Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội

1,177 views

Published on

Giới thiệu các thành tựu nghiên cứu đã đạt được của TTCX Hà Nội

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội

 1. 1. warmly Welcome to Hanoi irradiation center
 2. 2. thµnh tùu nghiªn cøu triÓn khai khoa häc c«ng nghÖ cña Trung t©m ChiÕu x¹ HN trong lÜnh vùc c«ng nghÖ bøc x¹ NguyÔn M¹nh Hïng Trung t©m ChiÕu x¹ Hµ Néi (VAEI) Minh Khai, Tõ Liªm, Hµ Néi
 3. 3. thµnh tùu nghiªn cøu triÓn khai khoa häc c«ng nghÖ cña Trung t©m ChiÕu x¹ HN trong lÜnh vùc c«ng nghÖ bøc x¹ <ul><li>. ThiÕt lËp thiÕt bÞ chiÕu x¹ lín ®Çu tiªn t¹i ViÖt nam , nh÷ng ®iÒu kiÖn nh©n lùc vµ thiÕt bÞ kh¸c cho ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ bøc x¹. </li></ul><ul><li>. C¸c nghiªn cøu ®o liÒu bøc x¹. </li></ul><ul><li>. Nghiªn cøu vµ nh÷ng cè g¾ng nh»m øng dông cho chiÕu x¹ thùc phÈm. </li></ul><ul><li>. Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu nh»m phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. </li></ul><ul><li>. C¸c nghiªn cøu vµ thö nghiÖm phôc vô cho y tÕ. </li></ul><ul><li>. Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ thµnh tùu øng dông trong c«ng nghiÖp. </li></ul><ul><li>. C«ng nghÖ bøc x¹ biÕn tÝnh vËt liÖu vµ khö trïng. </li></ul><ul><li>. C¸c nghiªn cøu xö lý bøc x¹ cã tÝnh khoa häc míi. </li></ul><ul><li>. Hîp t¸c nghiªn cøu víi c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi n­íc. </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng triÓn khai c«ng nghÖ bøc x¹. </li></ul><ul><li>C¸c ®Ò tµi nhiÖm vô NCTK cña TTCXHN n¨m 2009 vµ tiÕp theo </li></ul>
 4. 4. trung t©m chiÕu x¹ hµ néi Trung t©m chiÕu x¹ Hµ néi ®­­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 43/Q§ ngµy 11/3/1986 cña ViÖn tr­­ëng ViÖn n¨ng l­îng nguyªn tö Quèc gia (nay lµ ViÖn NL nguyªn tö ViÖt nam). Trung t©m hiÖn t¹i cã 35 c¸n bé, 1 TS, 4 ThS, 13 §H, cßn l¹i lµ TC vµ nh©n viªn phôc vô. M« h×nh tæ chøc Trung t©m Ban Gi¸m ®èc P.NC C«ng nghÖ bøc x¹ P. Hµnh chÝnh Tæng hîp P. VËn hµnh B¶o d­ìng TB Trung t©m hiÖn t¹i lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, tíi n¨m 2011 sÏ vËn hµnh theo tinh thÇn N§ 115, tù h¹ch to¸n vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm. Trung t©m chiÕu x¹ Hµ Néi ®­­îc trang bÞ mét thiÕt bÞ chiÕu x¹ b¸n c«ng nghiÖp, sö dông nguån Gamma Co-60, cã hÖ b¨ng t¶i vËn chuyÓn hµng cho phÐp xö lý s¶n phÈm theo kiÓu liªn tôc hoÆc theo tõng l« riªng lÎ. HiÖn nay ®· n©ng cÊp nguån tíi 100 KCi.
