Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.1 Multiloog in het buurthuis

64 views

Published on

De presentatie van workshop 'Multiloog in het buurthuis' verzorgd tijdens het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' op 15 maart 2018. Bekijk voor meer presentaties en verslagen de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1.1 Multiloog in het buurthuis

  1. 1. Multiloog® -bijeenkomsten in een buurthuis © H. Mölders maart 2018 Tekst: M. Matthies, H. Mölders © Stichting IPC i.s.m. INCA Projectbureau Amsterdam Postadres: Buskerblaserstraat 32 I, 1055 AJ Amsterdam Bezoekadres: Nieuwpoortkade 2a, 1055 RX Amsterdam Telefoon: (020) 684 80 12 mobil 06 110 67 017 E-mail: heinz.molders@inca-pa.nl Website: www.inca-pa.n Multiloog in een buurthuis INCA-PA/ Stichting IPC 1
  2. 2. Multiloog® -bijeenkomsten in een buurthuis Multiloog – bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat u ook op het hart hebt, u kunt ermee komen. Het Multiloog-project in het algemeen en het project kunst & communicatie - waaronder ook de Kunst-Multiloogen en de Theater-Multiloog vallen - in het bijzonder is een aanvulling op de reguliere zorg en levert een duidelijke bijdrage aan meer begrip voor ingewikkelde menselijke problematiek en daarmee ook aan een inclusieve samenleving. De centrale doelstelling van een Multiloog-bijeenkomst is het bieden van een veilige ruimte om de dialoog (weer) op gang te kunnen brengen met jezelf en met anderen teneinde meer greep te krijgen op het dagelijks bestaan, de handelingsbekwaamheid uit te breiden, en daarmee het zelfstandig functioneren en de sociale integratie en participatie in en aan het maatschappelijk verkeer te vergroten. Het is de bedoeling een praktijk te realiseren waarin de nadruk komt te liggen op de dialoog op basis van gelijkheid. Het is het streven dat dit bij de deelnemers leidt tot een beter kunnen hanteren van intra- en intermenselijke problemen en conflicten. Dit jaar bestaat de Multiloog® - methode al eenentwintig jaar en is in deze tijd weer actueel omdat het o.a. een belangrijke bijdrage kan leveren aan onderling begrip in de buurt (zie ook het verslag over ons vorig jaar gehouden symposium in het tijdschrift Participatie & Herstel 4/2017). Multiloog is een laagdrempelig aanbod in buurthuizen voor mensen in Amsterdam en elders voor de verbetering van de communicatie met jezelf en anderen over problematische (maar ook inspirerende) ervaringen in het dagelijks leven. Aan een veelheid van stemmen wordt gehoor gegeven. Het gaat om een veelheid van stemmen die in één persoon kunnen spreken even als een veelheid van personen met verschillende achtergronden en posities in de samenleving. In de Multiloog gaat het in de praktijk om het alledaagse leven, vaak komen er mensen die het hebben over psychische of psychiatrische problemen. Maar in principe is het toepassingsgebied van de Multiloog heel breed, en kan het gaan over allerlei onderwerpen. Ze kunnen gaan over problemen bv. in de buurt zoals onveiligheid of (geluids) overlast. Ze kunnen gaan over problemen in huis, met de administratie of het huis op orde houden. Ze kunnen gaan over problemen met (vrijwilligers) werk of werkloosheid, met inspanning/stress of onthaasting, met religie of over problemen in de communicatie met jezelf en/of anderen. Ze kunnen gaan over inspirerende zaken, dingen die je goed doen, waar je kracht en energie uit haalt en waar je vrolijk van wordt. Multiloog in een buurthuis INCA-PA/ Stichting IPC 2
  3. 3. Wij hebben dan bij voorkeur te maken met een heel breed gezelschap, zoals cliënten/ervaringsdeskundigen, naasten/ familieleden, hulpverleners, maar ook buren, wijkagenten, medewerkers van woningbouw - coöperaties, beleidsmakers, onderzoekers etc. In de gesprekken wordt duidelijk dat de achtergrond wegvalt als er over thema’s die een ieder raken gesproken wordt, en dat de inbreng vanuit verschillende posities een meerwaarde heeft en verrijkend kan zijn. Onbekende mensen komen dichter bij elkaar en dit geeft een gevoel van blijdschap. Door delen van ervaringen kan het lijden verlicht worden en tot oplossingen bijdragen. De wisselwerking en de kwaliteit van de menselijke omgangsvormen komen in de schijnwerper te staan. En