Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10

BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10

 • Login to see the comments

BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10

 1. 1. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
 2. 2. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10 Hiệu đính Phan Oanh - Hoàng Liên The Windy Thu Trang (Chủ biên)
 3. 3. Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Sách MCBooks đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế, và công ước Berne về bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ. Bản quyền © thuộc Công ty Cổ phần sách MCBooks. Theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần Sách MCBooks và Thu Trang chủ biên. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10 Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn. ĐT: 04.3792.1466 Số máy lẻ 103 - Phòng Kế Hoạch Góp ý về sách: thewindy@mcbooks.vn Liên hệ về bản thảo và bản dịch: contact@mcbooks.vn Liên hệ hợp tác xuất bản & truyền thông trên sách: project@mcbooks.vn Liên hệ dịch vụ tư vấn, đại diện & giao dịch bản quyền: copyright@mcbooks.vn Với phương châm “Knowledge Sharing - Chia sẻ tri thức” chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các tác giả trong nước để chia sẻ những phương pháp học, những cuốn sách hay và chất lượng đến với độc giả Việt Nam. Các tác giả viết sách có nhu cầu xuất bản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@mcbooks.vn lienhebanquyen@mcbooks.vn Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua: ĐT: 04.3792.1466 Số máy lẻ 103 - Phòng Kế Hoạch
 4. 4. Cuốn sách Bài tập Bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10, với một đĩa CD đi kèm, một trong những cuốn tài liệu thuộc Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh - The Windy của Công ty Cổ phần sách MCBooks, được biên soạn với nội dung chính theo sát chương trình Sách giáo khoa tiếng Anh 10, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và có một phần kiến thức mở rộng dành cho học sinh khá giỏi. Cuốn sách thiết kế dưới dạng vở bài tập bao gồm các bài tự luyện về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, đọc, viết với kiến thức chủ yếu xoay quanh 10 chủ điểm trong sách Tiếng Anh 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, sách giúp hỗ trợ giáo viên thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của học sinh, cũng như giúp học sinh tự thực hành, luyện tập và đánh giá khả năng học tiếng Anh của bản thân. Sách gồm 10 đơn vị bài tập tương ứng với 10 đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi đơn vị bài tập gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, được chia thành những nội dung chính sau: Pronunciation:gồmnhiềudạngbàitậptậptrungchủyếuvàocáckiếnthức ngữ âm trong Sách giáo khoa, với một đĩa CD đi kèm, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh. Vocabulary and Grammar: đượcthiếtkếvớihệthốngbàitậpđadạnggiúp học sinh làm chủ toàn bộ từ vựng và ngữ pháp trọng tâm theo các chủ điểm trong Sách giáo khoa. Reading: bao gồm các bài tập đọc hiểu về các chủ đề học sinh được học trên lớp, giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc và tìm thông tin chi tiết, từ đó hiểu bài tốt hơn. Lời nói đầu
 5. 5. Listening:đượcthểhiệndướidạngchủyếulàcácđoạnhộithoạivềcácchủ điểm trong Sách giáo khoa giúp học sinh luyện kỹ năng nghe nói phản xạ, và có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Writing: được soạn với các bài tập từ dễ đến khó, gồm các gợi ý, định hướng, giúp học sinh thực hành và phát triển kỹ năng viết câu và viết đoạn văn của bản thân. Nhóm tác giả của The Windy hy vọng cuốn sách Bài tập Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh lớp 10 sẽ trở thành tài liệu thực hành và ôn luyện hữu ích và thiết thực, giúp các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập và hứng thú khi học ngoại ngữ. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các Thầy giáo, Cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Chân thành cảm ơn! Ban biên tập
 6. 6. UNIT1 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others 1. A. bright B. brew C. brush D. create 2. A. crash B. true C. critical D. crane 3. A. brother B. travel C. trouble D. truck 4. A. crazy B. ice-cream C. tradition D. crew 5. A. breadwinner B. traffic C. brown D. breakfast 6. A. tree B. train C. treat D. brainstorm 7. A. crash B. trash C. crack D. create B. VOCABULARY AND GRAMMAR 1. Write words describing the pictures A. PRONUNCIATION UNIT 1 FAMILY LIFE 7
 7. 7. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 1........................................................ 2. ................................... 3. ................................................ 4. ................................... 5. ............................................... 6. ................................... 8
 8. 8. UNIT1 2. Choose the correct word to complete the sentences 1. Susan (vacuums/ washes) the house everyday to make it bright and clean. 2. Peter is very lazy, he doesn’t often (clean/ clear) the bathroom and his room. 3. My mom often (shops/ gets) for groceries at the supermarket because of its convenience. 4. Tom usually eats out because he doesn’t know how to (cook/ do) any dishes. 5. Before getting to work, my friend doesn’t forget to (feed/ raise) his cats and dogs. 6. My mother is not always at home, therefore we have to (do/ make) the chores ourselves. 7. My aunt can’t (do/ wash) the laundry herself because of her sensitive skin. 8. My mother reminds me to put on the gloves when (doing/ make) the washing-up to protect my hands. 3. Give the correct form of verbs 1. My sister (water) .................... flowers every morning. 2.The mother (teach) .................. her son how (tidy) ........................... his room now. 9
