Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
H TOΛΜΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EYPΩ 1,70
CMYK
➲ ΣEΛIΔΑ 5 ➲
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ (ΠΑ.ΚΙ.ΠΑ.)
ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒ...
Α
ντίθετη δηλώνει η
Συντονιστική
Επιτροπή των
Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδας στην
καθιέρωση
υποχρεωτικής
τοποθέτησης συσκευή...
H ΤΟΛΜΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 3
Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων μικρές και μεγάλες
θα περάσουν αργά ή γρήγορα σε ξένα χέρια.
Α
ρχικά...
Ν
τοκουμέντα και
αδημοσίευτες
φωτογραφίες
του αρχηγού των
ατάκτων, του Άρη
βελουχιώτη περιέχει ο
φάκελος που είχε
δημιουργ...
ς
ε 116 ανέρχονται τα
πιστοποιητικά που
μπορούν να
παραλάβουν οι πολίτες
είτε ηλεκτρονικά σε
δεύτερο χρόνο από την
ηλεκτρο...
H ΤΟΛΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20176
Αμαρτωλό Τρίγωνο της Διαπλοκής: Πολιτικά Κόμματα – Τράπεζες – Μ.Μ.Ε.
Κ
τίσματα
μεγαλιθικά,
φτιαγ...
«Η
διεύρυνση της
λειτουργίας
των
καταστημάτων τις
Κυριακές είναι υπό
διαπραγμάτευση με τους
θεσμούς και θα κλείσει
όταν κλ...
Κυρία Ξένη Δημητρίου
για τη μη απόδοση πλή-
ρης, έγκυρης και αποτε-
λεσματικής δικαστικής
προστασίας σύμφωνα με
το Σύνταγμ...
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ:
1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βα-
σιλέως Γεωργίου Β’ 2 Τ.Κ 100
28 Αθήνα.
2. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Ηρ...
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

2,419 views

Published on

H ΤΟΛΜΗ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

H ΤΟΛΜΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 1. 1. H TOΛΜΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 EYPΩ 1,70 CMYK ➲ ΣEΛIΔΑ 5 ➲ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ (ΠΑ.ΚΙ.ΠΑ.) ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΗ Όταν το σύστημα των Τραπεζών λεηλατεί τις περιουσίες των ανθρώπων και καταστρέφει τις ζωές τους, και η πολιτεία η οποία οφείλει να τους προστατεύσει, ανέχεται και χρηματοδοτεί την καταστροφή τους, τότε «κάποιος» πρέπει να κάνει «κάτι». Και αυτός είμαστε όλοι εμείς μαζί! ΠΑ.ΚΙ.ΠΑ ➲ ΣEΛIΔΑ 4 ➲ Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν τα ΚΕΠ Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου ✓ ➲ ΣEΛIΔΑ 9 ➲ O Άρης Βελουχιώτης πριν γίνει αντάρτης μέσα από τα αρχεία της Ασφάλειας ➲ ΣEΛIΔΑ 14 ➲ Προς τους ολετήρες του Έθνους!!! Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν (Πλάτων) Περί διαπλοκής - διαφθοράς & Κοινωνικής Δικαιοσύνης Π ερίπου ένας στους δύο Έλληνες ηλικίας 18-35 ετών δηλώνουν ότι υποστηρίζονται οικονομικά από τους γονείς ή άλλους συγγενείς τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας την οποία διεξήγαγε η διαΝΕΟσις για τις διαγενεακές σχέσεις και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση των νέων. Συγκεκριμένα, το 48,2% των νέων δηλώνει ως βασική πηγή εισοδήματος την οικονο- μική στήριξη από γονείς ή συγ- γενείς, το 44,5% τη μισθωτή ερ- γασία, το 15,1% την αυτοαπα- σχολούμενη εργασία, το 14% την οικονομική στήριξη από σύ- ζυγο/σύντροφο, το 7,3% το επί- δομα ανεργίας, το 6,9% άλλες κοινωνικές παροχές, το 5,3% τα εισοδήματα από επενδύσεις/αποταμιεύσεις/κλη- ρονομιά και το 2,7% την αποζη- μίωση για απόλυση. Περίπου ένας στους δύο νέ- ους είχε βρει μέχρι σήμερα μι- σθωτή εργασία για τουλάχιστον έναν χρόνο. Βρήκε αυτή τη δου- λειά κατά μέσο όρο στα 22, και σ’ αυτή δούλευε περίπου 40 ώρες την εβδομάδα. Σ’ αυτούς που είναι άνεργοι, ωστόσο, είναι διάχυτη η απαισιοδοξία: Μόνο ένα 15% των νέων ανέργων θε- ωρεί πιθανό να βρει δουλειά τους επόμενους 6 μήνες. Ακόμη, το 41% των νέων δη- λώνει διατεθειμένο να μετακο- μίσει σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά (κι ένα 34% απαντά "ίσως"). Παρόμοιο είναι το πο- σοστό που δηλώνει διατεθειμέ- νο να μετακομίσει σε άλλη πε- ριοχή της Ελλάδας (46%). Οι νέοι θεωρούν πως οι φο- ρείς που μπορούν να μειώσουν την ανεργία είναι κατά σειρά η Κυβέρνηση/Βουλή (78%), η Ευ- ρωπαϊκή Ένωση (73%) και τρί- τον, με μεγάλη διαφορά, οι επι- χειρήσεις/εργοδότες (52%). Παρ’ όλο που οι νέοι δηλώ- νουν απογοητευμένοι σε πολλές από τις ερωτήσεις, εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους γονείς τους όταν πρόκειται για το μέλ- λον τους. Το 29% των νέων πι- στεύουν ότι το βιοτικό τους επί- πεδο στο μέλλον θα είναι χειρό- τερο από το βιοτικό επίπεδο των γονιών τους. Το αντίστοιχο όμως ποσοστό στους γονείς που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν χειρότερο βιοτι- κό επίπεδο από τους ίδιους φτά- νει το 55%. Στην έρευνα, την οποία διε- ξήγαγε για λογαριασμό της δια- ΝΕΟσις η MRB το φθινόπωρο του 2016, συμμετείχαν περίπου 1500 Έλληνες νέοι από όλες τις περιφέρειες της χώρας, κα- θώς και ένα δείγμα 500 γονέων. Έρευνα: Έναςστουςδύονέους στηρίζεταιοικονομικά απόγονείς-συγγενείς ➲ ΣEΛIΔΑ 7 ➲ ΤΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Επιμένει το ΔΝΤ στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές όλο τον χρόνο 1 selida_proinos logos 8/17/17 5:22 PM Page 1
 2. 2. Α ντίθετη δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στην καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης συσκευής POS και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τους δικηγόρους. Προαναγγέλλουν παράλληλα, ότι θα προσφύγουν δικαστικά σε βάρος της υπουργικής απόφασης με σκοπό την ακύρωσή της. Μεταξύ των επαγγελμα- τιών και των επιχειρήσεων που υποχρεούνται εντός τριών μηνών (από τις 13 Απριλίου του 2017) να εγκαταστήσουν POS και να δέχονται πληρωμή με κάρτα είναι και όσοι ασχο- λούνται με νομικές δραστη- ριότητες. Ωστόσο, οι δικηγόροι επι- σημαίνουν ότι η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και κατά συ- νέπεια είναι ανυπόστατη, κα- θώς η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ «αποτελεί όρο του υπο- στατού των κανονιστικών δι- οικητικών πράξεων». Επιπλέον οι δικηγόροι εγείρουν και άλλα ζητήματα, αφού ο σχετικός νόμος προ- βλέπει ότι οι συναλλαγές αφο- ρούν "καταναλωτές" υποστη- ρίζοντας ότι "κατά την πα- ροχή δικηγορι- κών υπηρε- σιών ο δικηγό- ρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του. Ο λήπτης, δηλα- δή, των νομι- κών υπηρε- σιών δεν είναι καταναλωτής και αντιστοί- χως ο δικηγό- ρος κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι «προμη- θευτής» εν τη εννοία της νο- μοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών". Συνεπώς, υποστηρίζουν «είναι αμφίβολο εάν οι δικη- γόροι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτι- κής διάταξης του άρθρου 65 του νόμου 4446/2016, και εν- τεύθεν εάν η υπαγωγή των νο- μικών υπηρεσιών στην Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι νό- μιμη ή όχι». Στη φαρέτρα των επιχει- ρημάτων οι δικηγόροι προ- σθέτουν ότι επειδή ο υπερα- σπιστής μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον εντο- λέα του σε όλη την επικράτεια και εκτός δικηγορικού γρα- φείου "«είναι αμφίβολο εάν η απόφαση είναι εφαρμόσιμη ειδικώς στην περίπτωση της παροχής δικηγορικών υπηρε- σιών». Και καταλήγουν -για να μην κατηγορούνται για προ- σπάθεια απόκρυψης φορολο- γητέας ύλης- ότι θα έπρεπε προηγουμένως να έχουν προ- κριθεί κίνητρα για όσους δι- κηγόρους επιλέξουν την εγ- κατάσταση αυτών των μηχα- νημάτων, τονίζοντας ότι «η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγό- ρων με τους εντολείς τους, το οποίο θα αναγκαστούν να με- τακυλήσουν τους τελευταί- ους, έχει ως συνέπεια αδι- καιολόγητη, πρόσθετη οικο- νομική επιβάρυνση και δυ- σχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη για τους πο- λίτες». H ΤΟΛΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20172 H TOΛΜΗ ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΑΜΙΑ • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 (εντός στοάς) e-mail: Kode.d@hotmail.com FAX (22310) 29240 Κιν. 6977/882119 • Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται • Τα ενυπόγραφα άρθρα και επιστολές εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος Θα χρειαστεί και τέταρτο μνημόνιο το 2018. Το ισχυρίζονται πολλοί οικονομολόγοι. Η περιώνυμη Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία είναι ένα από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα Ελληνικά Σχολεία. Βρίσκεται στις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στο κέντρο της Χερσονήσου του Άθω, και έχει ιστορία 268 ετών. Ιδρύθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, διήνυσε περιόδους ακμής και παρακμής και επιβιώνει ως τις μέρες μας. Αξιόλογοι διδάσκαλοι του Γένους, οι σοφότεροι Έλλη- νες των τελευταίων αιώνων, όπως ο κλεινός Ευγένιος Βούλγαρις, ο Νεόφυτος Καυ- σοκαλυβίτης, ο Νικόλαος Ζερ- ζούλης, ο Σέργιος Μακραίος, ο Αθανάσιος Πάριος, ο Κυ- πριανός Αλεξανδρείας, ο Κύ- ριλλος ο εκ Φουρνά, ο Νικη- φόρος Γλυκάς, ο Χριστοφό- ρος Προδρομίτης και άλλοι, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην περιώνυμη Ακαδη- μία ως σχολάρχες ή ως κα- θηγητές. Τα θρανία της Αθω- νιάδος κόσμησαν εξαίρετοι μαθητές, πνευματικά αναστή- ματα του Νεότερου Ελληνι- σμού. Ανάμεσά τους ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ιώσηπος Μοισιό- δαξ, ο Ρήγας Φεραίος, ο Νι- κόδημος ο Αγιορείτης, ο Μα- κάριος Νοταράς, ο Ιωάννης Πέζαρος, ο Διονύσιος Πλατα- μώνος, ο Χριστοφόρος Αρτι- νός, ο Βαρθολομαίος Κουτ- λουμουσιανός, ο Δωρόθεος Ευελπίδης, ο Νικηφόρος Κα- λογεράς και πολλοί άλλοι. Η Επανάσταση του 1821 και οι συνέπειές της, η παρα- μονή και εν συνεχεία η απο- χώρηση των οθωμανικών στρατιωτικών μονάδων από το Άγιον Όρος το 1830, η αναδιοργάνωση της Ακαδη- μίας κατά τα έτη 1842 – 1844 και η μεταφορά της από τον λόφο του Προφήτη Ηλία, κον- τά στην Ιερά Μονή Βατοπαι- δίου, σε καινούργιο κτίριο που ανοικοδομήθηκε το 1844 στις Καρυές, το διοικητικό κέντρο της αθωνικής πολιτείας, η απελευθέρωση του Αγίου Όρους το 1912, η δημιουργία και η ισχύς του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (1926), η μεταστέγαση της Σχολής στη Σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Σεράι) το 1930 και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος απο- τελούν σημαντικούς σταθμούς που χωρίζουν την ιστορία της Αθωνιάδος σε τρεις μεγάλες περιόδους: α) από την ίδρυσή της (1749) έως την έκρηξη της Ελ- ληνικής Επανάστασης (1821) β) από το 1842 έως την ει- σβολή των γερμανικών στρα- τευμάτων κατοχής στην Ελ- λάδα (1940) και γ) από το 1953 μέχρι σήμερα. Να σημειώσουμε επίσης ότι κατά το σχολικό έτος, 2016 – 2017, στην Αθωνιάδα Εκ- κλησιαστική Ακαδημία, που λειτουργεί ως Δημόσιο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυ- μνάσιο, φοιτούν 75 μαθητές και υπηρετούν 16 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διδασκαλία της Εκκλη- σιαστικής Μουσικής και της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Στη Σχολή επίσης εκτός από τις 6 Τάξεις του Γυμνα- σίου και του Λυκείου λειτουρ- γεί και Τάξη Υποδοχής για την εκμάθηση της Νέας Ελ- ληνικής Γλώσσας. Στην Τάξη αυτή φοιτούν ανήλικοι αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι το επόμενο σχολικό έτος εντάσσονται στο ελληνι- κό εκπαιδευτικό σύστημα, ενή- λικοι αλλοδαποί που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς στις χώρες τους τον κύκλο μαθη- μάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιθυμούν να εγγραφούν σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ- σης της Ελλάδος και ενήλικοι αλλοδαποί, λαϊκοί και μοναχοί, που ενδιαφέρονται απλώς για την εκμάθηση της Νέας Ελ- ληνικής. Ερείπια της Αθωνιάδος Ακαδημίας (1998) Αθωνιάς Εκκλησιαστική Ακαδημία Γράφει ο Αρχιμ. Κωνσταντίνος Στ. Φουντουκίδης Φιλόλογος – Θεολόγος, Καθηγητής Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας τηλ. επικοινωνίας: 6976219283 , e-mail: kfount72@gmail.com Αρνούνται οι δικηγόροι να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS 2-3 selida_proinos logos 8/17/17 5:19 PM Page 1
 3. 3. H ΤΟΛΜΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 3 Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων μικρές και μεγάλες θα περάσουν αργά ή γρήγορα σε ξένα χέρια. Α ρχικά το κτήμα αυτό ανήκε στη Σαϊδέ Χανούμ,σύζυγος του Χαλίλ Μπέη, διοικητή της Λαμίας. Με την έναρξη του αγώνα του 1829, η Σαϊδέ Χανούμ πώλησε άτυπα όλη την έκταση στον Νικόλαο Στουρνάρη κατά τα 2/3 και στον Ανδρέα Φαρδή κατά 1/3 έξ αδιαίρετου. Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου 1830, με το οποίο επετράπη στους Οθωμανούς , οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει το Ελληνικό έδα- φος με την έναρξη της ελλη- νικής επανάστασης , να επα- νέλθουν στην Έλλαδα και να πωλήσουν τις εκτάσεις που κατείχαν , η Σαϊδέ Χανούμ , προέβαλε ακυρότητα της πιο πάνω άτυπης πώλησης αξίω- σε από τους Ν. Στουρνάρη και Α. Φαρδή να ξαναγοράσουν το κτήμα. Το 1837 οι πιο πάνω συγ- κύριοι με την 484/20-11-1837 απόφαση, αναγνωρίστηκαν από την Επιτροπή των Οθω- μανικών Κτημάτων κύριοι του παραπάνω τσιφλικίου της Με- γάλης Βρύσης. Το έτος 1866 ο Ν. Στουρ- νάρης παραχώρησε ατύπως στην κόρη του Ειρήνη Στουρ- νάρη τα 2/3 που του ανήκαν. Η Ειρήνη Στουρνάρη το 1871 έδωσε ως προίκα στο σύζυγό της Κάρολο Μέρλιν Πριόρ το μερίδιο της έκτασης αυτής. Ο άλλος συγκύριος, Αν- δρέας Φαρδής , πέθανε το Δε- κέμβριο του 1875 και με τη διαθήκη του κατέλειπε το με- ρίδιό του στην Ειρήνη Στουρ- νάρη. Το 1885 η Ειρήνη Στουρ- νάρη-πεθαίνει και ιδιοκτήτες της όλης έκτασης γίνονται ο σύζυγος της Κάρολος Μέρλιν και τα παιδιά τους, Αλφρέδο, Σίδνεϋ, Έδγκαρ, Χάρολντ, Τζέ- ρολντ και Ρούμπη. Το 1904 ο Αλφρέδος και ο Χάρολντ και το 1905 ο Τζέ- ρολντ πωλούν τα μερίδιά τους στον αδερφό τους Σίδνεϋ. την ίδια χρονιά η Ρούμπη και ο Έδγκαρ, πωλούν τα μερίδιά τους στον Ανδρέα Καμπά (ιδρυτή της μετέπειτα οινο- ποιϊας). Το 1907, ο Ανδρέας Καμ- πάς πώλησε στο Σίδνεϋ Μέρ- λιν τα 2/6 που είχε στην κα- τοχή του . Ο Σ. Μέρλιν απέ- μεινε ο μόνος και αποκλειστι- κός ιδιοκτήτης της έκτασης των 30.000 στρεμμάτων της Μ. Βρύσης. Ο Σίδνεϋ Μέρλιν (1875- 1952) παντρεύτηκε τη Ζαϊρα Θεοτόκη , κόρη του Πρωθυ- πουργού Γ. Θεοτόκη, στις 15 Αυγούστου 1902 στην Κέρκυ- ρα. Το 1910 ο Μέρλιν αποφά- σισε να εγκατασταθεί μόνιμα στο κτήμα της Μ. Βρύσης, αλλά η γυναίκα του αρνήθηκε να τον ακολουθήσει και χώρι- σαν. Ο Σ. Μέρλιν , ο οποίος είχε σπουδάσει γεωπόνος στη γερμανία, ήρθε στη Μεγάλη Βρύση με σκοπό να αξιοποι- ήσει το μεγάλο αυτό κτήμα. Ύστερα από την αποξήρανση αυτής της ελώδους έκτασης και λίγο προτού χωρίσει με τη Ζαϊρα, έφερε ένα είδος πορ- τοκαλιών από την Αμερική από τα οποία αφαίρεσε το σπόρο και δημιούργησε τα ομφαλοφόρα πορτοκάλια, τα παγκοσμίως γνωστά με το όνομα Μέρλιν. Εδώ σ’ αυτό τα κτήμα έκα- με τα πρώτα του πειράματα και τις πρώτες δοκιμές. Αν λοιπόν ο Σ. Μέρλιν δεν εξα- ναγκαζόταν, εξαιτίας του οι- κογενειακού γεγονότος να πουλήσει το κτήμα της Μ. Βρύσης το 1918 στο Χρήστο Στεργιόπουλο- Κόγκα, και να φύγει για την Κέρκυρα , τότε τα πορτοκάλια Μέρλιν, το Κουμ Κουάτ και το περίφημο βούτυρο Κερκύρας, δε θα ήταν προϊόντα της κάτω Κο- ρακιάνας της Κέρκυρας, αλλά της Λαμίας. Ο Σ. Μέρλιν θα παντρευτεί την Αικ. Ιγγλέση από την Κε- φαλλονιά, θα αγοράσει ένα κτήμα 750 στρ. στην κάτω Κορακιάνα Κέρκυρας και θα παράγει τα πιο πάνω γνωστά προϊόντα. Το κτήμα της Μεγάλης Βρύσης θα περάσει στα χέρια του Χρήστου Κ. Στεργιόπου- λου- Κόγκα με το 15328/28-11- 1918. Y.Γ. Την Έφη Στεργιο- πούλου ο Κώστας Δημητρα- κόπουλος ο εκδότης της εφη- μερίδας «Η ΤΟΛΜΗ» την είχε συμμαθήτρια στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Λα- χανά). ΑΠΟΤΗΣΑΪΔΕΧΑΝΟΥΜΣΤΟΣΙΔΝΕΫΜΕΡΛΙΝΚΑΙΤΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΗΜΗΣΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΤΟΥ:ΗΙΣΤΟΡΙΚΗΕΠΑΥΛΗΤΗΣΛΑΜΙΑΣ Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι Θεατρική παράσταση της 25ης Μαρτίου 1958 στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Λαχανά). Παίζουν από τα αριστερά ο Κώστας Δημητρακόπουλος (τούρκος στρατιώτης), Δημήτριος Παπακωνσταντίνου (Αθαν. Διάκος-μετέπειτα συνταξιούχος γεωπόνος), Δημήτριος Κανελλόπουλος (τούρκος αξιωματικός), Κεχαγιάς (Ομέρ Βρυώνης) και οι δύο χανούμισσες μάλλον Πανάγου και Κρικέλα. Eκδρομή στα Λουτρά Υπάτης το 1958. Από αριστερά Κώστας Δημητρακόπουλος, οι αδελφές του Τασία και Μαρία και ο Παναγιώτης Πλατανιάς. Δημ. Κανελλόπουλος (1974). Σήμερα είναι εν αποστρατεία Ο Παναγιώτης Πλατανιάς σήμερα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κώστας Δημητρακόπυολος εκδότης της εφ. «Η ΤΟΛΜΗ» 2-3 selida_proinos logos 8/17/17 5:19 PM Page 2