zo krijgt ieder de gelegenheid over het eigen functioneren na te denken om te ontdekken hoe het beter kan. Doelstelling van het project kunst & communicatie Multiloog® Hoewel praten kan helpen om een betere reflectie te ontwikkelen over ervaringen in het alledaagse leven met jezelf en met anderen is men niet altijd in staat alle ervaringen nauwkeurig te verwoorden zoals men dat zou willen. Deze leemte kan met behulp van kunst resp. andere expressievormen worden opgevuld. Daardoor ontstaat ook een mogelijkheid tot communicatie. Hierbij denken we aan kunstvormen zoals schrijven (teksten van meer emotionerende dan exacte betekenis), beelden en sculpturen (beeldvorming), klanken (zang, bespelen van muziekinstrumenten) of gestiek al dan niet in combinatie met spraak (pantomime, dans, toneel). Bij al deze uitdrukkingsvormen liegt de nadruk op het communicatieproces, vandaar noemen we het project ook 'kunst & communicatie'. De techniek van de kunstvorm en de vraag of een expressievorm wel of geen kunst is komt op de tweede plaats. Deelnemers aan het project doen in verschillende samenwerkingsverbanden verslag aan anderen over hun ervaringen met het creatieve proces en proberen duidelijk te maken hoe zij tot een bepaald resultaat zijn gekomen en wat dit voor hen betekent: Als deelnemer toon ik mijn resultaat aan anderen. Daarmee presenteer ik mijn eigen ervaringen aan de buitenwereld. Op die manier lever ik een actieve bijdrage aan het creëren van een verstandhouding met de ander („soziale Selbstverständigung“). Ik presenteer mijzelf dus als persoon met een tekst, beeld, klank of gebaar. Ik schep daarmee een belangrijke voorwaarde voor andere deelnemers (bv. ervaringsdeskundigen, familie/naasten en diverse andere belangstellenden) om daarop te reageren, een antwoord te geven en mogelijk eigen ervaringen toe te voegen. De bedoeling van het project Kunst & Communicatie is meer grip te krijgen op de alledaagse waan(-zin) in het Multiloog in een buurthuis INCA-PA/ Stichting IPC 3
  4. 4. maatschappelijke samenleven. Of om het met Foucault (1969) te zeggen: we willen het contact met het 'zwijgen in de waan' zoeken. Afsluiting Het is op zich geen nieuw idee om via kunst meer kennis te verkrijgen over psychisch lijden of problematische situaties in het alledaagse leven, maar het project 'kunst & communicatie' heeft wel zijn eigen invalshoek. Hoewel er overeenkomsten zijn me de ideeën van de Art Brut beweging (Thevoz, 1997) waarin men op zoek is naar de zin in de waanzin, of met vormen van creatieve therapie, waarin het gaat om het bevorderen van bewustwording via creatieve processen, zijn er ook duidelijke verschillen met deze benadering. Het verschil is met name dat via de zogenaamde subjectwetenschappelijke benadering – de basis van onze werkwijze - het individu in staat wordt gesteld zijn/haar eigen problemen in een Multiloog-bijeenkomst te verwoorden. Het Multiloog-project in het algemeen en het project kunst & communicatie in het bijzonder is een aanvulling op de reguliere zorg en levert een duidelijke bijdrage aan meer begrip voor ingewikkelde menselijke problematiek en daarmee ook aan een inclusieve samenleving. Multiloog brengt mensen tot elkaar. De vele evaluaties en de vele ontvangen reacties van de deelnemers spreken een duidelijke taal wat de betekenis betreft. Men zegt dat door het luisteren naar de ervaringen van anderen de eigen ervaringen gerelativeerd worden, dat men zich ontlast voelt, bevrijd en ‘verrijkt’ en dat men zich als persoon gesterkt voelt. Men ervaart in een hier door de werkwijze tot stand gebrachte veilige sfeer herkenning en verbondenheid. Het proces van delen van de ervaringen met anderen ervaart men als instructief en leerzaam. Tenslotte blijkt uit het evaluatiemateriaal dat de bijeenkomsten bijdragen aan:  het bieden van de mogelijkheid het eigen verhaal te kunnen vertellen;  de opheffing van isolatie (de-stigmatisering);  het doorbreken van eenzaamheid;  uitbreiding van het sociale netwerk (meer sociale participatie);  herstel van verbroken relaties in hun netwerk (incl. met familieleden en vrienden);  toeleiding naar (vrijwilligers)werk;  uitbreiding van vrijetijdsactiviteiten. Multiloog in een buurthuis INCA-PA/ Stichting IPC 4

×