Successfully reported this slideshow.
Pirkanmaan
Sotereppu
sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon alueellisten
oppimisympäristöjen
kehittämishanke
TAUSTAA
 Sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarve
lisääntyy
 Väestö ikääntyy
 Eläköityminen
 Palveluntarve lisääntyy
...
HANKKEEN TAVOITTEET
 Tavoitteena on kehittää paikalliseen osaamiseen ja
aitoihin toimintaympäristöihin tukeutuva opetukse...
Oppimisympäristö
Koti
Aidot asiakkaat
Kokeneet työelämän edustajat
Moniammatillinen opettajatiimi
Opiskelijatoverit
Monipuoliset oppimisympäristöt
KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS
Varhaiskasvatuksen aidoissa
ympäristöissä opittavat teemat
•Lapsihavainnointi lähihoitajan
tait...
HOITO JA HUOLENPITO Asumis-
ja palvelukeskus / vanhainkoti
ympäristössä opittavat teemat
•vuodehuolto
•peseytymisessä ja p...
KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN
Asuntola-, toimintakeskus- ja kuntoutuskotiympäristöissä
opittavat teemat
•Voimavarakeskeisyys
•No...
1. Opittavien ilmiöiden teoreettinen tietoperusta opiskellaan
ohjatusti;
 lähiopetuksessa ”kotipesässä”
 verkko-opetukse...
Esimerkkinä orientoituminen
päivähoitoon
Kotipesässä ohjatusti;
1. Oppitunti ennen
päivähoitopaikkoihin
menoa
2. Orientoin...
Itsenäistä työskentelyä
 Opiskelijat hankkivat
tietoa aiheesta
oppikirjasta ja
verkkolähteistä
 Opiskelijat miettivät
va...
Päivähoitopaikassa
 Kukin opiskelija
paneutuu tehtävien
pohjalta
päivähoitopaikassa
tarkemmin yhteen
lapseen.
 Opiskelij...
Kokeneen hoitajan ohjauksessa
 Opiskelija
haastattelee
hoitajia
 Opiskelija
havainnoi
hoitajien
työskentelyä
 Opiskelij...
Vertaisoppien ”kotipesässä” tai
kotoa käsin
 Työpaikoilla
vietetyn
aamupäivän
jälkeen
 Kirjataan havainnot
Moodleen ja
t...
Tieto- ja viestintätekniikan tukemassa
työelämäpainotteista oppimista
 ”kotipesässä”
langaton verkko
 opiskelijoilla
käy...
Tieto- ja viestintätekniikan tukemassa
työelämäpainotteista oppimista
 Smart Board taulut
 Ikaalisissa
 Pyynikillä
 Vi...
Työelämälähtöisyys
-opiskelijan toimintana-
 vaiheittainen osallistuminen
 opintokäynti
 aidoissa toimintaympäristöissä...
Työelämälähtöisyys
-Työpaikkojen ja oppilaitoksen yhteisenä työnä-
 aito tarve ja kiinnostus tutkintoalaa kohtaan
 yhtei...
Työelämälähtöisyys
-opettajan toimintana-
 ennakointi ja työelämän tarpeisiin
vastaaminen
 yhteinen suunnittelu (ops ja ...
Juurtuiko jokin?
 Alueellinen ja paikallinen yhteinen
tekeminen ja asioiden jakaminen jatkuu
 Aidoissa työympäristöissä ...
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
laajetessa yhteinen työ laajenee
Työelämä Oppilaitos
Työelämä Oppilaitos
Kiitos ajastanne!!
Anna Maija Nupponen
Nina Eskola
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sotereppu ohjaan seminaari 1

939 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sotereppu ohjaan seminaari 1

 1. 1. Pirkanmaan Sotereppu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon alueellisten oppimisympäristöjen kehittämishanke
 2. 2. TAUSTAA  Sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarve lisääntyy  Väestö ikääntyy  Eläköityminen  Palveluntarve lisääntyy  Työvoimatarve edellyttää, että sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjotaan eri puolella Pirkanmaata siten, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin alueen kuntia.