 4. 4. Ν τοκουμέντα και αδημοσίευτες φωτογραφίες του αρχηγού των ατάκτων, του Άρη βελουχιώτη περιέχει ο φάκελος που είχε δημιουργήσει η Ασφάλεια για αυτόν και ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα αρχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα στοιχεία που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας δημοσιεύει το κυριακάτικο φύλλο της εφη- μερίδας RealΝews. Ο γεμάτος με ιστορικά ντο- κουμέντα φάκελος του Αρη Βελουχιώτη βρίσκεται ανάμε- σα στους 2.120 ατομικούς φα- κέλους «πολιτικών φρονημά- των» που διασώθηκαν από την καταστροφή του 1989 από την κυβέρνηση Παπανδρέου και άνοιξαν πρόσφατα. Στις φωτογραφίες για πρώτη φορά απεικονίζεται ο Θανάσης Κλάρας, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, με κοστούμι, γραβάτα και κα- πέλο. Είναι φρεσκοξυρισμέ- νος και δε θυμίζει σε τίποτα τον αντάρτη που σήκωσε το λάβαρο της Αντίστασης στα βουνά. Στον φάκελο του Άρη Βε- λουχιώτη εμπεριέχονται πολ- λά έγγραφα για τη δράση του, πριν τον πόλεμο, στο αντάρ- τικο αλλά και ως την εκτέλεσή του. Σε ένα από αυτά με τίτλο «Κομμουνιστής» και ημερομη- νία 15-4-1938 σημειώνεται: «Κλάρας ή Αναστασιάδης, ή Δημητριάδης Ευθύμιος, ή Αθανάσιος του Δημητρίου. Εκ Λαμίας ετών 30-33, συντάκτης Ριζοσπάστου, ανάστημα 1,65, αδύνατος χρώμα σιτόχρουν, κατώκει Κλεισόβης 8 ή 41 ή Σωκράτους 49, κατηγορούμε- νος επί παραβάσει του Α.Ν. 117 και μεταχθείς εις το εν- ταύθα Πλημμελειοδικείον (Αθηνών) την 5-6-1937 απέ- δρασεν μετ’ άλλων 6 συγκα- τηγορουμένων του εκ του κρα- τητηρίου του δικαστηρίου». Το έγγραφο φέρει την ημερο- μηνία. Σε άλλο έγγραφο της Γε- νικής Ασφάλειας Πειραιώς με τίτλο «Κομμουνιστής δημο- σιογράφος της κομμουνιστι- κής εφημερίδος Ριζοσπά- στης», αναφέρονται οι περι- πέτειες των συλλήψεων του: «22/5/30: Συνελήφθη εν- τός της Εργατικής Λέσχης Αθηνών, ένθα έλαβε χώραν συγκέντρωσις των δρώντων κομμουνιστών προς εκλογήν αντιπροσώπων διά την Μό- σχαν. Παραπεμφθείς εις το αυτοφ. Πλημ/κείον επί αδίκω επιθέσει, κατεδικάσθη εις φυ- λάκισιν 2 μηνών. 12/10/30: Συνελήφθη εις εξέδραν Ν. Φαλήρου, διότι τυγχάνων επί κεφαλής πολλών κομμουνιστών ήθελον ν’ ανέλ- θωσι επί των εις Ν. Φάληρον ελλιμενισμένων σοβιετικών πο- λεμικών πλοίων ίνα χαιρετί- σωσι τους Ρώσσους ναύτας. Νοέμβριος 1930: Συνελή- φθη τον Ν/βριον 1930 διότι έλαβε μέρος εις απαγορευ- θείσαν κομμουνιστικήν συγ- κέντρωσιν. Παραπεμφθείς εις δίκην, κατεδικάσθη εις φυλά- κισιν ενός έτους. 5/6/37: Εκτίων ποινήν φυ- λακίσεως εις Φυλακάς Αιγίνης και μεταφερθείς συνοδεία εις Πρωτοδικείον Αθηνών, ίνα δι- κασθή, απέδρασεν εκ της αι- θούσης τούτου την 10.30 ώραν μετ’ άλλων κομμουνι- στών». H ΤΟΛΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20174 CMYK Με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α (Ενιαίος - Φόρος - Ιδιοκτησίας - Ακινήτων) πληρώνουμε τα σπίτια Μας ξανά. Είναι στέκι μεσ’ στην Μάκρη που ‘ναι σ’ όλους μας γνωστό και σ’ αυτό βρίσκεις την άκρη με σερβίρισμα σωστό. Μόλις πιάσει και βραδιάζει τα τραπέζια του γεμίζουν ο λαός εδώ αράζει οι μεζέδες του αξίζουν! Σέβεται κάθε πελάτη με κουβέντες φιλικές σε ατμόσφαιρα κεφάτη και οι τιμές του λαϊκές! Του Κυριάκου το καμάρι έχει ρέντα ζηλευτή με το φρέσκο του το ψάρι και κουζίνα εκλεκτή Στου Καζάκου την ταβέρνα θες να βρεις γλυκιά δροσιά και θ’ ακούσεις κάποιο κέρνα και θα νοιώσεις ξενοιασιά! ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΦΦΑΑΡΡΟΟΣΣΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ - ΡΕΣΤΟΡΑΝΤ ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Άφυσσος Βόλου ΛΑΜΠΑΚΟΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠεΠλος Ν εβρου Τηλ. 25550 31360 Eurostat: «Χρυσο» και παλι στην ανεργια η Ελλαδα – 23,5% η συνολικη, 40,8% στους κατω των 25 ετων Τη θλιβερή πρωτιά στην ανεργία μεταξύ των χωρών- μελών της Ε.Ε. εξακολουθεί να κατέχει η Ελλάδα με 23,5%, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eu- rostat. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους νέους ανέργους κάτω των 25 ετών καθώς το ποσοστό τους έφτανε το 40,8%. Και αυτά ενώ στην Ευρώπη των 28 ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας για το Μάρτιο είναι στο 8% ενώ στις 19 χώρες της Ευρωζώνης είναι στο 9,5%, ελαφρώς χα- μηλότερα από το 10,2% πριν από ένα χρόνο. Ωστόσο σημειώνεται ότι η μείωση του αριθμού των ανέργων στην Ευρωζώνη έγινε με μικρότερους ρυθμούς από αυτούς που αναμένονταν με αποτέλεσμα να υπάρ- χει σχετικός προβληματισμός, ενώ το 9,5% παραμένει πο- σοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο αμερικανικό. Η δεύτερη χώρα με την υψηλότερη ανεργία μετά την Ελλάδα είναι η Ισπανία με 18,2% και ακολουθεί η Κύπρος με 12,5% και η Ιταλία με 11,7%. O Άρης Βελουχιώτης πριν γίνει αντάρτης μέσα από τα αρχεία της Ασφάλειας Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσιεύει η Realnews 4-5 selida_proinos logos 8/17/17 5:21 PM Page 1
 5. 5. ς ε 116 ανέρχονται τα πιστοποιητικά που μπορούν να παραλάβουν οι πολίτες είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική τους θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚεΠ της επιλογής τους. η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε από την πύλη ερΜης (www.ermis.gov.gr) μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, είτε πηγαίνοντας στα ΚεΠ που δηλώνει o πολίτης κατά την υποβολή της αίτησης. Για τις 116 υπηρεσίες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με φυσικό τρόπο το παραγόμενο αποτέλεσμα από τον αρμόδιο φορέα και απαντά στον πολίτη. Κατά την υποβολή της αίτη- σης, ζητείται από τον πολίτη η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή του. Εάν επιθυμεί το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα θα πρέπει να επιλέ- ξει στο πρώτο βήμα, ΚΕΠ με δυ- νατότητα ψηφιοποίησης εγ- γράφων. Επισημαίνεται ότι το έγ- γραφο αυτό μπορεί να το εκτυ- πώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δη- μόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26.03.2014). Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψει τα αντί- στοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής του θυ- ρίδας. Την πορεία της αίτησης μπορεί να την παρακολουθή- σετε από τον φάκελο υποθέσε- ών του. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτεί- ται υποχρεωτικά να έχει προ- ηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ». Στην Πύλη ΕΡΜΗΣ αναφέ- ρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπη- ρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγο- ρίας 01» και είναι απευθείας προσβάσιμες με ένα κλικ ΕΔΩ Να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ με τους κωδικούς του taxiw net και να δημιουργήσουν την δική τους Ηλεκτρονική Θυρίδα που τους επιτρέπει την αποθήκευση των απαραίτητων εγγράφων για την διεκπεραίωση των υπο- θέσεων του με την δημόσια δι- οίκηση. Οι υπηρεσίες – πιστο- ποιητικά που μπορείτε να πα- ραλάβετε με τους δύο αυτούς τρόπους (από τον υπολογιστή σας ή από τα ΚΕΠ) υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα: 1 Αίτηση έκδοσης ευρω- παϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ 2 Αίτηση καταγγελίας κα- ταναλωτή στα ΚΕΠ 3 Αλλαγή ονόματος στο λο- γαριασμό κατανάλωσης υδρο- ληψίας (ΕΥΔΑΠ) 4 Αναγγελία μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ 5 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 6 Αντίγραφο πιστοποιητι- κού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μα- θητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου) 7 Αντικατάσταση απολε- σθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύν- ταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ 8 Βεβαιώσεις περί τροπο- ποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύον- τος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοι- χείων καταχωρημένων στο Μη- τρώο Α.