Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2. QU N TR TĂNG TR NGẢ Ị ƯỞ
2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăng tr ngưở ộ ủ ưở
2.2 Các c p đ tăng tr ngấ ộ ưở
2.3 Ki m soá...
2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ
tr ngưở
• Khái ni mệ
Tăng tr ng c a DN đ c hi u là sưở ủ ượ ể ự gia tăng hàng
nă...
2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ
tr ngưở
• T i sao ph i tăng tr ngạ ả ưở
- Nhà đ u t quan tâm t i công ty có s tă...
2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ
tr ngưở
• Tác đ ng c a tăng tr ngộ ủ ưở
- Tăng tr ng có th đ t các ngu n l c c a...
2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ
tr ngưở
• Nguyên t c liên quan quy t đ nh tăng tr ngắ ế ị ưở
- Ph i có c s lành ...
2.2 Các c p đ tăng tr ngấ ộ ưở
2.2 Các c p đ tăng tr ngấ ộ ưở
• Tăng tr ng quá nhanhưở
M tộ DN có th đ c xem là tăng tr ng nhanh n uể ượ ưở ế
nh có m c t...
Tăng tr ng quá nhanhưở
• Ưu đi mể
- Có u th c a ng i tiên phongư ế ủ ườ
- Nhanh chóng chi m lĩnh th tr ngế ị ườ
- T o ra r...
Tăng tr ng ch mưở ậ
• DN có th ki m soát t t, không ph i ch u áp l c tàiể ể ố ả ị ự
chính
• Đánh giá đúng năng l c và duy ...
Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ
• Khái ni mệ
Là t c đ tăng tr ng t i đa trong s phù h p v i t cố ộ ưở ố ự ợ ớ ố
đ tăng doanh s m...
2.3 Ki m soát tăng tr ngể ưở
• Các giai đo n tăng tr ngạ ưở
Các giai đo n tăng tr ngạ ưở
GĐ 1
Tri n khaiể
GĐ 2
Tăng tr ngưở
GĐ 3
Bão hòa
GĐ 4
Suy thoái
Đ cặ
đi mể
Chi phí nghiên
c u ...
Giai đo n gi i thi u/ kh i sạ ớ ệ ở ự
• Nhu c u v n cao, r i ro caoầ ố ủ
• S d ng các ngu n v n giá rử ụ ồ ố ẻ
• V n s d n...
• Giai đo n bão hòaạ
Chi n l c ch y u trong giai đo n này là duy trì thế ượ ủ ế ạ ị
ph n và c i ti n hi u qu ho t đ ng, tr...
Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ
T s tăng tr ng b n v ng là m t t s tàiỷ ố ưở ề ữ ộ ỷ ố
chính đ đánh giá kh năng tăng tr ng c a v...
Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ
• Tăng huy đ ng ngu n v n ph i đ m b o cân đ i,ộ ồ ố ả ả ả ố
đ m b o đ c tính t ch tài chính, h ...
T s tăng tr ngỷ ố ưở
T s LN gi l i=ỷ ố ữ ạ
EAT
• T s này cho bi t c trong 1 đ ng l i nhu n sau thuỷ ố ế ứ ồ ợ ậ ế
thì doan...
T s tăng tr ng b n v ngỷ ố ưở ề ữ
L i nhu n gi l iợ ậ ữ ạ
T s tăng tr ng b n v ng =ỷ ố ưở ề ữ
VCSH
T s này đánh giá kh năn...
Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ
• Gi đ nh công ty không th tăng v n ch s h uả ị ể ố ủ ở ữ
b ng v n góp (huy đ ng m i), đ tài tr ...
Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ
Vsh
V
ROA
Vsh
V
x
V
DT
x
DT
EAT
ROE *==
ROEy
Vsh
EAT
yg ** ==






=
Vsh
V
x
V
DT
x
DT
EA...
Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ
• Qua công th c tăng tr ng b n v ng c a doanh nghi pứ ưở ề ữ ủ ệ
ta th y s tăng tr ng c a doanh ...
www.themegallery.com
3.1. Gi i thi u công ty may Minh Ph ng:ớ ệ ụ Kho ng 18 năm tr c đã x yả ướ ả
ra m t v án gây ch n đ ng d lu n v i hàng lo ...
Tính v m c đ tăng tr ng, khó cóề ứ ộ ưở
doanh nghi p nào có th so sánh đ cệ ể ượ
v i Minh Ph ng. Đ n đ u năm 1997,ớ ụ ế ầ
...
3.2. Nguyên nhân sụp đổ
3.4. Bài học kinh nghiệm
Công ty c n có đ i ngũ chuyên gia t v n tàiầ ộ ư ấ
chính chuyên nghi p.ệ
Tăng tr ng nh ng ph i t ...
quản trị tăng trưởng - n4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

quản trị tăng trưởng - n4

241 views

Published on

Quản trị tăng trưởng công ty

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

quản trị tăng trưởng - n4

 1. 1. 2. QU N TR TĂNG TR NGẢ Ị ƯỞ 2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăng tr ngưở ộ ủ ưở 2.2 Các c p đ tăng tr ngấ ộ ưở 2.3 Ki m soát tăng tr ngể ưở
 2. 2. 2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ tr ngưở • Khái ni mệ Tăng tr ng c a DN đ c hi u là sưở ủ ượ ể ự gia tăng hàng năm về doanh thu và thu nh pậ c a DNủ Tăng tr ng là s gia tăng doanh s , l i nhu n, mưở ự ố ợ ậ ở r ng th ph n, gi chân nhân tài và th c hi n t tộ ị ầ ữ ự ệ ố trách nhi m xã h iệ ộ
 3. 3. 2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ tr ngưở • T i sao ph i tăng tr ngạ ả ưở - Nhà đ u t quan tâm t i công ty có s tăng tr ngầ ư ớ ự ưở l i nhu n, nhân viên mong mu n có c h i thăngợ ậ ố ơ ộ ti n, nhà phân ph i mu n ph c v nh ng công ty l nế ố ố ụ ụ ữ ớ m nhạ - DN không tăng tr ng không có đ c l i nhu n lâuưở ượ ợ ậ dài, tr nên t t h u và có nguy c d n đ n phá s nở ụ ậ ơ ẫ ế ả
 4. 4. 2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ tr ngưở • Tác đ ng c a tăng tr ngộ ủ ưở - Tăng tr ng có th đ t các ngu n l c c a côngưở ể ạ ồ ự ủ ty trong tr ng thái căng th ng, m t ki m soátạ ẳ ấ ể - Tăng tr ng nóng có th d n đ n phá s nưở ể ẫ ế ả Cty may Minh Ph ng, CtyEnron (M ), Cty Minhụ ỹ Long (Bình D ng).ươ
