SlideShare a Scribd company logo
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC
TIẾNG ANH LỚP 10
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC
TIẾNG ANH LỚP 10
Hiệu đính
Phan Oanh - Hoàng Liên
The Windy
Thu Trang (Chủ biên)
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty Cổ
phần Sách MCBooks đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất
bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế, và công ước Berne về
bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ.
Bản quyền © thuộc Công ty Cổ phần sách MCBooks.
Theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần
Sách MCBooks và Thu Trang chủ biên.
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC
TIẾNG ANH LỚP 10
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để sách
ngày càng hoàn thiện hơn.
ĐT: 04.3792.1466 Số máy lẻ 103 - Phòng Kế Hoạch
Góp ý về sách: thewindy@mcbooks.vn
Liên hệ về bản thảo và bản dịch: contact@mcbooks.vn
Liên hệ hợp tác xuất bản & truyền thông trên sách: project@mcbooks.vn
Liên hệ dịch vụ tư vấn, đại diện & giao dịch bản quyền: copyright@mcbooks.vn
Với phương châm “Knowledge Sharing - Chia sẻ tri thức” chúng tôi luôn
mong muốn được hợp tác với các tác giả trong nước để chia sẻ những phương
pháp học, những cuốn sách hay và chất lượng đến với độc giả Việt Nam.
Các tác giả viết sách có nhu cầu xuất bản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
qua email:
	 contact@mcbooks.vn
	 lienhebanquyen@mcbooks.vn
Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:
	 ĐT: 04.3792.1466 Số máy lẻ 103 - Phòng Kế Hoạch
Cuốn sách Bài tập Bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10, với một đĩa CD đi
kèm, một trong những cuốn tài liệu thuộc Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh - The
Windy của Công ty Cổ phần sách MCBooks, được biên soạn với nội dung chính
theo sát chương trình Sách giáo khoa tiếng Anh 10, của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
và có một phần kiến thức mở rộng dành cho học sinh khá giỏi.
Cuốn sách thiết kế dưới dạng vở bài tập bao gồm các bài tự luyện về ngữ âm,
từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, đọc, viết với kiến thức chủ yếu xoay quanh
10 chủ điểm trong sách Tiếng Anh 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, sách
giúp hỗ trợ giáo viên thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của
học sinh, cũng như giúp học sinh tự thực hành, luyện tập và đánh giá khả năng
học tiếng Anh của bản thân.
Sách gồm 10 đơn vị bài tập tương ứng với 10 đơn vị bài học trong sách Tiếng
Anh 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi đơn vị bài tập gồm các dạng bài tập từ
cơ bản đến nâng cao, được chia thành những nội dung chính sau:
Pronunciation:gồmnhiềudạngbàitậptậptrungchủyếuvàocáckiếnthức
ngữ âm trong Sách giáo khoa, với một đĩa CD đi kèm, giúp học sinh rèn luyện và
nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh.
Vocabulary and Grammar: đượcthiếtkếvớihệthốngbàitậpđadạnggiúp
học sinh làm chủ toàn bộ từ vựng và ngữ pháp trọng tâm theo các chủ điểm
trong Sách giáo khoa.
Reading: bao gồm các bài tập đọc hiểu về các chủ đề học sinh được học trên
lớp, giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc và tìm thông tin chi tiết, từ đó hiểu bài
tốt hơn.
Lời nói đầu
Listening:đượcthểhiệndướidạngchủyếulàcácđoạnhộithoạivềcácchủ
điểm trong Sách giáo khoa giúp học sinh luyện kỹ năng nghe nói phản xạ, và
có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Writing: được soạn với các bài tập từ dễ đến khó, gồm các gợi ý, định
hướng, giúp học sinh thực hành và phát triển kỹ năng viết câu và viết đoạn văn
của bản thân.
Nhóm tác giả của The Windy hy vọng cuốn sách Bài tập Bổ trợ kiến thức
Tiếng Anh lớp 10 sẽ trở thành tài liệu thực hành và ôn luyện hữu ích và thiết
thực, giúp các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập và hứng thú khi học
ngoại ngữ.
Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các Thầy giáo, Cô
giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh để cuốn sách được hoàn thiện hơn
trong những lần tái bản sau. Chân thành cảm ơn!
							Ban biên tập
UNIT1
1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
from the others
1. A. bright		 B. brew		 C. brush	 	 D. create
2. A. crash		 B. true		C. critical 		 D. crane
3. A. brother	 B. travel 		 C. trouble 		 D. truck
4. A. crazy 	 B. ice-cream		 C. tradition 		 D. crew
5. A. breadwinner	 B. traffic	 	 C. brown 	 D. breakfast
6. A. tree 		 B. train		 C. treat 		 D. brainstorm
7. A. crash		 B. trash 		 C. crack		 D. create
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
1. Write words describing the pictures
A. PRONUNCIATION
UNIT 1 FAMILY LIFE
7
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
			
1........................................................			2. ...................................
			
