Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Individual education training program

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 4 Ad

More Related Content

Similar to Individual education training program (20)

More from Nikolay Shaygorodskiy (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Individual education training program

  1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 1. *Найменування програми Індивідуальна освітня програма підвищення кваліфікації (вказати предмет) ____________________________________________________ 2. *Упорядник (ПІБ слухача) 3. *Місце роботи, посада 4. *Контакти 5. Мета Професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти 6. Напрямки  Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);  формування в здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;  мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно- етична компетентність 7. Цільова аудиторія * (кваліфікаційна категорія; педагогічне звання) 8. *Обсяг (тривалість не менше 30 год.) 9. Форма навчання Очно-дистанційна 10. *Строки навчання У період з _______________ по ______________ 11. Місце реалізації програми КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 12. Вартість навчання Безоплатний характер надання освітніх послуг освітянам Вінницької області 13. Додаткові послуги Проживання в гуртожитку та харчування (за кошти фізичних осіб), послуги для осіб з інвалідністю тощо 14. Перелік компетентностей, що вдосконалювати- муться / набуватимуться  Здатність застосовуватинавчально-нормативну базу предмета, мету, завдання, змістові лінії програми та реалізовувати основні підходи і принципи навчального предмета взакладізагальної середньої освіти;  здійснення освітнього процесу на основі використання сучасних науково-методичних підходів;  здатність отримувати інформацію та оперувати нею;  створення безпечного, психологічно комфортного, інклюзивного, розвивального освітнього середовища;  планування та здійснення безперервного професійного розвитку педагогічного працівника;  удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;  формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо 15. Документ, що видається Навчання за програмою – свідоцтво про підвищення кваліфікації *Заповнює слухач
  2. 2. 2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Актуальність програми підвищення кваліфікації полягає в необхідності науково-методичної та практичної підтримки професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти. Переосмислення соціальної і професійної місії педагога Нової української школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення, уникаючи стереотипізації і шаблонів, засвоювати нові професійні ролі і функції тощо. Метою підвищення кваліфікації педагогів є їхній професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти; оновлення, доповнення, розширення, розвиток їхніх теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей. Нормативною базою визначення змісту програми підвищення кваліфікації педагогів послугували такі документи: Закон України «Про освіту»; Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12. 2018 № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2018 № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зі змінами; типові освітні програми, які оприлюдненні на сайті академії. Основними напрямамки навчання за програмою підвищення кваліфікації є: - розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); - формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; - психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку та супровід учасників освітнього процесу; педагогіка партнерства; основи андрагогіки; - створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; - розвиток інформаційно-цифрової компетентності – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрямки підвищення кваліфікації за змістом модулів, відображених у навчально-тематичному плані підвищення кваліфікації. Обрати зміст потрібно за посиланням на сайті академії. Пропонуємо різні варіанти: тільки онлайн презентації; онлайн презентації і вебінари чи очні форми навчання (після карантину) год. Приклад: за 1 рік год. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК (на вибір) 12 12 МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 4 4 4 МОДУЛЬ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИДИТИНСТВА 4 4 4 МОДУЛЬ 3. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 4 4 4 ФАХОВИЙ БЛОК (на вибір) 16 16 МОДУЛЬ 4. СУЧАСНЕНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 4 4 4 МОДУЛЬ 5. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ (також із використанням інформаційно-комунікативних та цифрових технологійв освітньомупроцесі) 4 4 МОДУЛЬ 6. ІННОВАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ 4 4 МОДУЛЬ 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 4 4 МОДУЛЬ 8. ОСОБЛИВОСТІ(СПЕЦИФІКА) ІНКЛЮЗИВНОГОНАВЧАННЯ 4 МОДУЛЬ 9. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (на вибір: мовленнєва,цифрова,комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність) 4 4 8 РЕФЛЕКСИВНИЙ БЛОК 2 2 МОДУЛЬ 10.РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК 2 2 2 УСЬОГО 30 30 Очікувані результати навчання Знання і розуміння: - сучасних тенденцій розвитку освіти; - соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти та охорони дитинства; - психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, підтримки навчання, виховання, розвитку дитини в освітньому середовищі та родині. Розвинені вміння: - організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах; - конструювати та реалізувати сучасні програми навчання здобувачів освіти із використанням інноваційних; інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі; - проектувати власну програму професійно-особистісного зростання. Диспозиції (цінності, ставлення): - дитиноцентризм, цінність особистості, просування демократичних цінностей; - готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; - рефлексія власної професійної практики, саморозвиток. За підсумками навчання за програмою підвищення кваліфікації (не менше 30 год.) видається свідоцтво з описом досягнутих результатів. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН *
  3. 3. 3 «Затверджено» _______________________ р. Перший проректор ____________ Г.І. Іваниця Н А В Ч А Л Ь Н О - Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н підвищення кваліфікації за пролонгованою очно-дистанційною формою навчання (_____ год.) ПІБ________________________________________________________________________________ Посада, місце роботи_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ № Зміст навчального модуля Дистанційна форма навчяання Очна форма навчання Змішана форма навчання Загальна кількість годин Відмітка про виконання Онлайн презентація Тестові завдання Практична робота Вебінар. Тестові завдання Практична робота Лекція. Семінарське, практичне, лабораторне заняття Консультації поза сіткою І. Т Е О Р Е Т И Ч Н И Й Б Л О К ( н а в и б і р ) 1 МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 1.1 2 МОДУЛЬ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ДИТИНСТВА 2.1 3 МОДУЛЬ 3. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 3.1 УСЬОГО 12 ІІ. Ф А Х О В И Й Б Л О К ( н а в и б і р ) 4 МОДУЛЬ 4. СУЧАСНЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 4.1 5 МОДУЛЬ 5. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 5.1 6 МОДУЛЬ 6. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ 6.1 7 МОДУЛЬ 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 7.1 8 МОДУЛЬ 8. ОСОБЛИВОСТІ(СПЕЦИФІКА) ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 8.1 9 МОДУЛЬ 9. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (НА ВИБІР) 9.1 УСЬОГО 16 ІІІ. Р Е Ф Л Е К С И В Н И Й Б Л О К 10 МОДУЛЬ 8. РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК 10.1 Звіт про виконання програмиз використанням інформаційно- комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі; означення питань для подальшого саморозвитоку 2 УСЬОГО 2 Загальна кількість годин (від 30 год.) ЗВІТ **
  4. 4. 4 ПІБ, посада, місце роботи * Навчально-тематичний план: слухач заповнює самостійно після того, як обере та опрацює тематику навчальних занять (не менше 30 год.). Окремі модулі можуть залишатися не заповненими. ** Звіт: слухач пише в довільній формі після опрацювання обраних модулів (не менше 30 год.). Інформує щодо ефективності запропонованої форми навчання з використанням дистанційних, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Висловлює побажання, пропозиції тощо. В останньому абзаці означає завдання щодо подальшого саморозвитку. *** Заповнений документ: слухач може надіслати в PDF форматі на адресу академії: bil@mail3.nest.vn.ua під назвою «Індивідуальна програма ПІБ» із коментарем «Прошу зареєструвати» або роздрукувати і подати до канцелярії академії. **** Консультативна підтримка: керівник, куратор, навчальний відділ.

×