 3. 3. HANKKEEN TAVOITTEET  Tavoitteena on kehittää paikalliseen osaamiseen ja aitoihin toimintaympäristöihin tukeutuva opetuksen järjestämisen malli  Opiskelijoiden oppiminen tapahtuu erilaisia oppimisympäristöjä monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti hyödyntäen.  Tarkoituksena on luoda yhteistyömalleja sekä paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa että eri oppilaitosmuotojen välille.  Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä ja käyttöönotettavissa taloudellisesti kestävin perustein myös muissa toisen asteen koulutuksissa ja oppilaitoksissa.  Hanke mahdollistaa nuorille lähihoitajatutkinnon suorittamisen kotipaikkakunnalta käsin.
 4. 4. Oppimisympäristö Koti
 5. 5. Aidot asiakkaat
 6. 6. Kokeneet työelämän edustajat
 7. 7. Moniammatillinen opettajatiimi
 8. 8. Opiskelijatoverit
 9. 9. Monipuoliset oppimisympäristöt
 10. 10. KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Varhaiskasvatuksen aidoissa ympäristöissä opittavat teemat •Lapsihavainnointi lähihoitajan taitona •Leikki ja leikin ohjaus eri ikäkausina •kasvatuskumppanuus •Lapsen tavallisimpien tarttuvien tautien hoito •Lapsen taitojen kehittyminen eri ikäkausina •Lapsen perushoito Aidossa työympäristössä opiskeltavat teemat
 11. 11. HOITO JA HUOLENPITO Asumis- ja palvelukeskus / vanhainkoti ympäristössä opittavat teemat •vuodehuolto •peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen •ihon hoito sekä käsien ja jalkojen hoito •suun ja hampaiden hoito •ruokailussa asentohoidossa/liikeharjoituksissa avustaminen •lääkehuolto •kirjallinen hoitosuunnitelma avustaminen ja verensokerin mittaaminen •liikkumisessa ja/tai •ergonomia, työturvallisuus ja aseptiikka •verenkierron, hengityksen ja kehonlämmön tarkkailu, tiedottaminen ja kirjaaminen •siivous •tekstiilien hoito •ruuan valmistus Aidossa työympäristössä opiskeltavat teemat
 12. 12. KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN Asuntola-, toimintakeskus- ja kuntoutuskotiympäristöissä opittavat teemat •Voimavarakeskeisyys •Normalisaatio, osallisuus, vuorovaikutus, aikuisuus •Toimintakyvyn tukeminen arjessa •Apuvälinehuolto •Kuntouttava työote •Ohjaustaidot Aidossa työympäristössä opiskeltavat teemat
 13. 13. 1. Opittavien ilmiöiden teoreettinen tietoperusta opiskellaan ohjatusti;  lähiopetuksessa ”kotipesässä”  verkko-opetuksen keinoin  itsenäisesti opiskellen  vertaisoppien 2. Lähihoitotyöntaitoja harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan alustavasti ”kotipesässä” 3. Lähihoitotyöntaitoja ja asiakkaan kohtaamista harjaannutetaan aidossa toimintaympäristössä. 4. Opiskelu tapahtuu opettajan ja työelämän edustajien ohjaamana työpaikkojen tiloissa aidoissa työtilanteissa  Esim. aamupäivä opiskellaan työpaikalla ja iltapäivä kootaan opittua verkkoympäristössä 5. Kunkin opintokokonaisuuden lopussa opiskelijoilla on usean viikon työssäoppimisjakso, jolloin he antavat ammattiosaamisen näytön
 14. 14. Esimerkkinä orientoituminen päivähoitoon Kotipesässä ohjatusti; 1. Oppitunti ennen päivähoitopaikkoihin menoa 2. Orientointi projektiin  Tavoitteet  Käytännön järjestelyt 3. Orientointi opiskeltavaan aiheeseen  Peruskäsitteet ja teoria orientaatio; lapsihavainnointi, lapsen motorinen kehitys (hieno- ja karkeamotoriikka
 15. 15. Itsenäistä työskentelyä  Opiskelijat hankkivat tietoa aiheesta oppikirjasta ja verkkolähteistä  Opiskelijat miettivät valmiiksi kysymyksiä päivähoitopaikan henkilökunnalle  Opiskelijat valmistautuvat havainnoimaan ”omaa lasta”
 16. 16. Päivähoitopaikassa  Kukin opiskelija paneutuu tehtävien pohjalta päivähoitopaikassa tarkemmin yhteen lapseen.  Opiskelija havainnoi lapsia päivähoitopaikassa ja hakee vastauksia kysymyksiin.