Ε. 9 Βεβαίωση χορήγησης επι- δόματος καυσίμων 10 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά 11 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφά- λιστα άτομα 12 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανα- σφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηρια- σμένων 13 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.) 14 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφα- λαλίας 15 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτο- μα με βαριά αναπηρία 16 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτο- μα πάσχοντα από AIDS 17 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτο- μα πάσχοντα από αιμορροφιλία 18 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτο- μα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία 19 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπα- στικά άτομα 20 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετρα- πληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου 21 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλό- τητας 22 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσε- νικών 23 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ 24 Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟ- ΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους 25 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος 26 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων 27 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορή- γηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ) 28 Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρο- νικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 29 Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικη- γόρων ή ασκούντων δικηγό- ρων 30 Εγγραφή στο δημοτο- λόγιο 31 Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχη- μάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης 32 Έκδοση βεβαίωσης εγ- γραφής στο ΤΣΑΥ 33 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ 34 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 35 Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης 36 Έλεγχος λανθασμένου αριθμού μετρητή της ΕΥΔΑΠ 37 Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπη- ρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του 38 Καταχώρηση εγκατά- στασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α’) 39 Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γο- νέων του 40 Μεταδημότευση δια- ζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους 41 Μεταδημότευση δια- ζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε Δήμο ή Κοινό- τητα εκτός του τόπου καταγω- γής τους 42 Μεταδημότευση ενηλί- κου για την ανάκτηση της αρ- χικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του 43 Μεταδημότευση συζύ- γων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογέ- νειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα 44 Μεταδημότευση συζύ- γων λόγω γάμου σε διαφορετι- κό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους 45 Μεταδημότευση συζύ- γων όταν ο ένας είναι ήδη δη- μότης 46 Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου) 47 Πτηνοκτηνοτροφικές εγ- καταστάσεις δυναμικότητας μι- κρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικοσίτων) 48 Χορήγηση άδειας εισα- γωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα 49 Χορήγηση ακριβούς αν- τιγράφου βαθμολογικής αντι- στοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ) 50 Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, κα- ταστροφής της ήδη εκδοθεί- σας) 51 Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατη- γού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέ- τας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 52 Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμ- ματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιο- κτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 133/83) 53 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 54 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 55 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 56 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 57 Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρή- σης ή δικαστικής χρήσης 58 Χορήγηση αποσπάσμα- τος πρακτικών Διοικητικού Συμ- βουλίου (ΔΟΑΤΑΠ) 59 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς 60 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές 61 Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ 62 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαρια- σμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ) 63 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ 64 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγεί- ας ΤΣΜΕΔΕ 65 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ) 66 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ 67 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πι- στοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 68 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟ- ΑΤΑΠ) 69 Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απο- γραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας 70 Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κα- τάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ) 71 Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων απο- δοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ 72 Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαί- θρου ιατρού 73 Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξε- τάσεις πιστοποίησης επαγγελ- ματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 74 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φο- ρολογική χρήση από τον ΟΓΑ 75 Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ 76 Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ 77 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 78 Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ 79 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 80 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ 81 Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – δια- κοπής / αναστολής της συντα- ξιοδότησης και λοιπές βεβαι- ώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ. 82 Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 83 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 84 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρω- τές δασκάλους ή νηπιαγωγούς 85 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρω- τές καθηγητές 86 Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974 87 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλά- σιο, στους χειριστές ελικοπτέ- ρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43) 88 Χορήγηση ενημερωτι- κού σημειώματος ΚΕΑΝ 89 Χορήγηση πιστοποιητι- κού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία 90 Χορήγηση πιστοποιητι- κού εγγραφής στα μητρώα αρ- ρένων 91 Χορήγηση πιστοποιητι- κού εγγύτερων συγγενών 92 Χορήγηση πιστοποιητι- κού εντοπιότητας 93 Χορήγηση πιστοποιητι- κού θαλάσσιας υπηρεσίας 94 Αίτηση – δήλωση συντα- ξιούχου για αλλαγή διεύθυν- σης (Γ.