3. ................................................ 		 4. ...................................
					
5. ............................................... 		 6. ...................................
8
UNIT1
2. Choose the correct word to complete the sentences
1. Susan (vacuums/ washes) the house everyday to make it bright and
clean.
2. Peter is very lazy, he doesn’t often (clean/ clear) the bathroom
and his room.
3. My mom often (shops/ gets) for groceries at the supermarket
because of its convenience.
4. Tom usually eats out because he doesn’t know how to (cook/ do)
any dishes.
5. Before getting to work, my friend doesn’t forget to (feed/ raise)
his cats and dogs.
6. My mother is not always at home, therefore we have to (do/ make)
the chores ourselves.
7. My aunt can’t (do/ wash) the laundry herself because of her
sensitive skin.
8. My mother reminds me to put on the gloves when (doing/ make)
the washing-up to protect my hands.
3. Give the correct form of verbs
1. My sister (water) .................... flowers every morning.
2.The mother (teach) .................. her son how (tidy) ...........................
his room now.
9
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
3. My mother often (cook) .................... dinner. However, she is busy
today, so I (cook) .................. it myself now.
4. After coming home from work, he usually (feed) .................... his
lovely cat, and (mop)................. the kitchen floor.
5. I (not know).................... why he always (like).....................(do)
........................ the chores but (earn).................. a living day by day.
6. Everyday Tom (wash) .................. his clothes with a washing
machine. Today, he (wash) ............... them by hand.
7. It (take) ............ Kate about fifteen minutes (take)............ out the
garbage and (clean) .................. the bathroom.
8. I (look) ..................... my brother at the moment because my mom
(not be) .................. at home.
4. Make complete sentences using the given words
1. I/ do/ washing-up/ phone/ ring.
...............................................................................................................
2. My father/ repair/ radio/ my brother/ prepare/ dinner.
...............................................................................................................
3. My sister’s birthday/ next Sunday,/ so/ I/ make/ new skirt/ her./now
...............................................................................................................
10
UNIT1
4. Hello! Where/ Mary? – She/ tidy/ house.
.............................................................................................................
5. Sorry, I/ can/ go out/ you/ because I/ busy/ take care/ my sisters.
.............................................................................................................
6. Lucy/ fond/ mend/ things/ house/ TV/ computer/ radio.
.............................................................................................................
5. Make questions for underlined words
1. She and her mother make cakes whenever they have free time.
............................................................................................................
2. My sister is mowing the lawn at this time.
............................................................................................................
3. My friend spends at least two hours a day doing the household
chores.
............................................................................................................
4. Michael is ironing his clothes because he’s going out with his girl
friend.
............................................................................................................
5. I often put some coffee grounds in the fridge to keep it clean and
odorless.
.............................................................................................................
11
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
6. Tony helps his mother look after their grandpa whenever she’s busy.
..............................................................................................................
6. Fill the gaps with the correct form of the verbs
buy (x2)	 not eat	clean		 do (x3)	 stay	 tidy	 surf
1. “Where ............... you ................ the skirts you wear?”
•	 “I ........................ them at Anna Shop.”
2. “What ............... Tom ............... at the moment?”
•	 “He ...............the Internet to search information for his
assignment.”
3. At this time, my brothers ............... the toilet and my sisters ............ up
the house.
4. My family ............... often ............... out at the weekend.
5. In my family, we divide household chores equally, my mother and I
............ the housework, and my father ................. the heavy lifting.
6. I .......................at home now because my vehicle has been broken down.
7. Complete the sentences with the best choice A or B
1. I used to break some bowls or plates while washing dishes in the past,
...............
		A. but I seldom break them now.
12
UNIT1
		B. but I am seldom breaking them now.
2. I usually take care of dogs whenever ...............
	 	A. my mother isn’t away on her business.
		B. my mother is away on her business.
3. “Be quiet! .................. I think we should go out to talk.”
		A. The baby sleeps
		B. The baby is sleeping