 5. 5. <ul><li>- Nguån 16 kCi ®­îc thiÕt lËp t¹i ViÖn nghiªn cøu h¹t nh©n §µ L¹t vµo thËp niªn 80, chñ yÕu dïng cho nghiªn cøu, kªnh chiÕu nhá. </li></ul><ul><li>- Nguån b¸n c«ng nghiÖp 110 kCi ®­îc l¾p ®Æt vµ kh¸nh thµnh n¨m 1991 t¹i Trung t©m chiÕu x¹ Hµ Néi, ViÖn KHKTHN, víi hÖ thèng b¨ng t¶i tù ®éng n©ng ®¶o hµng hoµn chØnh. Môc tiªu ban ®Çu lµ chÝnh lµ chiÕu x¹ thùc phÈm. </li></ul><ul><li>- N¨m 1999 Kh¸nh thµnh Trung t©m chiÕu x¹ c«ng nghiÖp khö trïng t¹i trung t©m NC h¹t nh©n Tp. Hå ChÝ Minh víi ho¹t ®é nguån ban ®Çu 300 kCi. Trung t©m ho¹t ®éng víi hÖ b¨ng t¶i tù ®éng vµ kinh tÕ. Môc tiªu ban ®Çu lµ dïng khö trïng y tÕ. HiÖn nay chñ yÕu lµ chiÕu thuû s¶n ®«ng l¹nh xuÊt khÈu </li></ul><ul><li>- Hµng lo¹t c¬ së chiÕu x¹ Co60 ®­îc thiÕt lËp: B×nh D­¬ng, CÇn Th¬, vµ s¾p tíi lµ TT chiÕu x¹ §µ N½ng víi c«ng suÊt lín phôc vô chiÕu x¹ b¶o qu¶n c¸c lo¹i hµng xuÊt khÈu.. </li></ul><ul><li>- 2009 TTCXHN n©ng cÊp nguån tíi c«ng suÊt ban ®Çu 110 KCi vµ hµng chiÕu x¹ chÝnh lµ b¶o qu¶n ®«ng nam d­îc vµ khö trïng y tÕ. </li></ul>
 6. 6. Son Son Co., Ltd (Linac Accelerators) Can Tho Irradiation company (Co-60 Irradiator) Location of irradiation facilities An Phu Co., Ltd (2 Co-60 Irradiators) Ha Noi Irradiation Center (Co-60 Irradiator) VINAGAMMA (Co-60 Irradiator)
 7. 7. ThiÕt bÞ chiÕu x¹ nhá phôc vô nghiªn cøu
 8. 8. Trung t©m chiÕu x¹ Hµ néi víi c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai c«ng nghÖ bøc x¹ <ul><li>ThiÕt bÞ ®Çu tiªn : </li></ul><ul><li>Lo¹i Conveyer gi¸ treo </li></ul><ul><li>Nguån Co.60, ho¹t ®é phãng x¹ 107 kCi (thang 7 n¨m 1991), b¶o qu¶n kh«. </li></ul><ul><li>Môc ®Ých: B¶o qu¶n l­¬ng thùc thùc phÈm. </li></ul>
 9. 9. Trung t©m chiÕu x¹ TP. Hå chÝ minh víi c«ng t¸c triÓn khai c«ng nghÖ bøc x¹ <ul><li>ThiÕt bÞ chiÕu x¹ Trung t©m chiÕu x¹ Thµnh phè Hå ChÝ Minh </li></ul><ul><li>Nguån chiÕu x¹ c«ng nghiÖp, b¶o qu¶n b»ng n­íc. </li></ul><ul><li>Phôc vô khö trïng y tÕ vµ c¸c môc tiªu kh¸c. </li></ul><ul><li>Ho¹t ®é ban ®Çu 300 KCi. </li></ul><ul><li>HiÖn nay chñ yÕu xö lý t«m ®«ng l¹nh xuÊt khÈu, ®«ng nam d­îc vµ khö trïng y tÕ. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Nguån b¸n c«ng nghiÖp 110 kCi ®­îc l¾p ®Æt vµ kh¸nh thµnh n¨m 1991 t¹i Trung t©m chiÕu x¹ Hµ Néi do IAEA tµi trî víi hÖ thèng b¨ng t¶i tù ®éng n©ng ®¶o hµng hoµn chØnh cã thÓ chiÕu x¹ liªn tôc hoÆc theo mÎ. N¨m 2006 c¶i tiÕn b¨ng t¶i. N¨m 2009 ®­îc n¹p thªm nguån ®¹t 100 kCi </li></ul>
 11. 11.
