CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
1.1 Tổng quan về nhà máy nhiệt điện Phả Lại
1.1.1 Tên và địa chỉ d...
niêm yết với mã chứng khoán PPC ngày 19/05/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán
TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty chứ...
- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện
Ngành nghề kinh doanh bổ sung trong điều lệ sửa đổi được thông qua Đại hội đồng...
Sơ đồ tổ trức nhà máy nhiệt điện phả lại
1.2 Tìm hiểu công nghệ sản xuất và đặc tính vận hành nhà máy
1.2.1 Các thông số k...
-Suất hao than tiêu chuẩn: 439g/kWh
- Lượng than thiên nhiên tiêu thụ mỗi năm: 1,59 triệu tấn
- Lượng than thiên nhiên tiê...
định (hơi quá nhiệt), từ đó hơi quá nhiệt được đưa sang làm quay tuabin và tuabin kéo
máy phát điện quay và phát ra điện.
...
1.3.1 Phân xưởng cung cấp nhiên liệu và phân xưởng đường sắt
1.3.1.1 C¸c lo¹i than dÇu C«ng ty sö dông:
Nhiªn liÖu chÝnh c...
Clv = 56,38

C¸cbon lµm viÖc:

%

Ngoµi ra dÇu FO cßn sö dông ®Ó khëi ®éng lß, gi÷ lß khái bÞ dao
®éng víi c¸c th«ng sè c¬...
Than tõ phÔu than nguyªn ®i vµo m¸y nghiÒn, viÖc nghiÒn vµ sÊy than
®îc thùc hiÖn trong thïng nghiÒn ë nhiÖt ®é 400 oc. Hç...
- Nhiệt độ hơi quá nhiệt : 5400 oC
+ Nhiệt độ hơi bão hòa : 3190 oC
+ Nhiệt độ đường khói ngang : 4500 oC
+ Nhiệt độ khói ...
- Mômen cực đại: 6 lần
- Môi chất làm mát máy phát: Hiđrô
- Áp suất định mức của H2: 2,5÷ 3,5 Kg/cm2
- Đầu nối pha cuộn dâ...
[Type text]

Page 12
1.3.2.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng khèi lß m¸y

Chu tr×nh tuÇn hoµn h¬i-níc cña C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i:
[Type text]

Page 13
H¬i tõ bao h¬i (h¬i b·o hoµ) ®i vµo bé qu¸ nhiÖt. Bé qu¸ nhiÖt cã
t¸c dông gia nhiÖt cho h¬i t¹o thµnh h¬i qu¸ nhiÖt. Tron...
®îc bè trÝ cïng vßi ®èt chÝnh (N¨ng suÊt 2000kg/vßi/giê). Bèn vßi phun giã
cÊp 3 ®îc bè trÝ ë 4 gãc lß ë ®é cao 14100mm. §...
h¬i dao ®éng ± 50mm. §Ó sÊy nãng ®Òu bao h¬i khi khëi ®éng lß cã ®Æt
thiÕt bÞ sÊy bao h¬i b»ng h¬i b·o hoµ lÊy tõ nguån bª...
Dµn èng qu¸ nhiÖt cã nhiÖm vô biÕn h¬i b·o hoµ thµnh h¬i qu¸ nhiÖt
(kh«). Bé qu¸ nhiÖt cña lß lµ bé qu¸ nhiÖt hçn hîp nöa ...
C¸c b×nh ngng cho phÐp nhËn 50T/h níc ®· xö lý cã nhiÖt ®é díi 1000C.
H¬i ®i vµo b×nh ngng ph¶i ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµ ...
+ Lu lîng h¬i khi ¸p suÊt tríc vßi phun b»ng 3,5 ata lµ 750 kg/h
C¸c ejector khëi ®éng dïng ®Ó nhanh chãng hót mét khèi lî...
H¬i tõ cña
trÝch sè 6

§­êng h¬i ®äng

GNH3

H¬i tõ cña
trÝch sè 5

H¬i tõ cña
trÝch sè 4

GNH4

GNH5

N­íc ng­ng
80,5 0C
...
sau khi khö khÝ t nhiÖt ®é 160oC lªn ®Õn nhiÖt ®é 230oC. C¸c b×nh ngng cã
diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt lµ 250m2 .
S¬ ®å nhiÖt ...
cã lÇn nµo C«ng ty t¸ch toµn bé c¸c bé gia nhiÖt. Thêng t¸ch thµnh tõng khèi
kh¸c nhau: GNH1 vµ GNH2; GNH3,4,5; GNC6,7,8.
...
ngng ®îc gia nhiÖt tíi nhiÖt ®é b·o hoµ vµ c¸c lo¹i khÝ ®îc t¸ch vµ ®a ra ngoµi.
Níc sau khi khö khÝ ®îc ®a xuèng bÓ dù tr...
- NhiÖt ®é níc qua b¬m lín nhÊt
: 1600C
- ¸p suÊt ®Çu hót
: 7,4kG/cm2.
- ¸p suÊt ®Çu ®Èy cña b¬m
: 150kG/cm2.
- Tèc ®é qua...
+ ¸p suÊt ®Çu ®Èy b¬m dÇu 4 Kg/cm2
+ ¸p lùc dÇu b«i tr¬n trong giíi h¹n 1÷ 1,5 Kg/cm2
+ ThÓ tÝch bÓ dÇu V = 500 lÝt
1.3.3....
C¸c b¬m tèng, tíi ®îc lÊy níc tõ èng gãp chung, 1 èng níc tuÇn hoµn lÊy
níc qua van TH8a vµ 1 èng gãp l¾ng trong qua van T...
ng sau khi lµm m¸t ®iÖn ph©n vÒ. Cïng toµn bé níc x¶ cña lß ®îc b¬m ®äng
gian lß b¬m vÒ bÓ BΓK ®Ó xö lý l¹i...
Th«ng sè kü...
- Tuabin cã 8 cöa trÝch h¬i kh«ng ®iÒu chØnh ®Ó sÊy níc ngng chÝnh
vµ níc cÊp trong c¸c gia nhiÖt h¹ ¸p, khö khÝ vµ gia nh...
tiÕp ®i vµo xi lanh h¹ ¸p. Sau khi sinh c«ng trong xi lanh h¹ ¸p dßng h¬i ®i vµo
b×nh ngng d¹ng bÒ mÆt kiÓu 100-KUC-5A.
1....
Khi khëi ®éng tõ tr¹ng th¸i nãng mÊt 2,5 giê
+ NhiÖt ®é max > 4000C
+ Thêi gian dõng lß tõ 6 ÷ 10 giê
Khi khëi ®éng tõ tr¹...
xuèng ®Õn 0,5 kg/cm2 th× ph¸t tÝn hiÖu ch¹y b¬m dÇu sù cè vµ t¸c ®éng
ngõng tuabin khi ¸p lùc dÇu b«i tr¬n xuèng ®Õn 0.3kg...
1.3.4 TruyÒn t¶i ®iÖn
1.3.4.1Giíi thiÖu hÖ thèng:
C«ng ty ®iÖn Ph¶ L¹i nèi víi víi hÖ thèng theo hai tr¹m ngoµi trêi víi c...
Khi t¸ch khèi 1 ra gi÷ tù dïng th× m¸y 1 chØ cung cÊp ®iÖn tù dïng khèi
1 vµ phô t¶i 110kV ®êng d©y 130, 171, 175 (NÕu 175...
• C¶ng than cã 4 cÇu trôc bèc than n¨ng suÊt trung b×nh 170 tÊn/h , n¨ng
suÊt lín nhÊt lµ 340 tÊn/h ,bèc ®îc 5 tÊn than/ g...
Lß 4B

m ¸ y c Êp l Ët t o a

2

4A
3B
3A

3
b ¨ n g t ¶ i 4B

b ¨ n g t ¶ i 5/ 2a

3
b ¨ n g t ¶ i 6/ 1B

1+2

4

2

b ¨ ...
2.3 Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng
* CÊp than tuyÕn ®êng s«ng:
Than tõ c¸c sµ lan than ®îc 04 chiÕc cÈu Ki rèp bèc lªn c¸...
nguyªn trë vÒ thïng nghiÒn ®Ó nghiÒn l¹i. ViÖc t¸ch than bét ra khái kh«ng
khÝ vËn chuyÓn ®îc thùc hiÖn trong bé ph©n ly m...
khiÓn thiÕt bÞ. H¬n n÷a ë chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng vµ vËn hµnh riªng lÎ ®ßi
hái nh÷ng liªn ®éng qu¸ tr×nh vµ ®iÒu khiÓn tuÇ...
-

ChÕ ®é nµy ®îc thiÕt kÕ sao cho mét ngêi vËn hµnh ngåi ë phßng ®iÒu
khiÓn cã thÓ vËn hµnh mäi h¹ng môc cña thiÕt bÞ ®Ó ...
2.5 Các thiết bị chính trong dây truyền
2.5.1 M¸y cÊp than kiÓu rung
* C«ng dông vµ chøc n¨ng:
- M¸y cÊp than kiÓu rung ®i...
- §é mÞn than bét
- Tèc ®é quay thïng nghiÒn
- §êng kÝnh bi nghiÒn
- T¶i träng bi tÝnh to¸n
- T¶i träng bi tèi ®a

%
v/p
m...
- Than cã kÝch thíc ≤ 250mm ®îc cÊp vµo m¸y th«ng bé ph©n bè liÖu
than (®îc bè trÝ ®èi xøng trªn toµn bé chiÒu réng cña m¸...
Phanh h·m: c¸c b¨ng t¶i ®îc trang bÞ phanh h·m kiÓu phanh ®iÖn tõ
cã c«ng suÊt ®éng c¬ lµ 0,33 KW. C¬ cÊu phanh dïng ®Ó ph...
-

§Ó lµm s¹ch bÒ mÆt cña c¸c tang dÉn ®éng ngêi ta cã l¾p c¸c bé n¹o
b»ng kim lo¹i.
2.5.4 Hộp dỡ tải-Ống chuyển tải-Hộp c...
C©n than ®îc ho¹t ®éng cïng víi b¨ng t¶i, nã sÏ c©n liªn tôc lîng than trªn
mÆt b¨ng khi than ®a vµo kho dù tr÷ hoÆc than ...
+ C¸c tiÕp ®iÓm chèng t¾c ®îc bè trÝ ë cuèi b¨ng t¶i vµ ®Æt trong èng
chuyÓn t¶i; khi cã than bÞ ø ®äng ë hép chÊt t¶i tiÕ...
-§êng s«ng:

[Type text]

Page 47
2.6.2 Ph¬ng ¸n 2: Ph¬ng ¸n tr÷ than, cÊp than vµo kho than
*§iÒu kiÖn cÊp than:
- Khi c¸c bunker ®· nhËn ®ñ than
- Kho tha...
[Type text]

Page 49
Ch¬ng 3
cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn hÖ thèng cÊp liÖu tuyÕn ®êng s¾t
3.1 Giíi thiÖu thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn PLC S7- 200 CPU22...
Trong khi vËn hµnh tuyÕn b¨ng cã thÓ x¶y ra sù cè lÖch b¨ng lµm cho
thµnh b¨ng ma s¸t vµ khung b¨ng, gi¸ ®ì con l¨n lµm h ...
Than ®îc vËn t¶i trªn nh÷ng b¨ng t¶i nèi tiÕp nhau trªn cïng tuyÕn b¨ng
nªn trong qu¸ tr×nh vËn t¶i cã thÓ do b¨ng ho¹t ®é...
®iÓm K t¸c ®éng ®ãng nguån cho cuén day r¬le thêi gian RT1. Sau thêi hian
chØnh ®Þnh ( thêi gian tÝnh b»ng gi©y), r¬le RT1...
vÜnh cöu cè ®Þnh vµ nam ch©m vÜnh cöu cña ®Üa thay ®æi. Cuén d©y ®îc
®Æt trong tõ trêng biÕn thiªn sÏ c¶m øng nªn mét suÊt...
®iÖn qua VR sÏ ®îc bé biÕn ®æi t¬ng tù – sè ADC chuyÓn thµnh tÝn hiÖu
d¹ng sè ®a vµo vi ®iÒu khiÓn.
TÝn hiÖu ®Çu vµo díi d...
Do mét r¬le K bªn trong chØ cã thÓ b¶o vÖ sù cè tèc ®é xuèng qu¸ thÊp
hoÆc lªn qu¸ cao b»ng c¸ch thiÕt lËp trªn c«ng t¾c S...
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

TÝn hiÖu Reset tù ®éng
TÝn hiÖu khëi ®éng m¸y cÊp...
11
12
18
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 3AB ch¹y sao
TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 4AB ...
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại

1,379 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đồ án tư động hóa băng tải nhà may nhiệt điện phả lại