 9. 9. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 3. My mother often (cook) .................... dinner. However, she is busy today, so I (cook) .................. it myself now. 4. After coming home from work, he usually (feed) .................... his lovely cat, and (mop)................. the kitchen floor. 5. I (not know).................... why he always (like).....................(do) ........................ the chores but (earn).................. a living day by day. 6. Everyday Tom (wash) .................. his clothes with a washing machine. Today, he (wash) ............... them by hand. 7. It (take) ............ Kate about fifteen minutes (take)............ out the garbage and (clean) .................. the bathroom. 8. I (look) ..................... my brother at the moment because my mom (not be) .................. at home. 4. Make complete sentences using the given words 1. I/ do/ washing-up/ phone/ ring. ............................................................................................................... 2. My father/ repair/ radio/ my brother/ prepare/ dinner. ............................................................................................................... 3. My sister’s birthday/ next Sunday,/ so/ I/ make/ new skirt/ her./now ............................................................................................................... 10
 10. 10. UNIT1 4. Hello! Where/ Mary? – She/ tidy/ house. ............................................................................................................. 5. Sorry, I/ can/ go out/ you/ because I/ busy/ take care/ my sisters. ............................................................................................................. 6. Lucy/ fond/ mend/ things/ house/ TV/ computer/ radio. ............................................................................................................. 5. Make questions for underlined words 1. She and her mother make cakes whenever they have free time. ............................................................................................................ 2. My sister is mowing the lawn at this time. ............................................................................................................ 3. My friend spends at least two hours a day doing the household chores. ............................................................................................................ 4. Michael is ironing his clothes because he’s going out with his girl friend. ............................................................................................................ 5. I often put some coffee grounds in the fridge to keep it clean and odorless. ............................................................................................................. 11
 11. 11. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 6. Tony helps his mother look after their grandpa whenever she’s busy. .............................................................................................................. 6. Fill the gaps with the correct form of the verbs buy (x2) not eat clean do (x3) stay tidy surf 1. “Where ............... you ................ the skirts you wear?” • “I ........................ them at Anna Shop.” 2. “What ............... Tom ............... at the moment?” • “He ...............the Internet to search information for his assignment.” 3. At this time, my brothers ............... the toilet and my sisters ............ up the house. 4. My family ............... often ............... out at the weekend. 5. In my family, we divide household chores equally, my mother and I ............ the housework, and my father ................. the heavy lifting. 6. I .......................at home now because my vehicle has been broken down. 7. Complete the sentences with the best choice A or B 1. I used to break some bowls or plates while washing dishes in the past, ............... A. but I seldom break them now. 12
 12. 12. UNIT1 B. but I am seldom breaking them now. 2. I usually take care of dogs whenever ............... A. my mother isn’t away on her business. B. my mother is away on her business. 3. “Be quiet! .................. I think we should go out to talk.” A. The baby sleeps B. The baby is sleeping 4. I often ..................... at the supermarket on the way home, but today I am buying them at a store in my neighborhood. A. shop for groceries B. am shopping for groceries 5. My mom often irons my father’s suit for work, but ........................ A. he is doing it himself now as she isn’t at home. B. he does it himself now as she isn’t at home. 6. “May I speak to Huyen, Ha?” • “I’m afraid not, because .................” A. she takes a bath everyday. B. she is taking a bath now. 13