 12. 13. DẢI LIỀU ÁP DỤNG (Gy) <ul><li>10 6 </li></ul><ul><li>10 5 </li></ul><ul><li> Xử lý vật liệu </li></ul><ul><li> Tiệt trùng </li></ul><ul><li>10 4 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> Xử lý thanh trùng </li></ul><ul><li>10 3 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>  Làm chậm chín </li></ul><ul><li> Diệt côn trùng 10 2 </li></ul><ul><li> Hạn chế nảy mầm Chụp ảnh công nghiệp </li></ul><ul><li>10 1 </li></ul><ul><li> Tạo đột biến </li></ul><ul><li>giống cây trồng 1 </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 14. CÁC LOẠI LIỀU KẾ <ul><li>Liều kế ECB </li></ul><ul><li> Liều kế Amber Perspex </li></ul><ul><li> Liều kế Dichromate </li></ul><ul><li> Liều kế chỉ thị </li></ul><ul><li>Liều kế Red Perspex </li></ul>
 14. 15. Nghiªn cøu vµ nh÷ng cè g¾ng øng dông cho chiÕu x¹ thùc phÈm <ul><li>C¸c nghiªn cøu ban ®Çu (1988-1990) ®­îc nhãm c¸n bé do TS Vâ Hoµng Qu©n vµ KS. §inh Ngäc L©n chØ ®¹o thùc hiÖn sö dông c¸c nguån chiÕu x¹ nhá cña ViÖn Nghiªn cøu H¹t nh©n §µ L¹t hoÆc cña BÖnh viÖn K Hµ Néi. </li></ul><ul><li>Héi th¶o toµn quèc vÒ C«ng nghÖ bøc x¹ n¨m 1990 víi 30 b¸o c¸o chon läc cã chÊt l­îng ®­îc tr×nh bµy vµ ®¨ng trong tuyÓn tËp lµ mét minh chøng cho ®éi ngò nghiªn cøu C«ng nghÖ bøc x¹ lóc ban ®Çu. </li></ul><ul><li>Tõ n¨m 1991 T¹i TTCX Hµ néi b¾t ®Çu NC b¶o qu¶n khoai t©y ( Vâ Hoµng Qu©n 1992/1993) Mét sè thùc phÈm t­¬i sèng nh­ nem chua, nÊm t­¬i, qu¶ chuèi, qu¶ v¶i, ...®· ®­îc bæ sung nghiªn cøu. Mét ®èi t­îng thùc phÈm ®­îc quan t©m lµ gia vÞ mµ chñ yÕu ë ViÖt nam lµ bét ít vµ bét nghÖ (NguyÔn M¹nh Hïng, NguyÔn Duy L©m 1996), B¶o qu¶n hµnh t©y (20 tÊn, Ph¹m Quang Vinh), b¶o qu¶n g¹o cho Cty l­¬ng thùc Hµ Néi(Ph¹m Quang Vinh, NguyÔn M¹nh Hïng...). Mét sè lo¹i hoa qu¶ vµ nÊm t­¬i còng ®· ®­îc thö nghiÖm b¶o qu¶n. Tõ n¨m 1999-2000 Trung t©m ®· më mét ®Ò tµi nh»m thiÕt lËp mét quy tr×nh xö lý chiÕu x¹ ®Ó kiÓm dÞch qu¶ Thanh long th«ng qua c¸c nghiªn cøu vÒ t¸c dông cña bøc x¹ tíi sù chÕt cña ruåi ®ôc qu¶, vµ tíi chÊt l­îng qu¶. </li></ul><ul><li>RÊt nhiÒu b¸o c¸o kÕt qu¶ NC vÒ lÜnh vùc nµy ®· ®­îc ®¨ng t¶i trong TuyÓn tËp b¸o c¸o HN. VËt lý vµ kü thuËt h¹t nh©n toµn quèc n¨m 1995 t¹i Hµ Néi. C¸c NC nµy ®· thuyÕt phôc H§NN cÊp phÐp cho nhiÒu lo¹i thùc phÈm ®­îc chiÕu x¹ t¹i VN. </li></ul>