 17. 17. Kokeneen hoitajan ohjauksessa  Opiskelija haastattelee hoitajia  Opiskelija havainnoi hoitajien työskentelyä  Opiskelija osallistuu työskentelyyn kokeneen työntekijän ohjauksessa
 18. 18. Vertaisoppien ”kotipesässä” tai kotoa käsin  Työpaikoilla vietetyn aamupäivän jälkeen  Kirjataan havainnot Moodleen ja tutustutaan toinen toisensa teksteihin ja kommentoidaan niitä.  Opettaja ohjaa työskentelyä online  Mietitään, mitä vielä jäi epäselväksi
 19. 19. Tieto- ja viestintätekniikan tukemassa työelämäpainotteista oppimista  ”kotipesässä” langaton verkko  opiskelijoilla käytettävissä kannettavat tietokoneet  digikamerat mahdollistavat oppimistilanteiden dokumentoinnin
 20. 20. Tieto- ja viestintätekniikan tukemassa työelämäpainotteista oppimista  Smart Board taulut  Ikaalisissa  Pyynikillä  Virroilla  dokumenttikamera Pyynikillä tukevat etäopetuksen havainnollistamista  LiveMeetingin avulla vähennetään opettajan liikkumista  Oppimisalustana Moodle
 21. 21. Työelämälähtöisyys -opiskelijan toimintana-  vaiheittainen osallistuminen  opintokäynti  aidoissa toimintaympäristöissä  opiskelu (ilmiöpohjaiset projektit )  työssäoppiminen oppimisen menetelmänä
 22. 22. Työelämälähtöisyys -Työpaikkojen ja oppilaitoksen yhteisenä työnä-  aito tarve ja kiinnostus tutkintoalaa kohtaan  yhteinen tahtotila  opiskelijoiden tuntemus ennen työssäoppimisen jaksoa  työnohjaus ja sen organisoituminen  aito vuoropuhelu oppilaitoksen ja alueellisten toimijoiden kesken  jaettu asiantuntijuus ja aito kumppanuus  mahdollisuus seurata ja tutustua verkkoympäristössä tapahtuvaan oppimiseen
 23. 23. Työelämälähtöisyys -opettajan toimintana-  ennakointi ja työelämän tarpeisiin vastaaminen  yhteinen suunnittelu (ops ja aidot ympäristöt)  työelämässä toteutuneet yhteiset projektit ja niihin liittyvä ohjaus  työssäoppiminen : ohjaus ja arviointi  palautteet  Actor-mentor – opettaja - työpari
 24. 24. Juurtuiko jokin?  Alueellinen ja paikallinen yhteinen tekeminen ja asioiden jakaminen jatkuu  Aidoissa työympäristöissä opiskeleminen ennen työssäoppimisen jaksoa jatkuu  Työpaikkaohjaajien kouluttautuminen jatkuu  Opettamisen tapa ja käytänteet muuttuneet  Etäopetuksen ja –ohjauksen kehittäminen
 25. 25. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajetessa yhteinen työ laajenee Työelämä Oppilaitos Työelämä Oppilaitos
 26. 26. Kiitos ajastanne!! Anna Maija Nupponen Nina Eskola

×