Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.14 Met een maatschappelijke business case over de schotten heen organiseren

137 views

Published on

De presentatie van workshop 'Met een maatschappelijke business case over de schotten heen organiseren' verzorgd tijdens het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' op 15 maart 2018. Bekijk voor meer presentaties en verslagen de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.14 Met een maatschappelijke business case over de schotten heen organiseren

 1. 1. - Hoe zijn we georganiseerd in Nijmegen (wijknetwerk)? - Landelijk schakelteam personen met verward gedrag - Sluitende aanpak en transformatie BWMO Gld Zuid - Wat kunnen mbc’s hiervoor betekenen?
 2. 2. Wijknetwerk Nijmegen 0e lijn - Info & advies - Vindplaatsen - Wijkactiviteiten 1e lijn - Coördinatie - Kortdurende ondersteuning - Toeleiding Regie - drang & dwang STIPs 4-hoek Wijkagenda: opbouwwerk, wijkmanager, Stip-coördinator, SWT Scholen, wijkcentra, sportverenigingen, etc. Sociale Wijkteams incl wijkvpl en POH GGZ Zorgadviesteams/BSOT’s scholen Huis- en jeugdartsen/JGZ Regieteams Overlast- en multiprobleemhuishoudens Meldpunt Bijzondere Zorg Zware OGGZ-doelgroep (dak- en thuislozen) – Interventieteam 2.0 Veiligheidshuis Top 150 aanpak Wmo-begeleiding en ambulante jeugdhulp: vaste gezichten per wijk Wijkteams verpleging en verzorging Regionaal werkbedrijf – wijkgerichte aanspreekpunten Pilots schuldhulpverlening
 3. 3. 3 Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent (oktober 2017)
 4. 4. 4 9 bouwstenen - Maar is daarmee het probleem ook echt aangepakt?
 5. 5. 5 Schakelagenda 2017-2018 1.Extra impuls inclusieve en veilige wijk – samenwerking en ontkokering, o.a. meer casemanagement. 2.Per direct betere en meer beveiligde zorg voor verwarde personen die gevaarlijk zijn. 3.24/7 Meldpunt niet-acute signalen. 4.Structurele samenhang sociaal domein – zorg – veiligheid, o.a. Zorg- en Veiligheidshuis
 6. 6. Twee Programmalijnen Programmaonderdelen Aandachtig Aansluiten Sub regio Nijmegen Sub regio Rivierenland Spoedig Dichtbij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid A. Basisvoorzieningen op peil o Signaalpunt lokaal o Standaardgebruik crisiskaart o Afspraken over regievoering o Gemeenschappelijke toolset voor regie o Deskundigheidsbevordering 0e en 1e lijn o Gebruikmaken van ervaringsdeskundigen o Randvoorwaarden Informatie delen B. Gewoon gaan doen Ontwikkelplein Wijkgerichte GGZ Ontwikkelplein Multidisciplinaire Beoordelingskamer, Pilot Interventieteam 2.0, Passend Vervoer C. Kennis maken, delen, verrijken Sluitende aanpak psychisch kwetsbaarheid Gelderland-Zuid Werkenaaneensluitendeaanpak Coördineren Coördineren Experimenteren: subsidie ZonMw €250.000
 7. 7. Én: transformatie Beschermd Wonen/Opvang Gelderland-Zuid Stapsgewijs naar een inclusieve wijk - Intensivering ambulante ondersteuning 2020 o.a. verdubbeling FACT-teams - Geïntegreerde GGZ wijk of kern(en) in 15 jaar, o.a. intersectorale teams, 40 fte per 20.000 inwoners - Meldpunt niet-acuut in samenhang met Wvggz. - Impuls op alle leefgebieden: 3 W’s én inkomen/SHV - ….. - …..
 8. 8. Wat is een maatschappelijke businesscase • Kosten-baten van innovatie  Prognose voor bepaalde tijdstermijn • Mix van zakelijke BC en maatschappelijke waarden • Levensvatbaarheid en relevantie van (publiek gefinancierde) interventies/initiatieven 8 Kwantitatieve, gewaardeerde effecten (SROI ratio) Kwalitatieve effecten (niet gewaardeerd) Maatschappelijk Business Case
 9. 9. Basis /maatjesprojecten/waakvlam Wijkteams & Toeleiding Eerstelijnszorg/Huisartsenzorg/ POH (ZVW) Dagbesteding/werk/school Gespecialiseerde zorg Intensieve behandeling en crisiszorg aan huis Tijdelijk verblijf om draagkracht gezin te herstellen Gezinshuis Zorg met verblijf 9 Beschermd wonen Doel MBC ‘s meerjarig investeringsplan zorg & welzijn Begeleiding Ambulante zorg Dwang/reclassering
 10. 10. Werkwijze Onderbouwing middels mBC’s: in preventie/basisinfrastructuur investeren (= opbouwen) kosten besparen in duurdere zorg Wmo en jeugdhulp (=afbouwen) met meer maatschappelijk resultaat (= social impact) Transformatie: Kosten effectievere zorg met behoud kwaliteit Samenwerking: Stimuleren tussen aanbieders en gemeenten
 11. 11. Nijmeegse businesscases 1. Intensief Behandel Centrum (IBC) Jeugd 2. Intensieve Thuisbehandeling Jeugdzorg 3. Voorkomen Schoolverzuim 4. Maatjesprojecten 5. ‘Amalia’: kinderen met chronisch somatische problematiek 6. BUIG: terugdringen bijstandsuitkeringen 7. IPS trajecten voor mensen met een EPA 8. Vroeginterventie en vindplaatsgericht werken op school en kinderopvang
 12. 12. Voorbeeld IPS 700 mensen met ernstige psychische beperking Willen een traject naar werk of aangepaste dagbesteding Dat kan met IPS (individuele plaatsing en support), een traject van drie jaar. Effecten 44 % heeft een betaalde baan Positieve gezondheidsbeleving Besparing op uitkeringen Besparing op WLZ, ZVW en WMO SROI 1,24 Innovatie: In 2017 100 IPS-trajecten ingekocht door regionaal werkbedrijf Financiering: Programmabegroting Z&W en W&I Meerjarige businesscase 12
 13. 13. Feedback aanbieders • Wat vind je van het eindresultaat; de mbc? Geeft focus op resultaten ook buiten je eigen domein, theoretisch, moet wel getoetst worden, gemeenschappelijk taal, meer begrip voor andere aanbieders, goed dat kosten en baten transparant worden • Wat vind je van de werkwijze? Het kost tijd, boeiend, het gaat over de inhoud, je leert veel over de samenhang in het netwerk, niet voor alle vraagstellingen mogelijk, gebrek aan gemeenschappelijke visie kan voortgang belemmeren. • Wat kunnen we nog meer doen om de transformatie te versnellen? Positieve interventies ruimte geven, haalbare doelen formuleren, platform bieden voor gesprek tussen aanbieders
 14. 14. Andere werkwijze • Resultaatgericht sturing & monitoring; gebruik van kennis en data • Meerjarig investering en opbrengst • Domeinoverstijgend interne en externe partners
 15. 15. Kansrijke innovaties mbc i.r.t. Personen verward gedrag? Thuis behandelen en begeleiden - Investeren in ambulante begeleiding en behandeling versus beschermd wonen en intramurale behandeling Eerder interveniëren - Interventieteam 2.0 – minder escalatie/opname - Andere voorbeelden?

×