Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Εγκεκριμένος εσωτερικός κανονισμός

More Related Content

Εγκεκριμένος εσωτερικός κανονισμός

 1. 1. 2020-2021 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 16ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου
 2. 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Διεύθυνση A’/θμιας Ν. Ηρακλείου Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) 9170106 ΣΤΟΙΧΕΙ Α Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) Κνωσού 1 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο 2810341815 Fax 2810341815 e-mail: mai@16nip_irakl.ira.sch.gr Ιστοσελίδα http://16nip.blog.com/ Προϊσταμένη/Σχολικ ής Μονάδας ΤσιάραΜαρία Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων Μαρκατάτου Ελένη
 3. 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 Το 16ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου είναι συστεγαζόμενο με το 7ο Δημοτικόσχολείο Στο 16ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, εργάζονται δύο Νηπιαγωγοί : οι Διαμάντάκη Ελένη και η Τσιάρα Μαρία. Τα δυνατά σημεία του σχολείου μας είναι η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στην μαθησιακή διαδικασία. Η συνεργασία με το συστεγαζόμενο Δημοτικό,στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Η συνεχή ενημέρωση μέσω σεμιναρίων για εκπαιδευτικά θέματα Η διαρκής συνεργασία με τα όμορα νηπιαγωγεία με την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Η αβίαστη μετάβαση των μαθητών στην επόμενη βαθμίδα λόγω άριστης σχέσης με το συστεγαζόμενο δημοτικό μέσω υλοποίησης προγραμμάτων για το σκοπό αυτό. Το όραμα μας είναι να στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό όπως κοινωνικούς λειτουργούς,ψυχολόγουςκαι βοηθητικόπροσωπικόγια να συμβάλουμε όλοιμαζί στην ολόπλευρη και ισόρροπηανάπτυξη τωνπαιδιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Νηπιαγωγείο αποτελεί εισαγωγικό θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός του Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 1566/85 «Δομήκαι λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» είναι να βοηθήσειτανήπιανααναπτυχθούνσωματικά,συναισθηματικά,νοητικάκαικοινωνικά,
 4. 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης. Το νηπιαγωγείοείναι ο χώροςπουτα νήπια ζουν πολλέςώρες, μαθαίνουν,σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξηκανόνων. Στο κείμενοπου ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικόςκανονισμόςλειτουργίαςσχολείου» περιγράφονται οι πιοσημαντικοί από αυτούςτουςκανόνες. Με τον όρο "σχολικόςκανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.Επιπλέον, ο ΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο καιστην αποδοχή της διαφορετικότητας. Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτησυμμετοχήόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωσηκλίματος που στηρίζει την ολόπλευρηανάπτυξητηςπροσωπικότηταςτων μαθητών/μαθητριών,η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικήςκοινότητας, κ.ά. (ΦΕΚ491/09-02-2021) Ο ΚανονισμόςΕσωτερικήςΛειτουργίαςτου Σχολείουδεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του. Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων τουΣχολείου, εκπροσώπουτηςΔημοτικήςΑρχήςκαι το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στον Κανονισμό συμμετείχανοι Εκπαιδευτικοί Διαμαντάκη Ελένηκαι Τσιαρα Μαρία. 1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό
 5. 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 Α. Διδακτικό ωράριο Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου νηπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας ανά διδακτική ώρα καθώςκαι η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται απότιςκείμενεςδιατάξειςκαι αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.Ανακοινώνονται στουςγονείςμε την έναρξη του διδακτικού έτουςμε σχετικόέντυπο. Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του σχολείου, διαμορφώνεται ως εξής: Υποχρεωτικό πρόγραμμα o Υποδοχή τωνμαθητώνκαι των μαθητριών στοσχολείο: 8.15-8:30. o Λήξη υποχρεωτικούπρογράμματος-αποχώρησημαθητών και μαθητριών: 13:0 Προκειμένουναδιευκολυνθεί,κατάτηνέναρξητης σχολικήςχρονιάς,ηομαλή προσαρμογή των μαθητών/τριών δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονήςστο Νηπιαγωγείοκατά τις πρώτες δύο εβδομάδεςλειτουργίας(παρ. 7, άρθρο 2, Π.Δ. 79/2017). Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για την οποία ενημερώνονται ο Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και ο Διευθυντής/Διευθύντρια Εκπαίδευσης(άρθρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017). Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητεςπροϋποθέσειςγια την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριώνκαι του προσωπικού τουσχολείου. Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η είσοδος του σχολείου/οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις8:30 ώστε να μην παρακωλύεται το παιδαγωγικόέργο τουσχολείου. Οι μαθητέςκαι οι μαθήτριεςσε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτηςαποχώρησηςκατά τη διάρκεια του σχολικούωραρίου (π.χ.ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόναςχρειαστεί,για ειδικό λόγονα πάρει το παιδί τουπριν τη λήξητων μαθημάτων,χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρωςτη Διεύθυνση του Σχολείουκαι να συμπληρώσει σχετικόέντυπο όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνηδήλωση). Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο της εξωτερικήςαυλήςη οποία είναι κοινή με το συστεγαζόμενο 7ο ΔημοτικόΗρακλείου
 6. 6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείουκανέναςεπισκέπτης. Οι γονείς/κηδεμόνεςπροσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβήτων μαθητών και των μαθητριών, παραμένουν έξω από το κάθε τμήμα του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργείκινδύνουςγια την ασφάλεια τωνμαθητών/μαθητριών που παρακολουθούντοσχολικόπρόγραμμακαιπαρεμποδίζειτηλειτουργίατηςσχολικής μονάδας. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σχολείο δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία προσέλευσης/αποχώρησης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών. Β. Απουσίες μαθητών Η φοίτησητων μαθητών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτικήκαι παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στοπληροφοριακό σύστημα myschool. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησηςγια την εγγραφήστηνΑ΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφασητουσυλλόγουδιδασκόντων,πουεκδίδεταιύστερααπόσύμφωνηγνώμη του ΣυντονιστήΕκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Γ. Εμβολιασμόςμαθητών Για την εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο εκτός των άλλων, απαιτείται και «επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότιέγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλιακαι η οδοντολογικήεξέταση». Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμώνγνωμοδότησε ότι «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια πουείναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείςνα αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιώντους».
 7. 7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 Οι γονείςπου για οποιουσδήποτε άλλουςλόγους(προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε)ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα ΙατρικήςΔεοντολογίαςΝ.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ287). Δ. Φαρμακευτική αγωγήμαθητώνεντόςσχολικού ωραρίου Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείςκαι κηδεμόνεςτων μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών/Προϊσταμένων της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωποτο οποίοθα υποδείξουν σχετικά,στο χώροτου σχολείου,ώστε να τη χορηγήσουν. Ε. Διάλειμμα Κατά τηδιάρκειατουδιαλείμματοςοιμαθητές/μαθήτριεςβγαίνουνστοπροαύλιο, όπωςέχει καθοριστείαπό το ΩρολόγιοΠρόγραμμα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονήςτων μαθητών και μαθητριών. Το διάλειμμα είναι χρόνοςπαιχνιδιούκαι ανάπτυξηςκοινωνικών σχέσεων όπου οι μαθητέςκαι οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν,παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στοπροαύλιο. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματοςδεν επιτρέπεται κανέναςανήλικοςή ενήλικος να παρακολουθεί,νασυνομιλείήναδίνει αντικείμενασεμαθητέςκαι μαθήτριεςτου σχολείου απότα κάγκελα του προαύλιου χώρου. ΣΤ. Σχολικό πρόγραμμα Η φοίτησηστοΝηπιαγωγείοαποτελείτοπιοσημαντικόβήμαστηζωήτουπαιδιού για τη μάθηση, την προσωπικήανάπτυξη και κοινωνικοποίησή του.Οι μαθητέςκαι μαθήτριεςπαρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική
