Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson#25. algorithms for processing table values.

31 views

Published on

Урок №25. Алгоритми опрацювання табличних величин. Інструктаж з БЖД

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lesson#25. algorithms for processing table values.

  1. 1. 1 Урок №25 9__ клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема: Алгоритмиопрацювання табличнихвеличин. Інструктаж з БЖД Мета:  навчальна: познайомитиучнів з особливостямиопрацювання табличних величин;  розвивальна: розвивати логічнемислення; формувативміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізуватиi робити висновки;  виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість. Тип уроку: засвоєння нових знань; Обладнання: Інтерактивна дошка, комп’ютернийклас з підключенням до мережі Інтернет, мобільніпристрої учнів. Програмне забезпечення: браузер, програма для роботи з дошкою, IDLE Python, на пристрояхучнів – сканер QR-кодів, браузер, доступ до мережі Хід уроку І. Організаційний етап  привітання  перевірка присутніх  перевірка готовності учнів до уроку ІІ. Перевіркадомашньогозавдання 1. Актуалізація опорних знань, повторення раніше вивченого матеріалу (перегляд відеоскрайбінгу «Спискив Python») 2. Виконання тестових завдань (середовище ClassTime, посилання по відсканованому QR-коду) ІІІ. Оголошеннятеми та мети уроку . Мотиваціянавчальної діяльності  Темою нашого уроку сьогодніє«Алгоритмиопрацювання табличних величин».  Завданням уроку є ознайомлення із основними методамита функціямидля роботи зі списками у Python. IV. Вивчення нового матеріалу
  2. 2. 2 Як можна опрацьовувати табличні величини? 1. Довжина списку. Для визначення довжинисписку в Python, можна використати функцію len(): Використовуючидану функцію, миможемо тепер звернутися до останнього елементу списку, чого раніше не моглизробити. Для визначення індексу останнього елементу, достатньо від довжинисписку відняти 1: 2. Заміна значень Для заміни значення в списку, достатньо звернутися до потрібного елемента за його індексом та присвоїти йому нового значення, за наступною структурою: назва_списку[індекс_елемента]=нове_значення 3. Видалення значень Для видалення значень списку за його індексом, можна використати оператор del: del назва_списку[індекс_елемента] Видаляти елементи списку можна не лише за індексом, а і за значенням. Для цього використовується метод remove(): назва_списку.remove(значення)
  3. 3. 3 Як видно з прикладу, зісписку було видалено лише перше значення 45, а інший елемент з таким самим значенням залишився. 4. Застосування циклу for З циклом for ми знайомились у 8 класі. Основна конструкція має наступний вигляд: for i in назва_списку: дії тут, i – змінна елемента списку. Використовуючиданийцикл, можна, наприклад, вивести елементи списку на екран у будь-якому вигляді: 5. Генерування списку Для задання списку, якийміститиме лише вказані елементи з певного числового проміжку, можна скористатися вже відомою вам функцією range() в наступному форматі: назва_списку=range(початкове_значення, кінцеве_значення, крок) Окрім стандартної конструкції for, можна використовуватиі спрощену її структуру, наприклад для надання новихзначень всім елементам списку:
  4. 4. 4 V. Інструктаж з ТБ VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь Використовуючимову програмування Python, створитипрограму для розв’язування наступноїзадачі: Програма зчитує з клавіатури 3 цілих числа – початковий елемент списку, кінцевий елемент списку та крок зміни (введення в 1 стрічку через пробіл). За введеними даними генерується список. Окрім основного списку генерується два додаткових – список коренів елементів першого списку округлених до десятих (якщо корінь не добувається – замість нього записуємо «not defined») та список квадратів елементів першого списку. На екран виводиться довжина основного створеного списку а також трійка чисел – корінь елементу списку, округлений до десятих, сам елемент та його квадрат через дві крапки. Виведення здійснити у стовпчик. Приклад розв’язування задачі: Приклад роботи програми:
  5. 5. 5 VІІ. Підсумки уроку Рефлексія  Що ми навчились на уроці  Що виявилось занадто важким VІІI. Домашнєзавдання 1. Опрацюватиконспектуроку. 2. Створити програмидля розв’язування наступнихзадач:  На вході маємо цілочисельний список, який заповнюється користувачем. Програма виводить на екран таблицю чотири числа через дві крапки: елемент списку, квадрат даного елемента, куб даного елемента та значення протилежне йому за знаком. Кожні чотири числа виводяться з нового рядка.  На вході маємо список заповнений числами від 0 до 20 включно. Користувач вводить одне ціле число, а програма виводить на екран стовпчик степенів цього числа у форматі a**i=k.
  6. 6. 6 Тексти задач відправитина перевірку, використовуючи E-mail. IХ. Оцінювання роботи учнів з урахуванням оцінокза тестування.

×