 1. 1. CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 1.1 Tổng quan về nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1.1.1 Tên và địa chỉ doanh nghiệp Tên đầy đủ: Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Join-stock Company Tên viết tắt: PPC Địa chỉ: Thôn Phao Sơn,Thị Trấn Phả Lại,Huyện Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3881126 Fax: 0320.388133 1.1.2 vị trí địa lí và quá trình phát triển - Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại nằm trên địa bàn huyện Chí Linh ,Tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội gần 60km về phía Bắc nằm sát đường 18 và tả ngạn sông Thái Bình Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại được xây dựng làm hai giai đoạn .Giai đoạn I được khởi công xây dựng vào thập kỷ 80.Do Liên Xô giúp ta máy số 1 được đưa vận hành vào ngày 1986.Tổng công suất thiết kế là xây dựng gồm 4 tổ máy.Tổ 10/3/1983 và hoàn thiện tổ máy số 4 vào năm 440 Mw Giai đoạn II (mở rộng) được khởi công xây dựng vào tháng 6/1996 do công ty Mit su của Nhật trúng thầu làm chủ đầu tư xây dựng gồm 2 tổ máy.Mỗi tổ máy là 300 MW với sơ đồ một lò một máy .Tổng công suất thiết kế nhà máy 600 MW. Dây chuyền II được hoàn thành và phát điện vào tháng 3/2003. Để kịp hòa nhập với nền kinh tế thế giới và chủ động đổi mới của Đảng và nhà nước , tăng tính làm chủ người lao động .Được sự chấp thuận của Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam . Nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại đã chính thức đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại vào ngày 18/01/2006 Ngày 15/5/2006, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty bắt đầu [Type text] Page 1
 2. 2. niêm yết với mã chứng khoán PPC ngày 19/05/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Kiểm toán độc lập: công ty kiểm toán Việt Nam (VACO). Nguồn nguyên liệu chính cấp cho Công ty là than từ mỏ Mạo Khê , Vàng Danh , Uông Bí..v v, được vận chuyển bằng đường sông , đường sắt.Sau khi đưa tổ máy cuối cùng vào làm việc 14/03/2006 thì khả năng Công ty có thể cung cấp cho lưới điện quôc gia khoảng 7.2 tỷ kwh/năm. Cùng với thủy điện Hòa Bình , Thác Đà , Nhiệt điện Uông Bí , Nhiệt Điện Ninh Bình , Công ty Nhiệt Điện Phả Lại cung cấp cho hệ thống điện Miền Bắc 6 đường dây 220 kv và 8 đường dây 110 kv , qua các trạm trung gian như Ba La, Phố Nối , Tràng Bạch , Đồng Hòa , Đông Anh , Bắc Giang. Ngoài ra Phả Lại còn là một trạm phân phối điện lớn trong việc nhận điện từ thủy điện Hòa Bình về cung cấp cho khu vực đông bắc của Tổ Quốc (Quảng Ninh- Hải Phòng) Năm 1994 việc xây dựng đường dây truyền tải điện 500 Kv BắcNam, công ty Nhiệt Điện Phả Lại đóng vai trò quan trọng thứ hai cung cấp điện cho hệ thống sau thủy điện Hòa Bình .Công ty Nhiệt Điện Phả Lại được đặt đúng tầm của một công ty lớn nhất Tổ Quốc. 1.1.3 Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp - Hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. - Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị điện, các công trình nhiệt điện, các công trình kiến trúc nhà máy điện. - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. - Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công lắp đặt. - Mua bán xuất nhập khẩu vật tư ,thiết bị - Hoạt động sản xuất phụ(Pha trộn than,kinh doanh xỉ than và tro bay…) - Sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng [Type text] Page 2
 3. 3. - Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện Ngành nghề kinh doanh bổ sung trong điều lệ sửa đổi được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2007 gồm: - Đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán. - Kinh doanh bất động sản. 1.1.4 Cơ cấu tổ trức cua công ty Mô hình công ty như sau: • Đai hội đồng cổ đông • Hội đồng quản trị :05 người • Ban kiểm soát : 03 người • Ban giám đốc công ty : 03 người • Khối các phòng ban chuyên môn nhiệm vụ với khoảng 2340 công nhân viên trức Các phòng ban nghiệp vụ và các phân xưởng chịu sự chỉ đạo chung của giám đốc công ty. Việc điều hành trực tiếp sản xuất trong ca của công ty là trưởng ca với nhiệm vụ chính là điều phối và quản lý thông qua 4 trưởng kíp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám Đốc Kỹ Thuật. Có 04 trưởng kíp là trưởng kíp Vận hành 1, trưởng kíp điện - Kiểm nhiệt, trưỏng kíp nhiên liệu, trưởng kíp hóa. Dưới các trưởng kíp là các trực ban kĩ thuật. Công ty Phả Lại có năng lực quản lý, sửa chữa và vận hành tốt. Những hư hỏng thường gặp, tiểu tu, trung tu được công ty đảm nhiệm. Khi đại tu, công ty thường phối hợp với các công ty khác như Tổng công ty lắp máy LILAMA. Qua nhiều năm vận hành, Công ty không có sự cố chủ quan lớn. [Type text] Page 3
 4. 4. Sơ đồ tổ trức nhà máy nhiệt điện phả lại 1.2 Tìm hiểu công nghệ sản xuất và đặc tính vận hành nhà máy 1.2.1 Các thông số kỹ thuật trung a. Đối với dây truyền 1: -Tổng công suất đặt: 440 MW - Số lượng tổ máy: 4 - Công suất đặt mỗi tổ máy: 110 MW; được lắp đặt theo sơ đồ khối kép, một tua bin 2 lò hơi; - Số lượng tua bin: 4 - Loại K100-90-7 - Số lượng lò hơi: 8 - Loại БKZ 220-120-10C - Số máy phát điện: 4 - Loại TBФ – 120 – 2T3 công suất 120MW - Sản lượng điện phát ra mỗi năm: 2,86 tỷ kWh - Than cung cấp cho Công ty: Hòn gai và Mạo khê - Nhiệt trị than theo thiết kế: 5035 kcal/kg [Type text] Page 4
 5. 5. -Suất hao than tiêu chuẩn: 439g/kWh - Lượng than thiên nhiên tiêu thụ mỗi năm: 1,59 triệu tấn - Lượng than thiên nhiên tiêu thụ / giờ: 252,8 T/h - Lưu lượng nước tuần hoàn làm mát bình ngưng (Ở nhiệt độ thiết kế là 23oC): 16000 m3/h - Tỷ lệ điện tự dùng: 10,5% - Hiệu suất nhà máy: 32,5% - Hiệu suất lò hơi: 86,06% - Hiệu suất tua bin: 39,0% b. Đối với dây truyền 2: - Công suất đặt: 2 tổ x 300 MW - Sản lượng điện phát: 3,414 tỷ kWh - Số lượng lò hơi: - Số lượng tua bin: 2 lò do hãng Mitsui Babcock (Vương quốc Anh) 02 do hãng Genneral Electric (Mỹ) - Số lượng máy phát: 02 do hãng Genneral Electric (Mỹ) - Hiệu suất lò hơi: 88,5% - Hiệu suất tua bin: 45,1% - Hiệu suất chung tổ máy: 38,1% - Điện tự dùng: 7,2% - Than tiêu thụ: 1,644 triệu tấn/năm - Nhiệt trị than: Nhiệt trị cao: 5080 kcal/kg Nhiệt trị thấp: 4950 kcal/kg - Than sử dụng than Antraxit từ mỏ than hòn gai, Cẩm Phả 1.2.2 .Quy trình sản xuất điện của công ty nhiệt điện Phả Lại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có quá trình sản xuất liên tục 24/24 giờ, quy trình công nghệ được khái quát như sau: - Than được đưa về từ đường sông và đường sắt, được cho vào kho than nguyên hoặc chuyển thẳng lên hệ thống nghiền than bằng hệ thống băng tải - Than bột được phun vào lò hơi cùng với dầu bằng các ống phun. Trong lò hơi than và dầu được đốt cháy làm nước bốc hơi và nâng nhiệt độ hơi nước lên nhiệt độ quy [Type text] Page 5
 6. 6. định (hơi quá nhiệt), từ đó hơi quá nhiệt được đưa sang làm quay tuabin và tuabin kéo máy phát điện quay và phát ra điện. - Điện được đưa vào trạm điện và hòa vào lưới điện Quốc gia. - Tuabin và máy phát được làm mát bằng hydro. - Nước được bơm từ trạm bơm tuần hoàn, một phần cung cấp cho hệ thống xử lý nước và hệ thống điện phân, nước còn lại sau khi làm mát bình ngưng được đưa ra sông bằng kênh thải. sơ đồ quy trình công nghệ nhà máy 1.3 Các hệ thống - thiết bị chính trong nhà máy [Type text] Page 6
 7. 7. 1.3.1 Phân xưởng cung cấp nhiên liệu và phân xưởng đường sắt 1.3.1.1 C¸c lo¹i than dÇu C«ng ty sö dông: Nhiªn liÖu chÝnh cña C«ng ty lµ than vµ dÇu ma dót, theo thiÕt kÕ than dïng lo¹i than c¸m 5 ®îc cÊp tõ má than M¹o Khª, Vµng danh, Trµng b¹ch. Víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh nh sau: NhiÖt trÞ cña nhiªn liÖu: §é tro lµm viÖc: Qthlv = 5035 Alv = 28,3 kcal/kg % §é Èm lµm viÖc: Wlv = 9,65 % Oxy lµm viÖc: Olv = 2,22 % Hydro lµm viÖc: Hlv = 2,32 % Lu huúnh lµm viÖc: Nit¬ lµm viÖc: [Type text] Slv = 0,73 % Nlv = 0,4 % Page 7
 8. 8. Clv = 56,38 C¸cbon lµm viÖc: % Ngoµi ra dÇu FO cßn sö dông ®Ó khëi ®éng lß, gi÷ lß khái bÞ dao ®éng víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh sau. Qlv = 10.000 kcal/kg NhiÖt trÞ cña dÇu: to = 900C NhiÖt ®é khi vµo lß: P = 30 kg/cm2 ¸p lùc khi vµo lß: Mçi mét lß cã mét kho than nguyªn víi dung lîng 360m3/kho. 1.3.1.2 C¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn than ®Õn C«ng ty vµ ®Õn lß: a. VËn chuyÓn than ®Õn C«ng ty: Than ®îc vËn chuyÓn vÒ theo hai ®êng: §êng thuû: vËn chuyÓn b»ng c¸c xµ lan, t¹i c¶ng than cña C«ng ty cã bèn cÈu ch©n dª phô tr¸ch viÖc bèc than vµo c¸c phÔu than tõ c¸c phÔu than cã hÖ thèng ph©n phèi ®a xuèng c¸c b¨ng t¶i than lµm thµnh hai ®êng: + Mét ®êng vµo kho than dù tr÷. + Mét ®êng vµo kho than nguyªn. N¨ng lùc bèc xÕp cña cÈu ch©n dª lµ 4x(150÷200) tÊn/giê. §êng s¾t: than vËn chuyÓn b»ng c¸c toa than cã cÊu t¹o ®Æc biÖt. §Ó bèc xÕp than t¹i C«ng ty cã bè trÝ hÖ thèng khoang lËt toa (Kho¶ng 3000 tÊn/ngµy). Than tõ c¸c toa than sÏ ®a vµo khoang lËt toa vµ ®îc ®a xuèng c¸c phÔu than, hÖ thèng ph©n phèi than sÏ ®a than vµo b¨ng t¶i vµ cÊp than theo hai ®êng: + Mét ®êng vµo kho than dù tr÷. + Mét ®êng vµo kho than nguyªn. Theo thiÕt kÕ nÕu C«ng ty ph¸t hÕt c«ng suÊt thiÕt kÕ th× lîng than tiªu thô trong mét ngµy sÏ lµ 5 - 6 ngh×n tÊn. C«ng ty cã: + Mét kho than dù tr÷ : 100x103 tÊn. + T¸m kho than nguyªn : 8x360m3 . + T¸m kho than bét : 8x240m3 . b. VËn chuyÓn than ®Õn lß: [Type text] Page 8
 9. 9. Than tõ phÔu than nguyªn ®i vµo m¸y nghiÒn, viÖc nghiÒn vµ sÊy than ®îc thùc hiÖn trong thïng nghiÒn ë nhiÖt ®é 400 oc. Hçn hîp bét than vµ giã sÊy ®îc qu¹t t¶i bét hót vÒ ph©n ly th«. T¹i ®©y nh÷ng h¹t ®ñ tiªu chuÈn tiÕp tôc ®îc hót vÒ ph©n ly mÞn, nh÷ng h¹t kh«ng ®ñ tiªu chuÈn theo 2 ®êng hoµn nguyªn trë vÒ thïng nghiÒn ®Ó nghiÒn l¹i. ViÖc t¸ch than bét ra khái kh«ng khÝ vËn chuyÓn ®îc thùc hiÖn trong bé ph©n ly mÞn, tõ ®ã than bét cã thÓ ®îc ®a vµo kho than mÞn hoÆc vµo vÝt truyÒn than bét ®Ó ®a sang lß kh¸c cïng mét khèi. Tõ kho than mÞn than ®îc 8 m¸y cÊp (Cã n¨ng suÊt tõ 3,5 ®Õn 7 tÊn/giê) cÊp theo 4 ®êng ®i vµo 4 vßi phun chÝnh cña lß. C¸c h¹t than qu¸ mÞn ®i lªn tÇng trªn cña ph©n ly mÞn sau khi qua qu¹t t¶i bét thµnh giã cÊp 3 vµ ®îc phun vµo lß theo 4 vßi ®èt phô ®Æt ë 4 gãc lß. 1.3.2 Hệ thống Lò- Máy 1.3.2.1 giới thiệu chung a. Dây chuyền 1: + Tua bin K-100-90-7: Tua bin hơi kiểu K100-90-7 là loại tua bin ngưng hơi thuần tuý, có các cửa trích hơi không điều chỉnh với công suất 110MW, tốc độ quay là 3000 v/p, dùng để quay máy phát điện xoay chiều lắp trên cùng một bệ móng với tua bin.Tua bin được tính toán để làm việc với các thông số định mức sau: - Áp lực tuyệt đối của hơi mới trước van Stop : 90kG/cm2 - Nhiệt độ của hơi mới trước van Stop : 5350 oC - Lưu lượng nước làm mát đi qua bình ngưng: 16000 m3/h - Nhiệt độ tính toán nước làm mát trước bình ngưng: 230 oC - Độ chân không theo tính toán : 0,062 ata + Lò hơi: Lò hơi БKZ 220-110-10C là loại lò hơi có một bao hơi, ống nước tuần hoàn tự nhiên và thải xỉ khô dùng để đốt than Việt nam ở dạng bột: Lò đã được tính toán để làm việc với các thông số định mức sau: - Năng suất hơi : 220T/h - Áp lực trong bao hơi: 114 kG/ cm2 - Áp lực hơi sau lò: 100kG/cm2 - Nhiệt độ nước cấp : 2300 oC - Hiệu suất thô của lò: 86,05% [Type text] Page 9
 10. 10. - Nhiệt độ hơi quá nhiệt : 5400 oC + Nhiệt độ hơi bão hòa : 3190 oC + Nhiệt độ đường khói ngang : 4500 oC + Nhiệt độ khói thoát : 130 oC - Nhiệt độ nước cấp : 2300 oC + Nước giảm ôn cấp 1 : 10 T/h + Nước giảm ôn cấp 2 : 4,4 T/h + Hiệu suất lò : 86,05% - Độ chênh nhiệt cho phép trong lò hơi - Tổn thất do khói thoát : -100C< t<50C ; : q2 = 5,4 % - Tổn thất do cơ giới : q4 = 8 % - Tổn thất do toả ra môi trường xung quanh : q5 = 0,54 % - Tổn thất do xỉ mang ra ngoài : q6 = 0,06 % Lò được cấu tạo ở dạng hình chữ dung tích nước của lò là 60m3 dung tích hơi là 43m3 + Máy phát: - Kiểu: TBФ 120-2T3 - Công suất: 120MW - Nước sản xuất: Liên Xô Mỗi tổ máy đã được đại tu 4 lần, riêng tổ máy 1 đã được đại tu 5 lần. - Công suất định mức biểu kiến (kVA): 141.200 - Điện áp dây định mức (kV): 10,5 + 0,525 - Dòng điện Stato định mức (A): 7760 - Dòng điện Rô to định mức (A): 1830 - Hệ số công suất định mức (cosφ): 0,85 - Hiệu suất máy phát điện (%): 85 - Tần số định mức (Hz): 50 - Tốc độ quay định mức (v/p): 3000 - Hiệu suất: η % = 98,4% - Cường độ quá tải tĩnh: a = 1,7 - Tốc độ quay tới hạn: nth = 1500v/p - Mômen bánh đà: 13 T/m2 [Type text] Page 10