 13. 13. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 8. Match parts of the sentences to make correct sentences 1. .... 1. My friend is washing his motorbike A. to make sure her teeth strong. 2. .... 2. Being the breadwinner of the family, B. I think their parents are going to come back. 3. .... 3.Because they are playing games all the time, C. to the museum with me, Lan?” 4. .... 4. “Do you want to go D. I think they will fail the exam again. 5. .... 5. Huong often goes to the dentist E. Jim has to work over eight hours per day to provide for his children. 6. .... 6. Tu and his sisters are tidying up their house, F. as he is about to go out for a date. C. READING 1. Read and choose the best answer to complete the passage cook tidy laundry groceries house dishes chores arrange my toys When I was a child, my mother guided me how to do some simple (1) .................... which are suitable for my age. For example, when I 14
 14. 14. UNIT1 was at kindergarten’s age, I was taught to (2).............................. and blanket. When I was a little older, at primary’s age, I began to learn to (3) ................... our house, vacuum our (4) ..................... or lay the table. Despite those tiny chores, I felt happy as it could somewhat help my mother, which made her happy, too. When I grew up, I could completely help my mom with all household chores such as doing cooking, doing (5) ........................ or doing washing-up. Being a girl, I have been often taught some work like sewing, cooking some simple (6) .......................... Besides, my mom often reminds me that a woman should know how to cook some delicious dishes to make my own future family happier and warmer. Hence, I always spend time to shop for (7) ....................... with my mom, and learn to (8) .......................... some more complicated and delicious dishes, which could also help my mom in busy Tet holiday. 2. Complete the sentences from the above passage 1. When the author was a child, her mother guided her ........................ 2. When she was at kindergarten’s age, .................................................. 3. She also learnt to vacuum ................................................................... 4. She then could completely help her mom .......................................... 5. She always spends time ...................................................................... 6. She also learns to cook ....................................................................... ............ in busy Tet holiday. 15
 15. 15. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 D. LISTENING 1. Listen and complete the passage (track 2) WHY A HUSBAND SHOULD DO CHORES? A husband often thinks that he is ashamed to do the (1) ......................., but he cannot explain why he feels that. So, let’s discuss whether this idea is right or wrong. Many people say that a husband was born to be a “very important person” in family – a (2)............................... So, he only works at work, yet he does not do any housework at home, simply because he has completed his “(3) .................................” role. However, this reason was only suitable in the past, about twenty, thirty years ago. Nowadays, women have more opportunities to show their ability, to (4) .......................... to society. However, they still do all of the housework, which makes them really stressful and (5) ..................... . In that case, their husbands could (6) ..................... chores with them, they could have more time to relax. This could also help them do social work more effectively. So, that husbands who do housework are not ashamed at all, and it is very (7) ...................... Gender equality has been not difficult to apply. Both husband and his wife should share (8)........................, as well as housework, which helps create a positive (9) ....................... for the family. Love is sometimes not shown via words but via practical actions. So, why don’t husbands do daily chores to make their wives (10) ........................... ? 16
 16. 16. UNIT1 2. Listen to the passage again, and write T if the sentence from it is true, F if it is false (according to author’s opinion) 1. ...... A husband seems to be a breadwinner in one family. 2. ...... “Household finance” role is for the woman. 3. ......Women now do not have any opportunites to show their ability, to contribute to society. 4. ......Doing all of the housework makes husbands really stressful and tired. 5. ...... That husbands do housework is much more useful. 6. ...... Both husband and his wife should share financial burden, as well as housework. 7. ...... Sharing chores helps create a negative atmosphere for the family. 8. ......That husbands do daily chores could make their friends happier and happier. 17
 17. 17. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 E. WRITING 1. Writing some sentences describing the pictures below 1. ........................................... 2. ................................ 3. .......................................... 4. ................................ 5. ...................................... 6. ................................ 18
 18. 18. UNIT1 7. ........................................... 8. ................................ 9. ............................................. 10. ..................................... 2. Write an passage about your weekend household chores Here are some suggestions • vacuum and mop the floor • tidy the ceiling from spider-thread • rearrange books and magazines • clean the kitchen and the bathroom • do the laundry 19
 19. 19. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 • tidy the room • water the plants, flowers and feed the cats • clean the motorbikes, shop for all week’s groceries ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 20

×