SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
EElektrilektrična defibrilacijačna defibrilacija
i kardioverzijai kardioverzija
Sinus tahikardijaSinus tahikardija
Supraventrikularne ekstrasistoleSupraventrikularne ekstrasistole
Lepršanje- undulacija , flutterLepršanje- undulacija , flutter
pretkomorapretkomora
Fibrilacija pretkomoraFibrilacija pretkomora
Ventrikularne ekstrasistoleVentrikularne ekstrasistole
Bigeminija i trigeminijaBigeminija i trigeminija
Kvadrigeminija i kupletKvadrigeminija i kuplet
Multiformne VESMultiformne VES
Ventrikularna tahikardijaVentrikularna tahikardija
Torsades de pointesTorsades de pointes
Ventrikularna fibrilacijaVentrikularna fibrilacija
Sinus bradikardijaSinus bradikardija
AV blok I stepenaAV blok I stepena
AV blok II stepenaAV blok II stepena
Mobitz I ili Wenkebachov AV blokMobitz I ili Wenkebachov AV blok
Mobitz IIMobitz II
AV blok III stepenaAV blok III stepena
Srčani zastoj
Prekordijalni udarac
BLS Algoritam
Defibrilator-monitoring
Analiza
ritma
+/- provera pulsa
VF/VT Non-VF/VT
Defibrillate X 1
150-360J bifazna
360J monofazna
CPR 2 min
30:2
CPR 2 min
30:2
Tokom KPR
Korigovati reverzibilne uzroke
Proveriti:
•elektrode, poziciju, kontakt
•obezbediti: disajni put & O2,
i.v. liniju
•adrenalin svaka 3 min
•amiodarone nakon 3 bezuspešna šoka
Potencijalni reverzibilni uzroci:
• Hipoksija
• Hipovolemija
• Hipo/hiperkalijemija & metab. disbalans
• Hipotermija
• Tenzioni pneumotoraks
• Tamponada
• Toksične supstance/trovanja lekovima
• Tromboembolija& mehanička opstrukcija
Univerzalni ALS
Algoritam
Srčani zastoj
Prekordijalni udarac
BLS Algorithm if appropriate
Attach Defib-Monitor
Assess
Rhythm
+/- Check Pulse
VF/VT Non-VF/VT
Prekordijalni udaracPrekordijalni udarac
 Mehanički šokMehanički šok
 IndiIndikacijakacija::
 osvedočen iliosvedočen ili
monitorisan srčanimonitorisan srčani
zastojzastoj
Srčani zastoj
Prekordijalni udarac
BLS algoritam
Attach Defib-Monitor
Assess
Rhythm
+/- Check Pulse
VF/VT Non-VF/VT
Hospitalni BLS
Kolaps pacijenta
Provera stanja svesti/tražiti pomoć
Ne reaguje Reaguje
Zvati reanimacioni tim / Doneti defibrilator
Započeti BLS ukoliko nam defibrilator nije
na raspolaganju
Tražiti stručnu asistenciju
Provera disanja i pulsa?
Postaviti elelktrode / monitoring
Defibrilacija-ako je indikovana
Kompresije grudnog
koša/Ventilacija
kiseonikom
ALS kada stigne reanimacioni tim
Obezbediti disajni put
O2, monitor, i.v.
Anamneza
YesNo
Srčani zastoj
Prekordijalni udarac
BLS algoritam
Defibrilator/monitoring
Analiza
ritma
+/- Provera pulsa
VF/VT Non-VF/VT
Ventrikularna fibrilacijaVentrikularna fibrilacija
 Bizarni, iregularni talasiBizarni, iregularni talasi
 QRS-kompleksi neprepoznativiQRS-kompleksi neprepoznativi
 Raznolikost frekvence i amplitudaRaznolikost frekvence i amplituda
 Nekoordinisana električna aktivnostNekoordinisana električna aktivnost
 Isključiti artefakteIsključiti artefakte
 pokretipokreti
 električna interferencaelektrična interferenca
Ventrikularna tahikardija bez pulsaVentrikularna tahikardija bez pulsa
 MonomorfnaMonomorfna VTVT
 ritmovi širokih QRS-kompleksaritmovi širokih QRS-kompleksa
 ubrzana frekvencaubrzana frekvenca
 konstantna QRS-morfologijakonstantna QRS-morfologija
 PolimorfnaPolimorfna VTVT
 Torsade de pointesTorsade de pointes
Analiza
ritma
+/- Provera pulsa
VF/VT
Defibrillate X 1
150-360J bifazne
360J monofazne
CPR 2 min
Ventrikularna fibrilacija/
Ventrikularna tahikardija
bez pulsa
VF/VT
Shock 360 J*
*or biphasic equivalent
