Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisympäristöt

3,925 views

Published on

Oppimisympäristö-käsitteen määrittelyä

 • Be the first to comment

Oppimisympäristöt

 1. 1. Oppimisympäristöt
 2. 2. • Oppimisympäristö tarkoittaa fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä koostuvaa ympäristöä, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.Lähde: Wikipedia
 3. 3. Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissaoleva kolmikantainen jako voidaan laajentaa seuraavasti:• oppimista mahdollistavia ja rajoittavia – fyysisiä elementtejä: koulurakennus, koululuokka välineineen – teknisia elementtejä: kynä, kumi, vihko, liitutaulu, tietokone, verkkopohjainen oppimisalusta jne.• oppimista ulkoisesti muokkaavia – sosiaalisia elementtejä: luokkatoverit, opettajat, vanhemmat, kaverit – kulttuurisia elementtejä: koulun vakiintuneet toimintatavat• oppimista sisäisesti muokkaavia – kognitiivisia elementtejä: omat tiedot ja taidot – affektiivisia elementtejä: motivaatio, tavoitteet, vireys, tunnetilaLähde: Wikipedia
 4. 4. Oppimisympäristöt ovat kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä, jotkamuodostuvat monista eri tekijöistä, kuten• ympäristöstä• oppijoista• opettajista• erilaisista oppimisnäkemyksistä• erilaisista toimintamuodoista• oppimislähteistä• välineistä ja tavoista käyttää näitä (esim. teknologia ja mediat)Lähde: VerkkoTutor http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/oppymp.htm
 5. 5. • Oppimisympäristö-käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja, yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät oppimista.• Perinteinen luokkatila on oppimisympäristö, mutta yhtä lailla voidaan katsoa oppimisympäristöksi ympäröivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat.• Oleellista ympäristölle on, että se muodostaa oppimista tukevan sosiaalisen yhteisön ja että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti huolella mietitty.• Suotuisat fyysiset, paikalliset ja sosiaaliset olosuhteet auttavat luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymisessä.(Lähde: EDU.FI)
 6. 6. Oppimisympäristöä kuvaavat seuraavat ominaisuudet :• suunnitelmallisuus: sisältö ja toiminta on etukäteen suunniteltua• sosiaalisuus: useita käyttäjiä oppimassa samanaikaisesti• eksplisiittisyys: esitysmuodolla on vaikutusta oppimisprosessiin motivaatiotekijöiden ohella, joten käyttäjien tulisi tietää mihin tarkoitukseen mikäkin tekniikka on suunniteltu• aktiivisuus: käyttäjien ei toivota olevan vain aktiivisia, vaan myös osallistuvan opittavan sisällön tuottamiseen• ei rajoitu pelkkään etäopiskeluun: virtuaalinen oppimisympäristö samaistetaan usein etäopetukseen, mutta näin ei tarvitse olla; voidaan käyttää myös lähiopetuksen tukena• integroituja työkaluja: sisältää paitsi kommunikointityökaluja, myös erilaisia oppimista tukevia kognitiivisia työkaluja• lomittuu reaaliympäristön kanssa: sisältää myös reaalimaailman työkaluja, joita voitaisiin käyttää luokkahuoneessakin, mm. chat(Dillenbourg 2000)
 7. 7. • Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista.• Oppimisympäristö voidaan nähdä fyysisen tai virtuaalisen paikan tai tilan lisäksi myös ihmisten muodostamaksi yhteisöksi, joka muodostaa oppimista tukevan, vuorovaikutuksessa olevan verkoston.• Opiskelun konteksti laajenee tällöin perinteisestä oppilaitosympäristöstä oppijan vapaa- ja työaikaan niveltyväksi joustavaksi kokonaisuudeksi.• (Manninen & Pesonen)
 8. 8. Oppimisympäristö eroaa perinteisestä luokkaympäristöopetuksestasiten, että oppimisympäristössä• korostuu oppijan oma aktiivisuus ja itse ohjattu opiskelu• opiskelu tapahtuu ainakin osittain joko simuloidussa tai todellisessa reaalimaailman tilanteessa• opiskelijan on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa opittavan asian kanssa• opetuksen suunnittelussa korostuu ongelmakeskeisyys oppiainekeskeisyyden sijaan• opiskelu on kokonaisvaltainen ja pitkähkö prosessi lyhytkestoisten oppituntien sijaan• opiskelijan tukena on tukihenkilöitä ja asiantuntijoita• opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta organisoijaksi ja tukihenkilöksi.Manninen
 9. 9. Oppimisympäristö voidaan jakaa• Fyysinen – erityisesti koulun rakennukset ja tilat – opetusvälineet ja oppimateriaalit. – muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. – tila tai ympäristö, jossa opiskellaan. – luokkahuoneen lisäksi myös työsali tai joku muu koulun toimipiste, esimerkiksi kahvio, ruokala, parturi-kampaamo, kauneushoitola, rekka-auto, henkilöauto tai rakennustyömaa. – Fyysinen oppimisympäristö on työssäoppimispaikka. – tila tai ympäristö, missä vietetään välitunnit tai muu vapaa-aika ovat fyysisiä oppimisympäristöjä, esimerkiksi koulun piha, kahvio, kirjasto ja tietokoneluokka
 10. 10. Psykkinen• oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät• tunnelmat ja tunteetSosiaalinen• ihmissuhteet• vuorovaikutustilanteet• oppimista tukevat verkostot
 11. 11. Pedagoginen• oppimistoiminta”Pedagoginen oppimisympäristö on hyvän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisenoppimisympäristön summa, jossa osataan hyödyntää ja yhdistää näitätekijöitä oikeassa määrin. Niin, että lapsi saa onnistumisen kokemuksia,oppii tuntemaan itsensä oppijana ja minänä ja yksinkertaisesti oppii!”.(Piispanen 2009, 157.)• sisältää opetuksen suunnittelun ja eriyttämisen. Se sisältää opettajan käyttämät oppimisen keinot ja erilaisten strategioiden opettamisen.• Hyvä pedagoginen ympäristö ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit ja huomio monipuolisesti erilaiset aistikanavat.• Opetuksessa käytettävä oppimateriaali ja välineet ovat osa pedagogista oppimisympäristöä.• Oppimisen ohjaus sekä teorian ja käytännön suhde tukevat hyvää pedagogista ympäristöä. (Kepanen, 25.8.2009.)

×