Λογιστήριο του Κρά- τους/Συντάξεις Δημοσίου) 95 Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ 96 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 97 Βεβαίωση καλής λει- τουργίας αποχετευτικού συ- στήματος ξενοδοχείων και ενοι- κιαζόμενων διαμερισμάτων για τον ΕΟΤ 98 Βεβαίωση καταβολής ει- σφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 99 Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ 100 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 101 Βεβαίωση περί μη οφει- λής ΤΑΠ 102 Βεβαίωση περί μη συν- ταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 103 Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ) 104 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 105 Βεβαίωση χρόνου υπη- ρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1) 106 Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 159/1950) 107 Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 154/1951 108 Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ) 109 Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθη- κών και Δανείων) 110 Χορήγηση πιστοποιητι- κού νοσηλείας ανηλίκων 111 Χορήγηση πιστοποιητι- κού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων 112 Χορήγηση πιστοποιητι- κού οικογενειακής κατάστασης 113 Χορήγηση πιστοποιητι- κού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς 114 Χορήγηση πιστοποιητι- κού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές 115 Χορήγηση πιστοποιητι- κού φοίτησης σε Ακαδημία Εμ- πορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία 116 Χορήγηση υπηρεσια- κού σημειώματος για την ανα- νέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης H ΤΟΛΜΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 5 CMYK η Τρόϊκα [(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ευρωπαϊκή επιτροπή (Κομισιόν) - ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εΚΤ)] ζητάει καθέ φορά και περισσότερα. Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν τα ΚΕΠ 4-5 selida_proinos logos 8/17/17 5:21 PM Page 2
 6. 6. H ΤΟΛΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20176 Αμαρτωλό Τρίγωνο της Διαπλοκής: Πολιτικά Κόμματα – Τράπεζες – Μ.Μ.Ε. Κ τίσματα μεγαλιθικά, φτιαγμένα ξερολιθιά μόνον από πλάκες, χωρίς κανένα συνδετικό υλικό και χωρίς θεμέλια, που στέκουν σε απόκρημνες ορεινές θέσεις της νότιας και κεντρικής Εύβοιας: είναι τα Δρακόσπιτα! Τα πολύ γνωστά αυτά αρ- χαία μνημεία παραμένουν μέ- χρι σήμερα ένα άλυτο μυστή- ριο για την αρχαιολογία, αφού δεν μπορεί να ειπωθεί με βε- βαιότητα τι ήταν τελικά τα Δρακόσπιτα και τι εξυπηρε- τούσαν. Τα Δρακόσπιτα βρίσκονται στην περιοχή της Καρυστίας, στην κορυφή του όρους Όχη (που βρίσκεται το καλύτερα διατηρημένο Δρακόσπιτο που έχει βρεθεί), στα Στύρα, στο Νημποριό, στο όρος Δίρφη και κοντά στο Βατώντα. Συνολικά έχουν βρεθεί 23 τέτοια μυστηριώδη κτίσματα. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι όλα βρίσκονται σε απόκρημνες, ορεινές τοποθε- σίες, κάτι ιδιαίτερα περίεργο για την εποχή που κτίστηκαν, περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ., αφού ήταν μακρυά από ορ- γανωμένες κοινότητες και μέρη που κατοικούσαν άν- θρωποι. Ενώ είναι τέλεια εν- σωματωμένα στο περιβάλλον. Εντυπωσιακές είναι οι εί- σοδοί τους από ογκώδεις βρά- χους αλλά και οι μεγάλες βα- ριές πλάκες που χρησιμοποι- ήθηκαν για τις στέγες τους. Οι διαστάσεις των δρακό- σπιτων κυμαίνονται περίπου από 5 ως 13 μ. Τι ήταν όμως τα Δρακό- σπιτα; Μέχρι σήμερα υπάρχει ένα πλήθος θεωριών για το ποιος, πώς και – κυρίως- γιατί κατα- σκεύασε τα Δρακόσπιτα. Σύμφωνα με τους αρχαί- ους θρύλους στα σπίτια αυτά κατοικούσαν δράκοι, που τρό- μαζαν τους κατοίκους της πε- ριοχής. Να σημειωθεί ότι το όνομα “δράκος” έχει τη ρίζα του στο αρχαίο ρήμα “δέρκο- μαι” που χρησιμοποιείται για κάποιον που έχει οξύ και δια- περαστικό βλέμμα. Σύμφωνα με τους αρχαι- ολόγους, η πιθανότερη εκδο- χή είναι να πρόκειται για ιερά και χώρους λατρείας. Ορι- σμένα ευρήματα από την ανα- σκαφή του επικεφαλής της αρχαιολογικής σκαπάνης, Ν. Μουτσόπουλου, στο χώρο του επιβλητικού Δρακόσπιτου της Όχης είναι αρχαϊκά, ενώ άλλα είναι ρωμαϊκά, πράγμα που δείχνει τη μεγάλη διάρκεια χρήσης της θέσης αυτής. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι κατασκευαστές των Δρακόσπιτων γνώριζαν καλά τη στατική (όπως αναφέρθη- κε τα Δρακόσπιτα δεν έχουν συνδετικά υλικά, μόνον πλά- κες, και καθόλου θεμέλια) και την κυκλώπεια τεχνική (την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στα Κυκλώπεια Τείχη). Πιθανόν τα κατασκεύασαν Κάρες σκλάβοι που εργαζόταν στα λατομεία της περιοχής ή οι Δρύοπες, μια πανάρχαια φυλή που εγκαταστάθηκε το 1.200 π.Χ. στο νότιο τμήμα της Εύβοιας και ίδρυσε πόλεις. Οι Δρύποες είχαν εκδιωχθεί από την περιοχή του Παρ- νασσού. Επιπλέον, το γεγονός ότι βρίσκονται κοντά σε αρχαία λατομεία ενισχύει μια ακόμη εκδοχή: να κατασκευάστηκαν από τους λατόμους ως ιερά που προς τιμήν του Ηρακλή, που ήταν ο προστάτης των λα- τόμων. Ό ταν η ιστορία συναντά τις ιδέες, την πολιτική, την τέχνη και κυρίως τη δημοκρατία, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να εμπνέει, ειδικά όταν η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε έναν χώρο όπως είναι αυτός της Αρχαίας Μεσσήνης. Ενέπνευσε στο παρελθόν, προσδιορίζει το παρόν και μας καθιστά υπεύθυνους για το μέλλον. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσή- νης, όπως και οι λοιποί αρ- χαιολογικοί χώροι της Ελλά- δας αποτελούν το ενοποιητι- κό στοιχείο του έθνους και αποδεικνύουν την ιστορική του συνέχεια. Εμείς είμαστε οι «κάτοχοι του παρελθόντος», το οποίο οφείλουμε να αναζητήσουμε, να γνωρίσουμε και να… προ- στατέψουμε. Η πολιτιστική κληρονομιά, άλλωστε, ενός λαού μπορεί να προσφέρει τη βάση για αυτοκαθορισμό, αυτογνωσία και συνειδητο- ποίηση της ιδιαιτερότητάς του και της φυσιογνωμίας του, ώστε να βρει σταθερά σημεία προσανατολισμού και να απο- φύγει τον κίνδυνο της αλλο- τρίωσης και της πολιτιστικής αφομοίωσης από άλλους με όλα τα συνεπακόλουθά της. Κάθε πολιτιστικό στοιχείο έχει τις ρίζες του στο παρελ- θόν και απλώνεται στο μέλλον. Κάθε πολιτιστικό αγαθό έχει συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο να πε- ριορίσουμε τους λόγους για τους οποίους οφείλει κάποιος να επισκεφθεί την Αρχαία Μεσσήνη σε 10. Παρόλα αυτά, θα κάνουμε μια απόπειρα να το πράξουμε… 1. Γιατί είναι μία από τις σημαντικότερες και καλά δια- τηρημένες πόλεις της αρχαί- ας Ελλάδας. Ο επισκέπτης, λοιπόν, μπορεί να εξερευνήσει μια ολόκληρη πόλη της αρ- χαιότητας, η οποία έχει δια- τηρηθεί εξαιρετικά μέσα στον χρόνο. 2. Γιατί το πρόγραμμα των ανασκαφών και των αναστη- λώσεων την έχει μετατρέψει πλέον σε αρχαιολογικό χώρο- πρότυπο. 3. Η Αρχαία Μεσσήνη είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η πολιτιστική κληρονομιά μίας χώρας, τα κι- νητά και ακίνητα μνημεία της, χαρακτηρίζουν την ίδια τη χώρα αλλά και τους πολίτες της. 4. Για το Εκκλησιαστή- ριο, μια θεατρικού τύπου κα- τασκευή με τα χρωματιστά μωσαϊκά, είναι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνταν οι λατρευτικές παραστάσεις. 5. Για το Στάδιο και το Γυ- μνάσιο, τα οποία ανήκουν στα πλέον εντυπωσιακά, από άπο- ψη διατήρησης οικοδομικά συγκροτήματα της πόλης αλλά και στα πιο επιβλητικά τα οποία μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στον συγκεκριμένο χώρο, προκαλώντας το ανά- λογο δέος. 6. Για το Θέατρο. Είναι το πρώτο μνημείο που συναντά κανείς ενώ εισέρχεται στον αρχαιολογικό χώρο. Ένα μνη- μείο άμεσα συνδεδεμένο με το παρελθόν, με τον πολιτισμό και την τέχνη, η οποία άνθισε εκείνη την περίοδο, φιλοξε- νώντας πολιτιστικές αλλά και πολιτικές εκδηλώσεις και απο- τελώντας ένα από τα μεγα- λύτερα θέατρα του αρχαίου κόσμου. 7. Γιατί εκεί το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν και οραματίζονται μαζί ένα κοινό μέλλον. 8. Γιατί πλέον δεν σιω- πά… Για τις παραστάσεις και τις διάφορες δράσεις δηλαδή που λαμβάνουν χώρα κατά τους θερινούς κυρίως μήνες. Το 2013, έπειτα από… σιωπή 1.700 περίπου χρόνων, το θέ- ατρο της Αρχαίας Μεσσήνης γέμισε ξανά με κόσμο. Το TEDx Kalamata που είναι το πρώτο στον κόσμο που πραγ- ματοποιείται σε τέτοιον χώρο και το Διεθνές Νεανικό Φε- στιβάλ Αρχαίου Δράματος που πραγματοποιείται τα τε- λευταία χρόνια… «επικοινω- νούν», επίσης, τα παραπάνω. 9. Γιατί περπατώντας στον αρχαιολογικό χώρο και ενώ γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι εκεί κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν στιγμές που η σκέψη χάνεται στον χώρο και στον χρόνο και τα- ξιδεύει… σε ένα παρελθόν που ποτέ δεν έζησες. 10. Γιατί όπως έχει δηλώ- σει ο κ. Θέμελης, «το παρελ- θόν δεν πεθαίνει, συνεχίζει να υπάρχει και να επιδρά δια- χρονικά διαμέσου των αι- ώνων. Και η σχέση των αν- θρώπων με τις αρχαιότητες πρέπει να είναι βιωματική – να τις βλέπουν, να τις αγγίζουν, να τις κατανοούν». Δρακόσπιτα Εύβοιας: Μυστήριο πίσω από το πως και γιατί χτίστηκαν 10λόγοιγιαναεπισκεφθείςτηνΑρχαίαΜεσσήνη Κυριακή Παπακωνσταντίνου 6-7 selida_proinos logos 8/17/17 5:21 PM Page 1