 15. 16. C¸c ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n th­êng dïng <ul><li>§èi víi thùc phÈm, ®«ng nam d­îc…. </li></ul><ul><li>Lµm kh«, ®«ng l¹nh </li></ul><ul><li>Xö lý ho¸ chÊt (muèi, ®­êng, gia vÞ, EDB, ETO, MB…) </li></ul><ul><li>Lªn men, x«ng khãi </li></ul><ul><li>Xö lý nhiÖt (®ãng hép vµ thanh trïng Paster…) </li></ul><ul><li>ChiÕu x¹ </li></ul>
 16. 17. CÁC ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ <ul><li>Bức xạ gamma có khả năng xuyên qua các sản phẩm có tỉ trọng khác nhau do đó cho phép xử lý sau khi đóng gói (nguyên đai, nguyên kiện) v µ tr¸nh t¸i nhiÔm </li></ul><ul><li>CNBX là công nghệ sạch, không để tồn dư độc hại cho sản phÈm, không cần thời gian cách ly lưu giữ sau xử lý, không sinh khói, sinh bụi, không thải ra môi trường các chất độc hại </li></ul>
 17. 18. CÁC ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ <ul><li>Chiếu xạ là phương pháp xử lý nguội, thích hợp để xử lý các sản phẩm kém chịu nhiệt như các dụng cụ bằng nhựa, cao su, các loại dược phẩm, dược liệu, đặc biệt đối với các hàng thực phẩm tươi sống như các loại hải sản, thịt, gia vị…; </li></ul><ul><li>Chiếu xạ là quá trình dễ kiểm soát, thực hiện đơn giản và chất lượng xử lý cao; ở liều cao và rất cao, với một số đối tượng có thể tạo ra một số chức năng rất có lợi. </li></ul>
 18. 19. ChiÕu x¹ thùc phÈm <ul><li>DiÖt c«n trïng, nÊm mèc (gia vÞ, ®Ëu ®ç, c¸c lo¹i ngò cèc, c¸c lo¹i c¸ kh«, thuèc l¸....). </li></ul><ul><li>øc chÕ n¶y mÇm, lµm chËm chÝn c¸c lo¹i rau, cñ, qu¶, kÐo dµi thêi gian b¶o qu¶n(khoai t©y, hµnh t©y, chuèi, xoµi, ®u ®ñ, ..). </li></ul><ul><li>ChiÕu x¹ kiÓm dÞch c¸c lo¹i n«ng s¶n phôc vô xuÊt khÈu. </li></ul>
 19. 21. Procedure for Treatment of Dragon Fruits Harvest Pre-treatment Classifying and packaging Cooling store Transportation Irradiation Export
 20. 23. Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ triÓn khai øng dông trong n«ng nghiªp <ul><li>Nghiªn cøu vµ triÓn khai thö nghiÖm s¶n xuÊt ph©n vi sinh cè ®Þnh ®¹m vµ ph©n gi¶i l©n (NguyÔn Kim Vò, Vâ V¨n ThuËn vµ CS 1990/1994). </li></ul><ul><li>C¸c nghiªn cøu vÒ n«ng nghiÖp (vµ sinh häc) ®­îc chØ ®¹o tËp trung trong c¸c ch­¬ng tr×nh KH-CN cÊp nhµ n­íc 50A (1986-1990) vµ KC-09 (1991-1995). </li></ul><ul><li>Sö dông c«ng nghÖ bøc x¹ trong nh©n gièng nÊm thùc phÈm (N.M.Hïng vµ CS); NC. kiÓm dÞch; Khö trïng c¬ chÊt nh©n gièng thuèc trõ s©u vi sinh; t¹o chÊt tr­¬ng n­íc vµ hÊp thu dinh d­ìng cho c©y trång (N.T.