4. I often ..................... at the supermarket on the way home, but
today I am buying them at a store in my neighborhood.
		A. shop for groceries
		B. am shopping for groceries
5. My mom often irons my father’s suit for work, but ........................
		A. he is doing it himself now as she isn’t at home.
		B. he does it himself now as she isn’t at home.
6. “May I speak to Huyen, Ha?”
•	 “I’m afraid not, because .................”
		A. she takes a bath everyday.
		B. she is taking a bath now.
13
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
8. Match parts of the sentences to make correct sentences
1. .... 1. My friend is washing his
motorbike
A. to make sure her teeth strong.
2. .... 2. Being the breadwinner of
the family,
B. I think their parents are
going to come back.
3. .... 3.Because they are playing
games all the time,
C. to the museum with me,
Lan?”
4. .... 4. “Do you want to go D. I think they will fail the
exam again.
5. .... 5. Huong often goes to the
dentist
E. Jim has to work over eight
hours per day to provide for
his children.
6. .... 6. Tu and his sisters are
tidying up their house,
F. as he is about to go out for a
date.
C. READING
1. Read and choose the best answer to complete the passage
cook		 tidy			laundry	groceries		
house		 dishes		 chores	 arrange my toys
When I was a child, my mother guided me how to do some simple
(1) .................... which are suitable for my age. For example, when I
14
UNIT1
was at kindergarten’s age, I was taught to (2).............................. and
blanket. When I was a little older, at primary’s age, I began to learn
to (3) ................... our house, vacuum our (4) ..................... or lay the
table. Despite those tiny chores, I felt happy as it could somewhat
help my mother, which made her happy, too. When I grew up, I could
completely help my mom with all household chores such as doing
cooking, doing (5) ........................ or doing washing-up.
Being a girl, I have been often taught some work like sewing,
cooking some simple (6) .......................... Besides, my mom often
reminds me that a woman should know how to cook some delicious
dishes to make my own future family happier and warmer. Hence, I
always spend time to shop for (7) ....................... with my mom, and
learn to (8) .......................... some more complicated and delicious
dishes, which could also help my mom in busy Tet holiday.
2. Complete the sentences from the above passage
1. When the author was a child, her mother guided her ........................
2. When she was at kindergarten’s age, ..................................................
3. She also learnt to vacuum ...................................................................
4. She then could completely help her mom ..........................................
5. She always spends time ......................................................................
6. She also learns to cook .......................................................................
............ in busy Tet holiday.
15
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
D. LISTENING
1. Listen and complete the passage (track 2)
WHY A HUSBAND SHOULD DO CHORES?
A husband often thinks that he is ashamed to do the (1) .......................,
but he cannot explain why he feels that. So, let’s discuss whether this
idea is right or wrong.
Many people say that a husband was born to be a “very important
person” in family – a (2)............................... So, he only works at work,
yet he does not do any housework at home, simply because he has
completed his “(3) .................................” role. However, this reason
was only suitable in the past, about twenty, thirty years ago.
Nowadays, women have more opportunities to show their ability, to (4)
.......................... to society. However, they still do all of the housework,
which makes them really stressful and (5) ..................... . In that case,
their husbands could (6) ..................... chores with them, they could
have more time to relax. This could also help them do social work more
effectively. So, that husbands who do housework are not ashamed at all,
and it is very (7) ......................
Gender equality has been not difficult to apply. Both husband and his
wife should share (8)........................, as well as housework, which helps
create a positive (9) ....................... for the family. Love is sometimes
not shown via words but via practical actions. So, why don’t husbands
do daily chores to make their wives (10) ........................... ?
16
UNIT1
2. Listen to the passage again, and write T if the sentence from it is
true, F if it is false (according to author’s opinion)
1. ...... A husband seems to be a breadwinner in one family.
2. ...... “Household finance” role is for the woman.
3. ......Women now do not have any opportunites to show their ability,
to contribute to society.
4. ......Doing all of the housework makes husbands really stressful and tired.
5. ...... That husbands do housework is much more useful.
6. ...... Both husband and his wife should share financial burden, as well      	
	 as housework.
7. ...... Sharing chores helps create a negative atmosphere for the family.
8. ......That husbands do daily chores could make their friends happier and
happier.
17
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
E. WRITING
1. Writing some sentences describing the pictures below
				
