Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mo hinh tuoi nelson r2000 wf, 80mx120m

2,185 views

Published on

Mô hình lắp đặt cho hệ thống tưới tự động sử dụng béc tưới Nelson R2000WF (béc có khả năng kháng gió tốt).
Để có thêm tư vấn và chi phí đầu tư, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn Nhà Bè Agri 0123 9 23 08 79

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Mo hinh tuoi nelson r2000 wf, 80mx120m

  1. 1. 11111111111111111111 120 50 65 13 13 13 13 13 13 80 13 13 13 13 Bec R2000WF

×