 8. 8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7 διαδικασία σεβόμενοι τουςκανόνεςτου σχολείου,όπωςδιαμορφώνονταιαπό τους ίδιους και τους εκπαιδευτικούςτης τάξης, όπως και το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τουςγια μάθηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται,να δημιουργούν,να αλληλοεπιδρούν,να αυτενεργούν και να είναι υπεύθυνα.Η συνεργασία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ζ. Προετοιμασίαγεύματος-Γεύμα Το γεύμα των μαθητών/μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνωντους.Ηνηπιαγωγόςστο δεκατιανότουνηπιαγωγείου,βοηθάκαι καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές μέχρι να αποκτήσουν τιςαπαραίτητεςδεξιότητεςαυτοεξυπηρέτησης. 2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος Α) Οι μαθητές Η προσωπικήενδυνάμωσηκαιηδιαμόρφωσημιαςυγιούςπροσωπικότηταςαποτελεί έναν από τουςβασικούςστόχουςτηςπροσχολικήςεκπαίδευσης. Στόχοςτηςπροσωπικήςενδυνάμωσηςτου παιδιού στην προσχολικήηλικία είναι: - να λειτουργήσει με αυξανόμενηαυτονομία και αυτοπεποίθηση - να διαμορφώσειμια θετική εικόνα για τον εαυτότου - να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του - να νοιάζεται για τουςάλλουςκαι να προσαρμόζεται θετικά στιςδυσκολίες. Τοπρόγραμματουνηπιαγωγείουοργανώνεταιμεδραστηριότητεςοιοποίεςβοηθούν τουςμαθητέςνα: - αναγνωρίζουν τον εαυτότουςωςένα άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερεςικανότητεςκαι αξία - λειτουργούν με σχετικήαυτονομία - αποδέχονται τα συναισθήματα τουςκαι να ελέγχουν τον τρόποέκφρασηςτους -αντιμετωπίζουνδυσκολίεςκαι να επιλύουν συγκρούσεις -σέβονται τουςάλλουςκαι τουςκανόνεςτηςομάδας - αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα και τιςαπόψειςτων άλλων -επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους άλλους
 9. 9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 Β) Παιδαγωγικόςέλεγχος Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίαςτων γονέων/κηδεμόνων με την εκπαιδευτικό υπεύθυνοτηςτάξης, την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισητουθέματος.Σεκάθεπερίπτωσηκαιπριναπόοποιαδήποτεαπόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.Οι σωματικέςποινέςδεν επιτρέπονται. 3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού Ένας από τους βασικούς στόχους της προσχολικής αγωγής είναι η λειτουργία των παιδιών στα πλαίσια της ομάδας. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν με σχετική αυτονομία αλλά και σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ασκούνται σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, ενθαρρύνονται να παίρνουν αποφάσειςκαι παράλληλα μαθαίνουν να συνυπάρχουνμε τουςάλλους. Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων όπωςη συμμόρφωσησε κανόνες που ορίζονται απότηνομάδα,ηενσυναίσθηση,ηδιαχείρισησυγκρούσεων,διευκολύνειγενικότερα τηνκοινωνικήτουςένταξηκαιτηδιαμόρφωσηενόςπολίτηπουσυμβάλειθετικάστην κοινωνία. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου οργανώνεται με δραστηριότητες, οι οποίες ενθαρρύνουν τόσο την αλληλεπίδρασηκαι τη συνεργασία των μαθητών όσοκαι την αποδοχή τηςδιαφορετικότητας, του αλληλοσεβασμού,και τηςισότιμηςσυμμετοχής όλων των παιδιών. Ο σύλλογος διδασκόντων δύναται σε συνεδριάσεις, να συζητάει για περιπτώσεις κατά τιςοποίεςη συμπεριφορά απόμαθητή προβληματίζει έντονα την εκπαιδευτικό ενώ συγχρόνωςενημερώνονται οι γονείςτου μαθητή. 4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες Τοσχολείοοργανώνειδραστηριότητεςσεεθνικές,θρησκευτικές,ήάλλουκοινωνικού περιεχομένου γιορτές, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγήςή το θρήσκευμα τους.