 11. 11. - Mômen cực đại: 6 lần - Môi chất làm mát máy phát: Hiđrô - Áp suất định mức của H2: 2,5÷ 3,5 Kg/cm2 - Đầu nối pha cuộn dây hình sao kép - Số đầu cực ra của dây Stator = 9 Nhiệt độ định mức của khí H2 t ο = 35 oC ÷ 37oC. Nhiệt độ cho phép nhỏ nhất của H2 ở đầu vào máy phát điện là 200 oC. b. Dây chuyền 2: Có 2 tổ máy với công suất mỗi tổ máy là 300 MW, được thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển phân tán Distributed Control System (DCS) tự động 100%. Đây là một công nghệ điều khiển mới có độ tin cậy cao, tiên tiến và hiện đại.Thiết bị chính chủ yếu của các nước G7. + Tua bin hơi nước kiểu 270T-422/423: là tuabin xung lực ngưng hơi thuần tuý, với công suất định mức 300 MW dùng để trực tiếp quay máy phát điện kiểu 290T422/423 được làm mát bằng hydro với thiết bị kích thích tĩnh. Tua bin được tính toán để làm việc với các thông số định mức sau: - Công suất: 300 MW. - Số vòng quay: 3 000 vòng/phút. - Áp lực hơi mới trước van stop chính: 169 kg/cm2 - Nhiệt độ hơi mới trước van stop chính: 538 oC. - Lưu lượng hơi mới: 921,763 tấn/h (256,045 kg/s). - Áp lực hơi trước van stop tái nhiệt: 43 kg/cm2 - Nhiệt độ hơi trước van stop tái nhiệt: 538 oC. - Lưu lượng hơi tái nhiệt: 817,543 tấn/h (227,095 kg/s). - Áp lực hơi thoát: 51,3 mmHg. - Nhiệt độ hơi thoát: 38 oC + Lò hơi: - Kiểu: Than phun, có QNTG, ngọn lửa chữ W [Type text] Page 11
 12. 12. [Type text] Page 12
 13. 13. 1.3.2.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng khèi lß m¸y Chu tr×nh tuÇn hoµn h¬i-níc cña C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i: [Type text] Page 13
 14. 14. H¬i tõ bao h¬i (h¬i b·o hoµ) ®i vµo bé qu¸ nhiÖt. Bé qu¸ nhiÖt cã t¸c dông gia nhiÖt cho h¬i t¹o thµnh h¬i qu¸ nhiÖt. Trong bé phËn nµy cã ®Æt xen kÏ c¸c bé gi¶m «n t¹o cho h¬i qu¸ nhiÖt cã th«ng sè æn ®Þnh (nhiÖt ®é 5400C, ¸p suÊt 100 ata). H¬i qu¸ nhiÖt ®i qua van Stop sau ®ã ®îc ph©n phèi vµo tuabin qua hÖ thèng 4 van ®iÒu chØnh. H¬i vµo tuabin cã th«ng sè 5350C, ¸p suÊt 90ata. Sau khi ®i qua tuabin cao ¸p h¬i ®i vµo tuabin h¹ ¸p qua hai ®êng. Tuabin h¹ ¸p cã cÊu t¹o loe vÒ 2 phÝa. H¬i sau khi gi·n në sinh c«ng xong ®îc dÉn vÒ b×nh ngng H¬i vÒ b×nh ngng ph¶i ®¶m b¶o th«ng sè h¬i lµ 540C, ¸p suÊt 0,062ata. Sau khi qua b×nh ngng h¬i ®· biÕn hoµn toµn thµnh níc. Níc nµy sÏ ®îc hÖ thèng 2 b¬m ngng t¹o ¸p lùc b¬m vµo ®êng èng níc s¹ch. Níc ®i qua bé gia nhiÖt h¬i chÌn ΠC50 ®Ó tËn dông nhiÖt cña h¬i chÌn. Sau ®ã níc ®îc gia nhiÖt bëi 5 bé gia nhiÖt h¹ ¸p. Khi qua gia nhiÖt h¹ ¸p níc ®i vµo ®µi khö khÝ vµ qua 3 b¬m cÊp ®i vµo gia nhiÖt cao ¸p. Sau khi ®i qua 3 bé gia nhiÖt cao ¸p níc vµo ®µi cÊp níc vµ tíi b×nh ngng phô. Sau ®ã níc ®îc phun vµo bao h¬i theo chiÒu tõ trªn xuèng ®Ó röa h¬i. Sau khi vµo bao h¬i níc theo ®êng níc xuèng vµ biÕn thµnh h¬i trong ®êng èng sinh h¬i. 1.3.3.3 HÖ thèng Lß h¬i d©y truyÒn 1 vµ c¸ thiÕt bÞ trong hÖ thèng * Giíi thiÖu Lß h¬i BKZ-220-100-10C lµ lo¹i lß h¬i mét bao h¬i èng níc ®øng tuÇn hoµn tù nhiªn. Lß ®èt than ë d¹ng bét th¶i xØ kh«, bè côc h×nh ch÷ Π. Lß ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®èt than ë má M¹o Khª. Buång ®èt chÝnh cña lß kiÓu hë ®îc cÊu t¹o bëi c¸c giµn èng sinh h¬i lµ trung t©m buång löa vµ phÇn ®êng khãi lªn, phÇn ®êng khãi ngang cã bè trÝ c¸c bé qu¸ nhiÖt, phÇn ®êng khãi ®i xuèng cã bè trÝ xen kÏ c¸c bé h©m níc vµ bé sÊy kh«ng khÝ. KÕt cÊu buång ®èt tõ c¸c èng hµn s½n c¸c giµn èng sinh h¬i v¸ch tríc vµ v¸ch sau ë phÝa díi t¹o thµnh mÆt nghiªng phÔu l¹nh víi gãc nghiªng 500, phÝa trªn cña buång ®èt c¸c giµn èng sinh h¬i cña v¸ch sau sau t¹o thµnh phÇn låi khÝ ®éng häc (dµn èng feston). Buång ®èt ®îc bè trÝ 4 vßi ®èt than chÝnh kiÓu xo¸y ë hai v¸ch bªn, mçi v¸ch hai vßi ë ®é cao kh¸c nhau (9850mm vµ 12700mm), bèn vßi phun ma dót [Type text] Page 14
 15. 15. ®îc bè trÝ cïng vßi ®èt chÝnh (N¨ng suÊt 2000kg/vßi/giê). Bèn vßi phun giã cÊp 3 ®îc bè trÝ ë 4 gãc lß ë ®é cao 14100mm. §Ó t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ch¸y, c¸c èng sinh h¬i ë vïng vßi ®èt chÝnh ®îc ®¾p mét líp v÷a c¸ch nhiÖt ®Æc biÖt t¹o thµnh ®ai ®èt. S¬ ®å tuÇn hoµn cña lß ph©n chia theo c¸c giµn èng thµnh 14 vßng tuÇn hoµn nhá ®éc lËp nh»m t¨ng ®é tin cËy cña qu¸ tr×nh tuÇn hoµn. XØ ë phÔu l¹nh ®îc ®a ra ngoµi nhê vÝt xØ sau ®ã ®îc ®Ëp xØ nghiÒn nhá ®a xuèng m¬ng vµ ®îc dßng níc tèng ®i. Lß ®îc bè trÝ hai van an toµn lÊy xung tõ bao h¬i vµ èng gãp ra cña bé qu¸ nhiÖt. §Ó lµm s¹ch bÒ mÆt ®èt (dµn èng sinh h¬i) cã bè trÝ c¸c m¸y thæi bôi. * C¸c thiÕt bÞ chÝnh trong hÖ thèng lß h¬i : 1. bao h¬i 2. Bé qu¸ nhiÖt _ gi¶m «n 3. B×nh ngng 4. B¬m ngng 5. Ejector 6. Gia nhiÖt h¹ ¸p 7. Gia nhiÖt cao ¸p 8. ThiÕt bÞ khö khÝ 9.HÖ thèng níc cÊp. * C¸c thiÕt bÞ phô kh¸c 1. Qu¹t giã 2. Qu¹t khãi 3. HÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn 4. hÖ thèng th¶i xØ 1.3.3.3.1 Bao h¬i Mçi lß cã 1 bao h¬i h×nh trô cã ®êng kÝnh trong 1600mm, dµi 12700mm, dµy 88mm. Møc níc trung b×nh trong bao h¬i thÊp h¬n trôc h×nh häc cña bao h¬i 200mm. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cho phÐp níc trong bao [Type text] Page 15
 16. 16. h¬i dao ®éng ± 50mm. §Ó sÊy nãng ®Òu bao h¬i khi khëi ®éng lß cã ®Æt thiÕt bÞ sÊy bao h¬i b»ng h¬i b·o hoµ lÊy tõ nguån bªn ngoµi. Trong bao h¬i cßn cã ®êng x¶ sù cè, èng ®a phèt ph¸t vµo ph©n phèi ®Òu theo chiÒu dµi bao h¬i. Bao h¬i cßn ®îc l¾p ®Æt 3 èng thuû dïng ®Ó ®o møc níc trùc tiÕp trªn sµn bao h¬i. Trªn bao h¬i cßn cã c¸c èng gãp h¬i, níc vµo bao h¬i vµ c¸c èng gãp níc xuèng. C¸c ®êng níc cÊp sau bé h©m cÊp 2 vµo bao h¬i vµ ®êng x¶ khÝ. §êng x¶ sù cè møc níc bao h¬i, c¸c van an toµn qu¸ nhiÖt, van an toµn bao h¬i. Van an toµn bao h¬i vµ an toµn qu¸ nhiÖt khi t¸c ®éng ®Òu trùc tiÕp x¶ h¬i trong èng gãp h¬i ra sau qu¸ nhiÖt, c¸c van an toµn dïng ®Ó b¶o vÖ lß h¬i khi ¸p suÊt trong bao h¬i vµ ¸p suÊt trong èng gãp h¬i qu¸ nhiÖt t¨ng qu¸ trÞ sè cho phÐp. Khi bao h¬i bÞ s«i bång ®ét ngét, lµm cho møc níc bao h¬i ë c¸c ®ång hå dao ®éng m¹nh, nång ®é muèi cña h¬i b·o hoµ vµ h¬i qu¸ nhiÖt t¨ng cao, cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng gi¶m ®ét ngét nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt, g©y thuû kÝch ®êng èng dÉn h¬i. Khi ®ã cÇn ph¶i nhanh chãng gi¶m phô t¶i lß, h¹ møc níc bao h¬i vµ më x¶ qu¸ nhiÖt. 1.3.3.3.2. Bé qu¸ nhiÖt - gi¶m «n Nguyªn lý lµm viÖc cña bé qu¸ nhiÖt - gi¶m «n: 1 H¬i b·o hoµ Bé g i¶ « n c Êp m Bé g i¶ « n c Êp 2 m 2 3 4 2 3 4 1 1 H¬i b·o hoµ 319 0C; 112,6ata [Type text] Bé g i¶ « n c Êp 1 : 9 , 7 m T/h Page 16 Bé g i¶ « n c Êp 2 : m 4,4T/h H¬i qu¸ nhiÖt 540 0C; 100ata
 17. 17. Dµn èng qu¸ nhiÖt cã nhiÖm vô biÕn h¬i b·o hoµ thµnh h¬i qu¸ nhiÖt (kh«). Bé qu¸ nhiÖt cña lß lµ bé qu¸ nhiÖt hçn hîp nöa bøc x¹ nöa ®èi lu. TÝnh theo ®êng h¬i nã gåm cã c¸c bÒ mÆt chÞu nhiÖt sau: - Qu¸ nhiÖt trÇn cÊp 1 - C¸c dµn èng sên - C¸c dµn èng ®¸y - Bé qu¸ nhiÖt trÇn 2 - Bé qu¸ nhiÖt cÊp 2 - Bé qu¸ nhiÖt cÊp 3 - Bé qu¸ nhiÖt cÊp 4. C¸c bé gi¶m «n cÊp 1 vµ 2 cã nhiÖm vô ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt trong kho¶ng cho phÐp (5400C). Níc phun gi¶m «n lµ níc ngng nhËn ®îc b»ng c¸ch ngng tô h¬i b·o hoµ t¹i 2 b×nh ngng phô ®Æt trªn ®Ønh lß. Khi míi khëi ®éng lß ph¶i dïng níc cÊp ®Ó gi¶m «n. 1.3.3.3.3. B×nh ngng Nhãm c¸c b×nh ngng dïng ®Ó t¹o ¸p suÊt thÊp sau tÇng c¸nh cuèi cïng cña tuabin h¹ ¸p ®Ó ngng ®äng lîng h¬i tho¸t ra t¹o ra níc ngng s¹ch cung cÊp cho lß. Ngoµi ra trong b×nh ngng cßn x¶y ra qu¸ tr×nh khö khÝ b»ng nhiÖt cho níc ngng. B×nh ngng còng lµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt ®Ó tËn dông lîng nhiÖt cña h¬i tho¸t. B×nh ngng thu lîng níc khi ngõng khèi vµ khi míi khëi ®éng vµ bæ xung thªm níc ngng hoÆc níc ngng s¹ch vµo b×nh ngng. Nhãm b×nh ngng bao gåm 2 b×nh ngng cho mçi khèi. - DiÖn tÝch lµm m¸t 4000m2. - BÒ mÆt lµm m¸t b×nh ngng bao gåm 7700 èng chiÒu dµi 7560m; - Cã 2 tuyÕn ®i cña níc tuÇn hoµn, c¸c èng dÉn níc vµo vµ dÉn níc ra ®îc bè trÝ phÝa díi c¸c khoang chøa níc. - Mçi b×nh cã hÖ thèng dÉn níc lµm m¸t vµo ra riªng biÖt. §Ó lo¹i trõ gi·n në nhiÖt c¸c b×nh ngng ®îc ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì lß xo, c¸c b×nh ngng ®îc nèi víi nhau vÒ phÇn h¬i b»ng ®êng c©n b»ng. Trong b×nh ngng dîc dÆt GNH sè 1 vµ 2 ®Ó sÊy níc ngng b»ng h¬i trÝch tõ cöa trÝch sè 7 vµ sè 8. [Type text] Page 17
 18. 18. C¸c b×nh ngng cho phÐp nhËn 50T/h níc ®· xö lý cã nhiÖt ®é díi 1000C. H¬i ®i vµo b×nh ngng ph¶i ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµ nhiÖt ®é 54 0C, ¸p suÊt 0,062ata. ¸p lùc cho phÐp trong b×nh ngng khi phô t¶i b»ng 110 MW lµ -0,85 ata (ch©n kh«ng 650 mm thuû ng©n, nhiÖt ®é cña h¬i tho¸t lµ 54 0C khi ¸p lùc khÝ quyÓn lµ 760 mm thuû ng©n). Khi ch©n kh«ng gi¶m xuèng díi 650 mm thuû ng©n th× ph¶i gi¶m t¶i cho tua bin víi tèc ®é 10MW/10mm thuû ng©n. Ch©n kh«ng gi¶m ®i ®Õn khi cßn 550 mm thuû ng©n (- 0,72 ata) th× m¸y ®· chuyÓn sang chÕ ®é kh«ng t¶i. 1.3.3.3.4. B¬m ngng: Mçi khèi lß m¸y cã 2 b¬m ngng tô lo¹i KCB-320-160 dïng ®Ó b¬m níc ngng tõ b×nh ngng ra vµ cÊp níc cho bé lµm m¸t c¸c ejector, bé lµm m¸t h¬i chÌn, ®a níc ngng qua c¸c b×nh GNH 1, 2, 3, 4, 5 ®Ó ®a vµo b×nh khö khÝ 6ata. B×nh thêng mét b¬m lµm viÖc mét b¬m dù phßng. Khi ¸p lùc ®Çu ®Èy cña b¬m gi¶m xuèng cßn 9 kg/cm 2 th× sÏ tù ®éng ®a b¬m thø 2 vµo lµm viÖc, khi bé tù ®éng kh«ng lµm viÖc th× ph¶i ®a vµo lµm viÖc b»ng tay, nÕu kh«ng ®îc th× ph¶i dõng khèi b»ng tay. C¸c b¬m ngng cã ®Æc tÝnh nh sau: - N¨ng suÊt - ¸p suÊt ®Çu ®Èy - Sè vßng quay - C«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬ - §iÖn ¸p : 320m3/h : 160m cét níc. : 1480 v/p. : 250 kW. : 6kV 1.3.3.3.5. Ejector: Bao gåm : - Ejector chÝnh kiÓu EΠ-3-750. - Hai Ejector kiÓu ∋Π- 1 -1100 (mét khëi ®éng, mét tuÇn hoµn) C¸c ejctor chÝnh kiÓu EΠ-3-750 ®¶m b¶o hót kh«ng khÝ vµ nh÷ng chÊt khÝ kh«ng ngng tô ra khái b×nh ngng t¹o ch©n kh«ng trong b×nh ngng (0,062ata). +Nguån cÊp h¬i cho ejector lÊy tõ b×nh khö khÝ 6 ata hoÆc tõ èng gãp 6ata víi nhiÖt ®é h¬i 1500C ®Õn 2500C. + C«ng suÊt ejector theo kh«ng khÝ kh« lµ 80kg/h. [Type text] Page 18
 19. 19. + Lu lîng h¬i khi ¸p suÊt tríc vßi phun b»ng 3,5 ata lµ 750 kg/h C¸c ejector khëi ®éng dïng ®Ó nhanh chãng hót mét khèi lîng khÝ lín ra khái b×nh ngng khi khëi ®éng khèi t¹o ch©n kh«ng ban ®Çu cho b×nh ngng. C¸c ejector nµy chØ lµm viÖc ®îc ë chÕ ®é cêng hµnh khëi ®éng trong mét thêi gian ng¾n do ®ã chØ cã 1 tÇng c¸nh vµ kh«ng lµm m¸t. Sau ®ã viÖc duy tr× ch©n kh«ng ®îc c¸c ejector chÝnh ®¶m nhiÖm. C¸c ejector tuÇn hoµn dïng ®Ó hót kh«ng khÝ qua c¸c ®iÓm tho¸t giã cña c¸c èng tuÇn hoµn khi cÊp ®Çy níc vµo ®êng èng tuÇn hoµn ®Ó t¹o xi ph«ng. Ejector ®îc tÝnh to¸n ®Ó t¹o ra ®é ch©n kh«ng ®Õn 500-600 mmHg vµ chØ dïng ®Ó lµm viÖc trong mét thêi gian ng¾n. 1.3.3.3.6. Gia nhiÖt h¹ ¸p HÖ thèng gia nhiÖt h¹ ¸p dïng ®Ó gia nhiÖt níc ngng chÝnh cña tuabin ®Õn nhiÖt ®é kho¶ng 140 oC, trong khèi cã 5 bé gia nhiÖt h¹ ¸p: bé 1,2,3 lÊy h¬i tõ xilanh h¹ ¸p, bé 4,5 lÊy h¬i tõ xilanh cao ¸p. Níc ngng chÝnh ®îc c¸c b¬m ngng b¬m lÇn lît qua c¸c bé lµm m¸t cña ejector chÝnh, b×nh gia nhiÖt h¬i chÌn, c¸c b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p sè 1,2,3,4,5 vµ khö khÝ. S¬ ®å nhiÖt cña bé gia nhiÖt h¹ ¸p 1 vµ 2: H¬i tõ cöa trÝch sè 8 H¬i ®äng H¬i tõ cöa H¬i ®äng trÝch sè 7 GNH 1 H¬i chÌn xilanh cao ¸p GNH 2 N­íc ng­ng 66,30C N­íc ®äng N­íc ®äng C¶ hai b×nh gia nhiÖt h¹ 1 vµ 2 ®Òu n»m trong b×nh ngng cã chung ®êng nø¬c ngng chÝnh, do vËy khi söa ch÷a c¸c b×nh trªn thêng tËn dông lóc b×nh ngng ®ang ngõng. S¬ ®å nhiÖt bé gia nhiÖt h¹ ¸p 3, 4, 5: [Type text] Page 19
 20. 20. H¬i tõ cña trÝch sè 6 §­êng h¬i ®äng GNH3 H¬i tõ cña trÝch sè 5 H¬i tõ cña trÝch sè 4 GNH4 GNH5 N­íc ng­ng 80,5 0C 112 0C N­íc ®äng N­íc ®äng 133 0C N­íc ®äng C¸c ®Æc tÝnh cña b×nh gia nhiÖt 3, 4, 5: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tªn gäi S trao ®æi nhiÖt Pmax níc trong èng Pmax b×nh (th©n) Phô t¶i nhiÖt t0max níc ngng chÝnh t0max h¬i Q®m níc ngng V hÖ thèng èng V b×nh §¬n vÞ B×nh GNH3 B×nh GNH4(5) 130 16 9 6,3.106 169 400 230 917 2185 200 16 7 8,8.106 159 240 350 1553 3040 2 m ata ata kcal/h 0 C 0 C T/h lÝt lÝt B×nh gia nhiÖt cÊu t¹o tõ hÖ thèng èng xo¾n ruét gµ hµn vµo c¸c èng gãp vµ èng ph©n phèi. CÊu t¹o b×nh gåm 3 vïng. H¬i sÊy ®îc ®a vµo tõ trªn xuèng vµ ®i ngoµi èng, níc cÊp ®îc ®i trong èng tõ díi lªn. ë khèi b×nh GNH cã l¾p 2 b¬m níc ®äng : + N¨ng suÊt 80m3/h + ¸p lùc ®Çu ®Èy 160m H2O + C«ng suÊt 75KW 1.3.3.3.7. Gia nhiÖt cao ¸p B×nh gia nhiÖt cao ¸p cÊu t¹o tõ hÖ thèng èng cã d¹ng xo¾n ruét gµ hµn vµo c¸c èng gãp vµ èng ph©n phèi b»ng thÐp. Dïng ®Ó sÊy nãng níc cÊp [Type text] Page 20