 5. 5. 2.1 Tăng tr ng và tác đ ng c a tăngưở ộ ủ tr ngưở • Nguyên t c liên quan quy t đ nh tăng tr ngắ ế ị ưở - Ph i có c s lành m nh: Khách hàng, các ngu n l cả ơ ở ạ ồ ự - Có chi n l c tăng tr ng và phát tri nế ượ ưở ể - Luôn n m rõ các s li uắ ố ệ - Đ m b o các ngu n v n ho t đ ngả ả ồ ố ạ ộ - Xem xét các c h i h p tácơ ộ ợ - Đ m b o tính t ch trong ho t đ ngả ả ự ủ ạ ộ - Có chính sách nhân s đúng đ nự ắ - Theo dõi vi c tri n khai k ho ch tăng tr ngệ ể ế ạ ưở - Kiên trì theo đu i m c tiêu tăng tr ngổ ụ ưở - Ng i lãnh đ o nh y bénườ ạ ạ
 6. 6. 2.2 Các c p đ tăng tr ngấ ộ ưở
 7. 7. 2.2 Các c p đ tăng tr ngấ ộ ưở • Tăng tr ng quá nhanhưở M tộ DN có th đ c xem là tăng tr ng nhanh n uể ượ ưở ế nh có m c tăng tr ng doanh thu ph i đ t t iư ứ ưở ả ạ ố thi u 30%/năm trong m i chu kỳ 4 năm ho t đ ngể ỗ ạ ộ
 8. 8. Tăng tr ng quá nhanhưở • Ưu đi mể - Có u th c a ng i tiên phongư ế ủ ườ - Nhanh chóng chi m lĩnh th tr ngế ị ườ - T o ra rào c n v i đ i th c nh tranhạ ả ớ ố ủ ạ • Nh c đi mượ ể - Đòi h i ngu n l c đ đáp ngỏ ồ ự ủ ứ - Đ t cháy nhanh chóng các ngu n l cố ồ ự - DN t p trung vào tăng tr ng, ít có s quan tâm t iậ ưở ự ớ th tr ng, đ i th và v n đ t i u hóa ngu n l cị ườ ố ủ ấ ề ố ư ồ ự
 9. 9. Tăng tr ng ch mưở ậ • DN có th ki m soát t t, không ph i ch u áp l c tàiể ể ố ả ị ự chính • Đánh giá đúng năng l c và duy trì t c đ tăng tr ngự ố ộ ưở ch m, DN có th giành đ c th ph n trong t ng laiậ ể ượ ị ầ ươ
 10. 10. Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ • Khái ni mệ Là t c đ tăng tr ng t i đa trong s phù h p v i t cố ộ ưở ố ự ợ ớ ố đ tăng doanh s mà không làm c n ki t ngu n l cộ ố ạ ệ ồ ự tài chính c a công tyủ
 11. 11. 2.3 Ki m soát tăng tr ngể ưở • Các giai đo n tăng tr ngạ ưở
 12. 12. Các giai đo n tăng tr ngạ ưở GĐ 1 Tri n khaiể GĐ 2 Tăng tr ngưở GĐ 3 Bão hòa GĐ 4 Suy thoái Đ cặ đi mể Chi phí nghiên c u TT, đ a SPứ ư ra TT, đ u tầ ư Ho t đ ngạ ộ chiêu thị => tăng doanh s , th ph nố ị ầ Gi v ng thữ ữ ị ph nầ Tìm TT m iớ Nhu c uầ tài trợ bên ngoài Cao, v n đ uố ầ t m o hi mư ạ ể Cao, phát hành ch ngứ khoán Th p, khấ ả năng tăng tr ng th pưở ấ Th pấ Tài trợ n i bộ ộ Không ho cặ r t th pấ ấ Không ho cặ th pấ Cao, các cổ đông Cao Kh năngả tr cả ổ t cứ Không Không Gia tăng cao
 13. 13. Giai đo n gi i thi u/ kh i sạ ớ ệ ở ự • Nhu c u v n cao, r i ro caoầ ố ủ • S d ng các ngu n v n giá rử ụ ồ ố ẻ • V n s d ng ch y u là v n t cóố ử ụ ủ ế ố ự Các giai đo n tăng tr ngạ ưở Giai đo n tăng tr ngạ ưở • Nhu c u v v n l n h nầ ề ố ớ ơ đ theo k p s tăng tr ngể ị ự ưở c a th tr ngủ ị ườ • Ch y u huy đ ng v n b ng phát hành ch ng khoánủ ế ộ ố ằ ứ