1. ...........................................			2. ................................
				
3. .......................................... 			4. ................................
			
5. ...................................... 			 6. ................................
18
UNIT1
			
7. ...........................................		 8. ................................
	
9. .............................................		 10. .....................................
2. Write an passage about your weekend household chores
Here are some suggestions
•	 vacuum and mop the floor
•	 tidy the ceiling from spider-thread
•	 rearrange books and magazines
•	 clean the kitchen and the bathroom
•	 do the laundry
19
Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10
•	 tidy the room
•	 water the plants, flowers and feed the cats
•	 clean the motorbikes, shop for all week’s groceries
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
20

More Related Content

What's hot

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...
BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...
BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...
40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...
40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 

What's hot (20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC CÓ PRACTICE TEST (FRIENDS GLO...
 
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 1 (...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
 
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (ĐỀ GI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - HK2 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 202...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
 
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
 
BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...
BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...
BỘ TEST THEO UNIT TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD CẢ NĂM (DẠNG 50 CÂU CÓ KE...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
 
40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...
40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...
40 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 SỞ GIÁO...
 

Viewers also liked

BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10Nguyễn Sáu
 
Ngu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.net
Ngu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.netNgu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.net
Ngu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.netPhuong ThayTro.Net
 
Tổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.Net
Tổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.NetTổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.Net
Tổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.NetThùy Linh
 
Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủ
Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủTừ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủ
Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủphan de
 
Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.
Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.
Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.tieuhocvn .info
 
Unit 10 english 12 reading hay
Unit 10 english 12 reading hayUnit 10 english 12 reading hay
Unit 10 english 12 reading hayHoa Phượng
 
Ngu phap tieng anh pho thong thaytro.net
Ngu phap tieng anh pho thong thaytro.netNgu phap tieng anh pho thong thaytro.net
Ngu phap tieng anh pho thong thaytro.netPhuong ThayTro.Net
 
Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016
Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016
Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016Phuong ThayTro.Net
 
Unit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.net
Unit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.netUnit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.net
Unit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.netPhuong ThayTro.Net
 
Adverbial clause oftime_exercises
Adverbial clause oftime_exercisesAdverbial clause oftime_exercises
Adverbial clause oftime_exercisesPhuong ThayTro.Net
 
Tuyen tap de thi chon hsg keydoc
Tuyen tap de thi chon hsg keydocTuyen tap de thi chon hsg keydoc
Tuyen tap de thi chon hsg keydocHườngg Thu
 
Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ) tài liệu text
Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ)  tài liệu textGiáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ)  tài liệu text
Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ) tài liệu textSùng A Tô
 
Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1
Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1
Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1Võ Tâm Long
 
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011Phuong ThayTro.Net
 
Word 2007 Labs
Word 2007 LabsWord 2007 Labs
Word 2007 LabsLinh Lê
 
Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10Phuong ThayTro.Net
 
Giáo án tiếng anh 10 unit 12 speaking
Giáo án tiếng anh 10 unit 12 speakingGiáo án tiếng anh 10 unit 12 speaking
Giáo án tiếng anh 10 unit 12 speakingSùng A Tô
 

Viewers also liked (20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
 
Ngu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.net
Ngu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.netNgu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.net
Ngu phap tieng anh lop 10, 11, 12 thaytro.net
 
Tổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.Net
Tổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.NetTổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.Net
Tổng hợp đề Tiếng Anh 12 cơ bản unit 1 đến unit 16 có đáp án - VipLam.Net
 
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
 
Ngân hàng câu hỏi tiếng anh 10 hk1 (2016-2017)
Ngân hàng câu hỏi tiếng anh 10  hk1 (2016-2017)Ngân hàng câu hỏi tiếng anh 10  hk1 (2016-2017)
Ngân hàng câu hỏi tiếng anh 10 hk1 (2016-2017)
 
Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủ
Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủTừ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủ
Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 đầy đủ
 
Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.
Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.
Bài tập Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 2.
 
Unit 10 english 12 reading hay
Unit 10 english 12 reading hayUnit 10 english 12 reading hay
Unit 10 english 12 reading hay
 
Ngu phap tieng anh pho thong thaytro.net
Ngu phap tieng anh pho thong thaytro.netNgu phap tieng anh pho thong thaytro.net
Ngu phap tieng anh pho thong thaytro.net
 
Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016
Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016
Đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2016
 
Unit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.net
Unit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.netUnit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.net
Unit 3: People's background tiếng anh 10 thaytro.net
 
Adverbial clause oftime_exercises
Adverbial clause oftime_exercisesAdverbial clause oftime_exercises
Adverbial clause oftime_exercises
 
Tuyen tap de thi chon hsg keydoc
Tuyen tap de thi chon hsg keydocTuyen tap de thi chon hsg keydoc
Tuyen tap de thi chon hsg keydoc
 
Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ) tài liệu text
Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ)  tài liệu textGiáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ)  tài liệu text
Giáo án tiếng anh lớp 10 thí điểm (trọn bộ) tài liệu text
 
Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1
Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1
Bài tập thực hành Word của Trung Tâm Máy Tính 1
 
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011
Kiểm tra 1 tiết unit 9, 10, 11 tiếng anh 10 trường THPT Trị An 2011
 
