Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PERANCANGAN UNIT PELAJARAN BERASASKAN SUKATAN PELAJARAN

1,389 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PERANCANGAN UNIT PELAJARAN BERASASKAN SUKATAN PELAJARAN

 1. 1. UNIT 6 PERANCANGAN UNIT PELAJARAN BERASASKAN SUKATAN PELAJARAN10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 1
 2. 2. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan corak pengjaran yang berkaitan dengan kurikulum bilik darjah. 2.Melengkapkan jadual rancangan pengajaran tahunan. 3.Menulis rancangan pengajaran harian dengan betul. 4.Menghuraikan kepentingan membuat rancangan pengajaran harian yang lengkap.10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 2
 3. 3. Perancangan & Pelaksanaan Kurikulum Di Bilik Darjah KBSM Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Unit 1 Unit 2 Rancangan Pengajaran TahunanTajuk 1 Tajuk 2 Tajuk 3 RancanganP P P P P P P P P Pengajaran Harian Hasil Pembelajaran: Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentang pengetahuan, kemahiran, kebolehan, sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikutaturan pencapaian yang telah ditentukan 5023)10/06/12 Zaini Abdullah (KPF selepas menerima pengajaran. 3
 4. 4. Penyusunan Kandungan Kurikulum SekolahM MATA PELAJARAN Te an he PENYUSUNAN ag Unit 1 Unit 2 pak antara m/p M e n d a t a r Tajuk 1 Tajuk 2 Tajuk 3 P P P P P P P P P PELAJARANKurikulum sebagai hasil (ends)  kenyataan objektif yang dihajatkanPengalaman pembelajaran sebagai cara (means) mencapai objektif  isi& kaedah 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 4
 5. 5. Matlamat, Tujuan, Objektif Penilaian Ciri-Ciri am Pelajar Perkhidm Rancangan Objektif atan Pembelaj Corak bantuan aran Pengajaran Aktiviti & Pra Bahan Penilaian P&P Isi Pelajaran Kemp, J.E. (1987)10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 5
 6. 6. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANTempoh pengajaran mulai: ________________ Hingga: _________________ Mata pelajaran: _________________________ Tingkatan: _________Jumlah waktu pengajaran seminggu: __________ Minggu Tajuk/ Objektif/ hasil Kemahiran/ Bahan/ nilai/ Tema pembelajaran kaedah/ KBKK Teknik 1 2 3 42 Bolehkah anda lengkapkan jadual tersebutmengikut subjek pengkhususan anda?10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 6
 7. 7. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 7
 8. 8. Memudahkan mengingat semula Sentiasa berfokus kepada objektif Membantu memahami isi kandungan Membantu penyediaan bahan yang sesuai Perancangan & persediaan yang teratur Mengapa Guru Perlu Menyediakan Rancangan Pengajaran? Bimbingan & Refleksi Pemantauan & penelahan kesilapan Panduan kepada guru pengganti Meningkatkan keyakinan diri Menggunakan kaedah pengajaran yang betul10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 8
 9. 9. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN. Tarikh/ Hari: 28 Ogos 2007/ Selasa Masa : 9.00–10.20 am (80 minit) Tingkatan : 4 Sains Bil.F Pelajar : 30 Orang M/ Pelo : Biologi Tajukr : Ekologim Objektif : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat;at i. Mendifinisikan ekologi antara benda hidup Domain ii. Menjelaskan interaksi komponen biotik & abiotik Objektif KognitifA iii. Meramalkan isu ekologi tempatans IV. Menghargai alam sekitar tempat manusia tinggal. (Domain Afektif)as Konsep : Ekologi, habitat, biotik, abiotik ABM : Komputer, LCD, Poster, buku teks. Nilai : Menghargai, mengormati, kerjasama Kemahiran: komunikasi, mencari maklumat Aktiviti : Tayangan video  perbincangan  pembentangan  kuiz 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 9
 10. 10. i. Rancangan Mengajar Harian: Model Masteri 1. Set Induksi Bagaimana guru boleh mendapatkan perhatian murid pada awal pengajaran? Bagaimana minat murid boleh dikekalkan sepanjang2. Perkembangan pengajaran dan bagaimana guru boleh membantu murid supaya pemindahan pembelajaran berlaku? Dilaksanakan mengikut langkah demi langkah: Aktiviti 1 Penilaian formatif selepas aktiviti Aktiviti 2 disusuli aktiviti pemulihan & Aktiviti 3 pengkayaan Aktiviti 4 Bagaimana guru boleh menggalakkan murid untuk 3. Penutup mengingat terhadap apa yang telah dipelajari? 4. Refleksi Muhasabah terhadap proses pengajaran & pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 10
