Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bí Mật Tương Tác Facebook

183 views

Published on

Cách tạo sự tương tác mang lại hiệu quả cao từ facebook.
Ðược chia sẻ bởi: http://biquyethoctap.com/
Cộng Ðồng Chia Sẻ Bí Quyết Học Tập

Published in: Internet
 • BIG semen gains, stronger, harder erections, and one happy G.F! ■■■ https://tinyurl.com/semenax101
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bí Mật Tương Tác Facebook

 1. 1. Toàn ộ ọi Bí ật ủa Facebook ranking factors 40 thuật toán tă g hạ g và 16 thuật toán phạt làm giả hạ g www.vinalink.edu.vn VINALINK.ACADEMY Phiên ả 1 – Tháng 12/2015 – Bất kể ai uố giỏi Facebook Marketing đều phải Biết các thuật toán quan trọ g này Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 2. 2. Tác giả Tuấ Hà – CEO Vinalink Media và Vinalink Academy nghiên ứu và dựa trên các guồ : 1. Các thuật toán do Facebook công ố từ 2 ă qua. 2. Công ố nghiên ứu ủa các tác giả trên MarketingProf và SocialBaker. 3. Trải ghiệ khi xem insights ủa gầ 100 fanpage, hơ 20 tài khoả ads ủa DN trong 2 ă qua ũ g hư trự tiếp ầ ads hạy trong 3 ă nay. 4. Trao đổi với 2 chuyên gia FB ủa Conference.com.sg và 4 chuyên gia tại Việt nam. 5. Đứ g giả g dạy FB cho 50 khóa họ FB ủa Vinalink và inhouse cho Viettel, Vingroup, Pgbank…. Website : www.haanhtuan.com Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 3. 3. Các ếu tố Tă g giả thứ hạ g ủa Facebook là gì? Reach : là số lượ g gười tiếp ậ đượ thông qua 1 Post trên Facebook Mụ đí h ủa chúng ta : Tă g đượ lượ g Reach tự nhiên càng hiều càng tốt. Và slide này hướ g dẫ các thuật toán tă g giả Reach Rank. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 4. 4. Nhữ g ai ầ tă g Reach? • Profile ủa chúng ta • Fanpage ủa nhãn hàng • Group mà chúng ta làm admin Nói chung là : PGF Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 5. 5. Phầ 1 : 40 ếu tố tă g Reach • Tă g Reach tới gười dùng , Nuôi dưỡ g tỷ lệ reach tốt cho hữ g post trên Fanpage/ Group/ Profile Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 6. 6. 1. LIKE Post có hiều Like sẽ tă g Reach cho Post và PGF Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 7. 7. 2. SHARE Post có hiều shares sẽ gia tă g Reach cho Post và PGF Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 8. 8. 3. COMMENTS Post có hiều comments sẽ tă g Reach cho Post và PGF Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 9. 9. 4. Nhiều Tag trên Comments • Nhiều Tag ủa user trên comments ủa post sẽ tă g Reach cho post và PGF Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 10. 10. 5. Trao đổi giữa admin và Fan trên comments • Admin trao đổi nhanh và kịp thời tất ả các comments ủa user sẽ làm tă g reach, ngay ả các User trao đổi với nhau ũ g tươ g tự. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 11. 11. • Post có hiều click vào ả h, xem thêm, li k…àđều đượ tă g reach thêm. • User click vào comments để xem diễ iế 6. Nhiều Click vào post : Ả h, xem thêm ,àLi k,àte t… Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 12. 12. • Reach sẽ bung ạ h ếu user tươ g tác ngay vào post khi ta vừa post xong. 7. Thời gian tươ g tác ngay vào content Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 13. 13. 8. Nhiều Fan hâm ộ • PGF mà có hiều user có hỉ số Affinity (hâm ộ) cao sẽ dễ đượ ưu tiên tă g Reach tới nhóm này Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 14. 14. • Nhữ g Post có hủ đề ội dung Trending xã hội sẽ đượ ưu tiên tă g Reach hơ các Post content thườ g 9. Trending Topics Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 15. 15. 10. Newfeed Filter • User lọ đó hậ thông tin và ưu tiên hậ đượ thông tin trên Newfeed – hữ g PGF có hiều ưu tiên ủa user sẽ đượ tă g Reach. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 16. 16. 11. Loại hình content đượ post • Loại content mà User thích tươ g tác sẽ ưu tiên reach, hãy nuôi PGF theo hướ g này để tă g reach. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 17. 17. 12. Thời gian lưu lại/ mân mê đọ Topic • User lưu lại post càng lâu, quay lại post liên tụ để xem diễ iế thì sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 18. 