 14. 14. • Giai đo n bão hòaạ Chi n l c ch y u trong giai đo n này là duy trì thế ượ ủ ế ạ ị ph n và c i ti n hi u qu ho t đ ng, trong giai đo nầ ả ế ệ ả ạ ộ ạ này các c đ ng th ng đòi h i c t c cao do c t c bùổ ộ ườ ỏ ổ ứ ổ ứ đ p cho s s t gi m c a thu nh p t lãi vắ ự ụ ả ủ ậ ừ ốn • Giai đo n suy thoáiạ - Công ty ph i quy t đ nh chi n l c đ u t nào đ c sả ế ị ế ượ ầ ư ượ ử d ng đ đ i phó v i tình th m i trong ngành c a nó.ụ ể ố ớ ế ớ ủ - DN ph i b ra r t nhi u tài l c đ tìm ki m các c h iả ỏ ấ ề ự ể ế ơ ộ đ u t m i.ầ ư ớ - DN s chi tr c t c cao cẽ ả ổ ứ ộng v i phát hành u đãi vớ ư ề giá mua đ gi chân các c đông hi n h u và lôi kéoể ữ ổ ệ ữ các nhà đ u t thích c t c cao.ầ ư ổ ứ Các giai đo n tăng tr ngạ ưở
 15. 15. Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ T s tăng tr ng b n v ng là m t t s tàiỷ ố ưở ề ữ ộ ỷ ố chính đ đánh giá kh năng tăng tr ng c a v nể ả ưở ủ ố ch s h u thông qua tích lũy l i nhu nủ ở ữ ợ ậ •Tài san đ c huy đông t ̀ 2 nguồn:̉ ượ ̣ ư – Vay nợ – Vốn chu s h ̃ủ ở ư Tài san = Ngu n v n = N phai tra + vốn chu s h ̃ ủ ồ ố ợ ̉ ̉ ̉ ở ư => Tăng tài san => Tăng huy đông : tăng n vay và tăng̉ ̣ ợ vốn chu s h ̃ủ ở ư
 16. 16. Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ • Tăng huy đ ng ngu n v n ph i đ m b o cân đ i,ộ ồ ố ả ả ả ố đ m b o đ c tính t ch tài chính, h n ch r i ro.ả ả ượ ự ủ ạ ế ủ • Tăng v n ch s h u b ng 2 con đ ng: L i nhu nố ủ ở ữ ằ ườ ợ ậ gi l i và phát hành c phi u, trong đó đ m b o tăngữ ạ ổ ế ả ả tr ng b n v ng ch y u t ph n l i nhu n gi l i,ưở ề ữ ủ ế ừ ầ ợ ậ ữ ạ t c đ tăng tr ng b n v ng luôn liên h m t thi tố ộ ưở ề ữ ệ ậ ế v i t c đ l i nhu n gi l i.ớ ố ộ ợ ậ ữ ạ
 17. 17. T s tăng tr ngỷ ố ưở T s LN gi l i=ỷ ố ữ ạ EAT • T s này cho bi t c trong 1 đ ng l i nhu n sau thuỷ ố ế ứ ồ ợ ậ ế thì doanh nghi p gi l i bao nhiêu đ ng đ tái đ uệ ữ ạ ồ ể ầ t .ư • Ch tiêu này càng cao ch ng t DN đang nghiêng vỉ ứ ỏ ề m c đích s d ng l i nhu n đ đ u t m r ng SXKDụ ử ụ ợ ậ ể ầ ư ở ộ trong chính sách phân ph i LN c a DNố ủ LN gi l iữ ạ
 18. 18. T s tăng tr ng b n v ngỷ ố ưở ề ữ L i nhu n gi l iợ ậ ữ ạ T s tăng tr ng b n v ng =ỷ ố ưở ề ữ VCSH T s này đánh giá kh năng tăng tr ng c a VCSHỷ ố ả ưở ủ thông qua tích lũy l i nhu nợ ậ
