Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dây tưới nhỏ giọt vườn rau - cảnh quan gia đình

792 views

Published on

Nếu bạn thường đi sớm - về muộn, bạn bận chăm sóc con cái, hay đi công tác, hay thậm chí bạn thỉnh thoảng là vì bạn quên... Vậy, hãy giao lại công việc tưới này cho tôi - Thiết bị tưới nhỏ giọt DIG đến từ Hoa Kỳ.

Published in: Food
  • Be the first to comment

Dây tưới nhỏ giọt vườn rau - cảnh quan gia đình

  1. 1. DÂY TI NH GI T VN RAU - CNH QUAN GIA DÌNH Thông tin chi ti t sn ph$m: Add: Phòng B-23.04, Tòa nhà Dragon Hill, Nguyn Hu Th, X. Phư c Ki#ng, H. Nhà Bè Tell: 08. 3784 0622 Hotline: 0123 9 23 08 79 Email: nhabeagri@gmail.com www.nhabeagri.com Www.tuoiphunmua.com Dây tư i nh3 git DIG 6mm th# hi6n kh8 n9ng vư;t tri trong =ng d?ng tư i vư@n rau, c8nh quan (hang rào, tư@ng dCu…) v i chi phí dHu tư thIp, kh8 n9ng =ng d?ng l n. Khách hàng có th# lLa chn kho8ng cách lM 15cm, 22.8cm, hay 30.5cm. S8n xuIt bQi DIG Corp - Hoa KS. Bo hành 03 n1m. Giá bán: 15,000vnd/mét (Bán theo chiTu dài 5m, 10m, 15m...). B diu khi n t i t dng DIG BO9D d c khuyn khích s dng. NK và PP bi Nhà Bè Agri. Dây tư i nh3 git SHB1XX (106, 109, 112) D.v.t SHB series C ]ng (dư@ng kính) mm 6 ChiTu dài tiêu chu_n m 30 ChiTu dài bán l` m 5, 10, 15.. Kho8ng cách lM nh3 git SHB 106 cm 15 Kho8ng cách lM nh3 git SHB 109 cm 22.8 Kho8ng cách lM nh3 git SHB 112 cm 30.5 S] lM tai mMi vb trí lM 2 Áp suIt hoat dng bar 0.7 - 1.7 Áp suIt lý tưQng bar 1.4-1.7 Pham vi thIm _m (t]i thi#u) cm 30 B lc (neu dùng nư c gieng, nư c b#) mesh 150 ChiTu dài t]i ưu 1 hàng tư i m 10, 15 Mã SP Chi ti t sn ph$m D.v.t SL Dơn giá SHBxxx SHB 106, SHB109, SHB112 (nguyên cun 30m) cun 1 450,000 SHBxxx SHB bán theo mét (mua 10m, 20m, 30m) mét 1 15,000 B43 hng Poly 21mm din nư c mét 1 13,200 C34 DHu r]i ren trong 27mm x 21mm (n]i ]ng 21mm) cái 1 54,000 B38500P hng din poly 6mm mét 1 6,400 C37B N]i gi8m 27mm ren trong x 6mm cái 1 45,000 H82A Tê 6mm cái 1 4,300 H80A N]i thkng 6mm cái 1 4,000 D57A Thiet bb lc cho h6 th]ng tư i nh3 git 155 mesh cái 1 389,000 A201B Thiet bb lc trâm phân cho h6 th]ng tư i nh3 git 155 mesh cái 1 427,000 G79B Bbt dHu ]ng nh3 git 6mm cái 1 2,500 Hà Ni: 0986 73 44 75 || HW Chí Minh: 0983 23 08 79 || H8i Phòng - Qu8ng Ninh: 0903 49 28 29

×