Word 2007 Labs
Word 2007 LabsWord 2007 Labs
Word 2007 Labs
 
Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10
 
Giáo án tiếng anh 10 unit 12 speaking
Giáo án tiếng anh 10 unit 12 speakingGiáo án tiếng anh 10 unit 12 speaking
Giáo án tiếng anh 10 unit 12 speaking
 
Tieng anh 11
Tieng anh 11Tieng anh 11
Tieng anh 11
 

Similar to BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10

bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8
bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8
bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8nguyen cong vu
 
Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8
Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8
Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8lantrinh95
 
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thuHuong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thumcbooksjsc
 
Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)
Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)
Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)nguyen cong vu
 
Doc thu lop 4 tap 1
Doc thu  lop 4 tap 1Doc thu  lop 4 tap 1
Doc thu lop 4 tap 1mcbooksjsc
 
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5Nguyễn Sáu
 
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3Nguyễn Sáu
 
Bai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thu
Bai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thuBai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thu
Bai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thulantrinh95
 
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thuHuong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thumcbooksjsc
 
Huong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thu
Huong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thuHuong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thu
Huong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thumcbooksjsc
 
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2Toàn Bùi
 
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2Phuong Minh
 
3000 tu-tieng-anh-thong-dung
3000 tu-tieng-anh-thong-dung3000 tu-tieng-anh-thong-dung
3000 tu-tieng-anh-thong-dungDungNguyen912
 
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015mcbooksjsc
 
Pages from bo de kiem tra ta lop 5 tap 1 chot in -1.10
Pages from bo de kiem tra ta lop 5  tap 1 chot in -1.10Pages from bo de kiem tra ta lop 5  tap 1 chot in -1.10
Pages from bo de kiem tra ta lop 5 tap 1 chot in -1.10mcbooksjsc
 
Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)
Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)
Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)mcbooksjsc
 
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless EnglishLevel 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless EnglishKhanh Tho
 
Doc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anh
Doc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anhDoc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anh
Doc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anhmcbooksjsc
 
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANHDoc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANHLê Thảo
 

Similar to BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10 (20)

bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8
bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8
bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8
 
Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8
Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8
Bai tap bo tro kien thuc tieng anh lop 8
 
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thuHuong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-8-tap-1-doc-thu
 
Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)
Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)
Cha me hoc tieng anh cung con lop 4 (doc thu)
 
Doc thu lop 4 tap 1
Doc thu  lop 4 tap 1Doc thu  lop 4 tap 1
Doc thu lop 4 tap 1
 
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 5
 
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3
Cha mẹ học tiếng Anh cùng con lớp 3
 
Bai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thu
Bai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thuBai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thu
Bai tap-bo-tro-kien-thuc-tieng-anh-lop-3-tap-2-doc-thu
 
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thuHuong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thu
Huong dan-on-tap-va-kiem-tra-tieng-anh-lop-5-tap-2-doc-thu
 
Huong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thu
Huong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thuHuong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thu
Huong dan on tap ktra lop 5 t2 doc thu
 
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
 
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
Cam nang-lam-bai-thi-b1-hieu-qua-v2.2
 
3000 tu-tieng-anh-thong-dung
3000 tu-tieng-anh-thong-dung3000 tu-tieng-anh-thong-dung
3000 tu-tieng-anh-thong-dung
 
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
 
Pages from bo de kiem tra ta lop 5 tap 1 chot in -1.10
Pages from bo de kiem tra ta lop 5  tap 1 chot in -1.10Pages from bo de kiem tra ta lop 5  tap 1 chot in -1.10
Pages from bo de kiem tra ta lop 5 tap 1 chot in -1.10
 
Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)
Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)
Luyen thi violympi clop 6 tap 2 (15 trang)
 
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless EnglishLevel 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
 
Doc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anh
Doc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anhDoc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anh
Doc thu vua luoi vua ban van gioi tieng anh
 
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANHDoc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
Doc thu sach VUA LUOI VUA BAN VAN GIOI TIENG ANH
 
Merged 4 _7352
Merged 4 _7352Merged 4 _7352
Merged 4 _7352
 

More from Nguyễn Sáu

Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1Nguyễn Sáu
 
Sách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình học
Sách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình họcSách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình học
Sách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình họcNguyễn Sáu
 
Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tập
Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tậpCấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tập
Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tậpNguyễn Sáu
 
Sách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số
Sách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại sốSách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số
Sách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại sốNguyễn Sáu
 
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2Nguyễn Sáu
 
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1Nguyễn Sáu
 
CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
 CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌCNguyễn Sáu
 
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người NhậtNghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người NhậtNguyễn Sáu
 
Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"
Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"
Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"Nguyễn Sáu
 
Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo
Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo
Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo Nguyễn Sáu
 
Sách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từ
Sách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từSách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từ
Sách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từNguyễn Sáu
 