 19. 19. Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ • Gi đ nh công ty không th tăng v n ch s h uả ị ể ố ủ ở ữ b ng v n góp (huy đ ng m i), đ tài tr cho tăngằ ố ộ ớ ể ợ tr ng công ty gi đây s l thu c vào l i nhu n giưở ờ ẽ ệ ộ ợ ậ ữ l i.ạ • G iọ g là t c đ tăng tr ng b n v ng;ố ộ ưở ề ữ y là t l l iỉ ệ ợ nhu n gi l i,ậ ữ ạ Vsh là v n ch s h u, ta có th vi t:ố ủ ở ữ ể ế ROEy V EAT yg sh ** ==
 20. 20. Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ Vsh V ROA Vsh V x V DT x DT EAT ROE *== ROEy Vsh EAT yg ** ==       = Vsh V x V DT x DT EAT y       = Vsh V ROAy *
 21. 21. Tăng tr ng b n v ngưở ề ữ • Qua công th c tăng tr ng b n v ng c a doanh nghi pứ ưở ề ữ ủ ệ ta th y s tăng tr ng c a doanh nghi p ph thu c vàoấ ự ưở ủ ệ ụ ộ h s ho t đ ng thông qua h s l i nhu n lãiệ ố ạ ộ ệ ố ợ ậ ròng/doanh thu, và h s vòng quay v n (Doanh thu/ệ ố ố t ng tài s n) và chính sách tài chính c a công ty thôngổ ả ủ qua t l l i nhu n gi l i (y) và đòn b y tài chính.ỷ ệ ợ ậ ữ ạ ẩ • Nh v y, ta th y g c a m i doanh nghi p s khôngư ậ ấ ủ ỗ ệ ẽ gi ng nhau, nó ph thu c vào ch t l ng kinh doanh vàố ụ ộ ấ ượ chính sách tài chính c a t ng công ty.ủ ừ
 22. 22. www.themegallery.com
 23. 23. 3.1. Gi i thi u công ty may Minh Ph ng:ớ ệ ụ Kho ng 18 năm tr c đã x yả ướ ả ra m t v án gây ch n đ ng d lu n v i hàng lo t đ i gia và cán b ngànhộ ụ ấ ộ ư ậ ớ ạ ạ ộ Ngân hàng ph i h u tòa, đó là v Minh Ph ng - Epco.ả ầ ụ ụ 3.1. Gi i thi u công ty may Minh Ph ng:ớ ệ ụ Kho ng 18 năm tr c đã x yả ướ ả ra m t v án gây ch n đ ng d lu n v i hàng lo t đ i gia và cán b ngànhộ ụ ấ ộ ư ậ ớ ạ ạ ộ Ngân hàng ph i h u tòa, đó là v Minh Ph ng - Epco.ả ầ ụ ụ Vào th i gian năm 1993-1996, qua các ph ng ti n thông tin đ i chúng,ờ ươ ệ ạ ng i ta có th th y Công ty Minh Ph ng n i lên nh m t "t p đoàn"ườ ể ấ ụ ổ ư ộ ậ kinh t năng đ ng và r t th l c. M c đ tăng tr ng và s bành tr ngế ộ ấ ế ự ứ ộ ưở ự ướ các lĩnh v c kinh doanh c a doanh nghi p này th hi n qua s li u cácự ủ ệ ể ệ ố ệ trang qu ng cáo c a r t nhi u t báo, t p chí làm cho không ít ng i kinhả ủ ấ ề ờ ạ ườ ng c.ạ Hình thành t nh ng năm đ u th p k 80 c a th k tr c, v i ch c năngừ ữ ầ ậ ỷ ủ ế ỷ ướ ớ ứ ch y u là s n xu t, gia công hàng may m c, giày dép xu t kh u, giaiủ ế ả ấ ặ ấ ẩ đo n đ u Công ty Minh Ph ng có nh ng b c phát tri n r t n đ nh,ạ ầ ụ ữ ướ ể ấ ổ ị doanh s có năm lên t i nhi u tri u USD. Tính đ n tr c khi x y ra v án,ố ớ ề ệ ế ướ ả ụ Minh Ph ng có t i 15 phân x ng s n xu t g m 10 phân x ng may m c,ụ ớ ưở ả ấ ồ ưở ặ 1 phân x ng chuyên ngành nh a, m t phân x ng d t gòn, m t phânưở ự ộ ưở ệ ộ x ng bao bì PP, 1 phân x ng thi t k m thu t cho hàng hóa ngànhưở ưở ế ế ỹ ậ may và 1 phân x ng thi t k vi tính. Quy mô s n xu t th i đi m caoưở ế ế ả ấ ờ ể nh t có trên 9.000 lao đ ng.ấ ộ