 7. 7. «Η διεύρυνση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές είναι υπό διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και θα κλείσει όταν κλείσει κι όλη αξιολόγηση» σχολίασαν πηγές του υπουργείου Οικονομίας μετά τη σημερινή συνάντηση με τους θεσμούς για θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου. Παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας που με απόφασή του έκρινε αντισυνταγματικό το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων πέραν των θεσμοθετημένων οκτώ Κυριακών το χρόνο, οι θεσμοί έθεσαν εκ νέου στο τρα- πέζι των διαπραγματεύσεων τις τελευταίες ρυθμίσεις που προ- ώθησε η κυβέρνηση και επι- διώκουν τη διεύρυνση των δυ- νατοτήτων λειτουργίας των κα- ταστημάτων. Σύμφωνα με πλη- ροφορίες οι δανειστές ζητούν την κατάργηση των περιορι- σμών στην λειτουργία των κα- ταστημάτων επιπλέον Κυρια- κές το χρόνο, είτε υπάρχουν πε- ριορισμοί στον τόπο όπου δρα- στηριοποιούνται τα καταστή- ματα, είτε υπάρχουν περιορι- σμοί που αφορούν στο μέγεθος (επιφάνεια) του καταστήματος τους. Επίσης επιδιώκουν την μεί- ωση του ρόλου των αντιπερι- φερειαρχών στον καθορισμό του πότε ανοίγουν τα καταστή- ματα και την κατάργηση των υποχρεωτικών κανόνων καθο- λικής ισχύος για όλη τη χώρα. Με το σημερινό καθεστώς, δικαίωμα για περισσότερες Κυ- ριακές δίνεται μόνο με αιτιολο- γημένη απόφαση του κατά τό- που αρμόδιου αντιπεριφερει- άρχη, λαμβανομένων υπόψη το- πικών ιδιαιτεροτήτων (τουρι- στικές περιοχές) μόνο για: - τα εμπορικά καταστήματα που έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγρά- φεται στον λογαριασμό παρο- χής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι 250 τετραγωνικά μέτρα, - εφόσον δεν ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαι- ρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης, και - εφόσον δεν λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύ- που «κατάστημα εντός κατα- στήματος» (shops-in-a-shop), καθώς και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα, εμπο- ρικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΝΤ εμμένει στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές όλο το χρόνο αν και φαίνεται η συζήτηση να εστιάζεται στη δυ- νατότητα των μεγάλων αλυσί- δων λιανεμπορίου να λειτουρ- γούν τα καταστήματά τους του- λάχιστον, στις τουριστικές πε- ριοχές το ένα εξάμηνο του έτους, όλες τις Κυριακές συν τις 8 που προβλέπει η νομοθεσία άρα να λειτουργούν συνολικά 32 Κυριακές. Επειδή δεν έχει ξεκαθαρι- στεί ακόμη από τη νομοθεσία μας ποιες είναι οι τουριστικές περιοχές το ΔΝΤ φέρεται, σύμ- φωνα με πληροφορίες, να έχει υιοθετήσει τη θέση του ΣΕΤΕ να θεωρείται, με νόμο, μια περιοχή τουριστική εφόσον έχει πάνω από 2.000 κλίνες. Ωστόσο το θέμα έχει προκαλέσει ήδη τις αντιδράσεις των ΜμΕ. Αντιδράσεις Την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί κοινή συ- νέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΕΕ του προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, του προ- έδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά και του γενικού γραμ- ματέα της ΟΙΥΕ Παναγιώτη Κυ- ριακούλια στο πλαίσιο της ανα- κίνησης της απελευθέρωσης των Κυριακών. Με κοινή τους ανακοίνωση οι τρεις οργανώσεις σημει- ώνουν ότι, εκπροσωπώντας το σύνολο σχεδόν των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας και τους εκατοντάδες χιλιάδες ερ- γαζόμενους στον κλάδο του εμπορίου, εκφράζουν την κα- τηγορηματική τους αντίθεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια απελευθέρωσης της λειτουρ- γίας των καταστημάτων τις Κυ- ριακές. Συγκεκριμένα συμφέροντα «βλέπουν» πίσω από την εμμο- νή του ΔΝΤ για το θέμα και ση- μειώνουν τα εξής: «Είναι εμ- φανέστατο ότι η επαναφορά του ζητήματος της Κυριακής είναι πρωτοβουλία συγκεκριμέ- νων επιχειρηματικών συμφε- ρόντων του εσωτερικού, με τους δανειστές στην πραγματι- κότητα να διαμεσολαβούν το αί- τημα μεγάλων πολυεθνικών ομί- λων, αλυσίδων, εμπορικών κέν- τρων και malls. Οι στόχοι είναι πολλοί: να ελέγξουν την αγορά, συντρί- βοντας τις μικρομεσαίες επι- χειρήσεις, μέσα από την εγκα- θίδρυση ολιγοπωλιακών συν- θηκών και πρακτικές συμφωνη- μένων τιμών και "προσφορών" αλλά και να ανατρέψουν κάθε κατάκτηση και δικαίωμα των εργαζομένων επιβάλλοντας και διευρύνοντας τις ελαστικές σχέ- σεις εργασίας και τη γενικευ- μένη εργασιακή ανασφάλεια». Οι τρεις οργανώσεις υπο- γραμμίζουν ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή της λειτουργίας των καταστη- μάτων για 8 Κυριακές το χρόνο, όπως έχουν αποδείξει μελέτες που πραγματοποίησαν επανει- λημμένα το τελευταίο διάστημα, αλλά και επίσημα στατιστικά στοιχεία, ούτε στην αναπτυξια- κή προσπάθεια της χώρας έχει συμβάλλει, ούτε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Αποτελεί αναμφίβολα παγ- κόσμια πατέντα η θεωρία που διακινείται, ότι με δεδομένο το χαμηλότερο εισόδημα των πο- λιτών, θα υπάρξει αύξηση κα- τανάλωσης και εξ αυτού αύξη- ση θέσεων εργασίας», όπως σημειώνεται στην σχετική ανα- κοίνωση. Αντίθετα, μικρομεσαί- οι και εμποροϋπάλληλοι εκτι- μούν ότι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της Κυριακής είναι προφανές και άμεσο. Δη- λαδή, ακόμη περισσότερα λου- κέτα, υψηλότερα ποσοστά πραγματικής ανεργίας, εντονό- τερη ύφεση, ακόμη οξύτερη κρίση. «Είναι λυπηρό να κακοποι- είται για άλλη μια φορά με τόσο βάναυσο τρόπο η ουσία και ο συμβολισμός της έννοιας με- ταρρύθμιση», όπως αναφέρουν και επισημαίνουν και τη θεσμι- κή παρέκκλιση που θα σημει- ωθεί αν επικρατήσει η πρόταση του ΔΝΤ. Όπως υπογραμμί- ζουν, οποιαδήποτε προσπάθεια απελευθέρωσης της Κυριακής θα είναι αντίθετη και άρα αντι- συνταγματική, σύμφωνα με την πρόσφατη Απόφαση της ολο- μέλειας του ΣτΕ (100/2017) για την πιλοτική απελευθέρωση λει- τουργίας καταστημάτων τις 52 Κυριακές σε ορισμένες τουρι- στικές περιοχές της χώρας. Άλ- λωστε, κατά το ΣτΕ, η Κυριακή αντιμετωπίζεται πλέον ως αυτό που είναι, δηλαδή μία ημέρα αναντικατάστατη για την ίδια την ανάπτυξη της προσωπικό- τητας του ατόμου και του οικο- γενειακού και κοινωνικού δε- σμού τόσο των εμπόρων που λειτουργούν τα καταστήματά τους, όσο και των εργαζομένων σε αυτά. Ως τέτοια δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα «κλείσιμο» ή «ρεπό» Τρίτης, Τε- τάρτης ή οποιασδήποτε άλλης ημέρας, είτε για τον εργοδότη, είτε για τον εργαζόμενο. Οι τρεις οργανώσεις κα- λούν την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει στις πιέσεις, υπε- ρασπίζοντας τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, «η επιβίω- ση των οποίων είναι όρος για την ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε- δο». H ΤΟΛΜΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 7 Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη Εκβίαζαν επιχειρηματία επί τρία χρόνια στη Λέσβο Μάνος Τσαγκαράκης Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδι- κών Μυτιλήνης και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά περίπτωση για εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της νο- μοθεσίας περί όπλων και του Τελωνειακού Κώδικα Άντεξε επί τρία ολόκληρα χρόνια τις απειλές για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα και για καταστροφή της επιχείρησής του στη Λέσβο ένας 48χρονος κατα- στηματάρχης που όλο αυτό το διάστημα πλήρωνε δυο «νονούς» για να εξασφαλίζει την «προστασία» του! Όμως, ο κόμπος έφτασε στο χτένι και αποφάσισε να διηγηθεί στους αστυνομικούς της Ασφαλείας Μυτιλήνης πώς «τάισε» τμηματικά με 3.300 ευρώ τους δυο εκβιαστές ηλικίας 45 και 47 χρόνων. Οι αστυνομικοί κατέστρωσαν σχέδιο για τη σύλληψή τους και άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε. παρακολούθησαν διακρι- τικά το θύμα στο ραντεβού όπου επρόκειτο δήθεν να πα- ραδώσει χρήματα στους δράστες. Όταν έφτασε ο 45χρονος για να παραλάβει τα χρή- ματα, του έβαλαν αμέσως χειροπέδες και λίγες ώρες αρ- γότερα συνέλαβαν και τον 47χρονο. Στην κατοχή τους και στα σπίτια τους βρέθηκαν ένας σουγιάς, μια σιδερογροθιά, τρία ξύλινα ρόπαλα, ένα ζευ- γάρι κιάλια, επτά φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, μικρο- ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, λαθραίος καπνός βάρους 415 γραμμαρίων και διάφορα χάπια άγνωστης σύνθεσης που εστάλησαν για ανάλυ- ση. Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδι- κών Μυτιλήνης και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά περίπτωση για εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της νο- μοθεσίας περί όπλων και του Τελωνειακού Κώδικα. ΤΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕπιμένειτοΔΝΤστοάνοιγματων καταστημάτωντιςΚυριακέςόλοτονχρόνο 6-7 selida_proinos logos 8/17/17 5:21 PM Page 2
 8. 8. Κυρία Ξένη Δημητρίου για τη μη απόδοση πλή- ρης, έγκυρης και αποτε- λεσματικής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κεί- μενη Νομοθεσία ΘΕΜΑ: Η Κακοδιοίκηση & η κακοδιαχείριση στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Α. Ενημέρωση –Ιστορι- κό 1) Η Συνεταιριστική Τρά- πεζα Λαμίας ιδρύθηκε το 1900 και οδηγήθηκε με από- φαση της Τράπεζας της Ελλάδος σε εκκαθάριση λόγω δυσλειτουργίας της. 2) Η παραπάνω κατά- σταση προήλθε λόγω κα- κοδιοίκησης – κακοδιαχεί- ρησης – κατασπατάλησης και λοιπά των χρημάτων των κ.κ. Μετόχων - Συνε- ταίρων 3) Τα ανωτέρω έχουν διαπιστωθεί από Πόρισμα του Σ.Δ.Ο,Ε Λαμίας, έκθεση Τραπέζης Ελλάδος και άλ- λες πολλές παρεμβάσεις αρμοδίων αρχών. 4) Για την προστασία των δικαιωμάτων των κ.κ. Συνεταίρων έχουμε απευ- θυνθεί α) Στις μέχρι τώρα Διοικήσεις της Συνεταιρι- στικής Τράπεζας Λαμίας, β) Προς την εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος, γ) Προς τις αρμόδιες δικαστι- κές αρχές. Β. Παρούσα κατάστα- ση. 1) Η Συνεταιριστική Τρά- πεζα Λαμίας είναι υπό εκ- καθάριση. 2) Οι Μέτοχοι –Συνεταί- ροι βιώνουμε ένα συνεχές μαρτύριο και 3) Οι Αρμόδιες δικαστι- κές Αρχές στις οποίες έχου- με ζητήσει την προστασία των έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας από το έτος 2000 έως και σή- μερα δεν έχουν ικανοποι- ήσει το αίτημα μας για έγ- κυρη και ουσιαστική απο- νομή δικαιοσύνης. Γ. Είναι στη διάθεση Σας όλη η αλληλογραφία και τα σχετικά έγγραφα. Δ. Αξιότιμη Κυρία Ει- σαγγελέα για να σας δώσω το μέγεθος της ζημίας που έχουμε υποστεί ως Συνε- ταίροι, ενδεικτικά Σας πα- ραθέτω έγγραφο που αφο- ρά τον κ. Νικ. Μανδηλά, ύψους 48.000.000 ευρώ που είχε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και τα οποία αναζητούνται. Το έγγραφό Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέα είναι το κάτωθι: ΑΤΗΕΧCSD της 24 Ιου- νίου 2015 και με αριθ. Πρωτ. Υ.Ε.Ε. 32881/24-6- 15 προς τη Δ/νση Επιθεώ- ρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών και με Θέμα: Νο- μιμοποίηση Μεριδίων σε Μετοχές της Συνεταιριστι- κής Τράπεζας Λαμίας του Μανδηλά Νικολάου, ανα- φέρει ότι: Κύριοι, σε απάντηση σχετικού σας ερωτήματος, που μας υποβλήθηκε υπη- ρεσιακά με το υπ’ αριθ. 3875 έγγραφό σας, σας γνωστοποιούμε ότι οι με- τατροπές των μεριδίων σε άυλους τίτλους, συνολικού τιμήματος σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000 €) του ΜΑΝ- ΔΗΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από το 1937 έως και το 1958, νο- μιμοποιήθηκαν κατόπιν ει- σηγήσεως και εντολών κατά σειρά των 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- ΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 3) ΝΤΟΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και 4) ΔΑ- ΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑ- ΟΥ, πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Νομικού τμήμα- τος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. Το όνομα του πατέρα Μανδηλά είναι ακόμη ΕΝΕΡΓΟ και ο λογαρια- σμός του στην Συνεταιρι- στική Τράπεζα Λαμίας κι- νείται ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Μήπως όμως είναι ΕΝΕΡΓΑ και τα ονόματα χιλιάδων άλλων πατεράδων Μας και οι αμαρτωλές Διοικήσεις της Σ.Τ.Λ. έχουν ιδιοποιηθεί τα χρήματα Μας ; Αξιότιμη Κυρία Εισαγ- γελέα Ως πολίτες προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες ενέρ- γειες για τα αιτήματά μας και προσβλέπουμε στη Δι- καιοσύνη και στους άξιους Λειτουργούς της ως θεμα- τοφύλακες των δικαιωμά- των μας και του Κράτους Δικαίου. Ο Αναφέρων – Καταγγέλλων Κων/νος Γ. Δημητρακόπουλος H ΤΟΛΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20178 CMYK ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Πως η «Συμμορία των Κολλητών» της Σ.Τ.Λ. πήρε 45 ακίνητα και ετοιμάζεται να πάρει και άλλα 500 Blog ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ www.lamiaspero1.blogspot.com • www.dimitrakopulos.gr Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς τη νέα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Toυ Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου H νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυρία Ξ. Δημητρίου Η πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας  που κατέστρεψε τη μισή Φθιώτιδα 8-9 selida_proinos logos 8/17/17 5:20 PM Page 1
 9. 9. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ: 1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βα- σιλέως Γεωργίου Β’ 2 Τ.Κ 100 28 Αθήνα. 2. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674 Αθήνα. 3. ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΡΟ- ΕΔΡΟ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ ΕΙ- ΣΑΓΓΕΛΕΑ: ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 11522 Αθήνα. 4. ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙ- ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 Γραφείο 210 Τ.Κ.: 10171 Αθήνα. 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΝΙΚΟ ΠΑ- ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΠΛΗ- ΡΩΤΗ: ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟ- ΠΟΥΛΟ Λεωφ. Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11 527, Αθήνα. 6. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗ- ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάν- δρας, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙ- ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα. 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑ- ΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Τ.Κ. 100 28 Αθήνα. 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ: ΠΑΥΛΟ ΠΟ- ΛΑΚΗ Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα. 10. ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ- ΔΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑ- ΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Δημ. Γούναρη 2, 185 31 Πειραιάς. 11. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙ- ΡΩΣΙΣ – «ΕΛ.ΛΑ.Σ» Ευριπίδου 57, Τ.Κ. 105 54 Αθήνα. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1) Στους 250 δικηγόρους της Λαμίας. 2) Στα θύματα της πρώην Σ.Τ.Λ. 3) Στα Μ.Μ.Ε. της χώρας. Λαμία 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΘΕΜΑ: Περί διαπλοκής - διαφθοράς & Κοινωνικής Δι- καιοσύνης: - Επίορκα όργανα φορέ- ων της Λαμίας. -Tο Μεγάλο φαγοπότι και η «Συμμορία των Κολλητών» της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. - Η επί 20 συνεχή έτη (1993 - 2013) εξαπάτηση των 16.000 Συνεταίρων μέσω των κατ’ επίφαση Γενικών Συνε- λεύσεων της Σ.Τ.Λ. - Η Σ.Τ.