัธยมด่านขุนทด<br />มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บุญวัฒนา<br />ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />
 3. 3. รายวิชาที่ชื่นชอบ<br />การเมืองการปกครองท้องถิ่น<br />
 4. 4. การปกครองท้องถิ่นไทย<br />หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครองและดำเนินการบางอย่างโดยดำเนินการกันเอง เพื่อบริการสาธารณะความต้องการของประชาชน การบริหารของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์กร มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากควบคุมของรัฐไม่ได้เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทำให้เกิดขึ้น <br />
 5. 5. องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น<br />1. ต้องมีอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจน (Area)<br />2. ต้องมีอำนาจอิสระ (Autonomy)<br />3. ต้องมีสิทธิตามที่กฎหมายรับรอง<br />4. ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามา มีส่วนร่วมในการปกครองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม<br />5. ต้องมีองค์กรที่แน่นอนชัดเจนในการบริหารจัดการงานของท้องถิ่น<br />
 6. 6. รูปแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย<br />ปัจจุบัน มี 5 รูปแบบ<br />(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Provincial Administration Organization)<br />(2) เทศบาล (Municipality)<br />(3) องค์การบริหารส่วนตำบล (Sub-district Administration Organization)<br />(4) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration)<br />(5) เมืองพัทยา (Pattaya City)<br />
 7. 7. โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br />ปัจจุบัน ได้กำหนดโครงสร้างออกเป็นรูปแบบสภากับฝ่ายบริหาร ได้แก่<br />(1) มีการแบ่งแยกฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารออกจากกัน<br />(2) ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br />(3) ฝ่ายสภา ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและทำหน้าที่ในการออกกฎหมายในระดับท้องถิ่น<br />(4) สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง<br />(5) หัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง<br />
 8. 8. กฎหมายที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br />(1) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br />(2) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br />(3) พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br />(4) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528<br />(5) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542<br />
 9. 9. จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br />1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 75 แห่ง<br />2. เทศบาล จำนวน 1,276 แห่ง <br />2.1 เทศบาลนคร จำนวน 23 แห่ง<br /> 2.2 เทศบาลเมือง จำนวน 129 แห่ง<br /> 2.3 เทศบาลตำบล จำนวน 1,124 แห่ง<br />3. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6,500 แห่ง<br />4. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 7,853 แห่ง<br />
 10. 10. จบการนำเสนอ<br />

×