§Ýnh; T.B.DiÖp...) </li></ul><ul><li>C¸c NC vÒ ®ét biÕn t¹o gièng míi. </li></ul><ul><li>Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ thµnh tùu øng dông trong c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>B¶o qu¶n thuèc l¸ nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm </li></ul><ul><li>B¶o qu¶n da thuéc, latex cao su tù nhiªn d¹ng ®ãng b¸nh, v¶i sîi, m©y tre ®an xuÊt khÈu.... </li></ul><ul><li>ø ng dông c«ng nghiÖp tiªu biÓu nhÊt ph¶i kÓ ®Õn lµ chÕ t¹o kÝnh tÊm nh¹y bøc x¹ quy m« c«ng nghiÖp (kÝnh mµu; ¶nh kÝnh mü thuËt (T.§. NghiÖp). </li></ul>
 21. 24. Nh÷ng øng dông kh¸c <ul><li>TiÖt trïng chÊt mang ®Ó s¶n xuÊt ph©n vi sinh </li></ul><ul><li>TiÖt trïng c¬ chÊt nu«i trång gièng nÊm vµ s¶n xuÊt nÊm </li></ul><ul><li>ChiÕu x¹ t¸i sö dông chÊt th¶i ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã Ých (thøc ¨n gia sóc tõ b· mÝa, chÊt kÕt dÝnh cho thøc ¨n nu«i t«m tõ polysacarit biÓn. </li></ul><ul><li>KÝch thÝch sinh tr­ëng </li></ul><ul><li>G©y ®ét biÕn t¹o gièng míi </li></ul>
 22. 25. C¸c nghiªn cøu vµ thö nghiÖm phôc vô cho y tÕ. <ul><li>Ph­¬ng ph¸p tiÖt trïng bøc x¹ ®Ó b¶o qu¶n m« ghÐp (Ph¹m Quang Ngäc). Sau nµy ®· ®­îc IAEA gióp 1 dù ¸n VIE cho thµnh lËp ng©n hµng m« (nay ®Æt ë viÖn Báng QG). HiÖn nay viÖn Báng QG còng th­êng xuyªn chiÕu x¹ mÆt hµng nµy. </li></ul><ul><li>C¸c nghiªn cøu khö trïng chØ kh©u phÉu thuËt (Hoµng Hoa Mai vµ Cs) c¸c lo¹i d©y truyÒn huyÕt thanh, truyÒn m¸u, kim tiªm (Ph¹m Quang Vinh vµ CS). ViÖn TTB y tÕ hiÖn t¹i còng lµ kh¸ch hµng cña TT tuy r»ng míi ë møc ®é thö nghiÖm. HiÖn ®ang h×nh thµnh mét Dù ¸n hîp t¸c Víi ViÖn TTB y tÕ vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó triÓn khai mét d©y chuyÒn SX c«ng nghiÖp. </li></ul><ul><li>NC ¸p dông cho b¶o qu¶n d­îc liÖu vµ hµng ®«ng nam d­îc, thuéc ®Ò tµi nhµ n­íc KC.09.04 :&quot;¸p dông c«ng nghÖ bøc x¹ ®Ó khö trïng biÕn tÝnh vËt liÖu vµ b¶o qu¶n thùc phÈm d­îc liÖu&quot; do Vâ V¨n ThuËn chñ nhiÖm. HiÖn nay c¸c lo¹i ®«ng d­îc ®ang lµ mÆt hµng chiÕn l­îc cña TT còng dùa trªn nh÷ng nghiªn cøu ban ®Çu nµy. §©y còng lµ ®Ò tµi duy nhÊt trong ch­¬ng tr×nh ®­îc Bé tr­ëng cÊp b»ng khen. </li></ul>
