Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[123doc.vn] bai tap este trong de thi dai hoc

237 views

Published on

Hung

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[123doc.vn] bai tap este trong de thi dai hoc

  1. 1. Este trong các ñê thi Cao ñang – ði hc Gv: Huỳnh Bo Luân –Dð: 0906500083 -------- Trang - 1 - ESTE TRONG CÁC ðÊ THI CAO ðANG – ð-I H.C Câu 1: (CðA-2007) ðun 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (có H2SO4 ñac làm xúc tác) ñên khi phn 'ng ñ(t ti tr(ng thái cân bang, thu ñư.c 11 gam este. Hieu suât c3a phn 'ng este hoá là A. 50%. B. 75%. C. 55%. D. 62,5%. Câu 2: (CðA-2007)Khi ñôt cháy hoàn toàn 4,4 gam chât hu cơ X ñơn ch'c thu ñư.c sn pham cháy ch@ gôm 4,48 lít CO2 (D ñktc) và 3,6 gam nưc. Nêu cho 4,4 gam h.p chât X tác dGng vi dung dHch NaOH vIa ñ3 ñên khi phn 'ng hoàn toàn, thu ñư.c 4,8 gam muôi c3a axit hu cơ Y và chât hu cơ Z. Tên c3a X là A. isopropyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. etyl propionat. Câu 3: (CðA-2007)Cho chât X tác dGng vi mot lư.ng vIa ñ3 dung dHch NaOH, sau ñó cô c(n dung dHch thu ñư.c chât ran Y và chât hu cơ Z. Cho Z tác dGng vi AgNO3 (hoac Ag2O) trong dung dHch NH3 thu ñư.c chât hu cơ T. Cho chât T tác dGng vi dung dHch NaOH l(i thu ñư.c chât Y. Chât X có the là A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3. Câu 4: (CðA-2008)Este ñơn ch'c X có t@ khôi hơi so vi CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dGng vi 300 ml dung dHch KOH 1M (ñun nóng). Cô c(n dung dHch sau phn 'ng thu ñư.c 28 gam chât ran khan. Công th'c câu t(o c3a X là A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3 -COO-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-COO-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH=CH2. Câu 5: (CðA-2008)Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hon h.p gôm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bang dung dHch NaOH 1M (ñun nóng). The tích dung dHch NaOH tôi thieu cân dùng là: A. 400 ml. B. 200 ml. C. 300 ml. D. 150 ml. Câu 6: (CðA-2008)ðun nóng 6,0 gam CH3COOH vi 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hieu suât phn 'ng este hoá bang 50%). Khôi lư.ng este t(o thành là: A. 8,8 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 4,4 gam. Câu 7: (CðA-2009)Cho 20 gam mot este X (có phân t khôi là 100 ñvC) tác dGng vi 300 ml dung dHch NaOH 1M. Sau phn 'ng, cô c(n dung dHch thu ñư.c 23,2 gam chât ran khan. Công th'c câu t(o c3a X là A. CH2=CHCH2COOCH3. B. CH3COOCH=CHCH3. C. C2H5COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOC2H5. Câu 8: (CðA-2010)Hon h.p Z gôm hai este X và Y t(o bDi cùng mot ancol và hai axit cacboxylic kê tiêp nhau trong dãy ñông ñang (MX MY). ðôt cháy hoàn toàn m gam Z cân dùng 6,16 lít khí O2 (ñktc), thu ñư.c 5,6 lít khí CO2 (ñktc) và 4,5 gam H2O. Công th'c este X và giá trH c3a m tương 'ng là A. CH3COOCH3 và 6,7 B. HCOOC2H5 và 9,5 C. HCOOCH3 và 6,7 D. (HCOO)2C2H4 và 6,6 Câu 9: (CðA-2010)Cho 45 gam axit axetic phn 'ng vi 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 ñac), ñun nóng, thu ñư.c 41,25 gam etyl axetat. Hieu suât c3a phn 'ng este hoá là HTTP://KINHHOA.VIOLET.VN
  2. 2. Este trong các ñê thi Cao ñang – ði hc Gv: Huỳnh Bo Luân –Dð: 0906500083 -------- Trang - 2 - A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% Câu 10: (ðHA-2007)Thuc phân hoàn toàn 444 gam mot lipit thu ñư.c 46 gam glixerol (glixerin) và hai lo(i axit béo. Hai lo(i axit béo ñó là A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH. C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. Câu 11: (ðHA-2007)Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bang 200 ml dung dHch NaOH 0,2M. Sau khi phn 'ng xy ra hoàn toàn, cô c(n dung dHch thu ñư.c chât ran khan có khôi lư.ng là A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12: (ðHA-2007)Hon h.p X gôm axit HCOOH và axit CH3COOH (t@ le mol 1:1). Lây 5,3 gam hon h.p X tác dGng vi 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 ñac) thu ñư.c m gam hon h.p este (hieu suât c3a các phn 'ng este hoá ñêu bang 80%). Giá trH c3a m là A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Câu 13: (ðHA-2007) Khi thhc hien phn 'ng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lư.ng este ln nhât thu ñư.c là 2/3 mol. ðe ñ(t hieu suât chc ñ(i là 90% (tính theo axit) khi tiên hành este hoá 1 mol CH3COOH cân sô mol C2H5OH là (biêt các phn 'ng este hoá thhc