Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai Giang T T A P G 5

648 views

Published on

bai giang xu ly anh Tran Trung Anh

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai Giang T T A P G 5

 1. 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C TRƯ NG IH CM A CH T Khái ni m v oán c, i u v nh C u trúc logic c a quá trình oán c CHƯƠNG 5 nh CƠ S OÁN C VÀ Các chu n oán c nh Các cơ s c a oán c i u v nh I UV NH Các y u t nh hư ng n chính xác oán c, i u v nh Tr n Trung Anh B môn o nh và Vi n thám Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2 Khái ni m oán c i uv Không gi ng như b n , nh o chưa ư c t ng quát hóa và mã hóa (ký hi u) v các thông tin hình h c, thông tin thu c Photo Interpretation: làm rõ nghĩa c a nh tính c a i tư ng t i th i i m thành l p b n . Cho nên ph i ti n hành oán c và i u v nh. oán c (gi i oán) nh là k thu t chi t tách thông tin nh tính và nh lư ng c a i tư ng o t hình nh c a B N ANG NHÌN TH Y NH NG chúng d a trên các tri th c chuyên ngành, các tài li u liên quan và kinh nghi m c a ngư i gi i oán (n i nghi p). I TƯ NG NÀO? i u v nh: i u tra, i soát và o v l i cho úng hi n tr ng v nh tính và nh lư ng c a i tư ng o t i th i i m thành l p b n . (ngo i nghi p, ki m tra, chính xác hóa và b sung k t qu oán c, o v b sung nh ng thay i…) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1
 2. 2. ? Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 6 ? C u trúc Logic c a quá trình gi i oán nh Hình nh Quan sát Công c Tài li u Ki n th c Gi i oán chuyên ngành Kinh nghi m T ng h p Phân tích ánh giá Phân lo i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 8 2
 3. 3. Chu n oán c nh 1. Chu n oán c tr c ti p Khái ni m: Nh ng d u hi u có tính quy lu t nh nghĩa: là nh ng c tính c a i tư ng o th hi n trên nh dùng nh n bi t thông tin ư c ghi nh n trên nh mà m t ngư i c m hình h c, thu c tính c a i tư ng g i là các th tr c ti p ư c. chu n oán c nh. 1.1. Chu n hình dáng Phân lo i: 1.2. Chu n kích thư c • Chu n oán c tr c ti p 1.3. Chu n màu s c • Chu n oán c gián ti p 1.4. Chu n n n nh • Chu n oán c c u trúc t ng h p 1.5. Chu n bóng Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 1.1. Chu n hình d ng (shape) Ví d : Chu n hình d ng Xác nh s có m t và tính ch và tc a i tư ng thông qua vi c phát hi n u tiên v phá chính chí di n m o c a i tư ng trên nh b ng m t. Hình d ng xác xá nh; Hình d ng không xác Hì xá nh Hình kh i Hình tuy n Hình ph ng Hì Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3
 4. 4. Ví d : Chu n hình d ng 1.2. Chu n kích thư c (size) 1. Kích thư c tương i: là s so sánh kích thư c sá kí c a i tư ng này v i i tư ng kia trên nh. nà 2. Kích thư c tuy t i: kích thư c trên th c a ư c tính toán thông qua kích thư c trên nh và tí toá kí và t l nh H D = d ⋅ ma = d ⋅ f Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 13 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 14 Ví d : chu n kích thư c Ví d : chu n kích thư c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 16 4
 5. 5. 1.3. Chu n tông màu (colour/tone) Màu vô s c và màu h u s c Màu và tông màu c a i tư ng ch p, c a i tư ng này so v i i tư ng kia trên nh là m t chu n ư c dùng gi i oán nh Có các lo i màu như sau: *Trên nh en tr ng (toan, en tr ng) có màu vô s c: en, gio m, gio nh t, tr ng nh t, tr ng… * Trên nh màu (t h p màu): có màu h u s c: , vàng, da cam, l c, lam, chàm, tím… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 Ví d : chu n tông màu Màu t nhiên Màu gi Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 20 5
 6. 6. 1.4. Chu n n n nh (texture) Ví d : chu n n n nh c tính t nhiên c a i tư ng ch p ư c R tmn Mn Trung bình bì Thô R t thô th hi n qua c u trúc c a chúng trên nh Ph thu c vào: R ng lá kim R ng nguyên Kh năng ph n x ph , c u trúc b ngoài, tái sinh sinh lá r ng m c a i tư ng, nh y c a phim. R ng lá r ng N n nh: R ng trư ng R ng nguyên thành sinh lá kim R t m n->M n->Trung bình->Thô->R t thô Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Ví d : chu n n n nh Ví d : chu n n n nh M n, trung bình, thô Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6