More from Nguyễn Sáu (11)

Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
 
Sách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình học
Sách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình họcSách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình học
Sách cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề hình học
 
Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tập
Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tậpCấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tập
Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số - Phần Bài tập
 
Sách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số
Sách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại sốSách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số
Sách Cấp tốc chinh phục đề thi trắc nghiệm môn toán - chuyên đề đại số
 
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 2
 
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
Chiến Thuật Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn - Chuyên đề Nghị luận xã hội tập 1
 
CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
 CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
CHIẾN THUẬT ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
 
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người NhậtNghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật
Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật
 
Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"
Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"
Sách "Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt"
 
Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo
Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo
Cẩm nang đỏ của nhà lãnh đạo
 
Sách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từ
Sách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từSách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từ
Sách Từ điển Anh - Anh - Việt hơn 350000 từ
 

Recently uploaded

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxduongchausky
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGMeiMei949309
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nguyen Thanh Tu Collection
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbhoangphuc12ta6
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfthanhluan21
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfXem Số Mệnh
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptxNguynThnh809779
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (17)

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 

BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10

 • 1. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
 • 2.
 • 3. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10 Hiệu đính Phan Oanh - Hoàng Liên The Windy Thu Trang (Chủ biên)
 • 4. Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Sách MCBooks đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế, và công ước Berne về bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ. Bản quyền © thuộc Công ty Cổ phần sách MCBooks. Theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần Sách MCBooks và Thu Trang chủ biên. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10 Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn. ĐT: 04.3792.1466 Số máy lẻ 103 - Phòng Kế Hoạch Góp ý về sách: thewindy@mcbooks.vn Liên hệ về bản thảo và bản dịch: contact@mcbooks.vn Liên hệ hợp tác xuất bản & truyền thông trên sách: project@mcbooks.vn Liên hệ dịch vụ tư vấn, đại diện & giao dịch bản quyền: copyright@mcbooks.vn Với phương châm “Knowledge Sharing - Chia sẻ tri thức” chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các tác giả trong nước để chia sẻ những phương pháp học, những cuốn sách hay và chất lượng đến với độc giả Việt Nam. Các tác giả viết sách có nhu cầu xuất bản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@mcbooks.vn lienhebanquyen@mcbooks.vn Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua: ĐT: 04.3792.1466 Số máy lẻ 103 - Phòng Kế Hoạch
 • 5. Cuốn sách Bài tập Bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10, với một đĩa CD đi kèm, một trong những cuốn tài liệu thuộc Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh - The Windy của Công ty Cổ phần sách MCBooks, được biên soạn với nội dung chính theo sát chương trình Sách giáo khoa tiếng Anh 10, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và có một phần kiến thức mở rộng dành cho học sinh khá giỏi. Cuốn sách thiết kế dưới dạng vở bài tập bao gồm các bài tự luyện về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, đọc, viết với kiến thức chủ yếu xoay quanh 10 chủ điểm trong sách Tiếng Anh 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, sách giúp hỗ trợ giáo viên thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của học sinh, cũng như giúp học sinh tự thực hành, luyện tập và đánh giá khả năng học tiếng Anh của bản thân. Sách gồm 10 đơn vị bài tập tương ứng với 10 đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi đơn vị bài tập gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, được chia thành những nội dung chính sau: Pronunciation:gồmnhiềudạngbàitậptậptrungchủyếuvàocáckiếnthức ngữ âm trong Sách giáo khoa, với một đĩa CD đi kèm, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh. Vocabulary and Grammar: đượcthiếtkếvớihệthốngbàitậpđadạnggiúp học sinh làm chủ toàn bộ từ vựng và ngữ pháp trọng tâm theo các chủ điểm trong Sách giáo khoa. Reading: bao gồm các bài tập đọc hiểu về các chủ đề học sinh được học trên lớp, giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc và tìm thông tin chi tiết, từ đó hiểu bài tốt hơn. Lời nói đầu
 • 6. Listening:đượcthểhiệndướidạngchủyếulàcácđoạnhộithoạivềcácchủ điểm trong Sách giáo khoa giúp học sinh luyện kỹ năng nghe nói phản xạ, và có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Writing: được soạn với các bài tập từ dễ đến khó, gồm các gợi ý, định hướng, giúp học sinh thực hành và phát triển kỹ năng viết câu và viết đoạn văn của bản thân. Nhóm tác giả của The Windy hy vọng cuốn sách Bài tập Bổ trợ kiến thức Tiếng Anh lớp 10 sẽ trở thành tài liệu thực hành và ôn luyện hữu ích và thiết thực, giúp các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập và hứng thú khi học ngoại ngữ. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các Thầy giáo, Cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Chân thành cảm ơn! Ban biên tập