 11. 11. ii. Model Konstruktivisme 5-fasa (Needham, 1987) (Penyelesaian Masalah, Penemuan, Projek) Fasa 1 Menimbulkan minat dan menyediakan suasana pembelajaran Orientasi yang kondusif Fasa 2 murid digalakkan bertukar-tukar fikiran utk merangsang muridCetusan Idea meninjau semula idea asal mereka Fasa 3 guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantuPenstrukturan murid mengubah idea asal mereka. Murid diberi peluang untuk semula idea mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Fasa 4 murid boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikanPenggunaan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan Idea idea-idea itu Fasa 5 murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan Renungan merenung kembali proses pembelajaran yang telah kembali mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 11
 12. 12. Fasa Tujuan/ Kegunaan Kaedah1. Orientasi Menimbulkan minat dan Amali penyelesaikan masalah, menyediakan suasana tunjukcara, tayangan filem, video dan keratan akhbar2. Pencetusan Murid dan guru sedar tentang Amali, perbincangan,Idea idea terdahulu pemetaan konsep dan laporan3. Penstrukturan Wujudkan kesedaran tentang idea alternatif. Menyedari semula bahawa idea sedia ada perluidea diubahsuai, diperkembangkan atau diganti dengan idea yangi. Penjelasan dan lebih saintifik.pertukaran Mengenalpasti idea-idea alternatif dan memeriksa sendiri Perbincangan dalamii. Pendedahan secara kritis idea-idea sedia kumpulan kecil dan buatkepada situasi ada. Menguji kesahan idea-idea laporankonflik sedia ada. Pengubahsuaian, Perbincangan, pembacaan,iii. Pembinaan pemgembangan atau input guru.idea baru penukaran idea. Menguji kesahan untuk idea- Amali, projek, eksperimen,iv. Penilaian idea baru yang dibina. tunjukcara guru 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 12
 13. 13. 4. Pggunaan Pengukuhan kepada idea yang Penulisan sendiri kerja projekidea telah dibina dalam situasi baru dan biasa5. Renungan Menyedari tentang perubahan Penulisan kendiri,kembali idea murid. Murid dapat perbincangan kumpulan, membuat refleksi sejauh catatan peribadi dan lain-lain. manakah idea asal mereka telah berubah. Manusia mempunyai naluri ingin tahu  biarkan naluri itu tumbuh dengan terbimbing untuk mencipta dunia yang tersendiri. 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 13
 14. 14. Perbandingan Model Objektivisme Dan Konstruktivisme Objektivisme KonstruktivismeTitik Tolak Pindahkan pengetahuan Kekuatan dan kelemahan pelajarTujuan Perubahan Membangunkan pelajar yang bertanggungjawabPeranan Murid Penerima pasif Pembuat keputusan yang aktifPeranan Guru Pemberi maklumat Pemudah caraIndikator Perubahan mengikut Kebolehan mengaplikasi idea secarakejayaan markah ujian berdikari, dan menetapkan matlamatPembelajaran Presriptif Menyokong pengambilan risikoPersekitaran Diarah guru Kumpulan koperatifKomunikasi Guru memperbaiki Dua arah, positif, spesifik dan regularGuru Pelajar kesilapan, sehalaStrategi Soalan tertutup Soalan terbukaPenyoalanMaklum Balas Menentukan sama ada Menggalakkan & memuji jawapan betulStruktur Masa dan rutin tetap Anjal - input pelajar 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 14
 15. 15. CONTOH PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BESTARI1. Sumbang SaranGuru memberi panduan. Tajuk : EKOLOGI E-mel para penyelidik, inst. sainsPelajar berbincang dan ttg perkara baru kajian ekologimenjana soalan hubungan 3. Meneroka Internetekologi antara benda hidup Akses maklumat tambahan Lawatan maya ekologi ke laman http://envirolink.org lain melalui jaringan dunia http://www.mindspring.com/~zoonet2. Kerja Lapangan Menyiasat ekologi LAN interaksi dgn sekolah lain di http://www.kie.berkeley.edu/KIE.html Malaysia tentang kajian ekologi habitat tempatan http://www.rspac.ivv.nasa.gov melalui proses sains mereka yang berlainan habitat 4. Laporan Meneroka laman web berkaitan ;6. Penutup contoh: Menganalisis dan• Merenung (reflect) dan Laman web Bird Watchers mensintesis maklumat yg menganalisis proses (www.cfbw.com) diperolehi dalam bentuk pembelajaran yang dilalui Laman web Green Peace, dll yang jelas dan padat.• Meramal isu-isu berkaitan (www.ilmunet.com/akn) ekologi tempatan contoh: Bagaimana usaha Persembahan multimedia seperti pemuliharaan kawasan menggunakan PowerPoint paya bakau di Malaysia 5. Persembahan• Pelajar yang berminat akan Menyediakan laman web mengenai meneroka bidang ekologi ekologi tempatan dengan lebih mendalam E-mel hasil kepada rakan yang berminat Nota dari sekolah lainLangkah 1 dan 2 melibatkan interaksi sosial dan kolaborasi 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) Menyertai forum berkenaan dgn ekologi 15Langkah 3 dan 5 melibatkan penggunaan teknologi maklumatLangkah 2, 4, dan 6 melibatkan kemahiran berfikir dan nilai murni
