Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson23 relational databases, their objects. instructing with bc

673 views

Published on

Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Інструктаж з БЖД

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lesson23 relational databases, their objects. instructing with bc

  1. 1. 10 клас Урок №___ ____________________ Тема: Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Інструктаж з БЖД Мета: Засвоїти відомості про роботу з БД і СУБД; Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами; Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал. Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу (лекція) Хід уроку І. Організаційний момент Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудовимоделі «сутність-зв’язок» предметної галузі. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці.». II. Етап орієнтації Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з програмами для роботи з БД і навчитися працювати в СУБД III. Етап проектування План уроку 1. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. 2. Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Поняття таблиці, поля, запису. 3. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. ІV. Етап навчальної діяльності Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».
  2. 2. Реляційна модель БД Модель побудована на взаємовідношеннях між складовими структури. Складається з таблиць взаємопов’язаних між собою. В мережевій моделі зв'язок "один до багатьох" (1:В) означає, що значенню елемента А відповідають багато (більше одного) значень, пов'язанню з ним елементів В. Наприклад, поміж елементамиданих "код виробу" (елемент А) і "кодом матеріалів" (елементи В) існує такий взаємозв'язок бо на виготовлення одного виробу використовується багато різних матеріалів. В ієрархічній моделі зв'язок даних "один до одного" (1:1) означає, що кожному значенню (екземпляру) елемента даних А відповідає одне і тільки одне значення, пов'язаного з ним елемента В. Наприклад, поміж такими елементами пар даних, як код готової продукції і її найменуванням є вищезазначений зв'язок, так як тільки кожному коду продукції відповідає одне її найменування. В реляційній моделі зв'язок "багатьох до багатьох" (В:В) указує на те, що декільком значенням елементів даних А відповідає декілька значені елементів даних В. Наприклад, поміж елементами даних "код операції технологічного процесу" і "табельний номер працівника" існує зазначені взаємозв'язок, так як багато операцій технологічного процесу можуть виконувати різні працівники (табельні номери) і навпаки. Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Поняття таблиці, поля, запису
  3. 3. Поняття бази даних тісно пов'язано з такими поняттями структурних елементів, як поле, запис, файл. Файл (таблиця)— сукупність екземплярів записів однієї структури. (наприклад, для БД«школа» можуть бути таблиці Викладачі, Учня, Предмети та ін..) Поле — елементарна одиниця логічної організації даних, що відповідає неподільній одиниці інформації— реквізиту. (наприклад, для БД «школа» таблиці «Викладачі» можуть бути поля Прізвище, Ім’я, Предмет, який викладає, Стаж, Посадовий оклад і т.д.) Запис (кортеж)— сукупність логічно пов'язаних полів. (наприклад, для БД «школа» таблиці «Викладачі» поля «Прізвище» можуть бути записи Лановська, Шевченко, Аркушина і т.д.) Поле, кожне значення якого однозначно ідентифікує відповідний запис, називається простим ключем (ключовим полем). У кожній з таблиць є ключове поле, дані в якому повторюватися не можуть. (наприклад, для БД «школа» таблиці «Викладачі» може бути ключове поле № вчителя або код вчителя за яким ми зможемо з’язати цю таблицю з таблицею Предмет чи Школа) Щоб зв'язати дві реляційні таблиці, необхідно ключ першої таблиці увести до складу ключа другоїтаблиці(можливийзбіг ключів). В іншому випадку по- трібно увести в структуру першої таблиці зовнішній ключ — ключ другої таблиці. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці Створення бази даних поділяється на такі етапи: 1. Проектування (на папері або в спеціальних програмах). 2. Програмна реалізація — технологія створення БД. 3. Експлуатація БД. Проектування БД. Створення структури БД. Створення бази даних відбувається в кілька етапів. Першим (і найскладнішим) є етап проектування. Саме від нього залежить успішна робота з базою. Якщо БД спроектована некоректно, зміни вносять у вже створені об'єкти для цієї бази (форми, звіти, запити тощо), що незручно й неефективно.
  4. 4. І. На етапі проектування: • визначають проблему; • вибирають та аналізують інформацію, яку утримуватиме конкретна БД; • подають інформацію в базу даних. Для збереження інформації в БД користуються кількома таблицями, а для обробки даних створюють форми, запити, звіти тощо. Звичайно, можна створити базу даних, у якій буде одна таблиця. Але вона буде перевантажена інформацією. Одні й ті самі дані повторюються, працювати з такою таблицею незручно. Краще інформацію розподілити по окремих таблицях, кожна з яких буде присвячена окремій підтемі. Перед створенням таблиці необхідно чітко уявлятиїї структуру — загальний вигляд таблиці, кількість та зміст її полів. Перед роботою в Access таблиці краще зобразити на папері, що зменшить кількість виправлень у готовій таблиці. На цьому етапі вирішують, які об'єкти будуть у БД, які зв'язки між ними необхідно створити, які поля визнати ключовими. Одним із найскладніших етапів у процесі проектування бази даних є розробка таблиць, тому що результати, які повинна видавати база даних (звіти, вихідні форми тощо), не завжди дають повне уявлення про структуру таблиці. У разі проектування таблиць зовсім не обов'язково використовувати систему управління базою даних. Спочатку краще розробити структуру на папері. Введення та редагування даних. Робота з таблицями. Інструкція Створення БД 1. Відкрити програму Microsoft Access. 2. Обрати меню Файл – Створити (Новий) – Нова база даних (БД) 3. У вікні, яке відкрилося обираємо - Создание таблиц в режиме конструктора. 4. Ввести в Назву поля таблиці та обрати його тип наступні строки: Прізвище (текстовий), ім’я (текстовий), дата народження (дата/час), клас(текстовий), адреса(текстовий), код класу (числовий), код учня (счетчик). 5. Натиснути правою кнопкою миші на полі код учня та обрати в списку Ключове поле. 6. Закрити таблицю та у вікні яке з’явиться набрати назву таблиці – Учні. Ось ми і створили першу нашу таблицю.
  5. 5. 7. Далі ми створюємо таким же чином таблиці Вчителі, Предмети, Оцінки (повторюємо кроки 3-6). При чому в кожній таблиці обираємо ключовий елемент і тип даних(числовий для запису кодів, шифрів, стажу, та ін. числових значень). 8. Коли вже всі таблиці створено, то потрібно внести в них значення. Для цього натискаємо на потрібну таблицю правою кнопкою миші та обираємо пункт Відкрити. Таблиця відкривається та в неї можна внести дані, а потім закрити її. Таким же чином ми заповнюємо всі таблиці. 9. Натискаємо на будь-яку таблицю та обираємо пункт Конструктор, натиснувши правою кнопкою миші на області обираємо – Схема даних. 10.В відкритому вікні обираємо по черзі кожну з назв таблиць та натискаємо Добавити. Після чого вони відображаються на білому фоні. 11.В таблиці учніклацаємо правою кнопкою мишіпо пункту код учня та не відпускаючи клавішу миші перетягуємо її до таблиці Оцінки – Код учня. У вікні яке з’явиться обираємо Обеспечение целосности даных, каскадное обновление связаных полей, каскадное удаление связаных записей та натискаємо ОК. 12. Повторюємо теж саме з Таблиці Вчителі - Код вчителя до таблиці Предмета – Код вчителя, та з Таблиці Предмети – Код предмета до Таблиці Оцінки – Код предмета. 13.Закриваємо Схему даних та зберігаємо результати. VI. Контрольно-оцінювальний етап VII.Домашнє завдання Вивчити терміни, конспект

×