 21. 21. sau khi khö khÝ t nhiÖt ®é 160oC lªn ®Õn nhiÖt ®é 230oC. C¸c b×nh ngng cã diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt lµ 250m2 . S¬ ®å nhiÖt bé gia nhiÖt cao ¸p: H¬i tõ cña trÝch sè 1; 4000C H¬i tõ cña trÝch sè 2; 4000C H¬i tõ cña trÝch sè 3; 240÷3400C N­íc ®äng 180 0C KhÝ tho¸t sang GNH5 GN6 Pmax trong b×nh 11ata 233 0C 208 0C GN7 GN8 Pmax trong b×nh 19,7ata Pmax trong b×nh 31,9ata C¸c b×nh gia nhiÖt cao ®îc ®a vµo lµm viÖc khi : N­íc ng­ng chÝnh 230 0 C Khi phô t¶i tua bin ®¹t 25 ÷ 30 MW th× ®a bé gia nhiÖt cao vµo lµm viÖc. Khi phô t¶i tua bin ®¹t 70 ÷ 80 MW th× chuyÓn ®êng x¶ cña gia nhiÖt cao vÒ khö khÝ. §Ó b¶o vÖ hÖ thèng b×nh gia nhiÖt lµm viªc mçi b×nh GNC ®Òu ®îc trang bÞ thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh møc níc ®äng cña h¬i sÊy. Møc níc b×nh thêng b»ng 500mm ®ång thêi x¶ lîng níc ®äng thõa qua van ®iÒu chØnh vµ kh«ng cho lät h¬i qua. C¸c b×nh gia nhiÖt cao ¸p ®îc trang bÞ c¸c b¶o vÖ tr¸nh t¨ng møc níc trong th©n b×nh gia nhiÖt, t¨ng ¸p lùc níc trong hÖ thèng èng vµ t¨ng ¸p lùc trong th©n b×nh gia nhiÖt. B¶o vÖ tr¸nh t¨ng møc níc t¸c ®éng khi møc níc trong bÊt kú mét b×nh gia nhiÖt cao ¸p t¨ng ®Õn 750 mm (giíi h¹n 1) th× b¶o vÖ sÏ t¸ch toµn bé nhãm gia nhiÖt cao ¸p, khi møc níc trong mét b×nh bÊt kú cña khèi gia nhiÖt cao t¨ng lªn ®Õn 3250 mm (riªng víi khèi 4 lµ 2400 mm) ( giíi h¹n 2) th× b¶o vÖ sÏ t¸c ®éng ngõng c¸c b¬m cÊp níc ®ang lµm viÖc vµ ph¸t xung cÊm ABP ch¹y b¬m cÊp níc dù phßng. VÒ nguyªn t¾c cã thÓ t¸ch toµn bé c¸c bé gia nhiÖt ra khái chu tr×nh mµ vÉn ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng cña lß vµ tuabin. Tuy nhiªn tõ tríc ®Õn nay cha [Type text] Page 21
 22. 22. cã lÇn nµo C«ng ty t¸ch toµn bé c¸c bé gia nhiÖt. Thêng t¸ch thµnh tõng khèi kh¸c nhau: GNH1 vµ GNH2; GNH3,4,5; GNC6,7,8. 1.3.3.3.8. ThiÕt bÞ khö khÝ • B×nh khö khÝ kiÓu K500-65 + N¨ng suÊt khö khÝ Q = 500m3/ h + Cét khö khÝ cã thÓ tÝch 8,5m3 +ThÓ tÝch chøa níc dù tr÷ cho lß Vkk = 65 m3 • T¸c dông cña thiÕt bÞ khö khÝ: - T¸ch c¸c khÝ ho¹t tÝnh ¨n mßn kim lo¹i, nh O2, CO2 tù do, CO2 hoµ tan ra khái níc ngng. - Gia nhiÖt cho níc ngng sau GNH tõ 133 0C lªn 160 0C . - T¹o lîng níc cÊp dù phßng cho lß vµ ®iÒu hßa lu lîng níc cÊp vµo lß vµ lîng níc ngng chÝnh cña m¸y (kÓ c¶ lîng níc bæ xung). - Lµ nguån cÊp h¬i cho ezetor vµ chÌn trôc tuabin, thu håi níc ®äng tõ gia nhiÖt cao vµ van Stop. - Tuú theo ph¬ng thøc lµm viÖc cña khèi, h¬i sÊy cã thÓ lÊy tõ c¸c nguån o èng gãp h¬i tù dïng 13ata o Cöa trÝch h¬i sè 3 hoÆc sè 2 cña tuabin • Nguyªn lý lµm viÖc: Dùa trªn quy luËt hoµ tan khÝ trong chÊt láng" Lîng khÝ hoµ tan trong chÊt láng tû lÖ nghÞch víi nhiÖt ®é cña chÊt láng ®ã vµ tû lÖ thuËn víi ¸p suÊt riªng cña chÊt khÝ ®ã trªn bÒ mÆt tho¸ng". ThiÕt bÞ ph©n phèi n»m ë phÇn trªn cña cét vµ lµ mét ng¨n níc hçn hîp ®îc cÊu t¹o bëi 1 ®Üa (thÐp tÊm) n»m ngang vµ v¸ch ng¨n h×nh trô. Níc ngng cÇn ®îc khö khÝ ®i vµo ®Üa ph©n phèi níc ë ®ã cã ®ôc c¸c lç ®Ó níc ph©n ®Òu theo tiÕt diÖn ngang cña cét. ë ®Üa cßn hµn c¸c èng ®Ó tho¸t h¬i ra. H¬i chÝnh ®îc ®a vµo phÇn díi cña cét qua bé phËn ph©n phèi h¬i. Qu¸ tr×nh khö khÝ ®îc diÔn ra nh sau: Níc ngng vµo b×nh khö khÝ ®i vµo bé ph©n phèi níc ë phÝa trªn cïng cña cét khö khÝ råi ®îc phun thµnh nh÷ng mµng máng ch¶y tõ trªn xuèng bëi c¸c van phun. Nh÷ng mµng níc máng ®îc ph©n t¸n qua c¸c khay cã ®ôc lç vµ ®îc hçn hîp m¹nh víi dßng h¬i nãng ®i tõ díi lªn, vïng bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a níc vµ h¬i ®îc t¨ng lªn râ rÖt. Níc [Type text] Page 22
 23. 23. ngng ®îc gia nhiÖt tíi nhiÖt ®é b·o hoµ vµ c¸c lo¹i khÝ ®îc t¸ch vµ ®a ra ngoµi. Níc sau khi khö khÝ ®îc ®a xuèng bÓ dù tr÷. §Ó ®¶m b¶o thiÕt bÞ khö khÝ kh«ng bÞ ngËp níc, bÓ dù tr÷ cã thiÕt bÞ tù ®éng x¶ níc thõa khi møc níc trong bÓ cao qu¸ theo èng thuû. §Ó d¶m b¶o khö khÝ lµm viÖc b×nh thêng cã bè trÝ c¸c van x¶ trµn sù cè ë cao ®é: +2195mm ®èi víi khèi 1 + 2145 mm ®èi víi khèi 2,3 vµ khèi 4. §Ó tr¸nh ®ãng c¸u cÆn b×nh khö khÝ cã bè trÝ c¸c van x¶ kiÖt bÓ S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc khö khÝ: H¬i tõ b×nh ph©n ly x¶ liªn tôc N­íc ng­ng sau GNH5 H¬i rß tõ van Stop vµ c¸c van ®iÒu chØnh Cét khö khÝ X¶ h¬i (ra ngoµi trêi hay vµo ®­êng x¶) N­íc ®äng h¬i sÊy cña c¸c GNC H¬i sÊy (lÊy tõ cöa trÝch cao ¸p sè 2 vµ 3 H¬i ®Õn ejector vµ chÌn trôc tuabin BÓ dù tr÷ X¶ trµn sù cè vµ x¶ kiÖt bÓ B¬m cÊp 1.3.3.3.9 HÖ thèng níc cÊp. Vµo GNC HÖ thèng níc cÊp nhËn níc ngng ®îc gia nhiÖt tõ b×nh khö khÝ , c¸c b¬m chuyÓn qua 3 cÊp cña gia nhiÖt cao ¸p vµ t¨ng ¸p suÊt níc cÊp ®ñ ®Ó cÊp cho lß h¬i khèi 110MW, mçi khèi ®Æt 3 tæ m¸y b¬m. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña b¬m: : 270m3/h : 1650m níc. - N¨ng suÊt - ¸p suÊt [Type text] Page 23
 24. 24. - NhiÖt ®é níc qua b¬m lín nhÊt : 1600C - ¸p suÊt ®Çu hót : 7,4kG/cm2. - ¸p suÊt ®Çu ®Èy cña b¬m : 150kG/cm2. - Tèc ®é quay : 2970v/p. - C«ng suÊt tiªu thô cùc ®¹i : 1720kW. - HiÖu suÊt b¬m : 76% B¬m cÊp níc lµ b¬m li t©m ph©n ®o¹n n»m ngang cã 10 tÇng c¸nh. PhÝa ®Çu ®Èy cã van 1 chiÒu dïng ®Ó ng¨n ngõa níc ch¶y tõ èng ®Çu dÈy qua b¬m vµo èng hót khi ngõng b¬m dù phßng mµ van ®Çu ®Èy më. §Ó tr¸nh hiÖn tîng ho¸ h¬i trong b¬m khi ch¹y kh«ng t¶i (b¬m lµm viÖc khi van ®Çu ®Èy ®ãng), cã van t¸i tuÇn hoµn ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn. PhÝa ®Çu hót ,®Çu ®Èy cã ®êng c©n b»ng P= 10ata ®Ó chèng di trôc HÖ thèng cÊp níc bæ xung. C«ng ty nhiÖt ®iÖn vËn hµnh theo 1 chu kú khÐp kÝn cña h¬i vµ níc, song cã 1 phÇn tæn thÊt qua hÖ thèng c¸c van x¶. Ngoµi ra cßn ph¶i tèn thªm 1 lîng h¬i níc phôc vô cho nh÷ng thiÕt bÞ lµm m¸t, lµm s¹ch thiÕt bÞ nhiÖt vµ cÊp h¬i cho nh÷ng thiÕt bÞ gia nhiÖt chu kú hë. Møc ®é tæn hao níc ngng cßn phô thuéc vµo ph¬ng thøc vËn hµnh vµ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ lß vµ tua bin, chiÕm 2 ÷ 5% tæng c«ng suÊt cña C«ng ty. Do vËy viÖc cÊp níc bæ xung lµ rÊt quan träng nh»m bï l¹i phÇn tæn hao h¬i níc ®ã. C«ng ty ®îc l¾p ®Æt 2 bÓ dù tr÷ níc s¹ch BZK, dung tÝch mçi bÓ lµ 2000 m3 níc, c¸c nguån níc s¹ch bæ xung vµo bÓ chñ yÕu lµ nguån níc s¹ch ®· qua xö lý muèi, ®¶m b¶o tiªu chuÈn níc s¹ch cho lß h¬i, ngoµi ra bÓ BZK cßn thu håi lîng níc x¶ tõ khö khÝ 6 ata. Hai bÓ BZK ®îc ®Êu vËn hµnh song song qua hÖ thèng èng gãp ®Çu hót vµ ®Çu ®Èy cña 3 b¬m BZK1,2,3. Ba b¬m BZK ®îc ®Êu song song cã chung 1 tuyÕn èng gãp ®Çu ®Èy ®a lªn cèt 14 m. B¬m BZK cã tÇm quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong C«ng ty nhiÖt ®iÖn v×: + Nh»m bï l¹i phÇn tæn hao níc ngng. + T¨ng kh¶ n¨ng dù tr÷ níc s¹ch cÊp cho lß h¬i trong vËn hµnh còng nh sù cè. HÖ thèng dÇu cña b¬m cÊp ®¶m b¶o b«i tr¬n gèi ®ì cña b¬m , ®¶m b¶o nhiÖt ®é kh«ng vît qu¸ 70 0C, nhiÖt ®é dÇu sau b×nh lµm m¸t dÇu kho¶ng 40 ÷ 45 0C. + N¨ng suÊt b¬m dÇu 3600lÝt/h [Type text] Page 24
 25. 25. + ¸p suÊt ®Çu ®Èy b¬m dÇu 4 Kg/cm2 + ¸p lùc dÇu b«i tr¬n trong giíi h¹n 1÷ 1,5 Kg/cm2 + ThÓ tÝch bÓ dÇu V = 500 lÝt 1.3.3.3.10 Qu¹t giã Qu¹t giã kiÓu Д H-26 ΓM lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó ®a kh«ng khÝ vµ than c¸m vµo buång ®èt. Qu¹t giã cã ®Çu hót 1 phÝa kiÓu li t©m, kÕt cÊu gåm c¸c bé phËn: B¸nh ®éng, phÇn truyÒn ®éng, bÇu xo¾n, c¸nh híng. 1.3.3.3.12. Qu¹t khãi: Qu¹t khãi kiÓu ДH-26x2-0,62 lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó hót c¸c s¶n phÈm ch¸y ra khái lß vµ tao ¸p lùc ©m trong buång ®èt. Qu¹t khãi cã ®Çu hót 2 phÝa kiÓu li t©m, gåm c¸c bé phËn: B¸nh ®éng, phÇn chuyÓn ®éng, bÇu xo¾n, c¸nh híng, buång hót. 1.3.3.3.13. HÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn: HÖ thèng thæi bôi b»ng h¬i : §Ó lµm s¹ch c¸c dµn èng sinh h¬i vµ bé qu¸ nhiÖt khái tro bôi b¸m vµo, lß h¬i cã trang bÞ hÖ thèng thæi bôi b»ng h¬i. ThiÕt bÞ thæi bôi cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn tù ®éng, tõ xa hoÆc b»ng tay (thæi xØ phÔu l¹nh). Lß h¬i ®îc trang bÞ hÖ thèng thæi bôi bao gåm: - 8 vßi thæi xØ cè ®Þnh ®Ó thæi v¸ch nghiªng phÔu l¹nh cña v¸ch tríc vµ v¸ch sau (mçi v¸ch 4 m¸y) - 20 m¸y ®Ó thæi bôi c¸c dµn èng sinh h¬i buång ®èt - 10 m¸y ®Ó thæi bôi c¸c bé qu¸ nhiÖt vµ mÆt nghiªng cña vÊu låi khÝ ®éng cña buång ®èt 1.3.3.3.14 hÖ thèng th¶i xØ : HÖ thèng th¶i xØ ®¸y lß lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña lß h¬i. §Ó tiÕp nhËn xØ kh« r¬i tõ buång ®èt xuèng hai phÔu l¹nh díi mçi lß cã ®Æt hai thuyÒn xØ cïng víi vÝt xØ, vµ c¸c m¸y ®Ëp xØ. ThuyÒn xØ chøa ®Çy níc cïng víi phÔu l¹nh t¹o thµnh nót thuû lùc ng¨n kh«ng cho kh«ng khÝ lät vµo buång ®èt. Níc cÊp cho c¸c thuyÒn xØ ®îc cung cÊp tõ hai b¬m tíi ®Æt trong tr¹m b¬m BZK. XØ cã kÝch thíc nhá ®îc níc cña c¸c vßi tèng xØ chuyÓn theo c¸c m¬ng th¶i vÒ hè thu cña c¸c b¬m th¶i xØ [Type text] Page 25
 26. 26. C¸c b¬m tèng, tíi ®îc lÊy níc tõ èng gãp chung, 1 èng níc tuÇn hoµn lÊy níc qua van TH8a vµ 1 èng gãp l¾ng trong qua van TH8a vµ van ®Çu hót b¬m n©ng 1. C¸c b¬m tèng 1,2,3 ®Çu ®Èy ®îc nèi vµo 2 ®êng èng gãp níc tèng cung cÊp cho c¸c vßi tèng tro xØ vµ ®i chÌn trôc c¸c b¬m th¶i cÊp 1, cung cÊp níc c«ng t¸c cho c¸c ejector hè ®äng c¸c gian lß, hè ®äng tr¹m th¶i xØ, cung cÊp cho c¸c häng níc ®i vÖ sinh c«ng nghiÖp khu vùc lß h¬i vµ hÖ thèng läc bôi. 1.3.3.4. HÖ thèng xö lý níc cÊp cho lß h¬i: ChÕ ®é níc cña lß nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt níc vµ h¬i lµm viÖc an toµn kinh tÕ kh«ng ®Ó x¶y ra: 1. C¸u cÆn b¸m vµo bÒ mÆt trong cña c¸c èng qu¸ nhiÖt, èng sinh h¬i, èng bé h©m níc cña lß. 2. ¡n mßn bªn trong bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt h¬i, níc. 3. §ãng c¸u ë phÇn h¹ ¸p tuabin. HÖ thèng xö lý níc ngoµi lß nh sau: N­íc s«ng BÓ l¾ng (Dïng phÌn) HR (Xö lý Ca2+, Mg2+) Läc c¬ khÝ (Dïng than ho¹t tÝnh) Th¶i CO2 (B»ng qu¹t) ROH Xö lý SiO22- Xö lý ho¸ S¬ bé BÓ n­íc s¹ch BZK C«ng ty cã 2 bÓ níc s¹ch BZK , tõ mçi bÓ BZK( 2000m 3 ) ra èng gãp chung ®îc ®Êu nèi b»ng nh÷ng ®êng riªng cã van tæng riªng phôc vô cho viÖc t¸ch söa ch÷a mçi bÓ khi cÇn thiÕt. 3 b¬m BZK dîc ®Êu song song co chung 1 tuyÕn èng gãp ®Çu ®Èy ®a lªn cèt 14m gian BΠ0 khèi 1, níc BZK qua 2 b×nh gia nhiÖt níc bæ xung BZK sè 1 vµ 2 ®Êu song song víi nhau. Níc vµo èng gãp chung ch¹y däc gian cèt gian BД0 14m, trªn ®ã cã c¸c cöa trÝch ®a níc bæ xung vµo c¸c b×nh ngng cña c¸c m¸y th«ng qua c¸c bé ®iÒu chØnh níc bæ xung. C«ng ty cã l¾p ®Æt 1 bÓ chøa níc ngng bÈn BΓK cã dung tÝch 2000 3 m ®Ó thu håi toµn bé níc ngng sau c¸c thiÕt bÞ gia nhiÖt cho thiÕt bÞ phô nh nguån níc ngng sau c¸c b×nh gia nhiÖt nhµ dÇu ma dót vÒ, nguån níc ng- [Type text] Page 26
 27. 27. ng sau khi lµm m¸t ®iÖn ph©n vÒ. Cïng toµn bé níc x¶ cña lß ®îc b¬m ®äng gian lß b¬m vÒ bÓ BΓK ®Ó xö lý l¹i... Th«ng sè kü thuËt b¬m BZK: Th«ng sè N¨ng suÊt P®Èy C«ng suÊt U n §¬n vÞ m3/h mH2o KW V v/p B¬m I 38 44 10 220/380 2950 B¬m II 60 66 22 220/380 2910 B¬m III 320 50 55 220/380 1460 §Ó duy tr× ®é s¹ch phÝa trong cña c¸c bÒ mÆt chÞu nhiÖt vµ gi¶m lîng muèi do h¬i b·o hßa mang theo ph¶i phèt ph¸t hãa níc lß, tiÕn hµnh x¶ ®Þnh kú vµ liªn tôc. Hµm lîng phètph¸t trong níc lß ®îc ®¶m b¶o b»ng c¸ch dïng c¸c b¬m ®Þnh lîng b¬m ®Òu ®Æn dung dÞch phèt ph¸t vµo níc lß. 1.3.3.5. Tuabin h¬i vµ nguyªn lý cÊu t¹o: 1.3.3.5.1 CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc. Tuabin K-100-90-7 víi c«ng suÊt ®Þnh møc 110 MW dïng ®Ó quay m¸y ph¸t ®iÖn TBΦ-120-2T3. Tuabin lµ mét tæ m¸y mét trôc cÊu t¹o tõ hai xi lanh, xi lanh cao ¸p vµ xi lanh h¹ ¸p. Xi lanh cao ¸p vµ xi lanh h¹ ¸p liªn kÕt cøng víi nhau theo chiÒu däc trôc. - Xi lanh cao ¸p ®îc ®óc liÒn khèi b»ng thÐp chÞu nhiÖt, phÇn truyÒn h¬i cña xi lanh cao ¸p gåm 1 tÇng ®iÒu chØnh vµ 19 tÇng ¸p lùc.TÊt c¶ 20 ®Üa ®îc rÌn liÒn khèi víi trôc. - Xi lanh h¹ ¸p ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p hµn, tho¸t h¬i vÒ hai phÝa, mçi phia cã 5 tÇng c¸nh. C¸c ®Üa cña rotor h¹ ¸p ®îc chÕ t¹o riªng rÏ ®Ó l¾p Ðp vµo trôc. Rotor cao ¸p vµ rotor h¹ ¸p liªn kÕt víi nhau b»ng khíp nèi nöa mÒm. Rotor h¹ ¸p vµ rotor m¸y ph¸t liªn kÕt vãi nhau b»ng khíp nèi cøng. - Tuabin cã hÖ thèng ph©n phèi h¬i gåm 4 côm vßi phun h¬i. Bèn van ®iÒu khiÓn ®Æt trong c¸c hép h¬i hµn liÒn víi vá xi lanh cao ¸p. Hai van ®Æt ë phÇn trªn xilanh cao ¸p, hai van ®Æt ë phÇn díi bªn sên cña xi lanh cao ¸p. Xi lanh h¹ ¸p cña tuabin cã hai ®êng èng tho¸t h¬i nèi víi hai b×nh ngng kiÓu bÒ mÆt b»ng ph¬ng ph¸p hµn t¹i chç khi l¾p r¸p. [Type text] Page 27