 16. 16. Pembestarian Budaya Pengajaran Dan Pembelajaran Budaya BestariBudaya Pengajaran-Pembelajaran Sedia Ada:  Budaya kaya ilmu Berubah  Berfikiran kritis dan kreatif Pemerolehan fakta Kepada  Berpusatkan pelajar: akses Berasaskan memori kendiri, kadar kendiri, terarah Berpusatkan guru kendiri Konteks setempat  Konteks global Buku teks  Penggunaan kemudahan teknologi multimedia dalam P & P.10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 16
 17. 17. Perubahan Dalam Amalan Pengajaran Dan PembelajaranPerubahan diharap berlaku dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah seperti dijelaskan di bawah.Amalan Pengajaran Sedia Ada Amalan Pengajaran Bestari membekal maklumat  membekal tugasan yang mencabar lebih menjawab daripada dan memerlukan penyiasatan dan menyoal analisis bertanyakan soalan aras  lebih menyoal rendah  bertanyakan soalan aras tinggi menggunakan sumber dalam  menggunakan sumber multimedia media bercetak khususnya komputerAmalan Pembelajaran Sedia Ada Amalan Pembelajaran Bestari bergantung kepada guru  terarah kendiri memberi jawapan aras rendah  memberi jawapan aras tinggi bekerja berseorangan  bekerja secara koperatif dan pasif kolaboratif  interaksi yang aktif 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 17
 18. 18. Pendekatan Penguasaan Bidang Ilmu i. Galakan Meneroka ii. Merentasi Bidang ilmu Pemerolehan ilmu perlu dilaksanakan melalui bidang mata pelajaran secara merentasi bidang ilmu lain sebagai aktiviti lanjutan dan pengkayaan. Contohnya, tajuk berkaitan ekologi dalam sains boleh dikembangkan ke bidang sains sosial dengan mengkaji isu pencemaran alam sekitar, dan melangkah ke bidang seni dengan penyediaan poster dan bidang bahasa dengan penulisan sajak berkaitan isu yang sama. Pendekatan ini menggalakkan ciri pembelajaran terarah kendiri yang menyumbang pengembangan daya kreativiti dan tahap kecemerlangan. Pendekatan ini juga menjelmakan prinsip kesepaduan ilmu dalam menyusun kandungan kurikulum. Pendekatan bersepadu ini sesuai dilakukan melalui kerja projek dan tugasan-tugasan yang memerlukan penyelidikan dan penyelesaian masalah. 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 18
 19. 19. Bolehkah Pengajaran Dan Pembelajaran Bestari Tanpa Kemudahan IT Dilaksanakan? Proses pengajaran-pembelajaran bestariKebestarian pembelajaran bukan mementingkan teknologi maklumatsemata-mata, malah, lebih kepada pembinaan daya berfikir dikalangan pelajar. Muka surat seterusnya memberi sedikit panduantentang cara menjalankan pengajaran dan pembelajaran bestari tanpakemudahan IT. Penggunaan multimedia IT sebagai alat membantu (enabler)Teknologi memberi lebih banyak pilihan yang menarik bagi guru danpelajar dari segi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, di sampingkemudahan perhubungan mel elektronik dan kemudahanmendapatkan maklumat tentang pelbagai perkara melalui Internet yangjuga memperkayakan aktiviti bilik darjah.10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 19
 20. 20. Peranan Guru Dalam Amalan Pengajaran Bestari Guru berperanan sebagai pembimbing, mana kala pelajar pula digalakkan berdikari dalam menimba ilmu menggunakan kemudahan teknologi maklumat seperti mengakses Internet dan menggunakan mel elektronik. Guru tidak lagi memberi satu pengajaran yang sama untuk semua, tetapi akan cuba menyediakan pengalaman pembelajaran yang berlainan untuk setiap pelajar berdasarkan kebolehan dan minat pelajar itu. Pelajar lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri dari segi kadar pembelajaran dan tajuk-tajuk lanjutan yang hendak diterokainya.10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 20
 21. 21. Rumusan : Hasil Pengajaran & Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Pengajaran i. Ideal iii. Kurang Baik PengajaranPembelajaran Pembelajaran ii. Baik iv. Tidak Berkesan 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 21
 22. 22. 10/06/12 Zaini Abdullah (KPF 5023) 22

×