 IsporučitiIsporučiti 11 šokšok,, ukoliko postojiukoliko postoji
indikacija u što kraćem perioduindikacija u što kraćem periodu
 Nakon isporuke šoka puls seNakon isporuke šoka puls se
proverava ukoliko je ritam naproverava ukoliko je ritam na
monitoru kompatibilan samonitoru kompatibilan sa
kardijalnim autputomkardijalnim autputom
Srčani zastoj
Prekordijalni udarac
BLS Algoritam
Defibrilator-monitoring
Analiza
ritma
+/- provera pulsa
VF/VT Non-VF/VT
Defibrillate X 1
150-360J bifazna
360J monofazna
CPR 2 min
30:2
CPR 2 min
30:2
Tokom KPR
Korigovati reverzibilne uzroke
Proveriti:
•elektrode, poziciju, kontakt
•obezbediti: disajni put & O2,
i.v. liniju
•adrenalin svaka 3 min
•amiodarone nakon 3 bezuspešna šoka
Razmotriti: pufere, magnezijum, atropin
Potencijalni reverzibilni uzroci:
• Hipoksija
• Hipovolemija
• Hipo/hiperkalijemija & metab. disbalans
• Hipotermija
• Tenzioni pneumotoraks
• Tamponada
• Toksične supstance/trovanja lekovima
• Tromboembolija& mehanička opstrukcija
Univerzalni ALS
Algoritam
Tokom KPR
Korigovati reverzibilne uzroke
Proveriti:
elektrode, poziciju, kontakt
obezbediti: disajni put & O2,
i.v. liniju
adrenalin svaka 3 min
amiodarone nakon 3 bezuspešna šoka
Razmotriti: pufere, magnezijum
Potencijalni reverzibilni uzroci:
Hipoksija
Hipovolemija
Hipo/hiperkalijemija & metab. disbalans
Hipotermija
Tenzioni pneumotoraks
Tamponada
Toksične supstance/trovanja lekovima
Tromboembolija& mehanička opstrukcija
Kompresije grudnog košaKompresije grudnog koša,, disajnidisajni
put i ventilacijaput i ventilacija
 Obezbediti disajni putObezbediti disajni put::
 endotahealna intubacija-ETIendotahealna intubacija-ETI
 laringealna maska-laringealna maska- (LMA)(LMA)
 kombitubus- CoTkombitubus- CoT
 Nakon obezbedjivanja disajnog puta, neNakon obezbedjivanja disajnog puta, ne
prekidati kompresije grudnog koša zbogprekidati kompresije grudnog koša zbog
ventilacijaventilacija
Intravenski pristup i primena lekovaIntravenski pristup i primena lekova
kodkod VF/VTVF/VT
 centralni/periferni venski putcentralni/periferni venski put
 adrenaline 1 mg i.v.adrenaline 1 mg i.v. iliili 2-3 mg2-3 mg ukoliko jeukoliko je
pacijent intubiranpacijent intubiran
 razmotritirazmotriti amiodarone 300 mgamiodarone 300 mg akoako VF/VTVF/VT
perzistira i nakon trećeg šokaperzistira i nakon trećeg šoka
 aalternativlternativnono - lido- lidokkain 100 mgain 100 mg
 razmotritirazmotriti magnemagnezziijjum 8 mmol (2g)um 8 mmol (2g)
Shock 360 J*
*or biphasic equivalent
VF/VT (continued)VF/VT (continued)
 adrenalinadrenalin / 2/ 2 minutminutaa
 razmotritirazmotriti bibikkarbonatearbonate 5050
mmolmmol akoako pH < 7.1pH < 7.1 i ako jei ako je
disajni put obezbeđendisajni put obezbeđen
 proveriti poziciju papučicaproveriti poziciju papučica
defibrilatoradefibrilatora
Non-VF/VT
CPR 2 min
30:2
Analiza
ritma
+/- provera pulsa
Asistolija
Električna aktivnost
bez pulsa (PEA)
AsistolijaAsistolija
 UVEK POTVRDITI DIJAGNOZUUVEK POTVRDITI DIJAGNOZU::
 provera odvodaprovera odvoda (I(I ii II)II)
 provera elektrodaprovera elektroda
 AAdrenaline 1 mg i.v.drenaline 1 mg i.v. svakasvaka 22 minutminutaa
Električna aktivnost bez pulsaElektrična aktivnost bez pulsa
 klinička pojava srčanog zastojaklinička pojava srčanog zastoja
 EEKKGG ukazuje na neporemećen autputukazuje na neporemećen autput
Električna aktivnost bez pulsaElektrična aktivnost bez pulsa
 isključitiisključiti / tre/ tretiratitirati reversiblreversiblnene uzrokeuzroke
 adrenaline 1 mgadrenaline 1 mg svaka 2svaka 2 minutminutaa