 28. 28. - Tuabin cã 8 cöa trÝch h¬i kh«ng ®iÒu chØnh ®Ó sÊy níc ngng chÝnh vµ níc cÊp trong c¸c gia nhiÖt h¹ ¸p, khö khÝ vµ gia nhiÖt cao ¸p. C¸c cöa trÝch h¬i dïng cho c¸c nhu cÇu gia nhiÖt níc cÊp cho lß h¬i khi tuabin lµm viÖc víi th«ng sè ®Þnh møc nh sau. Cöa Tªn b×nh gia nhiÖt C¸c th«ng sè h¬i cña cöa trÝch ®Êu vµo cöa trÝch h¬i ¸p lùc (kg/cm2) NhiÖt ®é (0C) Lu lîng h¬i trÝch (T/h) 1 Gia nhiÖt cao ¸p sè 8 31.9 400 20 2 Gia nhiÖt cao ¸p sè 7 19.7 343 20 3 Gia nhiÖt cao ¸p sè 6 11 280 12 Khö khÝ 6 ata 15 4 Gia nhiÖt h¹ ¸p sè 5 3.1 170 14 5 Gia nhiÖt h¹ ¸p sè 4 1.2 120 19 6 Gia nhiÖt h¹ ¸p sè 3 -0.29 90 8 7 Gia nhiÖt h¹ ¸p sè 2 -0.6 75 7 8 Gia nhiÖt h¹ ¸p sè 1 -0.82 57 6 Ngoµi ra tuabin cßn ®îc trang bÞ thiÕt bÞ quay trôc dïng ®Ó quay rotor cña tuabin khi sÊy vµ khi lµm nguéi tuabin tr¸nh cho trôc rotor bÞ cong. ThiÕt bÞ quay trôc cã thÓ ®a vµo lµm viÖc b»ng tay t¹i chç hoÆc tõ b¶ng ®iÒu khiÓn khèi, ®iÒu chØnh tèc ®é quay cña rotor tuabin lµ 3,4 v/phót. §Ó gi¶m thêi gian sÊy vµ t¹o ®iÒu kiÖn khëi ®éng tuabin ®îc tèt h¬n, cã trang bÞ cho tua bin hÖ thèng sÊy gud«ng mÆt bÝch b»ng h¬i vµ ®êng dÉn h¬i míi vµo æ chÌn tríc cña xi lanh cao ¸p. ViÖc ®a h¬i vµo c¸c mÆt bÝch vµ gud«ng ®îc tiÕn hµnh qua 2 èng gãp. H¬i ®i sÊy c¸c gud«ng lÊy tõ mÆt èng gãp theo 2 ®êng èng ®i vµo r·nh chÌn trong mÆt bÝch cña xi lanh cao ¸p qua c¸c lç ë mÆt bÝch phÝa díi (bªn ph¶i vµ bªn tr¸i). Tõ èng gãp thø 2 h¬i ®i sÊy c¸c mÆt bÝch theo 4 ®êng èng dÉn ®i vµo c¸c hép hµn trªn mÆt bÝch. H¬i tho¸t ra tõ c¸c hép vµ c¸c r·nh chÌn trong mÆt bÝch ®i vµo èng gãp chung sau ®ã ®i vµo b×nh ngng tô. Trªn c¸c èng gãp dÉn h¬i ®Õn c¸c mÆt bÝch vµ gud«ng cã ®Æt c¸c van an toµn ®· ®îc chØnh ®Ó t¸c ®éng ë ¸p lùc d b»ng 2kg/cm2. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tuabin. H¬i míi tõ lß ®îc ®a vµo hép h¬i ®øng riªng biÖt trong cã ®Æt van Stop, sau ®ã theo 4 ®êng èng chuyÓn tiÕp vµo 4 van ®iÒu chØnh råi ®i vµo xi lanh cao ¸p. Sau khi sinh c«ng ë phÇn cao ¸p dßng h¬i theo hai ®êng èng chuyÓn [Type text] Page 28
 29. 29. tiÕp ®i vµo xi lanh h¹ ¸p. Sau khi sinh c«ng trong xi lanh h¹ ¸p dßng h¬i ®i vµo b×nh ngng d¹ng bÒ mÆt kiÓu 100-KUC-5A. 1.3.3.5.2. Tuabin ®îc tÝnh to¸n lµm viÖc víi c¸c th«ng sè ®Þnh møc chÝnh sau: - ¸p lùc h¬i míi tríc van Stop : 90 ± 5 ata. - NhiÖt ®é h¬i míi tríc van Stop : 5350C +50C,-100C. - Lu lîng níc lµm m¸t qua c¸c b×nh ngng : 16000m3 / h / b×nh. : 230C. - NhiÖt ®é níc lµm m¸t - Ch©n kh«ng b×nh ngng : 0,062 ata. ®Æc tÝnh vËn hµnh cña Tuabin : ViÖc khëi ®éng vµ hoµ lß thø hai sÏ ®îc tiÕn hµnh khi m¸y ®· hoµ líi vµ lß thø nhÊt ®· lµm viÖc æn ®Þnh. Møc phô t¶i lµm viÖc l©u dµi nhá nhÊt cña tua bin lµ 33 MW, cho phÐp tua bin lµm viÖc l©u dµi ë tÇn sè 49,5 ®Õn 50,5 Hz Tèc ®é t¨ng t¶i phô thuéc vµo tèc ®é t¨ng nhiÖt ®é trung b×nh cña kim lo¹i van Stop vµ xilanh cao ¸p. + Tõ 1000C ÷ 2000C tèc ®é t¨ng 40C/phót. + Tõ 2000C ÷ 3000C tèc ®é t¨ng 30C/phót. + Tõ 3000C ÷ 4000C tèc ®é t¨ng 20C/phót. + Tõ 4000C ÷ 5000C tèc ®é t¨ng 10C/phót. + Tõ 5000C tèc ®é t¨ng 0,6 0C/phót. §Ó cã thÓ mang t¶i ®Þnh møc thêi gian t¨ng t¶i sÏ phô thuéc vµo c¸c tr¹ng th¸i khëi ®éng kh¸c nhau cña tuabin. Khi khëi ®éng tõ trang th¸i l¹nh mÊt tõ 4 ÷ 5 giê + NhiÖt ®é max < 1500C + Thêi gian dõng lß tõ 70 ÷ 90 giê Khi khëi ®éng tõ tr¹ng cha nguéi h¼n mÊt tõ 3 ÷ 4 giê + NhiÖt ®é max < 1500C ÷ 400 0C [Type text] Page 29
 30. 30. Khi khëi ®éng tõ tr¹ng th¸i nãng mÊt 2,5 giê + NhiÖt ®é max > 4000C + Thêi gian dõng lß tõ 6 ÷ 10 giê Khi khëi ®éng tõ tr¹ng th¸i nãng mÊt 1 giê + NhiÖt ®é max > 4000C + Thêi gian dõng lß tõ 1 ÷ 2 giê 1.3.3.5.3. Tuabin ®îc trang bÞ c¸c côm ®iÒu chØnh vµ van an toµn sau: 1. Bé ®iÒu chØnh tèc ®é cã t¸c dông tù ®éng duy tr× tèc ®é quay cña tuabin kh«ng ®æi víi ®é kh«ng ®Òu 4%. Bé ®iÒu chØnh tèc ®é nµy lµm viÖc trªn nguyªn lý servomotor thø cÊp víi c¬ cÊu thõa hµnh ®îc ho¹t ®éng bëi hÖ thèng dÇu ¸p lùc. + Bé b¶o vÖ m¸y vît tèc cã t¸c dông b¶o vÖ tuabin tr¸nh vît qu¸ tèc ®é quay cho phÐp. Khi tèc ®é quay cña rotor t¨ng ®Õn 3330 ÷ 3360 v/p th× b¶o vÖ sÏ t¸c ®éng ®ãng van Stop vµ van ®iÒu chØnh l¹i. + Bé b¶o vÖ phô t¸c ®éng ®ãng van Stop vµ c¸c van ®iÒu chØnh khi tèc ®é quay cña rotor tuabin ®¹t 3480 v/p mµ b¶o vÖ m¸y vît tèc kh«ng t¸c ®éng. 2. Bé h¹n chÕ c«ng suÊt t¸c dung b»ng c¸ch h¹n chÕ ®é më c¸c van ®iÒu chØnh kh«ng cho m¸y mang t¶i cao h¬n trÞ sè ®· ®Þnh. 3. B¶o vÖ di trôc rotor: Khi rotor bÞ di trôc vÒ phÝa m¸y ph¸t 1,2mm hoÆc di trôc vÒ phÝa xi lanh cao ¸p 1,7mm th× b¶o vÖ sÏ t¸c ®éng ®ãng van Stop vµ c¸c van ®iÒu chØnh ®ång thêi ph¸t tÝn hiÖu sù cè. 4. B¶o vÖ b¸o tÝn hiÖu khi ch©n kh«ng b×nh ngng tôt xuèng cßn 650mmHg vµ ng¾t m¸y ng¾t ®iÖn tõ khi ch©n kh«ng tuét xuèng cßn 540mmHg (-0.7 kg/cm2). 5. ThiÕt bÞ ®ãng cìng bøc c¸c van mét chiÒu trªn c¸c ®êng trÝch h¬i ®Õn c¸c b×nh gia nhiÖt cao ¸p 6, 7, 8 vµ gia nhiÖt h¹ ¸p 3, 4, 5 khi van Stop ®ãng hoÆc t¸ch m¸y ph¸t. 6. ThiÕt bÞ liªn ®éng khëi ®éng c¸c b¬m dÇu ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp dÇu cho c¸c gèi trôc cña tua bin. Khi ¸p lùc dÇu b«i tr¬n gi¶m xuèng cßn 0,6kg/cm 2 th× ph¸t tÝn hiÖu ch¹y b¬m dÇu dù phßng, cßn khi ¸p lùc dÇu b«i tr¬n gi¶m [Type text] Page 30
 31. 31. xuèng ®Õn 0,5 kg/cm2 th× ph¸t tÝn hiÖu ch¹y b¬m dÇu sù cè vµ t¸c ®éng ngõng tuabin khi ¸p lùc dÇu b«i tr¬n xuèng ®Õn 0.3kg/cm2. 7. B¶o vÖ cña tuabin còng t¸c ®éng dõng tuabin khi nhiÖt ®é h¬i míi tríc van STOP h¹ xuèng 4250C hoÆc møc níc ®äng ë mét trong c¸c bé gia nhiÖt cao ¸p ®Õn giíi h¹n II (3250mm víi m¸y 1-2 ; 2400mm ®èi víi m¸y 3-4). 1.3.5.6. HÖ thèng níc tuÇn hoµn trong C«ng ty HÖ thèng níc tuÇn hoµn cña C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i sö dông hÖ thèng cÊp níc tuÇn hoµn kiÓu trùc lu. Nguån níc lµ s«ng Th¸i B×nh, cã mùc níc cao nhÊt vµ thÊp nhÊt tÝnh theo ®é cao tuyÖt ®èi lµ 7,5m vµ 0,5 m. Níc s«ng Th¸i B×nh ch¶y vµo m¬ng ®Çu hót cña tr¹m b¬m vµ ®îc c¸c b¬m tuÇn hoµn b¬m vµo c¸c tuyÕn èng tuÇn hoµn. C¸c hé tiªu thô chÝnh cña níc tuÇn hoµn: b×nh ngng, b×nh m¸t khÝ m¸y ph¸t, b×nh m¸t dÇu tuabin, b¬m níc cÊp, m¸y nghiÒn, c¸c b×nh lµm m¸t khÝ m¸y kÝch thÝch.... Tr¹m b¬m tuÇn hoµn ®îc l¾p 4 b¬m tuÇn hoµn kiÓu däc trôc, ®Æt ®øng kiÓu 0ΠB10-145 víi ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé kiÓu AB-17/6916KT-3.( Thêng 2 b¬m lµm viÖc 2 b¬m dù phßng ) Th«ng sè b¬m tuÇn hoµn kiÓu OΠB - 10 - 145 - N¨ng suÊt - ¸p lùc ®Èy toµn phÇn : 9m3/s. : 17mH2O. - ¸p lùc ®Çu hót tèi thiÓu : 4mH2O. - Tèc ®é quay - C«ng suÊt ®éng c¬ - §iÖn ¸p : 365v/p. : 2000kW. : 6kV. Níc ®îc c¸c b¬m tuÇn hoµn b¬m vµo 2 tuyÕn èng tuÇn hoµn b»ng thÐp, tõ ®ã nèi vµo b×nh ngng vµ c¸c hé tiªu thô. Mçi b¬m tuÇn hoµn ®Òu ®îc nèi víi c¶ 2 tuyÕn èng b»ng 2 ®êng èng. ViÖc cung cÊp níc lµm m¸t b×nh ngng vµ c¸c hé tiªu thô kh¸c ®îc lÊy tõ 2 ®êng èng. Gi÷a 2 ®êng èng tuÇn hoµn nµy cã ®êng liªn th«ng ngang cho phÐp tuabin lµm viÖc b×nh thêng khi chØ cã mét tuyÕn èng lµm viÖc. Sau khi qua b×nh ngng, níc lµm m¸t ®îc x¶ theo 2 ®êng níc tuÇn hoµn ra kªnh th¶i hë. Níc cña c¸c hé tiªu thô kh¸c ®îc x¶ riªng theo mçi èng ra kªnh th¶i. [Type text] Page 31
 32. 32. 1.3.4 TruyÒn t¶i ®iÖn 1.3.4.1Giíi thiÖu hÖ thèng: C«ng ty ®iÖn Ph¶ L¹i nèi víi víi hÖ thèng theo hai tr¹m ngoµi trêi víi cÊp ®iÖn ¸p 220 KV vµ 110KV. Tr¹m 220 KV liªn hÖ víi 110 KV qua m¸y 2 m¸y biÕn ¸p AT1 vµ AT2 cã c«ng suÊt 250 MVA. S¬ ®å ®Êu d©y cña c¸c tr¹m ®Çu cùc C«ng ty lµ s¬ ®å hai thanh gãp cã thanh gãp vßng. §©y lµ s¬ ®å nèi ®iÖn t¬ng ®èi hoµn chØnh vµ linh ho¹t. MBATD ®îc cÊp riªng cho tõng khèi vµ ®îc nèi cøng vµo phÝa ®Çu cùc m¸y ph¸t. Khi MF§ ngõng th× tù dïng cña khèi ®ã vÉn ®îc cung cÊp tõ MBA khèi ®ã, thuËn tiÖn cho viÖc ngõng vµ khëi ®éng tæ m¸y. Khi cã sù cè ë khèi nµo th× chØ ¶nh hëng ë khèi ®ã, do ®ã kh«ng ®Æt m¸y c¾t ë phÝa cao cña MBATD nªn gi¶m chi phÝ ®Çu t x©y dùng nhng khi sù cè MBA tù dïng cña khèi vµ ®Çu ra cña nã th× ph¶i dõng khèi. MBA tù dïng lµm viÖc vµ MBA tù dïng dù phßng phÝa h¹ cã cuén d©y ph©n chia nªn dßng ng¾n m¹ch nhá dÉn ®Õn chän khÝ cô ®iÖn ®ì cång kÒnh vµ kh«ng tèn kÐm ®Çu t. MÆt kh¸c mçi cuén d©y cÊp ®iÖn cho 1 ph©n ®o¹n thanh c¸i nhµ 6kV phôc vô cho 1 lß nªn khi sù cè 1 ph©n ®o¹n 6kV th× chØ mÊt 1 lß, kh«ng ph¶i ngõng khèi. 1.3.4.2 Ph¬ng ¸n t¸ch líi gi÷ tù dïng cña C«ng ty: Khi cã sù cè cã nguy c¬ tan r· hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o cho sù kh«i phôc nhanh hÖ thèng sau sù cè C«ng ty C«ng ty cã hai ph¬ng ¸n t¸ch líi: - Ph¬ng ¸n 1: T¸ch khèi 2 Khi t¸ch khèi 2 ra gi÷ tù dïng th× m¸y 2 chØ cung cÊp ®iÖn tù dïng khèi 2 vµ phô t¶i 110kV ®êng d©y 130, 171, 176 (NÕu 176 ®ang söa ch÷a th× thay b»ng 175). NÕu khèi 2 t¸ch ra mµ æn ®Þnh th× s¬ ®å t¸ch líi gi÷ tù dïng sÏ lÇn lît tù ®éng c¾t ®Çu vµo lµm viÖc 6kV vµ ®ãng ®Çu vµo dù phßng 6kV cña khèi 1, 3, 4. Sau sù t¸c ®éng cña thiÕt bÞ t¸ch líi gi÷ tù dïng theo ph¬ng ¸n 1 s¬ ®å ®Êu nèi ®iÖn cña C«ng ty ®îc chia lµm 2 m¶ng vËn hµnh ®éc lËp: - Ph¬ng ¸n 2: T¸ch khèi 1 [Type text] Page 32
 33. 33. Khi t¸ch khèi 1 ra gi÷ tù dïng th× m¸y 1 chØ cung cÊp ®iÖn tù dïng khèi 1 vµ phô t¶i 110kV ®êng d©y 130, 171, 175 (NÕu 175 ®ang söa ch÷a th× thay b»ng 176). NÕu khèi 2 t¸ch ra mµ æn ®Þnh th× s¬ ®å t¸ch líi gi÷ tù dïng sÏ lÇn lît tù ®éng c¾t ®Çu vµo lµm viÖc 6kV vµ ®ãng ®Çu vµo dù phßng 6kV cña khèi 2, 3, 4. Sau sù t¸c ®éng cña thiÕt bÞ t¸ch líi gi÷ tù dïng theo ph¬ng ¸n2 th× s¬ ®å nèi ®iÖn cña C«ng ty chia lµm 2 m¶ng vËn hµnh ®éc lËp nhau: S?c s¬n CS-287 CS -285 TU285 LT2L -76 LT1L -76 -75 -7 Hoµng bå -75 -7 Trµng b¹ch § ång hßa -9 -9 § ång hßa Ba la Ph¶ l¹i TC Phè nèi C9 -45 -4 -4 -45 -45 -4 -45 -4 TUC24 -85 287 285 -85 -8 -85 -8 -8 -8 -85 256 -25 -8 -85 257 -7 -75 -65 -6 -76 -3 -35 -98 -76 -7 -75 234 -75 275 -8 -9 -96 -94 -38 -7 -35 274 -15 -25 255 -65 -6 -96 -38 -9 -9 -96 -76 -9 -98 -76 -96 -38 -9 -9 -98 -76 TU220-98 TU220-9 -96 -38 -3 -15 -15 -25 -1 -2 233 -9 -95 -75 -7 -7 -75 -2 -1 -2 -15 -25 -1 273 -15 -25 -1 200 -3 -35 -2 -75 -2 232 -15 -25 -1 272 -7 -3 -35 -15 -25 -1 -2 271 -25 -15 -25 -1 -2 -1 -2 -6 -65 -65 237 -6 -15 235 -55 -5 -55 -5 -9 -76 -2 -1 -1 -2 -75 172 -76 -2 -7 -75 H¶i d-¬ng § «ng anh § «ng anh Lai khª -9 -9 -98 -38 -9 -9 -9 -96 -76 -2 -96 -76 -2 -98 -76 Lai khª -98 -76 -1 -2 -7 -75 177 -15 -9 -98 -38 -25 -1 -1 -2 -9 -9 -96 -38 -1 -35 -76 TU110-98 TU110-9 -94 -1 -2 -7 -75 181 -15 -25 -1 -2 -95 -2 -35 -2 TU110-C9 121 -15 -25 -1 -9 100 -15 -25 -2 -3 130 -15 -25 -2 -3 131 -15 -25 -1 -35 180 -15 -25 -2 -7 -75 178 -15 -25 -2 -7 -75 176 -15 -1 -7 -75 132 -25 -1 -3 -35 175 -15 -25 -1 -7 -75 174 -15 -25 -1 -7 173 -15 -25 -2 -7 -75 -15 -25 -1 -7 -35 -1 -25 -1 -2 -1 -1 C2 C1 TU220-24 215 -55 -5 TU220-28 TU220-14 TU220-2 -5 C25 TU220C2 C1 TU110-24 TU220-1 TU220-18 TU110-28 PBC-220-C1 -55 H¶i d- ¬ng -9 -96 -76 -6 PBC-220-C2 -6 236 U«ng b? -9 -96 -76 171 -15 -15 -25 -1 -75 TU220-C9 212 -15 -25 -2 231 C2 -65 U«ng b? -9 -96 -76 -2 -2 -65 -9 -98 224 276 -85 B¾ gi ang c -9 C9 -9 -96 -76 286 TU220C1 TU110-14 TU110-2 TU 110C2 TU110-1 TU110-18 PBC-110-C1 LT3L -75 -7 C24 PBC-110-C2 TU287 -76 s¬ ®å n è i ®i Ön c h ? h c « n g t y n h i Öt ®i Ön ph ¶ l ¹ i n B¾ giang c S?c s¬n CS-286 TU286 TU110C1 TUC25 -35 -35 -38 -3 PBC-220-T4 -38 -3 PBC-220-T3 T5 901 T§ -TD10-A-0 T§ -1B 630-1B TU-1B 630-B 631-B TU-TD10-A TU-TD10-B TU-TD10-A TU-TD10-B S 1 631-A T§ -1A T§ -2B TU-1A 632-B TU-2B 630-4B 4T2-4B 1T1-1A TU-TD10-B TU-TD10-A PBC-TD10-A T§ -TD10-B-0 T§ -TD91-B-0 S 2 632-A 4T1-4A TU-3B 3T3-2A TU-2A 633-B 630-4B 3T2-3B PBC-TD10-B PBC-TD91-B T§ -TD91-A-0 T§ -TD92-B-0 630-4A TU-TD93-B TU-TD93-A TU1.1 PBC-TD91-A PBC-TD92-B T§ -TD92-A-0 S 3 633-A 3T1-3A 1T3-3A T§ -3A T§ -4B TU-4B TU-3A 634-B 630-4B 634-A 630-4A 4T1-4A -15 TU2.1 T§ 633-B-0 630-3A TU-TD94-B TU-TD94-A TU-4A T§ -4A 635-B 630-5B 635-A T§ 633-A-0 S4 PBC-TD10-6A TU1.2 -15 TU3.1 T§ 634-B-0 4T2-4B -18 T-EX-S5 630-5A 630-0B 630-0A 0-BB 6BB 1T2 A1T2-1CB A? ?2-1CB A1CB A 1T3-1CB A? ?2-1CA 1CB C? ?2-1CB 1CA D1T3 A1T3-1CA 1T3 1T1 C? ?2-1CA A 1CA A1T1-1CA 2T2 A2T2-2CB A2CB 2CB A??2-2CB A? ?2-2CA C??2-2CB 2CA A 1T3-2CB 2T1 A1T3-2CA A 2CA A2T1-2CA C??2-2CA 3CB A? ?2-3CB A3CB A3T2-3CB 3T2 3T3 A3T3-3CB D3T3 A3T3-3CA A??2-3CA A 3CA C? ?2-3CA 3CA C? ?2-3CB 3T1 A3T1-3CA A4T2-4CB A??2-4CB A4CB A 3T3-4CB 4CB C??2-4CB A3T3-4CA 4CA A? ?2-4CA C? ?2-4CA § i ª zen 1 A4CA 4T1 4T2 630-6B 5BB 630-5A 630-5A 630-6A 5BA A4T1-4CA 636-B 630-6B 902 904 903 -18 905 906 -18 T-EX-S 6 CS-285 630-6A 636-A -15 CS-285 TU5.1 TD10 PBC-TD10-6B TU2.2 PBC-TD92-A TU5.2 TU1.3 PBC-TD91-6B PBC-TD91-6A TU3.2 TU4.1 S5 0-BA PBC-TD92-6B -3 TD91 -35 PBC-TD92-6A TU4.2 T§ 634-A-0 TU6.2 -38 TU2.3 -3 TD92 -35 -15 PBC-9-AT1 -38 TU3.3 -3 TD93 -35 -15 6BA PBC-110-TD10 AT1 PBC-9-AT2 -38 TU4.3 -3 TD94 TU5.1 TU5.1 -15 PBC-9-T3 -38 TD95 TD96 -38 CS-285 -18 CS-285 PBC-9-T4 -38 TU6.1 AT2 1T2-1B TD256 T3 PBC-110-AT2 T4 S6 PBC-220-AT1 TU2T5 630-1A TU256 PBC-110-AT1 TU2T6 T6 PBC-220-AT2 CS-285 630-A CS -TD285 T§ -2A -38 -3 T§ -3B -35 CS-286 AB ? B1 K M1 ? B3 K M2 1 A ?1 ? 1A ? ?1 § i ª zen 2 1? AY B4 B5 P B2 B7 B8 B4 B2 B2 P K M1 B6 B7 B6 B3 ? ?1 B1 1 A? ?-2 1 ? ?-1 A § i ª zen 1 B2 ? B1 P1 A1? A Y B1 ? B3 B1 ? B3 KM 2 P1 A 1? A Y ? B4 ? B4 B6 B 3 M ? B3 ??2 1? A Y M B1 B 2 B4 B5 B 6 B7 CH¦¥NG 2 HÖ THèNG CÊP LIÖU TRONG NHµ M¸Y 2.1 Giíi thiÖu hÖ thèng cÊp liÖu cña nhµ m¸y HÖ thèng than cã chøc n¨ng bèc dì than tõ ®êng s«ng, ®êng s¾t vµ trén than lÊy tõ c¸c má kh¸c nhau theo tû lÖ nhÊt ®Þnh ®Ó ®îc than trén cã chÊt lîng phï hîp cung cÊp cho lß h¬i. Than dïng cho nhµ m¸y ®îc cÊp tõ c¸c vïng má Hßn gai - CÈm ph¶. M¹o khª, Vµng danh, Trµng b¹ch. Dù kiÕn than trén cã tû lÖ 40% Hßn gai - CÈm ph¶, trong ng M¹o khª, Vµng danh, Trµng b¹ch mçi lo¹i 20%. Lîng than sö dông hµng n¨m theo tÝnh to¸n vµo kho¶ng 1,6 triÖu tÊn, trong ®ã kho¶ng 2/3 ®îc bèc dì tõ ®êng s«ng vµ 1/3 ®îc bèc dì tõ ®êng s¾t. Thµnh phÇn chñ yÕu cña hÖ thèng bao gåm: [Type text] Page 33