18. 13. Facebook Video Posts • Nă nay FB ưu tiên các Content có video play trên ’sàsẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 19. 19. 14. Link Posts ới, hưa từ g share. • Các liên kết post ới có CTR cao và Bounce rate thấp sẽ đượ ưu tiên reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 20. 20. 15. Tag các Page liên quan khi post • Tag hữ g Page liên quan vào post, “ẽ có thể reach tới hữ g User chung Page tốt hơ là không tag. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 21. 21. 16. Video độ và ới • Video hưa từ g có trên Facebook Open Graph sẽ đượ ưu tiên reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 22. 22. 17. Ả h ới hụp/ thiết kế • Ả h hưa từ g uất hiệ trên Graph Open Facebook ũ g sẽ ưu tiên Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 23. 23. 18.Page chung Cate Page có chung Cate với các Page lớ khác sẽ có ơ hội đượ gợi ý các post ủa mình tươ g đươ g ội dung khi Page lớ post bài Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 24. 24. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 25. 25. 19. Hãy viết Notes hiều hơ hàng ngày Người nào hay post Notes hiều và có tươ g tác sẽ đượ ưu tiên Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 26. 26. 20. Thông tin điề đầ đủ Điề đủ thông tin Page/Profile. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 27. 27. 21. Tỷ lệ tă g dầ đều tươ g tác Tỷ lệ tă g dầ đều tươ g tác sẽ đượ ưu tiên tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 28. 28. 22. Desktop/Tablet/Smartphone image ready Nội dung ả h đượ thiết kế phù hợp ọi kích ỡ thiết ị sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 29. 29. 23. Xác minh dấu xanh Các Page / trang cá nhân đượ dấu xanh xác hậ sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 30. 30. 24. Chủ đề liên quan Khi Fan post các content mà khi ta post lên content tươ g tự sẽ ưu tiên cùng uất hiệ Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 31. 31. 25. Nội dung công phu Nội dung dài và công phu ếu đượ tươ g tác tốt thì sẽ đượ tă g thêm reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 32. 32. 26. Trang có Review cao sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 33. 33. 27. Trang có tỷ lệ phả hồi review Tỷ lệ phả hồi review cao sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 34. 34. 28. Tỷ lệ inbox hiều Trang có lượ g Inbox cao sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 35. 35. 29. Mứ độ phả hồi tin hắ Trang có tỷ lệ phả hồi Inbox ủa admin sẽ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 36. 36. 30. Thói quen họ giờ Thói quen họ giờ huẩ và post đú g giờ fan hờ Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 37. 37. 31. Hiệ tượ g đ o ộ Post đã hết reach có thể tă g ếu có tươ g tác t ở lại Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 38. 38. 32. Fan relation Các fan trong Page có relation với nhau sẽ dễ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 39. 39. 33. Page home visit Page có hiều visit xem Home ũ g dễ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 40. 40. 34. “ố lượt gười khác hắ đế Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 41. 41. 35. Favorite & Newfeed noti setting Page đ set Favorite hay set hậ Notification dễ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 42. 42. 36. Cờ hậ tin từ post Page có Post có hiều Set ờ hậ thông báo dễ tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 43. 43. 37. Checkin Page có hiều checkin ũ g tă g reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 44. 44. 38. Các post có dùng Hastag# • Các post có dùng Hastag# sẽ đượ tă g reach ếu hastag# đó đa g là trending Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 45. 45. 39. Ref visits • Trang có lượ g visit từ các Ref/ Search Engine/ Page ngoài…à hiều ũ g sẽ đượ ưu tiên Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 46. 46. 40. ExternalBag • Page /Profile có hiều Bag nhúng từ bên ngoài và có lượ g follow /Like hiều từ đó ũ g là lợi thế Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 47. 