More Related Content

What's hot

3. Transkripcija
3. Transkripcija3. Transkripcija
3. Transkripcijaltixomir
 
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistemAnatomija dr Šarac
 
Respiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaRespiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaDejanaDeki
 
Poremećaji srčane frekvencije i srčanog ritma
Poremećaji srčane frekvencije i srčanog ritmaPoremećaji srčane frekvencije i srčanog ritma
Poremećaji srčane frekvencije i srčanog ritmaDomina Petric
 
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola CekicevicEndokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola Cekicevicdr Šarac
 
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Nikolina Stojic
 
Minutni volumen srca
Minutni volumen srcaMinutni volumen srca
Minutni volumen srcaMilan Taradi
 
Fizikalna načela cirkulacije 12
Fizikalna načela cirkulacije 12Fizikalna načela cirkulacije 12
Fizikalna načela cirkulacije 12Milan Taradi
 
Štitasta zlezda
Štitasta zlezdaŠtitasta zlezda
Štitasta zlezdadr Šarac
 
Energetika i intenzitet metabolizma
Energetika i intenzitet metabolizmaEnergetika i intenzitet metabolizma
Energetika i intenzitet metabolizmaMilan Taradi
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeDejanaDeki
 
Plućna cirkulacija
Plućna cirkulacijaPlućna cirkulacija
Plućna cirkulacijaMilan Taradi
 
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija plucaKlinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija plucaDejanaDeki
 
Fiziologija respiratornog trakta
Fiziologija respiratornog trakta Fiziologija respiratornog trakta
Fiziologija respiratornog trakta dr Šarac
 
Infarctus myocardii
 Infarctus myocardii Infarctus myocardii
Infarctus myocardiidr Šarac
 
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)dr Šarac
 

What's hot (20)

3. Transkripcija
3. Transkripcija3. Transkripcija
3. Transkripcija
 
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 
Respiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaRespiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencija
 
Poremećaji srčane frekvencije i srčanog ritma
Poremećaji srčane frekvencije i srčanog ritmaPoremećaji srčane frekvencije i srčanog ritma
Poremećaji srčane frekvencije i srčanog ritma
 
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola CekicevicEndokrini sistem Nikola Cekicevic
Endokrini sistem Nikola Cekicevic
 
Replikacija DNA
Replikacija DNAReplikacija DNA
Replikacija DNA
 
Srce (Heart)
Srce (Heart)Srce (Heart)
Srce (Heart)
 
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
 
Centralni nervni sistem
Centralni nervni sistemCentralni nervni sistem
Centralni nervni sistem
 
Minutni volumen srca
Minutni volumen srcaMinutni volumen srca
Minutni volumen srca
 
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
 
Fizikalna načela cirkulacije 12
Fizikalna načela cirkulacije 12Fizikalna načela cirkulacije 12
Fizikalna načela cirkulacije 12
 
Štitasta zlezda
Štitasta zlezdaŠtitasta zlezda
Štitasta zlezda
 
Energetika i intenzitet metabolizma
Energetika i intenzitet metabolizmaEnergetika i intenzitet metabolizma
Energetika i intenzitet metabolizma
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcije
 
Plućna cirkulacija
Plućna cirkulacijaPlućna cirkulacija
Plućna cirkulacija
 
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija plucaKlinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija pluca
 
Fiziologija respiratornog trakta
Fiziologija respiratornog trakta Fiziologija respiratornog trakta
Fiziologija respiratornog trakta
 
Infarctus myocardii
 Infarctus myocardii Infarctus myocardii
Infarctus myocardii
 
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
 

More from Nikolina Stojic

Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaNikolina Stojic
 
Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Nikolina Stojic
 
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiFinal srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiNikolina Stojic
 
Multidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aMultidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aNikolina Stojic
 
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicniPostrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicniNikolina Stojic
 
Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Nikolina Stojic
 

More from Nikolina Stojic (9)

Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzija
 
Cpr 2010
Cpr 2010Cpr 2010
Cpr 2010
 
Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9
 
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiFinal srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
 