 7. 7. Ví d : chu n n n nh 1.5. Chu n bóng (shadow) * Bóng b n thân làm n i b t tính không gian c a i tư ng Bó là tí * Bóng Bó là chu n oán c quan tr ng khi oá tương ph n gi a bóng a v t và n n l n hơn bó và tương ph n gi a a v t và n n, phát hi n ra i tư ng. Nhưng nó cũng có tác h i phá Nhưng nó có là che khu t các i tư ng khác bên c nh. cá khá T chi u dài c a bóng và góc nghiêng c a tia sáng m t tr i dà bó và sá Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 có th Trung Anh ư c chi Photogrammetry and Remotev t Tran tính u cao c a a Sensing 26 Ví d : chu n bóng Ví d : chu n bóng Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7
 8. 8. 2.1. Chu n m i quan h tương h 2. Chu n oán c gián ti p (relationship) Dùng ch ra s có m t các i tư ng hay tính ch t c a chúng không th hi n Các i tư ng th hi n không rõ ràng hay rà trên nh ho c không xác nh ư c theo không y . các chu n tr c ti p Bao g m các chu n sau: 2.1. Chu n m i quan h tương h Các i tư ng ch p lên nh có cùng n n màu. có mà 2.2. Chu n d u v t ho t ng 2.3. Chu n phân b Các i tư ng b các i Ph i có ki n th c v a hình, a m o, tư ng khác che l p. khá quy lu t phân b , quy ho ch… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 2.2. Chu n d u v t ho t ng Ví d : Chu n m i quan h tương h (operation) Các ho t ng c a t nhiên và con ngư i gi i oán oá tính ch t c a i tư ng. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 32 8
 9. 9. Ví d : Chu n d u v t ho t ng 2.3. Chu n phân b (Association) Các quy lu t phân b trong t nhiên và và nhân t o gi i oán tính oá tí ch t c a i tư ng. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 Ví d : Chu n phân b 3. Chu n oán c c u trúc t ng h p (partern) C u trúc hình nh là ki u s p x p các y u t c a i tư ng ch p theo m t tr t t quy lu t nh t nh ph thu c vào tính ch t quang h c, hình h c. Bao g m các lo i c u trúc sau: Ch m m n, ch m thô, d ng loang l , d ng v y, d ng g n sóng, d ng d i song song, d ng răng lư c, d ng ô m ng, d ng kh m, d ng cành cây. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9
 10. 10. Ví d : Chu n oán c c u trúc t ng h p Ví d : Chu n oán c c u trúc t ng h p Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 Ví d : Chu n oán c c u trúc t ng h p CƠ S C A OÁN C, I U V NH 1. Cơ s a lý c a oán c i u v 2. Cơ s sinh lý c a oán c i u v 3. Cơ s ch p nh c a oán c i u v Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10
 11. 11. 1. Cơ s a lý c a oán c, i u v 2. Cơ s sinh lý c a oán c, i u v Nghiên c u a lý c a oán c i u v Các i tư ng phân b , s p x p theo Các i tư ng trên nh ư c quan sát, m t quy lu t nh t nh t o ra m t qu n th gi i oán thông qua m t ngư i. Tìm hi u kh lãnh th t nhiên. Cơ s a lý, a m o và năng quan sát, c m th ánh sáng, kh năng các m i quan h gi a các i tư ng a lý c thông tin, gi i h n ti p nh n thông tin c a t ng vùng mi n c n ư c ngư i gi i c a m t ngư i giúp cho quá trình oán c oán n m rõ. Khi bi t ư c quy lu t này ta ư c chính xác. có th s d ng t t các chu n oán c i u (chương 3) v gián ti p và t ng h p khai thác thông tin chính xác c a i tư ng ch p. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 Quan sát l p th khi gi i oán nh 3. Cơ s ch p nh c a oán c, i u v Các i tư ng trên b m t trái t ph n x ho c b c x sóng i n t (ánh sáng) khác nhau, thông qua môi trư ng truy n sáng, qua h th ng kính v t tác ng lên v t li u c m quang ho c các b c m c a máy ch p nh thu nh n hình nh. Vi c tìm hi u rõ b n ch t c a quá trình t o nh giúp cho công tác oán c tr nên linh ho t, khai thác thông tin nh m t cách t i a và h p lý. (chương 1) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11
 12. 12. Các y u t nh hư ng n Các n i dung c n n m b t ư c chính xác oán c i u v nh T i sao ph i oán c, i u v nh 1. T l nh, nh nghiêng, nh b ng, nh n n Khái ni m v oán c, i u v nh. S n ho c bình nh. ph m c a oán c, i u v nh 2. Kh năng tăng cư ng ch t lư ng nh 3. Ch t lư ng ch p nh C u trúc logic c a quá trình oán c nh 4. Kh năng quan sát c a m t ngư i Các chu n oán c nh 5. Các tài li u có ý nghĩa tr c a b n : b Ý nghĩa c a các cơ s c a oán c i u v nh m u, khóa gi i oán, b n cũ, b n nh chuyên … Các y u t nh hư ng n chính xác oán 6. Kinh nghi m c a ngư i gi i oán c, i u v nh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 12

×