Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mo hinh tuoi tu dong cay Ho tieu (Ban ve va kinh phi dau tu)

1,385 views

Published on

Mô hình tưới tự động trên cây Hồ tiêu hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm công lao động, giúp cây tăng trưởng, phát triển tốt nhất... Sử dụng thiết bị tưới bán kính lớn Nelson R33LP.

Published in: Design
  • Be the first to comment

Mo hinh tuoi tu dong cay Ho tieu (Ban ve va kinh phi dau tu)

  1. 1. Nha Be agriculture and food company limited Tel: +84 3 784 0622 OFFER NO. NBA - 092014 Dragon Hill tower, 15A1 Nguyen Huu Tho Streen Fax:+84 3 2221 6696 Date 29/09/2014 Phuoc Kien Ward, Nha Be District marketing@nhabeagri.com Ho Chi Minh City www.nhabeagri.com Vietnam Dài: 100m Offer To: Giao hàng mien phí Rong: 100m Dien tích: 1 ha Khách hàng toàn quôc Toàn quôc Khong cách hàng: 20 Ti cây công nghiep: Hô Tiêu, Cà Phê, Chè Khong cách béc: 12.5 Ti c, mía, da Sô béc: 42 Ti cánh ông rau màu Lu l ng: 7.5mm/h … ông êu: 85 - 90% CODE TÊN HÀNG HÓA .v.t Sô lng N GIÁ TOTAL Ông PVC Hoa Sen 60mm x 1.8mm (6bar) m 100 20,900 2,090,000 Ông PVC Hoa Sen 42mm x 1.8mm (8bar) m 464 11,100 5,150,400 Ông PVC Hoa Sen 27mm x 1.6mm (12bar) m 168 8,000 1,344,000 Valve 42mm cái 10 33,600 336,000 Tê gim Hoa Sen 60mmx42mm loi dày cái 10 19,800 198,000 Tê gim Hoa Sen 42mmx27mm loi dày cái 32 7,700 246,400 Co gim Hoa Sen 42mmx27mm loi dày cái 10 5,500 55,000 Nôi ren trong Hoa Sen 27mm cái 42 2,500 105,000 CONG NG ÔNG 9,524,800 NROR33Nâu NELSON ROTATOR R33 42 cai 448,800 18,849,600 Hng 5.2mm Bán kính 14-14.5m Lu l ng ~1.8m3/h Áp suât 1.75-3.5bar Sn xuât bi: Nelson Hoa Ky; Bo hành 01 nam CONG BÉC T
  2. 2. I 18,849,600 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIEP THC PHAM NHÀ BÈ Sô TK: 6350201001974 Ngân hàng Nông nghiep PTNN Viet Nam – CN Phc Kien, H. Nhà Bè Giá trên ã gôm 10% thuê VAT, Mien phí van chuyen ti kho khách hàng Thanh toán bang chuyen khon trc khi nhan hàng Báo giá có hieu l,c trong vong 30 ngày Tong tiên có VAT vnd 2 8,374,400 Tong dien tích ha 1 .0 Trung bình vnd/ha 2 8,374,400 WARRANTY AND DISCLAIMER :- The Company warrants to its trade customers that its products will be free from original defects in material and workmanship for a period of one year from the original sale when used within the working specifications for which the product was designed and under normal use and service. The manufacturer assumes no responsibility for installation, removal or unauthorised repair. The manufacturer's liability under this warranty is limited to solely to replacement or repair of defective parts and the manufacturer will not be liable for any crop or other consequential damages resulting from defects or breach of warranty. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSES AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES OF MANUFACTURER. This warranty shall not apply to FCN flow control nozzles used in sprinkler heads other than those manufactured by the company. No agent, employee or representative of the manufacturer has authority to waive, alter or add to the provisions of this warranty, nor to make any representations or warranty not contained herein.

×