 34. 34. • C¶ng than cã 4 cÇu trôc bèc than n¨ng suÊt trung b×nh 170 tÊn/h , n¨ng suÊt lín nhÊt lµ 340 tÊn/h ,bèc ®îc 5 tÊn than/ gµu. • Tr¹m bèc dì than ®êng s¾t . • HÖ thèng kho b·i chøa than. • HÖ thèng b¨ng t¶i cã 18 tuyÕn b¨ng gåm 26 b¨ng tæng chiÒu dµi lµ 7893,7 mÐt (kho¶ng c¸ch c¸c b¨ng). 2.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hÖ thèng HÖ thèng cÊp liÖu lµ mét kh©u rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn cña nhµ m¸y. HÖ thèng cã nhiÖm vô vËn chuyÓn than, than ®îc chë qua ®êng néi bé nhµ m¸y ®Õn kho chøa than hoÆc tõ má than cung cÊp trùc tiÕp vµo lß h¬i qua hÖ thèng b¨ng t¶i ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®èt cña lß víi mét lîng than nhÊt ®Þnh phï hîp víi phô t¶i lß h¬i. 2.2 S¬ ®å hÖ thèng cÊp liÖu cña nhµ m¸y [Type text] Page 34
 35. 35. Lß 4B m ¸ y c Êp l Ët t o a 2 4A 3B 3A 3 b ¨ n g t ¶ i 4B b ¨ n g t ¶ i 5/ 2a 3 b ¨ n g t ¶ i 6/ 1B 1+2 4 2 b ¨ n g t ¶ i 4A 4 KH.L Ët t o a 5 2B 1 2A TCT:3 TCT:7 b ¨ n g .10 b ¨ n g t ¶ i 1/ 1 1 1B TCT:1 1A b ¨ n g .5/ 1 TCT:2 b ¨ n g t ¶ i 2b b ¨ n g t ¶ i 3b b ¨ n g t ¶ i 2a b ¨ n g t ¶ i 3a b¨ ng t¶ i 8 b ¨ n g .6/ 2b b ¨ n g .6/ 3a b ¨ n g .1/ 2a b ¨ n g . 11 b ¨ n g .6/ 3b TCT:5 b ¨ n g .1/ 2b TCT:8 b ¨ n g .9 1 2 b ¨ n g t ¶ i 5/ 2b b ¨ n g t ¶ i 6/ 1 ? 5 1 CH ó T H ?CH B¡ NG T I ¶ 2 B¡ NG T¶ I NGÇM BUN KE M¸ Y CÊ P THAN 3 THA NH G ¹ T § ? THAN 2 PH? A k h o t h a n k ?n V=35000t 3 4 THA NH G ¹ T § ? THAN 1 PH? A è NG C HUYÓ T¶ I N 4 k h o t h a n h ë V = 26000T b¨ n g t ¶i 7 TCT : 6 5 4 3 CÈ U KY Rè P 2 1 B¡ NG T¶ I C HøA X¢ Y DùNG 5 4 [Type text] 3 2 1 Page 35
 36. 36. 2.3 Nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng * CÊp than tuyÕn ®êng s«ng: Than tõ c¸c sµ lan than ®îc 04 chiÕc cÈu Ki rèp bèc lªn c¸c phÔu m¸y cÊp vµ ®îc c¸c m¸y cÊp r¶i ®Òu than xuèng b¨ng t¶i 7 chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 8, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 9, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 11, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 6/3AB, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 2AB, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 3AB, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 4AB qua c¸c thanh g¹t dì than xuèng c¸c bun ke than nguyªn cña lß m¸y. HoÆc cã thÓ chuyÓn than tõ tuyÕn ®êng s«ng vÒ kho dù tr÷ tõ b¨ng t¶i 8 chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 10 chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 5/2b qua c¸c thanh g¹t dì than xuèng kho kÝn dù tr÷. * CÊp than tuyÕn ®êng s¾t: Than tõ c¸c toa xe ®îc quang lËt toa lËt ®æ xuèng phÔu m¸y cÊp vµ ®îc 2 m¸y cÊp kiÓu b¨ng r¶i ®Òu than xuèng b¨ng t¶i 1/1 chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 1/2AB chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 2AB, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 3AB, chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 4AB qua c¸c thanh g¹t dì than xuèng c¸c bun ke than nguyªn cña lß m¸y. HoÆc cã thÓ chuyÓn than tõ tuyÕn ®êng s¾t vÒ kho dù tr÷ theo tuyÕn tõ 1/1 chuyÓn tiÕp xuèng b¨ng t¶i 5/1 chuyÓn tiÕp b¨ng t¶i 5/2b qua c¸c thanh g¹t dì than xuèng kho kÝn dù tr÷. * CÊp than tõ kho than dù tr÷ lªn lß: Than tõ kho than dù tr÷ ®îc cÊp lªn lß nhê c¸c xe ñi T130 ®Èy than xuèng c¸c phÔu m¸y cÊp 1, 2, 3, 4 cña b¨ng t¶i 6/1Γ hoÆc m¸y cÊp 5 cña b¨ng t¶i 6/2b. Tõ ®©y than ®îc c¸c m¸y cÊp r¶i than xuèng b¨ng t¶i 6/1Γ hoÆc 6/2b chuyÓn tiÕp xuèng b¨ng t¶i 6/3A, chuyÓn tiÕp xuèng b¨ng t¶i 2AB, chuyÓn tiÕp xuèng b¨ng t¶i 3AB, chuyÓn tiÕp xuèng b¨ng t¶i 4AB qua c¸c thanh g¹t dì than xuèng c¸c bun ke than nguyªn cña lß m¸y. * CÊp than tõ bunke vµo lß: Than tõ phÔu than nguyªn ®i vµo m¸y nghiÒn, viÖc nghiÒn vµ sÊy than ®îc thùc hiÖn trong thïng nghiÒn ë nhiÖt ®é 400 oc. Hçn hîp bét than vµ giã sÊy ®îc qu¹t t¶i bét hót vÒ ph©n ly th«. T¹i ®©y nh÷ng h¹t ®ñ tiªu chuÈn tiÕp tôc ®îc hót vÒ ph©n ly mÞn, nh÷ng h¹t kh«ng ®ñ tiªu chuÈn theo 2 ®êng hoµn [Type text] Page 36
 37. 37. nguyªn trë vÒ thïng nghiÒn ®Ó nghiÒn l¹i. ViÖc t¸ch than bét ra khái kh«ng khÝ vËn chuyÓn ®îc thùc hiÖn trong bé ph©n ly mÞn, tõ ®ã than bét cã thÓ ®îc ®a vµo kho than mÞn hoÆc vµo vÝt truyÒn than bét ®Ó ®a sang lß kh¸c cïng mét khèi. Tõ kho than mÞn than ®îc 8 m¸y cÊp (Cã n¨ng suÊt tõ 3,5 ®Õn 7 tÊn/giê) cÊp theo 4 ®êng ®i vµo 4 vßi phun chÝnh cña lß. C¸c h¹t than qu¸ mÞn ®i lªn tÇng trªn cña ph©n ly mÞn sau khi qua qu¹t t¶i bét thµnh giã cÊp 3 vµ ®îc phun vµo lß theo 4 vßi ®èt phô ®Æt ë 4 gãc lß. 1 2.4. Nguyªn lý lµm viÖc cña b¨ng t¶i : - Tríc khi vËn hµnh mét tuyÕn b¨ng t¶i th× ®éng c¬ ph¶i ®îc ®ãng ®iÖn chê s½n . - Khi ta vÆn c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ khëi ®éng "vÞ trÝ Start" ë tr¹m ®iÒu khiÓn t¹i chç, hoÆc kÝch chuét vµo cöa sæ ë vÞ trÝ Start trªn mµn h×nh ( ®iÒu khiÓn tõ xa tõ phßng ®iÒu khiÓn trung t©m ), lóc nµy cßi b¸o tÝn hiÖu sÏ ph¸t trong thêi gian 30 gi©y. Sau ®ã ®éng c¬ phanh vµ ®éng c¬ chÝnh cã ®iÖn, phanh ®iÖn tõ ®îc më ra, ®éng c¬ chÝnh quay r« to, khi r« to quay nã sÏ truyÒn m« men quay tíi bé khíp nèi thuû lùc, lµm cho khíp nèi quay, khíp nèi truyÒn m« men quay tíi trôc s¬ cÊp cña hép gi¶m tèc, trôc s¬ cÊp tiÕp tôc truyÒn m« men quay tíi c¸c trôc trung gian vµ trôc thø cÊp cña hép gi¶m tèc, trôc thø cÊp truyÒn m« men quay tíi tang chñ ®éng cña b¨ng t¶i qua khíp nèi cøng vµ lµm cho tang chñ ®éng ®îc quay trßn. Nhê cã lùc ma s¸t gi÷a mÆt b¨ng vµ mÆt tang chñ ®éng do lùc c¨ng ban ®Çu t¹o nªn nhê ®èi träng. Tang chñ ®éng quay trßn lµm cho mÆt b¨ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn theo mét chiÒu vµ theo chu kú, lóc nµy b¨ng t¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é vËn hµnh cña nã vµ thùc hiÖn vËn chuyÓn than hoÆc hµng ho¸ kh¸c . 2.5 C¸c chÕ ®é vËn hµnh cña b¨ng t¶i: Cã 3 chÕ ®é vËn hµnh cho toµn bé viÖc ®iÒu khiÓn ,®ã lµ: + ChÕ ®é vËn hµnh t¹i chç. + ChÕ ®é vËn hµnh riªng lÎ. + ChÕ ®é vËn hµnh tù ®éng (®iÒu khiÓn tuÇn tù). ThiÕt bÞ b¨ng t¶i ®îc ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t b»ng lËp tr×nh l« gÝc, ®iÒu khiÓn trong PLC. trong tÊt c¶ 3 chÕ ®é vËn hµnh, nh÷ng liªn ®éng "®iÒu khiÓn" ph¶i lµm viÖc æn ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o khi vËn hµnh vµ ®iÒu [Type text] Page 37
 38. 38. khiÓn thiÕt bÞ. H¬n n÷a ë chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng vµ vËn hµnh riªng lÎ ®ßi hái nh÷ng liªn ®éng qu¸ tr×nh vµ ®iÒu khiÓn tuÇn tù ph¶i ®îc æn ®Þnh trong khi vËn hµnh. a.ChÕ ®é vËn hµnh t¹i chç : Trong chÕ ®é vËn hµnh t¹i chç, thiÕt bÞ cã thÓ ®îc vËn hµnh bëi viÖc lùa chän t¹i chç (Local) ë c«ng t¾c lùa chän ®iÒu khiÓn mµ nã ®îc ®Æt ë trung t©m ®iÒu khiÓn ®éng c¬ MCC vµ theo viÖc thao t¸c ®Ó khëi ®éng/ dõng b¨ng t¶i b»ng nót Ên ®Æt ë tr¹m ®iÒu khiÓn t¹i chç ( LCS ) gÇn víi c¬ cÊu dÉn ®éng cña b¨ng t¶i. Khi chÕ ®é t¹i chç ®îc lùa chän ë c«ng t¾c ®iÒu khiÓn th× tÊt c¶ c¸c ®iÒu khiÓn ®îc ®a ra b»ng ph¬ng ph¸p vËn hµnh tù ®éng trong phÇn mÒm ®iÒu khiÓn cña Citect ë phßng ®iÒu khiÓn sÏ bÞ ng¨n chÆn. Môc ®Ých cña chÕ ®é nµy lµ cho phÐp ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ ë chÕ ®é b¶o dìng, ch¹y thö vµ hiÖu chØnh. b. ChÕ ®é vËn hµnh riªng lÎ(chÕ ®é vËn hµnh b»ng tay) : - Trong chÕ ®é vËn hµnh riªng lÎ ®îc thùc hiÖn nhê bé phËn ®iÒu khiÓn tõ xa cña ngßi vËn hµnh trong phßng ®iÒu khiÓn. Tõ phßng ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña mçi ®iÒu khiÓn riªng lÎ th«ng qua viÖc giao diÖn ngêi m¸y cña Citect (HMI). ChÕ ®é vËn hµnh riªng lÎ cho phÐp thùc hiÖn b»ng viÖc lùa chän c«ng t¾c ®iÒu khiÓn (Computer/ CPCR) mµ nã ®Æt ë b¶ng ®ãng c¾t trung t©m ®iÒu khiÓn ®éng c¬ (MCC). NÕu c«ng t¾c lùa chän ë vÞ trÝ (Computer/ CPCR) ngêi vËn hµnh ë phßng ®iÒu khiÓn sÏ quan s¸t ®îc chÕ ®é vËn hµnh riªng lÎ chØ trªn tr×nh ®¬n con, mµ nã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ ®ã. Trong chÕ ®é vËn hµnh nµy ngêi vËn hµnh cã thÓ khëi ®éng, dõng tõng h¹ng môc riªng lÎ cña tõng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. Nh÷ng liªn ®éng, ®iÒu khiÓn tuÇn tù vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®îc thùc hiÖn æn ®Þnh theo tõng bíc chÝnh x¸c. §Ó thùc hiÖn vËn hµnh thiÕt bÞ gièng nh vËn hµnh tù ®éng. - §Ó vËn hµnh tù ®éng riªng lÎ tõng thiÕt bÞ, ngêi vËn hµnh ph¶i chän chÕ ®é vËn hµnh trªn giao diÖn ngêi m¸y (ë HMI) cña thiÕt bÞ cã liªn quan. ChØ mét thiÕt bÞ ®îc lùa chän, xuÊt hiÖn mét tr×nh ®¬n con ®iÒu khiÓn, cho phÐp ë phßng ®iÒu khiÓn cã thÓ vËn hµnh nh÷ng h¹ng môc cña thiÕt bÞ ë chÕ ®é vËn hµnh ®¬n lÎ. [Type text] Page 38
 39. 39. - ChÕ ®é nµy ®îc thiÕt kÕ sao cho mét ngêi vËn hµnh ngåi ë phßng ®iÒu khiÓn cã thÓ vËn hµnh mäi h¹ng môc cña thiÕt bÞ ®Ó cµi ®Æt tuyÕn cÊp than trong khi vÉn duy tr× nh÷ng liªn ®éng vµ b¶o vÖ cu¶ hÖ thèng. c. ChÕ ®é vËn hµnh tù ®éng: Trong chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng thùc hiÖn ®iÒu khiÓn tõ xa cña ngêi vËn hµnh. Mét nhãm c¸c thiÕt bÞ th«ng qua tr¹m giao diÖn ngêi - m¸y cña Citect (HMI). ChÕ ®é vËn hµnh tù ®éng ®îc thiÕt kÕ bëi sù lùa chän c«ng t¾c ®iÒu khiÓn "Computer / CPCR" mµ nã ®îc l¾p trong b¶ng ®ãng c¾t trung t©m ®iÒu khiÓn ®éng c¬ MCC. NÕu c«ng t¾c lùa chän ë vÞ trÝ Computer/ CPCR th× ngßi vËn hµnh ë phßng ®iÒu khiÓn trung t©m sÏ chän chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng "Auto" ®iÒu khiÓn tuÇn tù sÏ ®îc chØ ra trªn tr×nh ®¬n con cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn liªn quan. Trong chÕ ®é nµy ngêi vËn hµnh cã thÓ khëi ®éng, dõng mét nhãm thiÕt bÞ, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh vµ nh÷ng liªn ®éng tuÇn tù ®ang ®îc æn ®Þnh mµ nã ®· bao hµm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn than. §Ó cho mét tuÇn tù vËn chuyÓn than ®îc b¾t ®Çu th× nã ph¶i ®îc s½n sµng. Nã kh«ng ®îc ®a ra mét lçi nµo trong tuÇn tù vËn chuyÓn vµ kh«ng cã thiÕt bÞ nµo ®îc yªu cÇu cho tuyÕn cÊp than kh¸c, mµ nã ®· ®îc lùa chän . HÖ thèng ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh (PCS) sÏ ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t 17 tr×nh tù vËn chuyÓn than, ®iÒu khiÓn riªng rÏ ®îc tæ hîp trong cïng mét tuÇn tù. d. ChÕ ®é kiÓm tra: ChÕ ®é kiÓm tra ®îc sö dông ®Ó kiÓm tra viÖc ®iÒu khiÓn trong suèt thêi gian ch¹y thö. §iÒu nµy chØ ®îc thùc hiÖn trªn MCC. ë ®©y b¶ng ®ãng c¾t ®iÒu khiÓn ®îc ®Æt: nÕu c«ng t¾c lùa chän ®Æt ë "OFF" hoÆc "TEST" th× ngêi vËn hµnh ë phßng ®iÒu khiÓn trung t©m sÏ quan s¸t chÕ ®é vËn hµnh "OFF/TEST" ®îc chØ ra ë tr×nh ®¬n con cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn liªn quan .  Chó ý: Ngßi vËn hµnh ph¶i xem xÐt cÈn thËn trong khi vËn hµnh hÖ thèng b¨ng t¶i bao gåm : + ChÕ ®é vËn hµnh. + Ch¹y ®Ì liªn ®éng qu¸ tr×nh. + Nh÷ng b¸o ®éng giao diÖn ngêi - m¸y. [Type text] Page 39