 24. 24. Tính v m c đ tăng tr ng, khó cóề ứ ộ ưở doanh nghi p nào có th so sánh đ cệ ể ượ v i Minh Ph ng. Đ n đ u năm 1997,ớ ụ ế ầ ngoài các nhà x ng s n xu t v ngànhưở ả ấ ề may m c, giày dép, các dây chuy n s nặ ể ả xu t hoàn ch nh có t i hàng ngàn bấ ỉ ớ ộ máy may, t ng danh m c BĐS c a Minhổ ụ ủ Ph ng có t i 169 bi t th , nhà , vănụ ớ ệ ự ở phòng các lo i; h th ng nhà x ng t pạ ệ ố ưở ậ trung, kho tàng t i các khu công nghi pạ ệ có 78 đ n v v i di n tích trên 1,2 tri uơ ị ớ ệ ệ m2; đ t chuyên dùng có trên 2,6 tri uấ ệ m2. Các tài s n trên phân b kh p đ aả ố ắ ị bàn TP H Chí Minh và các t nh Bà R a -ồ ỉ ị Vũng Tàu, Bình D ng, Lâm Đ ng… Xétươ ồ khía c nh nào đó, ng i ta có thở ạ ườ ể ph i th a nh n Minh Ph ng khi đó th cả ừ ậ ụ ự s là m t đ i gia v đ a c.ự ộ ạ ề ị ố Ch có đi u, s tài s n kh ngỉ ề ố ả ổ l này có đ c không ph i nhồ ượ ả ờ s thành công c a chi n l cự ủ ế ượ kinh doanh, không ph i nhả ờ ti m l c t thân c a doanhề ự ự ủ nghi p này, mà hoàn toàn tệ ừ v n vay ngân hàng đ đ u tố ể ầ ư b t đ ng s n.ấ ộ ả Do s tăng tr ng quá nóng,ự ưở đ n giai đo n 1993-1996, cóế ạ th nói Minh Ph ng đã vàoể ụ ở th c i trên l ng c pế ưỡ ư ọ . V iớ Thị tr ng đ a c kh ng ho ngườ ị ố ủ ả năm 1998 sau m t th i gianộ ờ tăng nóng quá m c. Minhứ Ph ng cũng không th gi iụ ể ả đ c bài toán c a mình lúcượ ủ này
 25. 25. 3.2. Nguyên nhân sụp đổ
 26. 26. 3.4. Bài học kinh nghiệm Công ty c n có đ i ngũ chuyên gia t v n tàiầ ộ ư ấ chính chuyên nghi p.ệ Tăng tr ng nh ng ph i t ch v m t tàiưở ư ả ự ủ ề ặ chính, c c u v n phì h p v i tài s n, khôngơ ấ ố ợ ớ ả đ tình tr ng m t cân đ i v nể ạ ấ ố ố Tăng tr ng nh ng ph i t ch v m t tàiưở ư ả ự ủ ề ặ chính, c c u v n phì h p v i tài s n, khôngơ ấ ố ợ ớ ả đ tình tr ng m t cân đ i v nể ạ ấ ố ố Đ t m c tiêu tăng tr ng b n v ng lên hàngặ ụ ưở ề ữ đ u. Tăng tr ng quá nóng ch làm tăng giá trầ ưở ỉ ị công ty trong nh t th i (ng n h n), không bênấ ờ ắ ạ v ng trong dài h n.ữ ạ Coi tr ng đòn b y tài chính. Th c hi n minhọ ẩ ự ệ b ch tài chính c a công tyạ ủ

×