Kpcr u pedijatriji 10
Kpcr u pedijatriji 10Kpcr u pedijatriji 10
Kpcr u pedijatriji 10
 
Mizn 6 bodovni sistemi
Mizn 6 bodovni sistemiMizn 6 bodovni sistemi
Mizn 6 bodovni sistemi
 
Multidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aMultidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba a
 
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicniPostrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
 
Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)
 

Električna defibrilacija i kardioverzija

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 8.
 • 10.
 • 11. Lepršanje- undulacija , flutterLepršanje- undulacija , flutter pretkomorapretkomora
 • 12.
 • 14.
 • 19.
 • 21.
 • 25. AV blok I stepenaAV blok I stepena
 • 26. AV blok II stepenaAV blok II stepena Mobitz I ili Wenkebachov AV blokMobitz I ili Wenkebachov AV blok
 • 28. AV blok III stepenaAV blok III stepena
 • 29. Srčani zastoj Prekordijalni udarac BLS Algoritam Defibrilator-monitoring Analiza ritma +/- provera pulsa VF/VT Non-VF/VT Defibrillate X 1 150-360J bifazna 360J monofazna CPR 2 min 30:2 CPR 2 min 30:2 Tokom KPR Korigovati reverzibilne uzroke Proveriti: •elektrode, poziciju, kontakt •obezbediti: disajni put & O2, i.v. liniju •adrenalin svaka 3 min •amiodarone nakon 3 bezuspešna šoka Potencijalni reverzibilni uzroci: • Hipoksija • Hipovolemija • Hipo/hiperkalijemija & metab. disbalans • Hipotermija • Tenzioni pneumotoraks • Tamponada • Toksične supstance/trovanja lekovima • Tromboembolija& mehanička opstrukcija Univerzalni ALS Algoritam
 • 30. Srčani zastoj Prekordijalni udarac BLS Algorithm if appropriate Attach Defib-Monitor Assess Rhythm +/- Check Pulse VF/VT Non-VF/VT
 • 31. Prekordijalni udaracPrekordijalni udarac  Mehanički šokMehanički šok  IndiIndikacijakacija::  osvedočen iliosvedočen ili monitorisan srčanimonitorisan srčani zastojzastoj
 • 32. Srčani zastoj Prekordijalni udarac BLS algoritam Attach Defib-Monitor Assess Rhythm +/- Check Pulse VF/VT Non-VF/VT
 • 33. Hospitalni BLS Kolaps pacijenta Provera stanja svesti/tražiti pomoć Ne reaguje Reaguje Zvati reanimacioni tim / Doneti defibrilator Započeti BLS ukoliko nam defibrilator nije na raspolaganju Tražiti stručnu asistenciju Provera disanja i pulsa? Postaviti elelktrode / monitoring Defibrilacija-ako je indikovana Kompresije grudnog koša/Ventilacija kiseonikom ALS kada stigne reanimacioni tim Obezbediti disajni put O2, monitor, i.v. Anamneza YesNo
 • 34. Srčani zastoj Prekordijalni udarac BLS algoritam Defibrilator/monitoring Analiza ritma +/- Provera pulsa VF/VT Non-VF/VT
 • 35.
 • 36. Ventrikularna fibrilacijaVentrikularna fibrilacija  Bizarni, iregularni talasiBizarni, iregularni talasi  QRS-kompleksi neprepoznativiQRS-kompleksi neprepoznativi  Raznolikost frekvence i amplitudaRaznolikost frekvence i amplituda  Nekoordinisana električna aktivnostNekoordinisana električna aktivnost  Isključiti artefakteIsključiti artefakte  pokretipokreti  električna interferencaelektrična interferenca
 • 37.
 • 38. Ventrikularna tahikardija bez pulsaVentrikularna tahikardija bez pulsa  MonomorfnaMonomorfna VTVT  ritmovi širokih QRS-kompleksaritmovi širokih QRS-kompleksa  ubrzana frekvencaubrzana frekvenca  konstantna QRS-morfologijakonstantna QRS-morfologija  PolimorfnaPolimorfna VTVT  Torsade de pointesTorsade de pointes
 • 39. Analiza ritma +/- Provera pulsa VF/VT Defibrillate X 1 150-360J bifazne 360J monofazne CPR 2 min Ventrikularna fibrilacija/ Ventrikularna tahikardija bez pulsa