 40. 40. 2.5 Các thiết bị chính trong dây truyền 2.5.1 M¸y cÊp than kiÓu rung * C«ng dông vµ chøc n¨ng: - M¸y cÊp than kiÓu rung ®iªn ®éng t¸ch rêi nh÷ng vËt liÖu tËp trung, ø ®äng gióp vËt liÖu ph©n bè ®Òu trªn b¨ng t¶i. - M¸y cÊp than kiÓu rung ®iÖn ®éng cã thÓ ®iÒu chØnh phô t¶i theo yªu cÇu b»ng ph¬ng ph¸p thay dæi tÇn sè rung cña ®éng c¬ rung. * Nguyªn lý lµm viÖc: M¸y cÊp than kiÓu rung lµm viÖc nhê vµo hai ®éng c¬ rung khi cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ rung t¹o trÊn ®éng rung nhê vµo hai bóa h×nh b¸n nguyÖt kh«ng ®ång t©m l¾p liÒn trôc hai ®Çu Rotor than trªn phÔu sÏ r¬i xuèng sµn cña m¸y cÊp víi ®éng dèc 30o than sÏ ®ùoc r¬i xuèng b¨ng t¶i qu¸ tr×nh liªn tôc diÔn ra nh vËy than sÏ ®îc tr¶i ®Òu trªn b¨ng t¶i. Muèn ®iÒu chØnh than xuèng nhiÒu hay Ýt ta ®iÒu chØnh tÇn sè rung dùa vµo bé ®iÒu chØnh biÕn tÇn cña 2 ®éng c¬ rung, giíi h¹n ®iÒu chØnh lµ tõ 0-50Hz. B¶ng th«ng sè kü thuËt m¸y cÊp than kiÓu rung: STT 1 2 3 Môc M· KKS C«ng suÊt Sè ®éng c¬ rung 4 §éng c¬ 5 6 TÇn sè rung TÊm ch¾n Th«ng sè AOEBA41AK001,AOEBA41AK002 200 t/h 2 N=1,5KW,U=380v, I=2,7A,n=1480v/p,F=31KN 50 Hz N=2,2KW,U=380v,I=3A,n=1460v/p 2.5.2. M¸y nghiÒn lo¹i ЩБ M370/8502 2.5.2.1. B¶ng th«ng sè kü thuËt cña m¸y nghiÒn ЩБM370/850 Tªn gäi cña ®¹i lîng §¬n vÞ TrÞ sè mm mm T/h 3700 8500 33,1 1. M¸y nghiÒn lo¹i ЩБM370/850 - §êng kÝnh trong cña thïng nghiÒn - ChiÒu dµi thïng nghiÒn - N¨ng suÊt tÝnh to¸n [Type text] Page 40
 41. 41. - §é mÞn than bét - Tèc ®é quay thïng nghiÒn - §êng kÝnh bi nghiÒn - T¶i träng bi tÝnh to¸n - T¶i träng bi tèi ®a % v/p mm TÊn TÊn 4 17,62 40 65,5 108 KW v/p V A V % 1600 100 6000 265 126 93,8 2. §éng c¬ m¸y nghiÒn - C«ng suÊt - Tèc ®é quay - §iÖn ¸p - Dßng ®iÖn kÝch thÝch - §iÖn ¸p kÝch thÝch - HiÖu suÊt 2.5.2.2. CÊu t¹o m¸y nghiÒn than : H×nh 2.2: S¬ ®å cÊu t¹o m¸y nghiÒn M¸y nghiÒn than bao gåm : 1. Bé phËn ®ãng më b»ng thuû lùc. 2. M¸ nghiÒn than b»ng vËt liÖu Hardox. 3. Vá m¸y nghiÒn. 4. C¸c bóa nghiÒn. 5. §êng cÊp than vµo. 6. Trôc chÝnh m¸y nghiÒn. 7. §êng than ra. 8. bé ngÉu hîp thuû lùc 2.5.2.3. Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y nghiÒn than. [Type text] Page 41
 42. 42. - Than cã kÝch thíc ≤ 250mm ®îc cÊp vµo m¸y th«ng bé ph©n bè liÖu than (®îc bè trÝ ®èi xøng trªn toµn bé chiÒu réng cña m¸y nghiÒn) khi gÆp r« to quay, than sÏ v¨ng vµo c¸c v¸ch nghiÒn. Qua ®ã, than ®îc nghiÒn tíi cì h¹t quy ®Þnh. 2.5.3 Băng tải C¸c b¨ng t¶i trong nhµ m¸y dïng ®Ó vËn chuyÓn than vµo kho dù tr÷ vµ c¸c bunke cña lß h¬i, mçi b¨ng t¶i lµ mét thiÕt bÞ vËn t¶i ho¹t ®éng liªn tôc, b¨ng nä kÕ tiÕp b¨ng kia qua èng chuyÓn t¶i ®Æt trong th¸p chuyÓn tiÕp 2.5.3.1 Dây băng tải D©y b¨ng ®îc chÕ t¹o b»ng c¸c líp v¶i ni lon ®an l¹i víi nhau, ®îc gäi lµ c¸c líp m¹ng cèt. Tuú theo lo¹i b¨ng cã søc kÐo kh¸c nhau sÏ cã líp m¹ng cèt kh¸c nhau; gi÷a c¸c líp m¹ng cèt cã c¸c líp cao su ®Ó dÝnh l¹i víi nhau; bÒ mÆt cña b¨ng ®îc bäc b»ng mét líp cao su chÝn hoÆc cao su nh©n t¹o, ®Ó b¶o vÖ cho b¨ng gi¶m sù mµi mßn vµ kh«ng bÞ h¬i níc x©m nhËp vµo bªn trong líp m¹ng cèt, ®Ó t¨ng tuæi thä cho d©y b¨ng trong khi vËn hµnh, c¸c b¨ng t¶i hiÖn nay sö dông cho nhµ m¸y Ph¶ L¹i 2 lµ c¸c lo¹i b¨ng cã ký hiÖu 4PN150. D©y b¨ng dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ (Trong nhµ m¸y dïng ®Ó vËn chuyÓn than). MÆt b¨ng mét phÝa bao tang dÉn ®éng cßn phÝa kia bao tang c¨ng b¨ng. 2.5.3.2 Khung băng tải Khung b¨ng ®îc l¾p ®Æt b»ng kÕt cÊu thÐp dïng ®Ó ®ì c¸c chi tiÕt trong tuyÕn b¨ng 2.5.3.3 Thiết bị căng băng ThiÕt bÞ c¨ng b¨ng cã thÓ ®îc l¾p ®Æt theo kiÓu c¬ cÊu c¨ng b¨ng b»ng ®èi träng hoÆc theo c¬ c©ó c¨ng b¨ng b»ng trôc vÝt. ThiÕt bÞ c¨ng b¨ng sÏ t¹o nªn lùc c¨ng ban ®Çu cho d©y b¨ng ®Ó gióp cho b¨ng t¶i vËn hµnh ®îc nhê lùc ma s¸t gi÷a mÆt b¨ng vµ mÆt tang chñ ®éng vµ nã chèng ®îc sù trît tr¬n cña b¨ng t¶i. 2.5.3.4 Bộ phận dẫn động C¬ cÊu dÉn ®éng cña b¨ng t¶i bao gåm: §éng c¬ ®iÖn ®îc nèi víi hép gi¶m tèc vµ tang chñ ®éng qua c¸c khíp nèi ®Ó thùc hiÖn viÖc dÉn ®éng b¨ng t¶i. §éng c¬ dïng ®Ó dÉn ®éng cho chuyÓn ®éng quay, hép gi¶m tèc dïng ®Ó gi¶m tèc ®é cña ®éng c¬ vµ t¨ng m« men kÐo, khíp nèi lµ bé phËn ®Ó truyÒn m« men quay tõ ®éng c¬ sang hép gi¶m tèc vµ tang chñ ®éng. 2.5.3.3 Phanh hãm [Type text] Page 42
 43. 43. Phanh h·m: c¸c b¨ng t¶i ®îc trang bÞ phanh h·m kiÓu phanh ®iÖn tõ cã c«ng suÊt ®éng c¬ lµ 0,33 KW. C¬ cÊu phanh dïng ®Ó phanh b¨ng t¶i ë chÕ ®é b×nh thêng, dõng sù cè khi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ t¸c ®éng ®Ó tr¸nh trêng hîp b¨ng tr«i ngîc g©y sù cè trµn than, nhÊt lµ c¸c b¨ng t¶i nghiªng. Ngoµi ra nã cã thÓ dõng b¨ng ë bÊt kú vÞ trÝ nµo theo yªu cÇu cña c«ng t¸c söa ch÷a. 2.5.3.6 Tang đổi hướng §Ó t¨ng gãc «m cña mÆt b¨ng lªn tang dÉn ®éng lµm t¨ng lùc ma s¸t gi÷a b¨ng víi mÆt tang, còng nh ®Ó gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a hai nh¸nh b¨ng trªn vµ díi, ngêi ta l¾p ®Æt c¸c tang ®æi híng. Tang ®æi híng lµm nhiÖm vô ®æi híng chuyÓn ®éng cho d©y b¨ng khi vËn hµnh.Tang ®îc chÕ t¹o b»ng thÐp, trôc tang ®îc l¾p hai vßng bi ë hai ®Çu 2.5.3.7 Con lăn Con l¨n: Nh¸nh b¨ng trªn lµ nh¸nh c«ng t¸c (nh¸nh mang t¶i) nh¸nh b¨ng díi lµ nh¸nh kh«ng t¶i, c¸c nh¸nh b¨ng ®îc ®ì b»ng c¸c con l¨n cã ®êng kÝnh lµ 127mm. C¸c con l¨n ®îc l¾p ®Æt trªn gi¸ ®ì vµ ®Æt trªn khung b¨ng; con l¨n nh¸nh trªn ®îc l¾p ®Æt theo d¹ng h×nh lßng m¸ng, môc ®Ých ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vËn chuyÓn cña b¨ng vµ tr¸nh v·i than trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn .Gãc nghiªng cña con l¨n c¹nh lµ 35 0. Con l¨n nh¸nh díi còng ®îc l¾p theo h×nh lßng m¸ng ®Ó ®ì d©y b¨ng víi gãc nghiªng lµ 100. ë c¸c vÞ trÝ ®u«i b¨ng (chç hép chÊt t¶i) con l¨n nh¸nh trªn ®îc sö dông lo¹i con l¨n cã vá bäc cao su, môc ®Ých ®Ó gi¶m chÊn ®éng vµ t¨ng tuæi thä cña d©y b¨ng vµ con l¨n nh¸nh díi ®îc l¾p ®Æt theo d¹ng ph¼ng, môc ®Ých ®Ó cho thanh g¹t d¹ng ch÷ "A" n¹o hÕt ®îc than b¸m vµ t¹p vËt trªn mÆt b¨ng. §Ó h¹n chÕ hiÖn tîng lÖch b¨ng khi vËn hµnh, ë bªn c¹nh cña nh¸nh b¨ng ®îc l¾p con l¨n dÉn híng. 2.5.3.8 Thanh gạt làm sạch mặt băng - §Ó lµm s¹ch than b¸m trªn bÒ mÆt c«ng t¸c cña mÆt b¨ng (mÆt phÝa trªn) ngêi ta cã l¾p hai c¬ cÊu lµm s¹ch mÆt b¨ng ë phÝa ®Çu b¨ng ®ã lµ thanh g¹t d¹ng ch÷ "H" dïng ®Ó lµm s¹ch th« bÒ mÆt b¨ng, vµ thanh g¹t h×nh ch÷ "U" ®Ó lµm s¹ch tinh bÒ mÆt b¨ng, vÞ trÝ cña thanh g¹t h×nh ch÷ "U" ®îc lµm s¹ch b»ng hÖ thèng níc phun tù ®éng khi cã than b¸m ë bÒ mÆt, cã mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn phun níc cho c¬ cÊu nµy. - §Ó lµm s¹ch than b¸m hoÆc c¸c t¹p vËt trªn bÒ mÆt cña nh¸nh kh«ng t¶i , ngêi ta l¾p 2 thanh g¹t d¹ng ch÷ "A" ®Æt ë phÝa ®u«i b¨ng .  Lu ý: C¸c lìi g¹t cña thanh g¹t ph¶i lu«n tú s¸t vµo mÆt b¨ng. [Type text] Page 43
 44. 44. - §Ó lµm s¹ch bÒ mÆt cña c¸c tang dÉn ®éng ngêi ta cã l¾p c¸c bé n¹o b»ng kim lo¹i. 2.5.4 Hộp dỡ tải-Ống chuyển tải-Hộp chất tải Hép dì t¶i ®îc l¾p ®Æt b»ng kÕt cÊu thÐp, ®Æt ë vÞ trÝ ®Çu b¨ng, bªn trong cã l¾p tÊm ch¾n chèng va ®Ëp vµ chèng mµi mßn. T¸c dông cña hép ®Ó dì t¶i tõ mÆt tang chñ ®éng, chèng than r¬i v·i ra ngoµi vµ ng¨n bôi trong qu¸ tr×nh dì hµng (than). èng chuyÓn t¶i ®îc l¾p ®Æt b»ng kÕt cÊu thÐp, èng cã tiÕt diÖn lµ h×nh vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt; èng chuyÓn t¶i ®îc nèi tõ b¨ng nä sang b¨ng kia, t¹i c¸c vÞ trÝ cã than ®æ xuèng, ë bªn trong èng ®ùoc lãt mét líp chèng mµi mßn. T¸c dông cña èng chuyÓn t¶i ®Ó chuyÓn than tõ b¨ng nµy sang b¨ng kh¸c vµ ng¨n bôi trong qu¸ tr×nh chuyÓn than. Hép chÊt t¶i ®îc l¾p ®Æt b»ng kÕt cÊu thÐp vµ ®Æt ë vÞ trÝ ®u«i b¨ng, ë hai bªn vµ phÝa tríc cña hép ®îc l¾p ®Æt diÒm ch¾n b»ng cao su ®Ó tr¸nh r¬i v·i than lµm kÝn hép ®ång thêi ng¨n chÆn bôi trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn than. T¸c dông cña hép chÊt t¶i ®Ó nhËn than tõ b¨ng t¶i phÝa tríc, chèng r¬i v·i vµ ng¨n bôi. 2.5.5 Thiết bị chia than * ThiÕt bÞ chia than ®îc chia lµm hai lo¹i: + ThiÕt bÞ chia than kiÓu con thoi ®îc l¾p ®Æt ë ®Çu b¨ng. + ThiÕt bÞ chia than kiÓu c¸nh lËt ®îc l¾p ®Æt ë vÞ trÝ trung gian gi÷a b¨ng t¶i nµy víi b¨ng t¶i kh¸c. - ThiÕt bÞ chia than dïng ®Ó chia than sang tuyÕn nµy hoÆc sang tuyÕn kh¸c tuú theo ph¬ng thøc cÊp than. - ThiÕt bÞ chia than ®îc l¾p ®Æt ë b¨ng t¶i 13A , 13B, 7, 5, 6, 17, 16, 12A, 12B. 2.5.6 Thiết bị dỡ than xuống bunke của lò hơi ThiÕt bÞ dì than xuèng bunke cña lß h¬i. ThiÕt bÞ nµy ®îc l¾p ®Æt trªn b¨ng t¶i 1A vµ 1B, thiÕt bÞ ®îc di chuyÓn trªn ®êng ray vµ däc c¸c bunke cña lß h¬i. Nã nhËn than tõ b¨ng t¶i 1A hoÆc 1B, sau ®ã than ®îc ®æ xuèng 1 c¸i m¸ng qua èng rãt vµ cÊp cho c¸c bun ke chøa than cña lß h¬i. 2.5.7Thiết bị cân than C©n than ®îc l¾p ®Æt trªn c¸c b¨ng t¶i 13A, 13B, 4A, 4B, 18 vµ b¨ng t¶i trªn m¸y ®¸nh ®èng, m¸y ®¸nh -ph¸ ®«ng liªn hîp. [Type text] Page 44
 45. 45. C©n than ®îc ho¹t ®éng cïng víi b¨ng t¶i, nã sÏ c©n liªn tôc lîng than trªn mÆt b¨ng khi than ®a vµo kho dù tr÷ hoÆc than ®a lªn c¸c bun ke lß h¬i. 2.5.8 Thiết bị tách sắt ThiÕt Bþ t¸ch s¾t ®îc l¾p ®Æt ë ®Çu c¸c b¨ng t¶I sè 18, 14A, 14B. ThiÕt Bþ nµy cã nhiÖm vô hót tÊt c¶ c¸c s¾t nhiÔm tõ tÝnh cã lÉn trong than, ®Ó h¹n chÕ g©y sù cè cho c¸c b¨ng t¶I vµ m¸y nghiÒn than. S¾t trªn Bò mÆt nam ch©m Sï ®îc ®a ra Vþ trÝ quy ®Þnh. 2.5.9 Thiết bị phát hiện kim loại ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn kim lo¹i ®îc l¾p ®Æt trªn b¨ng t¶i sè 5, 6, 7. ThiÕt bÞ nµy cã nhiÖm vô dß tÊt c¶ c¸c kim lo¹i (kÓ c¶ nh÷ng kim lo¹i kh«ng nhiÔm tõ tÝnh) cã lÉn trong than, ®Ó h¹n chÕ g©y sù cè cho c¸c b¨ng t¶i vµ m¸y nghiÒn than. Khi trªn b¨ng cã kim lo¹i lÉn ë trong than thiÕt bÞ sÏ ®¸nh dÊu vÞ trÝ cã kim lo¹i vµ t¸c ®éng dõng b¨ng , kim lo¹i sÏ ®îc nhÆt ra b»ng tay. 2.5.10 Thiết bị giám sát độ ẩm ThiÕt bÞ gi¸m s¸t ®é Èm ®îc l¾p dÆt ë b¨ng t¶i 13A, 13B, 2A, 2B, 18. ThiÕt bÞ nµy vËn hµnh cïng víi b¨ng t¶i vµ cã nhiÖm vô theo dâi ®é Èm cña than khi vËn chuyÓn vµo kho vµ ®é Èm cña than tõ kho lªn bun ke than nguyªn cña lß. 2.5.11 Thiết bị lấy mẫu than ThiÕt bÞ lÊy mÉu than: §îc l¾p ®Æt trªn b¨ng t¶i 3A vµ 3B; nã gåm cã thiÕt bÞ lÊy mÉu s¬ cÊp vµ thiÕt bÞ lÊy mÉu thø cÊp, sau ®ã ®a vµo thïng chøa. ThiÕt bÞ lÊy mÉu ®îc vËn hµnh cïng b¨ng t¶i 3A, 3B nã thùc hiÖn lÊy mÉu than thêng xuyªn theo chu kú. Khi than ®îc lÊy mÉu xong sÏ ®îc ®em vÒ ph©n tÝch chÊt lîng cña than. 2.5.12 Các thiết bị bảo vệ liên động C¸c b¨ng t¶i ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ bao gåm: + D©y c¸p dõng sù cè ®îc bè trÝ hai bªn b¨ng t¶i. Nã dïng ®Ó dõng b¨ng t¶i khÈn cÊp khi bÞ sù cè, hoÆc ®Ó dõng b¨ng ë bÊt kú ®iÓm nµo. [Type text] Page 45
 46. 46. + C¸c tiÕp ®iÓm chèng t¾c ®îc bè trÝ ë cuèi b¨ng t¶i vµ ®Æt trong èng chuyÓn t¶i; khi cã than bÞ ø ®äng ë hép chÊt t¶i tiÕp ®iÓm sÏ t¸c ®éng lµm dõng b¨ng t¶i, ®Ó kh«ng g©y sù cè trµn than. + C¸c tiÕp ®iÓm giíi h¹n b¶o vÖ mÆt b¨ng khái bÞ lÖch t¬ng ®èi so víi ®êng t©m däc cña b¨ng t¶i, nã kh«ng vît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp lµ 30mm (trÞ sè nµy ®îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh ch¹y thö vµ hiÖu chØnh). Khi b¨ng t¶i ch¹y lÖch t¸c ®éng vµo tiÕp ®iÓm nµy th× b¨ng sÏ tù ®éng dõng. TiÕp ®iÓm chèng lÖch b¨ng ®îc l¾p ®Æt ë vÞ trÝ ®Çu vµ ®u«i b¨ng. Ngoµi ra trong b¨ng t¶i cßn ®îc l¾p ®Æt c¸c bé c¶m biÕn b¶o vÖ tèc ®é, b¶o vÖ qu¸ t¶i, b¶o vÖ nhiÖt cña ®éng c¬, hép gi¶m tèc vµ khíp nèi thuû lùc, tiÕp ®iÓm giíi h¹n hµnh tr×nh cña c¬ cÊu c¨ng b¨ng, bé c¶m biÕn b¶o vÖ ®é song song cña mÆt tang, bé c¶m biÕn b¸o møc dÇu cña hép gi¶m tèc, c¸c c«ng t¾c giíi h¹n hµnh tr×nh cña thiÕt bÞ chia than, thiÕt bÞ dì than xuèng bun ke, cßi b¸o tÝn hiÖu tríc khi ch¹y b¨ng..v..v.. - C¸c liªn ®éng: Liªn ®éng ®îc l¾p ®Æt trong c¸c chÕ ®é vËn hµnh cña b¨ng t¶i bao gåm: c¸c kho¸ liªn ®éng dÉn ®éng, c¸c kho¸ liªn ®éng qu¸ tr×nh, c¸c kho¸ liªn ®éng tuÇn tù. 2.5.13 Hộp khởi động và dừng C¸c b¨ng t¶i thêng cã 2 hép, 1 hép khëi ®éng vµ hép dõng ë ®Çu b¨ng, 1 hép dõng ë cuèi b¨ng, nh÷ng b¨ng t¶i cã chiÒu dµi lín ®îc l¾p thªm mét hép dõng ë gi÷a. 2.5.14 Các hệ thống khác C¸c b¨ng t¶i ®Òu ®îc l¾p ®Æt lan can b¶o vÖ, cÇu thang ®i l¹i, hÖ thèng chiÕu s¸ng, hÖ thèng níc cøu ho¶, hÖ thèng níc vÖ sinh, c¸c pa l¨ng phôc vô b¶o dìng vµ söa ch÷a.... 2.6 C¸c ph¬ng ¸n cÊp than cho nhµ m¸y 2.6.1 Ph¬ng ¸n 1: CÊp than tõ b¨ng t¶i má lªn lß: *§iÒu kiÖn cÊp than: - Khi kho than dù tr÷ cßn Ýt kh«ng ®ñ cÊp than cho lß h¬i - Khi m¸y ®¸nh ®èng hoÆc mét trong c¸c b¨ng t¶i sè 6/1Γ ,6/2B bÞ sù cè *S¬ ®å cÊp than: - §êng s¾t: [Type text] Page 46
 47. 47. -§êng s«ng: [Type text] Page 47
 48. 48. 2.6.2 Ph¬ng ¸n 2: Ph¬ng ¸n tr÷ than, cÊp than vµo kho than *§iÒu kiÖn cÊp than: - Khi c¸c bunker ®· nhËn ®ñ than - Kho than dù tr÷ cßn Ýt *S¬ ®å cÊp than: - §êng s¾t: - §êng s«ng: 2.6.3 Ph¬ng ¸n 3: Ph¬ng ¸n cÊp than vµo lß tõ kho than *§iÒu kiÖn cÊp than: - Khi ngoµi má kh«ng cÊp ®ñ than hoÆc kh«ng cÊp than trong khi ®ã lß ®ang yªu cÇu cÊp than. - CÊp than tõ kho than ®Ó ®¶o than trong kho. *S¬ ®å: [Type text] Page 48