 • 7. UNIT1 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others 1. A. bright B. brew C. brush D. create 2. A. crash B. true C. critical D. crane 3. A. brother B. travel C. trouble D. truck 4. A. crazy B. ice-cream C. tradition D. crew 5. A. breadwinner B. traffic C. brown D. breakfast 6. A. tree B. train C. treat D. brainstorm 7. A. crash B. trash C. crack D. create B. VOCABULARY AND GRAMMAR 1. Write words describing the pictures A. PRONUNCIATION UNIT 1 FAMILY LIFE 7
 • 8. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 1........................................................ 2. ................................... 3. ................................................ 4. ................................... 5. ............................................... 6. ................................... 8
 • 9. UNIT1 2. Choose the correct word to complete the sentences 1. Susan (vacuums/ washes) the house everyday to make it bright and clean. 2. Peter is very lazy, he doesn’t often (clean/ clear) the bathroom and his room. 3. My mom often (shops/ gets) for groceries at the supermarket because of its convenience. 4. Tom usually eats out because he doesn’t know how to (cook/ do) any dishes. 5. Before getting to work, my friend doesn’t forget to (feed/ raise) his cats and dogs. 6. My mother is not always at home, therefore we have to (do/ make) the chores ourselves. 7. My aunt can’t (do/ wash) the laundry herself because of her sensitive skin. 8. My mother reminds me to put on the gloves when (doing/ make) the washing-up to protect my hands. 3. Give the correct form of verbs 1. My sister (water) .................... flowers every morning. 2.The mother (teach) .................. her son how (tidy) ........................... his room now. 9
 • 10. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 3. My mother often (cook) .................... dinner. However, she is busy today, so I (cook) .................. it myself now. 4. After coming home from work, he usually (feed) .................... his lovely cat, and (mop)................. the kitchen floor. 5. I (not know).................... why he always (like).....................(do) ........................ the chores but (earn).................. a living day by day. 6. Everyday Tom (wash) .................. his clothes with a washing machine. Today, he (wash) ............... them by hand. 7. It (take) ............ Kate about fifteen minutes (take)............ out the garbage and (clean) .................. the bathroom. 8. I (look) ..................... my brother at the moment because my mom (not be) .................. at home. 4. Make complete sentences using the given words 1. I/ do/ washing-up/ phone/ ring. ............................................................................................................... 2. My father/ repair/ radio/ my brother/ prepare/ dinner. ............................................................................................................... 3. My sister’s birthday/ next Sunday,/ so/ I/ make/ new skirt/ her./now ............................................................................................................... 10
 • 11. UNIT1 4. Hello! Where/ Mary? – She/ tidy/ house. ............................................................................................................. 5. Sorry, I/ can/ go out/ you/ because I/ busy/ take care/ my sisters. ............................................................................................................. 6. Lucy/ fond/ mend/ things/ house/ TV/ computer/ radio. ............................................................................................................. 5. Make questions for underlined words 1. She and her mother make cakes whenever they have free time. ............................................................................................................ 2. My sister is mowing the lawn at this time. ............................................................................................................ 3. My friend spends at least two hours a day doing the household chores. ............................................................................................................ 4. Michael is ironing his clothes because he’s going out with his girl friend. ............................................................................................................ 5. I often put some coffee grounds in the fridge to keep it clean and odorless. ............................................................................................................. 11
 • 12. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 6. Tony helps his mother look after their grandpa whenever she’s busy. .............................................................................................................. 6. Fill the gaps with the correct form of the verbs buy (x2) not eat clean do (x3) stay tidy surf 1. “Where ............... you ................ the skirts you wear?” • “I ........................ them at Anna Shop.” 2. “What ............... Tom ............... at the moment?” • “He ...............the Internet to search information for his assignment.” 3. At this time, my brothers ............... the toilet and my sisters ............ up the house. 4. My family ............... often ............... out at the weekend. 5. In my family, we divide household chores equally, my mother and I ............ the housework, and my father ................. the heavy lifting. 6. I .......................at home now because my vehicle has been broken down. 7. Complete the sentences with the best choice A or B 1. I used to break some bowls or plates while washing dishes in the past, ............... A. but I seldom break them now. 12