 23. 26. Khö trïng, thanh trïng dông cô vµ vËt phÈm y tÕ <ul><li>Khö trïng c¸c lo¹i dông cô phÉu thuËt nh­: g¨ng tay, chØ kh©u, c¸c lo¹i b¨ng, b«ng g¹c.. </li></ul><ul><li>Khö trïng c¸c lo¹i vËt phÈm y tÕ nh­: c¸c lo¹i m« ghÐp,c¸c mµng sinh häc </li></ul><ul><li>Thanh trïng ®Ó b¶o qu¶n c¸c lo¹i thuèc ®«ng nam d­îc. </li></ul>
 24. 27. C«ng nghÖ bøc x¹ biÕn tÝnh vËt liÖu vµ khö trïng <ul><li>T¹o c«ng thøc vËt liÖu PP bÒn bøc x¹ dïng s¶n xuÊt b¬n tiªm mét lÇn. §· cã ®­îc c«ng thøc lo¹i vËt liÖu PE kh©u m¹ch (hiÖu øng nhí) sau khi xö lý bøc x¹ víi liÒu chiÕu kho¶ng 50 kGy. (§.§. NhËn vµ CS). </li></ul><ul><li>¸ p dông c«ng nghÖ bøc x¹ khö trïng nh»m tËn dông r¸c th¶i thµnh phè lµm chÊt mang trong c«ng nghÖ sinh häc (N.M.Hïng; T.M.Quúnh vµ c¸c CS). (B¸o c¸o HN Ba Lan). </li></ul><ul><li>C¸c nghiªn cøu xö lý bøc x¹ cã tÝnh khoa häc míi (trong CT hîp t¸c song ph­¬ng JAEA vµ VAEC) </li></ul><ul><li>Xñ lý bøc x¹ c¸c hîp chÊt polysacarit ®Ó t¹o c¸c ho¹t chÊt sinh häc lµm cho c©y trång chèng chÞu ®­îc stress g©y bëi nhiÔm mÆn vµ c¸c kim lo¹i nÆng (N.D.L©m…). </li></ul><ul><li>NC xö lý chiÕu x¹ b· mÝa ®Ó lµm thøc ¨n gia sóc (N.D.L©m; T.B.DiÖp…). </li></ul><ul><li>Xö lý bøc x¹ t¨ng kh¸ng khuÈn cña chitosan trong b¶o qu¶n hoa qu¶. Sö dông chitosan chiÕu x¹ lµm chÊt kÕt dÝnh trong s¶n xuÊt viªn thøc ¨n nu«i t«m bÒn n­íc...(N.M. Hung; N.D. Lam…B¸o c¸o HN Takasaky) </li></ul><ul><li>C¸c NC kh¸c sö dông polymer chiÕu x¹ lµm chÊt tÈy röa lµm s¹ch m«i tr­êng, lµm chÊt tr­¬ng n­íc vµ hÊp thu dinh d­ìng sö dông trong n«ng nghiÖp…(N.V.Toµn; L.T.§Ýnh). </li></ul><ul><li>C¸c NC kh¸c sö dông polymer chiÕu x¹ lµm chÊt cã ®Æc tÝnh bÒn c¬ lý, lµm chÊt mang SX thuèc nh¶ chËm; lµm mµng bao ch÷a báng; chÊt t¹o mµng bao gãi bÒn vµ nhanh chãng ph©n huû trong m«i tr­êng (VËt liÖu th©n thiÖn m«i tr­êng, T.B.DiÖp….) </li></ul><ul><li>GÇn ®©y lµ NC. Phèi hîp gi÷a xö lý chiÕu x¹ vµ ho¸ chÊt ®Ó t¨ng tÝnh bÒn nhiÖt vµ bÒn c¬ lý cña Lactice (mét lo¹i polyme) øng dông trong c«ng nghiÖp (®Ò tµi luËn v¨n TS cña TS. TrÇn Minh Quúnh). </li></ul>
 25. 28. The Use of Chitosan as Bioadhesive and Its Property Improvement by Radiation Treatment for Water-Stable Shrimp Feed Production Nguyen Manh Hung a , Nguyen Duy Lam a , Tran Minh Quynh a , Tran Bang Diep a , Vu Dung b , Tamikazu Kume c a Institute for Nuclear Science and Techniques - Vietnam Atomic Energy Commission, P.O.Box 5T-160 Hoang Quoc Viet Road, Caugiay, Hanoi, Vietnam b Research Institute of Marine Product – Ministry of Fisheries, 170 Le Lai, Haiphong, Vietnam c Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment, Japan Atomic Energy Research Institute, 1233 Watanuki, Takasaki, Gunma 370-1292, Japan