 49. 49. [Type text] Page 49
 50. 50. Ch¬ng 3 cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn hÖ thèng cÊp liÖu tuyÕn ®êng s¾t 3.1 Giíi thiÖu thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn PLC S7- 200 CPU226 AC/DC/RELAY H×nh 3.1: PLC S7- 200 CPU226 AC/DC/Relay (6es7 216-2BD23-0XB0) Do yªu cÇu bµi to¸n ®iÒu khiÓn hÖ thèng cÊp liÖu cña nhµ m¸y cÇn nhiÒu ®Çu vµo vµ ra sè, v× vËy ta chän lo¹i PLC S7-200 cã bé xö lý trung t©m lµ CPU 226. CPU 226 cã cÊu h×nh nh sau - M· thiÕt bÞ: 6es7 216-2BD23-0XB0 - Nguån cung cÊp: 220 VAC - Ngâ vµo sè: 24 DI DC - Ngâ ra sè: 16 DO RELAY - Bé nhí ch¬ng tr×nh: 24Kb - Bé nhí d÷ liÖu: 10Kb - Cæng truyÒn th«ng: 2 PPI/FREEPORT´PORT - §iÒu khiÓn PID: cã - PhÇn mÒm lËp tr×nh: Step 7 micro/WIN - Thêi gian xö lý 1024 lÖnh nhÞ ph©n: 0.37ms. - Bit memory/Counter/Time: 256/256/256. - Bé ®Õm tèc ®é cao: 6 x 60 KHz - Bé ®Õm lªn/ xuèng: cã - Ng¾t phÇn cøng: 4 - Sè ®Çu vµo/ ra cã s½n: 24DI/ 16DO - Sè ®Çu vµo/ ra cùc ®¹i ( nhê l¾p ghÐp thªm Modul sè më réng) : DI/DO/MAX: 128/ 120/ 248 - Sè ®Çu vµo ra t¬ng tù ( nhê l¾p ghÐp thªm Modul Analog më réng: AI/AO/MAX : 28/ 7/ 35 hoÆc 0/ 4/ 14 - KÝch thíc: Réng x Cao x S©u: 196 x 80 x 62 3.2 Giíi thiÖu c¸c c¶m biÕn 3.2.1 Giíi thiÖu c¶m biÕn chèng lÖch b¨ng [Type text] Page 50
 51. 51. Trong khi vËn hµnh tuyÕn b¨ng cã thÓ x¶y ra sù cè lÖch b¨ng lµm cho thµnh b¨ng ma s¸t vµ khung b¨ng, gi¸ ®ì con l¨n lµm h h¹i b¨ng vµ cã thÓ sinh nhiÖt g©y nguy hiÓm dÉn tíi ch¸y næ hÖ thèng. V× vËy trong c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i cÇn ph¶i sö dông c¶m biÕn chèng lÖch b¨ng ®Ó b¶o vÖ vµ xö lý sù cè kÞp thêi ®¶m b¶o an toµn cho s¶n xuÊt. Trªn thÞ trêng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i c¶m biÕn chèng lÖch b¨ng kh¸c nhau, lo¹i c«ng t¾c chèng lÖch b¨ng LHPE-10/1-L cña h·ng Matykiewicz cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu phßng næ vµ ho¹t ®éng tin cËy, phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghÖ cña hÖ thèng cÊp liÖu. H×nh 3.2: C¶m biÕn chèng lÖch b¨ng LHPE-10/1-L CÊu t¹o c«ng t¾c chèng lÖch b¨ng: C«ng t¾c chèng lÖch b¨ng LHPE-10/1-L gåm cã 1 con l¨n ®îc l¾p trªn thanh g¹t, thanh g¹t nµy cã thÓ quay 1 gãc +25º ®Õn -75º so víi vÞ trÝ ë tr¹ng th¸i b×nh thêng cña thanh. Bªn trong c«ng t¾c chèng lÖch b¨ng LHPE-10/1-L cã 1 – 4 tiÕp ®iÓm thêng ®ãng NO vµ 1 – 4 tiÕp ®iÓm thêng më NC Thanh g¹t ®îc nèi víi mét trôc bªn trong cã g¾n víi c¸c c¬ cÊu cam, trªn trôc nµy cã g¾n víi c¸c lß xo tù trë vÒ. Khi x¶y ra lÖch b¨ng thanh g¹t bÞ g¹t vÒ mét bªn nã sÏ t¸c ®éng vµ trôc, qua c¸c c¬ cÊu cam sÏ ®ãng c¸c cÆp tiÕp ®iÓm thêng më NO ®ång thêi më c¸c tiÕp ®iÓm thêng ®ãng NC. TÝn hiÖu lÖch b¨ng sÏ ®îc ®a vÒ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. C¶m biÕn chèng lÖch b¨ng ®îc l¾p ®Æt ë hai bªn thµnh b¨ng trong trêng hîp b¨ng bÞ lÖch vÒ bÊt cø phÝa nµo. 3.2.2 C¶m biÕn chèng ïn than. [Type text] Page 51
 52. 52. Than ®îc vËn t¶i trªn nh÷ng b¨ng t¶i nèi tiÕp nhau trªn cïng tuyÕn b¨ng nªn trong qu¸ tr×nh vËn t¶i cã thÓ do b¨ng ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh, kÝch thíc than vËn t¶i kh«ng ®óng tiªu chuÈn g©y nªn hiÖn tîng ïn than t¹i c¸c ®Çu b¨ng t¶i g©y sù cè ïn nÕu lîng than ïn lín. C¶m biÕn chèng ïn than cã nhiÒu lo¹i song lo¹i c¶m biÕn dïng c«ng t¾c MTS 300 cã nguyªn lý ho¹t ®éng ®¬n gi¶n, cã kh¶ n¨ng phßng næ vµ ®iÒu chØnh thêi gian t¸c ®éng tõ 1s ®Õn 99s sau khi sù cè x¶y ra. H×nh 3.3: C¶m biÕn chèng ïn than MTS 300 3.2.2.1 CÊu t¹o c¶m biÕn chèng ïn than: CÊu t¹o c¶m biÕn chèng ïn than gåm 2 phÇn: - C«ng t¾c MTS – 300 lµ c«ng t¾c cùc thñy ng©n gåm cã mét b×nh h×nh trô kÝn lµm b»ng thÐp bªn trong chøa dung dÞch thñy ng©n. ThÓ tÝch thñy ng©n chØ chiÕm mét phÇn kh«ng gian bªn trong b×nh phÇn cßn l¹i lµ kh«ng khÝ. Trong b×nh cßn m¾c c¸c ®iÖn cùc nµy c¸ch ly vÒ ®iÖn víi nhau. Khi x¶y ra hiÖn tîng ïn than, than t¸c ®éng vµo lµm nghiªng b×nh. NÕu gãc nghiªng nµy > 15o (gãc nghiªng t¸c ®éng cña c«ng t¾c MTS - 300) th× c¸c ®iÖn cùc sÏ cïng tiÕp xóc dung dÞch thñy ng©n. thñy ng©n lµ lo¹i kim lo¹i nªn cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn sÏ nèi c¸c ®iÖn cùc víi nhau gièng nh ®ãng m¹ch cho c«ng t¾c. - Bé ®iÒu khiÓn SCU- 200: lµ bé ®iÒu khiÓn ®i chung víi c«ng t¾c MTS 300 ®Ó b¶o vÖ ïn than. SCU- 200 cã vá phßng næ, bªn trong lµ c¸c m¹ch ®iÖn tõ, r¬le ®Ó xö lý tÝn hiÖu nhËn ®îc, ®a tÝn hiÖu ®Çu ra thÝch hîp. 3.2.2.2 S¬ ®å m¹ch bªn trong c¶m biÕn chèng ïn than. NÕu ®ãng c«ng t¾c cho phÐp nhËn tÝn hiÖu th× khi x¶y ra sù cè ïn than c«ng t¾c thuû ng©n ®ãng l¹i cÊp ®iÖn nguån cho cuén d©y r¬le K. TiÕp [Type text] Page 52
 53. 53. ®iÓm K t¸c ®éng ®ãng nguån cho cuén day r¬le thêi gian RT1. Sau thêi hian chØnh ®Þnh ( thêi gian tÝnh b»ng gi©y), r¬le RT1 ®ãng nguån cho cuén d©y r¬le thêi gian RT2. Sau thêi gian chØnh ®Þnh ( ®¬n vÞ nhá nhÊt lµ 10s), r¬le RT2 t¸c ®éng ®ãng nguån cho r¬le thêi gian RA. TiÕp ®iÓm RA ®ãng l¹i. NÕu ®Êu nèi c¸c tiÕp ®iÓm RA víi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn sÏ biÕt ®îc thiÕt bÞ vËn t¶i cã ïn than hay kh«ng. H×nh 3.4: S¬ ®å m¹ch bªn trong c¶m biÕn chèng ïn than C«ng t¾c thuû ng©n cña bé c¶m biÕn ïn than ®îc l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ x¶y ra ïn than vµ l¾p ®Æt ë ®é cao cã kh¶ n¨ng x¶y ra nguy hiÓm. 3.2.3 C¶m biÕn b¶o vÖ trît b¨ng. C¶m biÕn b¶o vÖ trît b¨ng dùa trªn c¬ së so s¸nh gi÷a tèc ®é tang dÉn ®éng vµ tèc ®é b¨ng. ThiÕt bÞ ®o tèc ®é rÊt ®a d¹ng vÒ chñng loµi nhng ®îc chÕ t¹o theo mét nguyªn lý chung. Th«ng thêng c¶m biÕn b¶o vÖ trît b¨ng gåm 2 phÇn nh bé c¶m biÕn M100 nh sau. - §Üa tõ lµ phÇn ®îc g¾n víi trôc cña tang lµ mét ®Üa dÑt h×nh vßng xuyÕn trªn ®ã cã g¾n c¸c nam ch©m vÜnh cöu nhá. - §Çu thu lµ phÇn nhËn tÝn hiÖu tõ trêng cña ®Üa tõ sau ®ã xö lý vµ ®a tÝn hiÖu ®Çu ra díi d¹ng sè. PhÇn thu nhËn tÝn hiÖu tõ cã mét cuén d©y quÊn trªn lâi thÐp vµ mét nam ch©m vÜnh cöu ®Æt cè ®Þnh. Lâi thÐp ®îc ®Æt cè ®Þnh gi÷a nam ch©m vÜnh cöu vµ ®Üa tõ. Khi ®Üa tõ quay lµm cho tõ th«ng gi÷a nam ch©m [Type text] Page 53
 54. 54. vÜnh cöu cè ®Þnh vµ nam ch©m vÜnh cöu cña ®Üa thay ®æi. Cuén d©y ®îc ®Æt trong tõ trêng biÕn thiªn sÏ c¶m øng nªn mét suÊt ®iÖn ®éng. SuÊt ®iÖn ®éng sinh ra cã tÇn sè tû lÖ víi tèc ®é quay cña ®Üa. f cu = n D .m 8.n D = , Hz 60 60 Trong ®ã: - f cu : lµ tÇn sè suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng - n D : lµ tèc ®é quay cña ®Üa ( vßng/ phót) - m: lµ sè nam ch©m vÜnh cöu trªn ®Üa TÇn sè f cu sÏ ®îc ®a tíi bé phËn xö lý lµ mét m¹ch ®iÖn tö. S¬ ®å bªn trong cña c¶m biÕn b¶o vÖ trît b¨ng: H×nh 3.5: S¬ ®å bªn trong cña c¶m biÕn b¶o vÖ trît b¨ng. Tèc ®é ®Æt cña bé c¶m biÕn lµ tèc ®é lµm viÖc ®Þnh møc cña thiÕt bÞ cÇn ®o. Tèc ®é nµy ®îc thiÕt lËp nhê mét bé thiÕt lËp ®iÖn ¸p VR. Dßng [Type text] Page 54
 55. 55. ®iÖn qua VR sÏ ®îc bé biÕn ®æi t¬ng tù – sè ADC chuyÓn thµnh tÝn hiÖu d¹ng sè ®a vµo vi ®iÒu khiÓn. TÝn hiÖu ®Çu vµo díi d¹ng xung tõ cuén d©y ®îc vi ®iÒu khiÓn nhËn xö lý so s¸nh víi tÝn hiÖu ®Æt. NÕu vËn tèc lín h¬n hoÆc nhá h¬n 10% so víi vËn tèc ®Æt Uc sÏ ph¸t tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn Transisor T cÊp ®iÖn cho r¬le ®iÖn mét chiÒu 24V RD. Khi r¬le RD cã ®iÖn th× c¸c tiÕp ®iÓm thêng më cña nã trªn m¹ch ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho r¬le xoay chiÒu RA. C¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le RA t¸c ®éng. Nguån DC cÊp cho m¹ch ®iÖn tö ®îc chØnh lu tõ nguån xoay chiÒu sau khi h¹ ¸p nguån 115VAC cÊp cho bé c¶m biÕn M100. Panel kÕt nèi cña bé c¶m biÕn nh sau: H×nh 3.6: S¬ ®å ®Êu nèi cña c¶m biÕn b¶o vÖ trît b¨ng TB1: Bé phËn kÕt nèi víi nguån xoay chiÒu TB2: Bé phËn ®Êu nèi víi tÝn hiÖu vµo. C«ng t¾c S2 ®Æt t¹i vÞ trÝ A ®Ó sö dông d¶i ®o tèc ®é tõ 0- 200 vßng/ phót. C«ng t¾c S2 ®Æt t¹i vÞ trÝ B ®Ó sö dông d¶i ®o tèc ®é tõ 0- 2000 vßng/ phót. C«ng t¾c S2 ®Æt t¹i vÞ trÝ C ®Ó sö dông d¶i ®o tèc ®é tõ 0- 20000 vßng/ phót. SP1, SP2, SP3, SP4 lµ c¸c ®Çu ra cña c¶m biÕn. [Type text] Page 55
 56. 56. Do mét r¬le K bªn trong chØ cã thÓ b¶o vÖ sù cè tèc ®é xuèng qu¸ thÊp hoÆc lªn qu¸ cao b»ng c¸ch thiÕt lËp trªn c«ng t¾c S1 nªn ®Ó b¶o vÖ cïng mét lóc 2 sù cè th× c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le ®îc m¾c víi 2 c«ng t¾c - C«ng t¾c SP1 ë vÞ trÝ O ®Ó b¶o vÖ qu¸ tèc ®é. - C«ng t¾c SP2 ë vÞ trÝ U ®Ó b¶o vÖ tèc ®é thÊp. Tèc ®é ®Æt ®îc hiÖu chØnh nhê mét vÝt nhá S3, ®Ó t¨ng tèc ®é ®Æt th× chØnh vÝt sang bªn ph¶i, ngîc l¹i ®Ó gi¶m tèc ®é th× xoay vÝt sang bªn tr¸i. Trªn phÇn hiÖu chØnh cã c¸c thang ®o ®Ó dùa vµo ®ã ®Ó thiÕt lËp c¸c th«ng sè. 3.3 B¶ng biÕn ®Çu vµo ®Çu ra vµ c¸c bÝt nhí 3.3.1 B¶ng biÕn ®Çu vµo vµ c¸c bÝt nhí STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tªn tÝn hiÖu TÝn hiÖu reset ph¬ng ¸n 1 TÝn hiÖu chän ph¬ng ¸n 1 TÝn hiÖu chän ph¬ng ¸n 2 TÝn hiÖu chän ph¬ng ¸n 3 Khëi ®éng tù ®éng ph¬ng ¸n1 Khëi ®éng b»ng tay ph¬ng ¸n1 TÝn hiÖu sù cè m¸y cÊp rung TÝn hiÖu sù cè lÖch b¨ng 1/1 TÝn hiÖu sù cè lÖch b¨ng 1/2AB TÝn hiÖu sù cè lÖch b¨ng 2AB TÝn hiÖu sù cè lÖch b¨ng 3AB TÝn hiÖu sù cè lÖch b¨ng 4AB TÝn hiÖu sù cè m¸y nghiÒn TÝn hiÖu sù cè ïn than b¨ng 1/1 TÝn hiÖu sù cè ïn than b¨ng 1/2AB TÝn hiÖu sù cè ïn than b¨ng 2AB TÝn hiÖu sù cè ïn than b¨ng 3AB TÝn hiÖu sù cè ïn than b¨ng 4AB TÝn hiÖu khëi ®éng tù ®éng TÝn hiÖu sù cè tèc ®é b¨ng 1/1 TÝn hiÖu sù cè tèc ®é b¨ng 1/2AB TÝn hiÖu sù cè tèc ®é b¨ng 2AB TÝn hiÖu sù cè tèc ®é b¨ng 3AB TÝn hiÖu sù cè tèc ®é b¨ng 4AB [Type text] Page 56 §Þa PLC I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 I2.0 I2.1 I2.2 I2.3 I2.4 I2.5 I3.0 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 chØ trªn BÝt nhí M0.0 M0.1 M0.2 M0.3 M0.4 M0.5
 57. 57. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TÝn hiÖu Reset tù ®éng TÝn hiÖu khëi ®éng m¸y cÊp TÝn hiÖu khëi ®éng b¨ng t¶i 1 /1 TÝn hiÖu khëi ®éng b¨ng t¶i 1/2AB TÝn hiÖu khëi ®éng b¨ng t¶i 2AB TÝn hiÖu khëi ®éng b¨ng t¶i 3AB TÝn hiÖu khëi ®éng b¨ng t¶i 4AB TÝn hiÖu khëi ®éng m¸y nghiÒn TÝn hiÖu dõng m¸y cÊp TÝn hiÖu dõng b¨ng t¶i 1/1 TÝn hiÖu dõng b¨ng t¶I 1/2AB TÝn hiÖu dõng b¨ng t¶i 2AB TÝn hiÖu dõng b¨ng t¶i 3AB TÝn hiÖu dõng b¨ng t¶i 4AB TÝn hiÖu dõng m¸y nghiÒn Khëi ®éng tù ®éng ph¬ng ¸n 1 Khëi ®éng b»ng tay ph¬ng ¸n 1 TÝn hiÖu sù cè m¸y cÊp rung TÝn hiÖu sù cè b¨ng t¶i 1/1 TÝn hiÖu sù cè b¨ng t¶i 1/2AB TÝn hiÖu sù cè b¨ng t¶i 2AB TÝn hiÖu sù cè b¨ng t¶i 3AB TÝn hiÖu sù cè b¨ng t¶i 4B TÝn hiÖu sù cè m¸y nghiÒn I4.0 I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I5.1 I5.2 I5.3 I5.4 I5.5 I5.6 I5.7 M4.0 M4.1 M4.2 M4.3 M4.4 M4.5 M4.6 M4.7 M5.1 M5.2 M5.3 M5.4 M5.5 M5.6 M5.7 M1.0 M1.1 M2.0 M2.1 M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 M2.6 3.3.2 B¶ng biÕn ®Çu ra STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tªn tÝn hiÖu ra §Ìn b¸o reset ph¬ng ¸n 1 §Ìn tÝn hiÖu ph¬ng ¸n 1 §Ìn tÝn hiÖu ph¬ng ¸n 2 §Ìn tÝn hiÖu ph¬ng ¸n 3 §Ìn chÕ ®é tù ®éng §Ìn chÕ ®é b»ng tay TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn m¸y cÊp TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b¨ng 1/1 ®Êu sao TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b¨ng 1/2AB ch¹y sao TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c¬ b¨ng 2AB ch¹y sao [Type text] Page 57 §Þa chØ trªn PLC Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q1.0 Q1.1 Q1.2 Q1.3
 58. 58. 11 12 18 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 3AB ch¹y sao TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 4AB ch¹y sao TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn m¸y nghiÒn TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 1/1 tam gi¸c TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 1/2AB tam gi¸c TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 2AB tam gi¸c TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 3AB tam gi¸c TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¨ng 4AB tam gi¸c §Ìn b¸o sù cè m¸y cÊp §Ìn b¸o sù cè b¨ng 1/1 §Ìn b¸o sù cè b¨ng 1/2AB §Ìn b¸o sù cè b¨ng 2AB §Ìn b¸o sù cè b¨ng 3AB §Ìn b¸o sù cè b¨ng 4AB §Ìn b¸o sù cè m¸y nghiÒn Cßi b¸o §Ìn b¸o khëi ®éng §Ìn b¸o sù cè 3.4 S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn vµ s¬ ®å m¹ch lùc cña hÖ thèng 3.4.1 S¬ ®å m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn a)s¬ ®å m¹ch lùc b)S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn [Type text] Page 58 Q1.4 Q1.5 Q2.0 Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7 Q4.0 Q4.1 Q4.2

×