 • 40. VF/VT Shock 360 J* *or biphasic equivalent  IsporučitiIsporučiti 11 šokšok,, ukoliko postojiukoliko postoji indikacija u što kraćem perioduindikacija u što kraćem periodu  Nakon isporuke šoka puls seNakon isporuke šoka puls se proverava ukoliko je ritam naproverava ukoliko je ritam na monitoru kompatibilan samonitoru kompatibilan sa kardijalnim autputomkardijalnim autputom
 • 41. Srčani zastoj Prekordijalni udarac BLS Algoritam Defibrilator-monitoring Analiza ritma +/- provera pulsa VF/VT Non-VF/VT Defibrillate X 1 150-360J bifazna 360J monofazna CPR 2 min 30:2 CPR 2 min 30:2 Tokom KPR Korigovati reverzibilne uzroke Proveriti: •elektrode, poziciju, kontakt •obezbediti: disajni put & O2, i.v. liniju •adrenalin svaka 3 min •amiodarone nakon 3 bezuspešna šoka Razmotriti: pufere, magnezijum, atropin Potencijalni reverzibilni uzroci: • Hipoksija • Hipovolemija • Hipo/hiperkalijemija & metab. disbalans • Hipotermija • Tenzioni pneumotoraks • Tamponada • Toksične supstance/trovanja lekovima • Tromboembolija& mehanička opstrukcija Univerzalni ALS Algoritam
 • 42. Tokom KPR Korigovati reverzibilne uzroke Proveriti: elektrode, poziciju, kontakt obezbediti: disajni put & O2, i.v. liniju adrenalin svaka 3 min amiodarone nakon 3 bezuspešna šoka Razmotriti: pufere, magnezijum
 • 43. Potencijalni reverzibilni uzroci: Hipoksija Hipovolemija Hipo/hiperkalijemija & metab. disbalans Hipotermija Tenzioni pneumotoraks Tamponada Toksične supstance/trovanja lekovima Tromboembolija& mehanička opstrukcija
 • 44. Kompresije grudnog košaKompresije grudnog koša,, disajnidisajni put i ventilacijaput i ventilacija  Obezbediti disajni putObezbediti disajni put::  endotahealna intubacija-ETIendotahealna intubacija-ETI  laringealna maska-laringealna maska- (LMA)(LMA)  kombitubus- CoTkombitubus- CoT  Nakon obezbedjivanja disajnog puta, neNakon obezbedjivanja disajnog puta, ne prekidati kompresije grudnog koša zbogprekidati kompresije grudnog koša zbog ventilacijaventilacija
 • 45. Intravenski pristup i primena lekovaIntravenski pristup i primena lekova kodkod VF/VTVF/VT  centralni/periferni venski putcentralni/periferni venski put  adrenaline 1 mg i.v.adrenaline 1 mg i.v. iliili 2-3 mg2-3 mg ukoliko jeukoliko je pacijent intubiranpacijent intubiran  razmotritirazmotriti amiodarone 300 mgamiodarone 300 mg akoako VF/VTVF/VT perzistira i nakon trećeg šokaperzistira i nakon trećeg šoka  aalternativlternativnono - lido- lidokkain 100 mgain 100 mg  razmotritirazmotriti magnemagnezziijjum 8 mmol (2g)um 8 mmol (2g)
 • 46. Shock 360 J* *or biphasic equivalent VF/VT (continued)VF/VT (continued)  adrenalinadrenalin / 2/ 2 minutminutaa  razmotritirazmotriti bibikkarbonatearbonate 5050 mmolmmol akoako pH < 7.1pH < 7.1 i ako jei ako je disajni put obezbeđendisajni put obezbeđen  proveriti poziciju papučicaproveriti poziciju papučica defibrilatoradefibrilatora
 • 47. Non-VF/VT CPR 2 min 30:2 Analiza ritma +/- provera pulsa Asistolija Električna aktivnost bez pulsa (PEA)
 • 48.
 • 49. AsistolijaAsistolija  UVEK POTVRDITI DIJAGNOZUUVEK POTVRDITI DIJAGNOZU::  provera odvodaprovera odvoda (I(I ii II)II)  provera elektrodaprovera elektroda  AAdrenaline 1 mg i.v.drenaline 1 mg i.v. svakasvaka 22 minutminutaa
 • 50.
 • 51. Električna aktivnost bez pulsaElektrična aktivnost bez pulsa  klinička pojava srčanog zastojaklinička pojava srčanog zastoja  EEKKGG ukazuje na neporemećen autputukazuje na neporemećen autput
 • 52. Električna aktivnost bez pulsaElektrična aktivnost bez pulsa  isključitiisključiti / tre/ tretiratitirati reversiblreversiblnene uzrokeuzroke  adrenaline 1 mgadrenaline 1 mg svaka 2svaka 2 minutminutaa