 26. 30. Hîp t¸c nghiªn cøu víi c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi n­íc. <ul><li>Tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Rau qu¶ VN (VEGETEXCO) </li></ul><ul><li>ViÖn KHKT N«ng nghiÖp VN; ViÖn Dy truyÒn N«ng nghiÖp; ViÖn C«ng nghÖ Sau thu ho¹ch.(Nay lµ ViÖn KHNN ViÖt Nam) </li></ul><ul><li>§¹i häc KHTN; §¹i Häc D­îc, §¹i häc N«ng nghiÖp; §H Th¸i nguyªn; §H s­ ph¹m; </li></ul><ul><li>C«ng ty d­îc B¶o Long, </li></ul><ul><li>ViÖn Y häc cæ truyÒn T¦. </li></ul><ul><li>Nhµ m¸y kÝnh tÊm §¸p cÇu. </li></ul><ul><li>ViÖn VËt liÖu, ViÖn DÖt May..v.v.. </li></ul><ul><li>ViÖn KH&CN ViÖt Nam </li></ul><ul><li>TT ®· gãp phÇn thiÕt lËp hîp t¸c gi÷a VAEC vµ JAEA trong nghiªn cøu xö lý bøc x¹ Polysaccharides biÓn.(Hîp t¸c nµy b¾t ®Çu tõ n¨m 1997 ®ang ho¹t ®éng ë phase 3). NhiÒu c¸n bé cña TT ®· d­îc sang thùc tËp, hîp t¸c nghiªn cøu vµ lµm viÖc ë NhËt B¶n (cô thÓ lµ ViÖn NC Ho¸ bøc x¹ Takasaky) </li></ul>
 27. 31. Ho¹t ®éng triÓn khai c«ng nghÖ bøc x¹ <ul><li>Sè TT Kh¸ch hµng Lo¹i hµng </li></ul><ul><li>1 ViÖn Báng quèc gia LHT C¸c lo¹i m« ghÐp y tÕ </li></ul><ul><li>2 ViÖn Trang thiÕt bÞ vµ CT Y tÕ ChØ kh©u, gãi ®Î s¹ch, b¨ng g¹c </li></ul><ul><li>3 XÝ nghiÖp g¨ng tay cao su ViÖt H­ng G¨ng tay phÉu thuËt </li></ul><ul><li>4 C«ng ty §«ng Nam d­îc B¶o Long C¸c lo¹i thuèc §«ng d­îc </li></ul><ul><li>5 C«ng ty Traphaco C¸c lo¹i thuèc §«ng d­îc </li></ul><ul><li>6 C«ng ty TNHH Tïng léc Thuèc cam Tïng léc </li></ul><ul><li>7 C«ng ty TNHH TiÕn §øc Thuèc ®au d¹ dµy </li></ul><ul><li>8 XÝ nghiÖp Z120 bé Quèc phßng Gãi ®Î s¹ch </li></ul><ul><li>9 XÝ nghiÖp y cô II Th¸i Nguyªn Gãi ®Î s¹ch </li></ul><ul><li>10 C«ng ty HANOPHA B¨ng g¹c y tÕ, thuèc ®«ng d­îc </li></ul><ul><li>11 TN group Ltd (Thailand) DÇu géi ®Çu </li></ul><ul><li>12 CT thuèc l¸ Th¨ng Long; Thanh hãa Sîi thuèc nhËp khÈu </li></ul><ul><li>13 Tæng CT m©y tre xuÊt khÈu Hµng mü nghÖ xuÊt khÈu </li></ul><ul><li>14 C«ng ty TNHH Nam C­êng G¨ng tay phÉu thuËt </li></ul><ul><li>15 Trung t©m NC vµ SX vacxin Sabin èng nhá vacxin </li></ul><ul><li>16 ViÖn KH&CN ViÖt Nam S¶n phÈm sinh häc thö nghiÖm </li></ul><ul><li>17 NhiÒu CT d­îc phÈm kh¸c IMC, Sao TD C¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng </li></ul><ul><li>Vµ mét sè ®¬n vÞ HTNC kh¸c (TIENS, AN VIEN..). </li></ul>