47. Các ếu tố giả reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 48. 48. 1. Nội dung có ạ bè tươ g tác Nội dung ạ bè tươ g tác nay giả reach hơ , để dành đất cho uả g cáo Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 49. 49. Bị user ẩ . Report, ật ờ hiều sẽ giả reach 2. Report post Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 50. 50. Dùng các dấu hiệu Baiting đột iế so với bình thườ g sẽ ị dò xét và phát hiệ lỗi baiting câu kéo 3. Engagement Baiting Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 51. 51. 4. Poor content daily Các post hiều, liên tụ nhàm chán sẽ làm ít tươ g tác từ g post, lâu dài làm hết reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 52. 52. 5. Post frequency Post hiều, liên tụ , thời gian gắ giữa hai lầ post khi reach hưa bung hết sẽ làm giả reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 53. 53. 6. Content câu views Nội dung giật gân tạo câu click Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 54. 54. 7. Nội dung copy, ă sẵ 7. Copy concept, content từ page lớ Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 55. 55. 8. Nội dung hứa link spam Nội dung hứa spam link ị FB đ h dấu Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 56. 56. 9. Link tới các website cam, lừa đảo Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 57. 57. 10. Text only posts Các cá nhân ội dung text only reach vẫ OK hư g các page sẽ giả reach hơ ưa. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 58. 58. 11. Sales post/ promotion contents Nội dung thiên hướ g uả g cáo nhàm chán, tạo Promotion ko đú g dịp hay nhàm, các ội dung kêu gọi hành độ g mua hàng phi thự tế Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 59. 59. Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 60. 60. 12. Repost ads Nội dung lấ lại giố g hư các Post ads đã hạ Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 61. 61. 13. Chứa từ Like, Comment, Share Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 62. 62. 14. Các ội dung lấ từ Page xác minh Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 63. 63. 15. Các hình thứ post lừa đảo câu view Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 64. 64. 16. Gỡ thông báo từ PGF Page có post ị gỡ hậ Notification thì sẽ ị giả reach Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 65. 65. Tài liệu dành cho họ viên Facebook Marketing tại Vinalink Hanoi/HCM LỊCH KHAI GiẢNG Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 66. 66. Nhữ g giả g viên Facebook Marketing tại Vinalink Tuấ Hà – Chuyên gia Content Marketing – Giả g viên Cao họ CFVG 16 ă kinh ghiệ về Digital Marketing. Người sáng lập ra khóa họ Facebook đầu tiên tại Việt Nam – Xem Blog www.haanhtuan.com Will Lì – Phạ Phướ Nguyên : Social Manager tại VNG, giả g viên Uy tín hất tại HCM hiệ nay về Social Media Marketing. Giả g viên FB đầu tiên tại HCM Thạ sĩ Phan Anh – Giả g viên Facebook marketing ổi tiế g tại HN Giả g viên đại họ TM khoa TMĐT. Lý Huỳ h Lê – Lý Bầu : Nổi tiế g với ộ g đồ g FB Việt nam – giả g viên Facebook đầu tiên tại Hà ội XEM KHÓA HỌC FACEBOOK ADS tại www.vinalink.edu.vn Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich
 67. 67. Khóa họ Facebook Marketing tại Vinalink Nhữ g đặ điể duy hất : 1. Đượ ập hật Thuật toán ới hất ủa Facebook , thườ g iết sớ hơ thị trườ g khoả g 6 tháng. 2. Đượ ầ tay hỉ việ thự hành thự tế từ lập fanpage, hạy ads, làm o te t… 3. Đượ họ cách viết content huẩ Quố tế theo mô hình hiế lượ Marketing hứ không phải hụp giật bán hàng đơ thuầ . 4. Đượ họ tư duy hiế lượ làm Thươ g hiệu trên Facebook, nuôi dưỡ g, să ắ theo gũ cung để hiế lĩ h tâm trí khách hàng lâu dài. 5. Đượ các giả g viên hàng đầu Việt nam hiệ nay hỗ trợ. 6. Họ xong đượ support vĩ h viễ ất kỳ ội dung gì ầ giúp. 7. Đượ đào tạo tại Hanoi và HCM tại 4 ơ sở. 8. Tham khảo lị h họ : http://www.vinalink.edu.vn Marketing Du Kích - Bí Quyết Bán Hàng Facebook Tự Động Hiệu Quả Với Chi Phí 0 Đồng http://biquyethoctap.com/facebook-du-kich

×