 10. 10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9 Την φετινή σχολική χρονιά και λόγω της πανδημίας, στις γιορτές θα παραβρεθούν μόνο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Επίσης για τον ίδιο λόγο δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικέςεπισκέψεις. 5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων Η συνεργασίασχολείου-οικογένειαςείναιέναςιδιαίτερασημαντικόςπαράγοντας για την υγιή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται τη συνεισφορά εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών. Α. Οι γονείς: Φροντίζουν για την συστηματική φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο χωρίς αδικαιολόγητες απουσίες. Ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τουςσε ατομικέςή ομαδικές συναντήσεις. Συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό έργοτουσχολείουόποτετουςζητείται.Συμμετέχουνστιςσυνελεύσειςτουσυλλόγου γονέων. Είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή κι έγκαιρη προσέλευσητων παιδιών τους το πρωί. Φροντίζουν να έρχονται τα παιδιά τους κάθε πρωί ξεκούραστα και ήρεμα, να φοράνε άνετα κι ελαφριά ρούχα και παπούτσια ώστε να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και να χρησιμοποιούν άνετα την τουαλέτα. Με τον ίδιο τρόπο έρχονται έγκαιρα να πάρουν τα παιδιά τους την ώρα της αποχώρησης. Ενημερώνουν τη νηπιαγωγό για τυχόν αλλεργίες ή άλλα προβλήματα υγείας του παιδιού. Αν γνωρίζουν ότι το παιδί τουςείναι αδιάθετο, οφείλουννα το κρατήσουν στο σπίτι ν’ αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στο σχολείο μόνο αφού περάσει 24 ώρες απύρετο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων μαθητών εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19. Οι γονείς-κηδεμόνεςοφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίαςτους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσειςτουςγια την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων/δράσεων /εκδηλώσεωνκ.λπ..Επίσης,οιγονείς/κηδεμόνεςθαπρέπειτακτικάναεπισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνεςσε έκτακτεςπεριπτώσειςθα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.
 11. 11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 Β. Οι εκπαιδευτικοί: Προσπαθούν να γνωρίσουν το παιδί και το οικογενειακό του περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, συζήτηση). Ενημερώνουν τουςγονείςτακτικά και με σαφήνεια για τους στόχουςκαι το περιεχόμενο του προγράμματος της τάξης (στον πίνακα ανακοινώσεων, με ενημερωτικά σημειώματα, σε ατομικέςκαι ομαδικέςσυναντήσεις). Συνεργάζονται με την οικογένεια και ψάχνουν κοινούςτρόπουςαντιμετώπισηςτων τυχόν δυσκολιών, που παρουσιάζεικάθε παιδί στην συναισθηματικήκαι τη γνωστική τουανάπτυξη. Τέλοςοι μαθητέςαισθανόμενοιότιτοσχολείοκαιηοικογένειααποτελούνέναενιαίο πλαίσιο ζωής, αναπτύσσουν συναισθηματικές, κοινωνικέςκαι γνωστικέςδεξιότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Βιώνουν τη σχολική ζωή μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο γονείς κι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά. Γ. ΣύλλογοςΓονέωνκαι Κηδεμόνων Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικόςθεσμός, αποτελεί αναπόσπαστομέροςτης ΣχολικήςΚοινότηταςκαι για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου κύριο Αντώνη Περισυνάκη. Δ. Σχολικό Συμβούλιο Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργείτο Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συνεργατικά και προτείνει παρεμβάσειςγια την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στηνπρόληψηατυχημάτωνστονσχολικόχώροκαθώςκαισεζητήματαβελτίωσης τηςυλικοτεχνικήςυποδομήςτου Νηπιαγωγείου. Ε. Η σημασία τηςσυνέργειαςόλων Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη
 12. 12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11 από τη σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, της Προϊσταμένης, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ΣχολικήςΕπιτροπής,ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης − προκειμένουνα επιτύχει στην αποστολή του. 6. Ποιότητα του σχολικού χώρου Η ποιότητα και αναβάθμιση του σχολικού χώρου αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων φορέων στο σχολικό γίγνεσθαι: Δήμος, Σχολική Επιτροπή, Σύλλογος γονέων, Εκπαιδευτικοί και Μαθητές. Η διαμόρφωση καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου στα πλαίσια της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής αποτελεί επιδίωξη κάθε σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές μαθαίνουν να εκτιμούν και να σέβονται κάθε στοιχείοτηςσχολικήςπεριουσίας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στιςσχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότηταςτου Νηπιαγωγείου. Πολιτική του σχολείου προστασίαςαπό πιθανούςκινδύνους Αντιμετώπιση έκτακτωναναγκών Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού,απαιτούν αυξημένο βαθμόετοιμότηταςέναντι των κινδύνων αυτών. Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης. Η έγγραφη και οργανωμένη αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικήςμονάδας, συνιστά το πρωτόκολλο - σχέδιο διαχείρισηςκρίσεων. Τα οφέλη ενόςτέτοιου σχεδίουέγκεινται στη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου: Οι φάσειςτου σχεδίου υλοποίησηςτηςδιαχείρισηςκρίσεωνείναι οι εξής:
 13. 13. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 1. Προσδιορισμόςτηςκρίσης - γεγονότος(π.χ.πλημμύρα,πυρκαγιά). 2. Επίπεδο αντιμετώπισης. 3. Ειδοποίηση - ενημέρωσηόσων εμπλέκονται στην αντιμετώπισητηςκρίσης. 4. Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, των γονέων και κηδεμόνων. 5. Αξιολόγησηδιαχείρισηςτηςκρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η σχολική μονάδα έχει δημιουργήσει μια Ομάδα ΔιαμόρφωσηςΣχεδίου ΑντιμετώπισηςΚρίσεων,που είναι ο ΣύλλογοςΔιδασκόντων με επικεφαλής την Προϊσταμένη και αρχικώς έχει αναπτυχθεί ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίαςτου σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων.Για την προστασία από σεισμούςκαι συνοδά φυσικά φαινόμενα έχει επικαιροποιηθεί το ΣχέδιοΜνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του ΣεισμικούΚινδύνου στην αρχήτηςσχολικήςχρονιάς και υλοποιούνται ασκήσειςετοιμότηταςκατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασίαμετονΣύλλογοΔιδασκόντων,πρέπεισεόλεςτιςαπαιτούμενεςενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπισητων έκτακτων αναγκών εντόςτουσχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνει τακτικά τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνεςκαι τρόπουςαντίδρασηςκατά την εκδήλωσητων φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωσηκρίσηςοι μαθητές/μαθήτριεςπαραδίδονται μόνο στουςγονείς/κηδεμόνεςτουςή στα πρόσωπα πουοι γονείς/κηδεμόνεςέχουν ορίσει γραπτώςγια την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολικήμονάδα. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, η προϊσταμένη οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
 14. 14. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13 Ειδικό σχέδιο αποχώρησηςλόγω έκτακτωνσυνθηκών Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγήςκαι πραγματοποιούνται ασκήσειςετοιμότητας.
 15. 15. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14 Χώροςσυγκέντρωσηςσε περίπτωση ανάγκης Στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείουσε σημείο που έχομε ορίσει τα δύο σχολεία.
 16. 16. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15 ΕσωτερικόςΚανονισμόςΛειτουργίας- Διαδικασίεςδιασφάλισηςτηςεφαρμογήςτου Ο κοινά συμφωνημένοςΚανονισμόςβασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμηςλειτουργίαςτου Νηπιαγωγείου.Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσειγια να πετύχει τουςστόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το ΣύλλογοΔιδασκόντων,σύμφωνα με τιςαρχέςτης παιδαγωγικής επιστήμηςκαι την κείμενη εκπαιδευτικήνομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίαςμε όλα τα μέλη τηςσχολικήςκοινότητας. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε πρόσφορομέσο, έντυποή ηλεκτρονικό,σχετικά με τον κανονισμότουΝηπιαγωγείου. Εγκρίνετα ι Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου) ………………………………………………………… Ημερομηνία: …………………………………………………. Διευθυντής/Διευθύντρια Εκπαίδευσης ………………………………………………………… Ημερομηνία: ………………………………………………….
 17. 17. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16

×