 28. 32. N¨m 2009 Trung t©m ChiÕu x¹ Hµ néi chñ tr× thùc hiÖn 5 ®Ò tµi nhiÖm vô . 1. §Ò tµi: Nghiªn cøu øng dông ph­¬ng ph¸p chiÕu x¹ gamma t¹o tÊm mµng ph©n huû sinh häc dïng bao gãi b¶o qu¶n mét sè s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®· qua chÕ biÕn tèi thiÓu Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Ths. TrÇn B¨ng DiÖp. 2. §Ò tµi: Nghiªn cøu t¹o chÕ phÈm gi÷ n­íc vµ th¶i dinh d­ìng cho c©y b»ng ph­¬ng ph¸p chiÕu x¹ gamma qui m« phßng thÝ nghiÖm. Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Ths. Lª ThÞ §Ýnh. 3. NhiÖm vô: Biªn so¹n c¸c hÖ thèng tµi liÖu, hoµn thiÖn qui tr×nh t¸c nghiÖp, tiÕn tíi c«ng nhËn phï hîp chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO/IEC 17020-2001 cho Trung t©m ChiÕu x¹ Hµ Néi. Chñ nhiÖm nhiÖm vô: NguyÔn Quang Long 4, NhiÖm vô: ChuyÓn giao phÇn mÒm tÝnh to¸n liÒu chiÕu x¹ b»ng ph­¬ng ph¸p monte - Carlo vµ ¸p dông tÝnh to¸n cho cÊu h×nh nguån 100 KCi cña Trung t©m CXHN Chñ nhiÖm nhiÖm vô: NguyÔn §×nh D­¬ng. 5. NhiÖm vô: X©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®¹t c¬ së chiÕu x¹ c«ng nghiÖp dïng nguån Co60. Chñ nhiÖm : NguyÔn M¹nh Hïng.
 29. 33. C¸c ®Ò tµi trong kÕ ho¹ch 2010/2011 . 1. Kh©u m¹ch bøc x¹ poly(L-lactide) (PLLA) t¹o vËt liÖu polymer bÒn nhiÖt cao øng dông trong c«ng nghiÖp Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. TrÇn Minh Quúnh. Kinh phÝ : 460 tr; thùc hiÖn: 2011 – 2012. 2. øng dông c«ng nghÖ bøc x¹ trong c¶i tiÕn chÊt l­îng v¶i trong nghµnh dÖt may (§T trong ch­¬ng tr×nh øng dông CNBX trong c«ng nghiÖp, hîp t¸c víi ViÖn DÖt May, Bé C«ng Th­¬ng; kinh phÝ 1,8 tû ®ång cho hai n¨m 2010 vµ 2011). 3. NhiÖm vô NghÞ ®Þnh th­ (®ang ®¨ng ký): Nghiªn cøu t¹o h¹t micro vµ Nanogel lµm chÊt mang thuèc nh¶ chËm b»ng xö lý chiÕu x¹ dïng trong trÞ liÖu ung th­ C¬ quan chñ tr×: Trung t©m ChiÕu x¹ Hµ Néi; Kinh phÝ dù kiÕn: 2 tû ®ång. Thùc hiÖn 3 n¨m 2011 - 2013 §èi t¸c n­íc ngoµi: TT. Nghiªn cøu c«ng nghÖ cao, §H tæng hîp Gunma, NhËt B¶n vµ ViÖn Nghiªn cøu ho¸ bøc x¹ Takasaky, JAEA, NhËt B¶n Ngoµi ra Trung t©m sÏ thùc hiÖn tiÕp mét sè ®Ò tµi nhiÖm vô c¬ së cña n¨m 2009/2010 cho tíi kÕt qu¶ cuèi cïng.
 30. 34. Xin c¸m ¬n sù chó ý theo dâi cña Quý vÞ !

×