Λ. έγραψε Κυβερ- νήσεις και τον νόμο 2076/92 στα υποδήματά της….. Ο Νό- μος ορίζει: «Απαγορεύεται σε Πιστωτικό Ίδρυμα να χορηγεί νέα δάνεια για την πληρωμή οφειλομένων τόκων, με απο- τέλεσμα την αναστολή εφαρ- μογής της διάταξης της παρ. 1, καθώς και ρύθμισης οφει- λών ισοδυνάμου αποτελέ- σματος, εκτός εάν πρόκειται για Σύμβαση γενικότερης ρύθ- μισης οφειλών του Δανειολή- πτη, που θα στηρίζεται σε εμ- περιστατωμένη μελέτη από το Πιστωτικό Ίδρυμα της δυ- νατότητας εξυπηρέτησης των ρυθμιζομένων οφειλών με βάση συγκεκριμένο χρονο- διάγραμμα. Απαγορεύεται επί- σης η Κεφαλαιοποίηση τό- κων, που προβλέπεται σε αρ- χική Δανειακή μεσομακρο- πρόθεσμης χρηματοδότη- σης….» … α) Έως το έτος 1992 οι κ.κ. Συνεταίροι δεν υπέγραφαν Συμβάσεις, αλλά Συναλλαγ- ματικές, οι οποίες ήταν πα- ράνομες και άκυρες κατά τον νόμο. - Τι απομένει να κάνουν οι πολίτες όταν η Δικαιοσύνη κωφεύει; Τι άλλο απομένει να κά- νουν οι πολίτες όταν η Δι- καιοσύνη της Λαμίας το έτος 2000 συγκάλυψε το Μεγάλο Οικονομικό Σκάνδαλο της Σ.Τ.Λ. υπό την Διοίκηση του Αθαν. Τριανταφυλλόπουλου που έφαγε τα λεφτά από την Τράπεζά μας; Και οι μετέπει- τα Διοικήσεις των Νικ. Δα- σκαλόπουλου και Ιωαν. Καρ- δάκου γιατί συγκάλυψαν αυτό το Μέγα Οικονομικό Σκάνδα- λο, για την εποχή του ; -Γιατί οι εισαγγελείς, ως όφειλαν φρονώ, δεν οδήγη- σαν τους παρανομούντες ενώ- πιον της Δικαιοσύνης και πε- ριμένουν τους πολίτες να κα- ταγγείλουν τα εις βάρος τους συντελεσθέντα, κακουργημα- τικής φύσεως, αδικήματα; Αρεοπαγίτης στη Λαμία, που ήλθε να ελέγξει το Πρω- τοδικείο το 2003 και του πα- ρέδωσα Φάκελο με τις Κα- κουργηματικές πράξεις της πρώην Διοίκησης της Σ.Τ.Λ. μου είπε: «Εγώ, θέλεις να βγά- λω το φίδι από την τρύπα κ. Δημητρακόπουλε; εγώ θέλω να πάρω σύνταξη σε λίγο». Απάντηση δική μου: ποιός θέλετε να το βγάλει κ. Αρεο- παγίτη; εγώ ο απλός πολίτης; - Τι απομένει να πράξουν οι πολίτες όταν η Εισαγγελία της Λαμίας ορίζει Ορκωτούς Λογιστές και επί πέντε (5) χρόνια τώρα, με διάφορες προφάσεις, δεν έχουν εκδώ- σει ακόμη Πόρισμα; Δεν όφει- λε να τους ελέγξει για την κω- λυσιεργία τους αυτή; Φίλε - Φίλη, αναγνώστη - αναγνώστρια της Ανοιχτής μου αυτής επιστολής, μάθε για τη «Συμμορία των Κολλητών» της πρώην Συνε- ταιριστικής Τράπεζας Λαμίας που λεηλατούσε σκόπιμα τις περιουσίες των μικρών Δα- νειοληπτών - Εγγυητών - Συ- νεταίρων κάτω από τα μάτια των εισαγγελέων και των δι- καστών της πόλης μου της Λα- μίας. Αγαπητά θύματα της πρώην Σ.Τ.Λ. Ιδού η Ανακοίνωση του υπό εν εκκαθαρίσει Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Μας, που παράνομα έγινε Τράπεζα. « Ξεκίνησε η Εκποίηση Ακι- νήτων Ιδιοκτησίας της Τρά- πεζας. Η Συνεταιριστική Τρά- πεζα Λαμίας έχει στη κατοχή της ακίνητα τα οποία κατηγο- ριοποιούνται ως ακολούθως: 1. Αγροτεμάχια 2. Οικόπεδα 3. Βιομηχανικά & Βιοτε- χνικά κτήρια 4. Μονοκατοικίες & Δια- μερίσματα 5. Επαγγελματικές Στέγες 6. Γεωργικά , Κτηνοτροφι- κά κτήρια και αποθήκες Μπορείτε να επιλέξετε τη κατηγορία που σας ενδιαφέ- ρει και να ενημερωθείτε για τα ακίνητα που είναι προς διά- θεση » Αγαπητά θύματα της πρώην Σ.Τ.Λ. Σύντομα θα αρχίσουν και άλλες κατασχέσεις σε μέλη πλέον της πρώην Συνεταιρι- στικής Τράπεζας Λαμίας για οφειλές των οποίων δεν είναι υπόλογοι. Το Ίδρυμά μας πριν το κλείσουν, αριθμούσε περίπου 13.000 Συνέταιρους από 16.000 που είχε παλαιότερα. Οι 13.000 αυτοί Συνεταίροι βρέθηκαν ξαφνικά στη δυσά- ρεστη θέση της υποχρέωσης να πληρώσουν την όποια κα- κοδιαχείριση όλων των Διοι- κήσεων από το έτος 1990 έως το 2013 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, αλλά και την παράνομη αρπαγή των Κεφαλαίων της από το Κρά- τος. Χιλιάδες είναι οι εγγυητές που καλούνται να εξοφλή- σουν τα δάνεια που πήραν Συ- νεταίροι, συγγενείς και φίλοι τους. Σήμερα η Εθνική Τράπεζα προβαίνει στην εκποίηση των περιουσιών των Μελών της πρώην Συνεταιριστικής Τρά- πεζας Λαμίας προκειμένου να καλυφθούν τα βάσει του Οι- κονομικού ελέγχου που πραγ- ματοποίησε ο κ. Πετράκογλου κατά την εκκαθάριση! Παράλληλα, ενώ είχαν κα- ταγγελθεί οι παράνομες ενέρ- γειες σε βάρος των κ.κ. Συνε- ταίρων κατά τη μακροχρόνια λειτουργία της Τράπεζας, δεν υπήρξε λογιστικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν τα χρωστούμενα ποσά αντιστοι- χούσαν όντως στα ποσά που απορρέουν από την νομιμό- τητα των δανείων τους: (εδώ να υπενθυμίσω ότι όλοι εμείς οι 16.000 ήμασταν οι Συνε- ταίροι, που συμβάλαμε με τα δικά μας χρήματα Μερίδες - Μετοχικά Κεφάλαια στην πο- ρεία της Συνεταιριστικής Τρά- πεζας Λαμίας και έπρεπε να προστατευθούμε από το Ίδρυ- μά μας, κάτι όμως που το ίδιο σκόπιμα δεν έπραξε.) 1) Δεν μας αφαίρεσαν τα παράνομα πανωτόκια ανά εξά- μηνο επί πολλά έτη 2) δεν μας συμψήφισαν τις Μερίδες -Μετοχές μας- Μετοχικά Κεφάλαια λέγοντάς μας ότι, για να μας επιστρέ- ψουν τα χρήματά μας έπρεπε να εξοφλήσουμε πρώτα. 3) Μας έχουν κατακλέψει εκατομμύρια, χορηγώντας μας παράνομες αποδείξεις. Όλα αυτά, επί δέκα πέντε (15) χρόνια τώρα, τα καταγ- γείλω εγγράφως και κατ’ ιδίαν στους κ.κ. Εισαγγελείς της Λαμίας, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένας εισαγγελέας τόσο στη Λαμία όσο και στον Άρειο Πάγο …να προβεί στα υπό του νόμου προβλεπόμενα. Γιατί τόση διαπλοκή και διαφθορά σε βάρος αθώων πολιτών; Ποιός ή ποιοί κρύ- βονται πίσω από την Εισαγ- γελία Λαμίας παρεμποδίζον- τας την δικαιοσύνη στο έργο; Το γεγονός αυτό το είχα κα- ταγγέλλει στην εισαγγελία Λα- μίας, αλλά σε ουδεμία ενέρ- γεια προέβη. Αγαπητά θύματα της πρώην Σ.Τ.Λ. Με την επικείμενη απε- λευθέρωση των Πλειστηρια- σμών της πρώτης κατοικίας χι- λιάδες μέλη της πρώην Συνε- ταιριστικής Τράπεζας Λαμίας κινδυνεύουν άδικα να χάσουν τα σπίτια τους για οφειλές τις οποίες υπόλογο είναι το Ίδρυμα μας και οι εκάστοτε δι- οικήσεις του!!!! Το Ίδρυμά μας φρονώ ότι υπήρξε η Παγκοσμίως μεγα- λύτερη Τοκογλυφική Τράπεζα, διότι επί σειρά ετών Κεφαλαι- οποιούσε παράνομα τους Τό- κους ανά εξάμηνο.... Ήταν η Τράπεζα που κα- τέστρεψε Οικονομικά-Ηθικά- Κοινωνικά και όχι μόνο, την μισή Φθιώτιδα και έτσι επέ- φερε την κατάρρευση της Οι- κονομίας της Φθιώτιδας. Ήταν η Τράπεζα που επί μια εικοσαετία (20ετία) έκανε πλούσιους δεκάδες δικηγό- ρους και κλητήρες της Λαμίας χρεοκοπώντας παράλληλα χι- λιάδες Συνεταίρους. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου προς τους ει- σαγγελείς του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Λαμίας για τα Πορίσματα του ΣΔΟΕ Λα- μίας και της ΤτΕ του έτους 2000, ΟΥΔΕΙΣ εκινήθη ως όφειλε. Οι φορείς του Αρείου Πά- γου γνώριζαν πάντα τα τε- κταινόμενα αλλά και αυτοί σιωπούσαν για τους δικούς τους λόγους, ως να υπήρχε κάποιο μακρύ χέρι που κινού- σε τα νήματα εις βάρος των χι- λιάδων Συνεταίρων δικαιώ- νοντας την κατά την 15η Ιου- λίου 2016 ρήση του Πρωθυ- πουργού κυρίου Αλέξη Τσί- πρα: «Κάποιοι τα έχουν κάνει πλακάκια με επίορκους δικα- στικούς και περνάνε ζάχαρη». Η Δικαιοσύνη περίμενε εμένα να καταθέσω την από 5η Φεβρουαρίου 2014 Μηνυ- τήρια Αναφορά προς την Ει- σαγγελέα Διαφθοράς κυρία Ράϊκου για να ενεργοποιηθεί; Ιδού λοιπόν ο Αγώνας μου, Στα κατωτέρω Blog μου: www.lamiaspero1.blogspot.co m, και www.dimitrakopu- los.gr υπάρχουν αναρτημένα εβδομήντα (70) σχετικά δε- δομένων που πιστοποιούν τα γραφόμενά μου. Υπάρχουν όμως και δεκάδες άλλα επί- σημα έγγραφα, που έχω κα- ταθέσει στην Εισαγγελία Λα- μίας. Επί δεκαέξι (16) λοιπόν συναπτά έτη αγωνίζομαι να βρω το δίκιο μου σε μια αντι- δικία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, αλλά μά- ταια. Η εισαγγελία Λαμίας δεν στηρίζει τον δίκαιο αγώνα μου αφού τις Μηνυτήριες αναφο- ρές και τις Μηνύσεις μου τις απορρίπτει στο Αρχείο ενώ οι δικηγόροι που ορίζω, αν και τους πληρώνω κανονικά, χω- ρίς βέβαια αυτοί να μου χο- ρηγούν τις σχετικές αποδεί- (Συνέχεια στη σελίδα 10) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 H ΤΟΛΜΗ 9 CMYK Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου Κατοίκου Λαμίας, οδός Καποδιστρίου αριθμός 12 8-9 selida_proinos logos 8/17/17 5:20 PM Page 2

×