 • 13. UNIT1 B. but I am seldom breaking them now. 2. I usually take care of dogs whenever ............... A. my mother isn’t away on her business. B. my mother is away on her business. 3. “Be quiet! .................. I think we should go out to talk.” A. The baby sleeps B. The baby is sleeping 4. I often ..................... at the supermarket on the way home, but today I am buying them at a store in my neighborhood. A. shop for groceries B. am shopping for groceries 5. My mom often irons my father’s suit for work, but ........................ A. he is doing it himself now as she isn’t at home. B. he does it himself now as she isn’t at home. 6. “May I speak to Huyen, Ha?” • “I’m afraid not, because .................” A. she takes a bath everyday. B. she is taking a bath now. 13
 • 14. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 8. Match parts of the sentences to make correct sentences 1. .... 1. My friend is washing his motorbike A. to make sure her teeth strong. 2. .... 2. Being the breadwinner of the family, B. I think their parents are going to come back. 3. .... 3.Because they are playing games all the time, C. to the museum with me, Lan?” 4. .... 4. “Do you want to go D. I think they will fail the exam again. 5. .... 5. Huong often goes to the dentist E. Jim has to work over eight hours per day to provide for his children. 6. .... 6. Tu and his sisters are tidying up their house, F. as he is about to go out for a date. C. READING 1. Read and choose the best answer to complete the passage cook tidy laundry groceries house dishes chores arrange my toys When I was a child, my mother guided me how to do some simple (1) .................... which are suitable for my age. For example, when I 14
 • 15. UNIT1 was at kindergarten’s age, I was taught to (2).............................. and blanket. When I was a little older, at primary’s age, I began to learn to (3) ................... our house, vacuum our (4) ..................... or lay the table. Despite those tiny chores, I felt happy as it could somewhat help my mother, which made her happy, too. When I grew up, I could completely help my mom with all household chores such as doing cooking, doing (5) ........................ or doing washing-up. Being a girl, I have been often taught some work like sewing, cooking some simple (6) .......................... Besides, my mom often reminds me that a woman should know how to cook some delicious dishes to make my own future family happier and warmer. Hence, I always spend time to shop for (7) ....................... with my mom, and learn to (8) .......................... some more complicated and delicious dishes, which could also help my mom in busy Tet holiday. 2. Complete the sentences from the above passage 1. When the author was a child, her mother guided her ........................ 2. When she was at kindergarten’s age, .................................................. 3. She also learnt to vacuum ................................................................... 4. She then could completely help her mom .......................................... 5. She always spends time ...................................................................... 6. She also learns to cook ....................................................................... ............ in busy Tet holiday. 15
 • 16. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 D. LISTENING 1. Listen and complete the passage (track 2) WHY A HUSBAND SHOULD DO CHORES? A husband often thinks that he is ashamed to do the (1) ......................., but he cannot explain why he feels that. So, let’s discuss whether this idea is right or wrong. Many people say that a husband was born to be a “very important person” in family – a (2)............................... So, he only works at work, yet he does not do any housework at home, simply because he has completed his “(3) .................................” role. However, this reason was only suitable in the past, about twenty, thirty years ago. Nowadays, women have more opportunities to show their ability, to (4) .......................... to society. However, they still do all of the housework, which makes them really stressful and (5) ..................... . In that case, their husbands could (6) ..................... chores with them, they could have more time to relax. This could also help them do social work more effectively. So, that husbands who do housework are not ashamed at all, and it is very (7) ...................... Gender equality has been not difficult to apply. Both husband and his wife should share (8)........................, as well as housework, which helps create a positive (9) ....................... for the family. Love is sometimes not shown via words but via practical actions. So, why don’t husbands do daily chores to make their wives (10) ........................... ? 16
 • 17. UNIT1 2. Listen to the passage again, and write T if the sentence from it is true, F if it is false (according to author’s opinion) 1. ...... A husband seems to be a breadwinner in one family. 2. ...... “Household finance” role is for the woman. 3. ......Women now do not have any opportunites to show their ability, to contribute to society. 4. ......Doing all of the housework makes husbands really stressful and tired. 5. ...... That husbands do housework is much more useful. 6. ...... Both husband and his wife should share financial burden, as well as housework. 7. ...... Sharing chores helps create a negative atmosphere for the family. 8. ......That husbands do daily chores could make their friends happier and happier. 17
 • 18. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 E. WRITING 1. Writing some sentences describing the pictures below 1. ........................................... 2. ................................ 3. .......................................... 4. ................................ 5. ...................................... 6. ................................ 18
 • 19. UNIT1 7. ........................................... 8. ................................ 9. ............................................. 10. ..................................... 2. Write an passage about your weekend household chores Here are some suggestions • vacuum and mop the floor • tidy the ceiling from spider-thread • rearrange books and magazines • clean the kitchen and the bathroom • do the laundry 19
 • 20. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 10 • tidy the room • water the plants, flowers and feed the cats • clean the motorbikes, shop for all week’s groceries ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 20