hien D cùng nhiet ño) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. Câu 14: (ðHB-2008) H.p chât hu cơ no, ña ch'c X có công th'c phân t C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dGng vIa ñ3 vi 100 gam dung dHch NaOH 8% thu ñư.c chât hu cơ Y và 17,8 gam hon h.p muôi. Công th'c câu t(o thu gjn c3a X là A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5. C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7. Câu 15: (ðHB-2008) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chât béo cân vIa ñ3 0,06 mol NaOH. Cô c(n dung dHch sau phn 'ng thu ñư.c khôi lư.ng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. Câu 16: (ðHB-2008)Cho hon h.p X gôm hai h.p chât hu cơ no, ñơn ch'c tác dGng vIa ñ3 vi 100 ml dung dHch KOH 0,4M, thu ñư.c mot muôi và 336 ml hơi mot ancol (D ñktc). Nêu ñôt cháy hoàn toàn lư.ng hon h.p X trên, sau ñó hâp thG hêt sn pham cháy vào bình ñhng dung dHch Ca(OH)2 (dư) thì khôi lư.ng bình tăng 6,82 gam. Công th'c c3a hai h.p chât hu cơ trong X là A. CH3COOH và CH3COOC2H5. B. C2H5COOH và C2H5COOCH3. C. HCOOH và HCOOC2H5. D. HCOOH và HCOOC3H7. Câu 17: (ðHB-2008)Este X (có khôi lư.ng phân t bang 103 ñvC) ñư.c ñiêu chê tI mot ancol ñơn ch'c (có t@ khôi hơi so vi oxi ln hơn 1) và mot amino axit. Cho 25,75 gam X phn 'ng hêt vi 300 ml dung dHch NaOH 1M, thu ñư.c dung dHch Y. Cô c(n Y thu ñư.c m gam chât ran. Giá trH m là A. 27,75. B. 24,25. C. 26,25. D. 29,75. Câu 18: (ðHA-2008)Este X có các ñac ñiem sau: - ðôt cháy hoàn toàn X t(o thành CO2 và H2O có sô mol bang nhau; - Thuc phân X trong môi trưong axit ñư.c chât Y (tham gia phn 'ng tráng gương) và chât Z (có sô nguyên t cacbon bang mot na sô nguyên t cacbon trong X). Phát bieu không ñúng là: HTTP://KINHHOA.VIOLET.VN
  3. 3. Este trong các ñê thi Cao ñang – ði hc Gv: Huỳnh Bo Luân –Dð: 0906500083 -------- Trang - 3 - A. ðôt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sn pham gôm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. B. Chât Y tan vô h(n trong nưc. C. Chât X thuoc lo(i este no, ñơn ch'c. D. ðun Z vi dung dHch H2SO4 ñac D 170oC thu ñư.c anken. Câu 19 : (ðHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hon h.p hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bang dung dHch NaOH, thu ñư.c hon h.p X gôm hai ancol. ðun nóng hon h.p X vi H2SO4 ñac D 1400C, sau khi phn 'ng xy ra hoàn toàn thu ñư.c m gam nưc. Giá trH c3a m là A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. Câu 20: (ðHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hon h.p hai este bang dung dHch NaOH thu ñư.c 2,05 gam muôi c3a mot axit cacboxylic và 0,94 gam hon h.p hai ancol là ñông ñang kê tiêp nhau. Công th'c c3a hai este ñó là A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Câu 21: (ðHA-2009)Chât hu cơ X có công th'c phân t C5H8O2. Cho 5 gam X tác dGng vIa hêt vi dung dHch NaOH, thu ñư.c mot h.p chât hu cơ không làm mât màu nưc brom và 3,4 gam mot muôi. Công th'c c3a X là A. CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOC(CH3)=CHCH3. C. HCOOCH2CH=CHCH3 D. HCOOCH=CHCH2CH3. Câu 22: (ðHB-2010)H.p chât hu cơ m(ch hD X có công th'c phân t C6H10O4. Th3y phân X t(o ra hai ancol ñơn ch'c có sô nguyên t cacbon trong phân t gâp ñôi nhau. Công th'c c3a X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. Câu 23: (ðHB-2010) Hon h.p X gôm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. ðe trung hòa m gam X cân 40 ml dung dHch NaOH 1M. Mat khác, nêu ñôt cháy hoàn toàn m gam X thì thu ñư.c 15,232 lít khí CO2 (ñktc) và 11,7 gam H2O. Sô mol c3a axit linoleic trong m gam hon h.p X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. Câu 24: (ðHA-2010)ðôt cháy hoàn toàn mot este ñơn ch'c, m(ch hD X (phân t có sô liên kêt π nhr hơn 3), thu ñư.c the tích khí CO2 bang 6/7 the tích khí O2 ñã phn 'ng (các the tích khí ño D cùng ñiêu kien). Cho m gam X tác dGng hoàn toàn vi 200 ml dung dHch KOH 0,7M thu ñư.c dung dHch Y. Cô c(n Y thu ñư.c 12,88 gam chât ran khan. Giá trH c3a m là A. 10,56. B. 7,20. C. 8,88. D. 6,66. Câu 25: (ðHA-2010)Thuc phân hoàn toàn 0,2 mol mot este E cân dùng vIa ñ3 100 gam dung dHch NaOH 24%, thu ñư.c mot ancol và 43,6 gam hon h.p muôi c3a hai axit cacboxylic ñơn ch'c. Hai axit ñó là A. HCOOH và C2H5COOH. B. HCOOH và CH3COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. CH3COOH và C2H5COOH. ---------------------- Hêt ---------------------- HTTP://KINHHOA.VIOLET.VN

×