B GIÁO D C VÀ ÀO T O                    M CL C
    TRƯ NG  IH CM  A CH T            ...
SÓNG I N T                       BƯ C SÓNG I N T
                         ...
NĂNG LƯ NG ÁNH SÁNG                       Các y u t     nh hư ng h s ph n x
          ...
C U T O MÁY CH P NH HÀNG KHÔNG               Máy ch p nh hàng không
                    ...
Kính v t góc m h p, góc m trung                    CƠ S QUANG H C C A CH P NH
    bình và góc m r n...
T H P TR       MÀU                  Phim en tr ng, toàn s c
Tran Trung Anh  Photogrammetry an...
Phim màu, h ng ngo i g n                 Màu t nhiên và màu gi
Tran Trung Anh  Photogrammetry and Re...
Tính c m quang c a v t li u nh                TÍNH CH T NH Y SÁNG C A NHŨ NH

              ...
Các       c tính c m quang                             PHÂN BI T C A HÌNH NH

1.  c m...
QUÁ TRÌNH ÂM B N                      Thành ph n dung d ch hi n nh
                 ...
ÂM B N VÀ DƯƠNG B N                      Ki m tra phim
                       ...
NH S VÀ NH TƯƠNG T                       CÁC M C MÃ HÓA                 XÁM KHÁC NH...
NGUYÊN LÝ CH P NH S                           M¸y chôp ¶nh h ng kh«ng kü thuËt sè


      ...
I U KHI N BAY CH P NH                 MÁY BAY BAY CH P NH
                        ...
CÁC D NG CH P NH HÀNG KHÔNG                   Ch p nh b ng và nh lý tư ng
               ...
Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng nh               Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng l n
            ...
Ch p nh theo tuy n                        Ch p nh theo tuy n
 Ch p nh theo m t tuy n nh s n, gi a...
Ch p nh theo kh i                         T l ch p nh trung bình trên nh b ng
          ...
ph ngang                                ph ngang
Ph n ch p cùng i tư ng ch p gi a 2 t m nh ...
Tính toán thông s bay ch p                      Các yêu c u khi bay ch p
              ...
Các v n        c nn mb t ư c
Nguyên lý thu nh n hình nh
Nguyên lý cơ b n c a máy ch p nh quang h c
B n ch t c a các...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai Giang T T A P G 1

623 views

Published on

Bai giang xu ly anh - Tran Trung Anh

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai Giang T T A P G 1

 1. 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C TRƯ NG IH CM A CH T Nguyên lý thu nh n hình nh Ánh sáng và sóng i n t CHƯƠNG1 Kh năng ph n x ánh sáng c a các i CƠ S CH P NH VÀ CH P tư ng ch p NH HÀNG KHÔNG C u t o máy ch p nh quang h c V t li u ch p nh và quá trình x lý hóa nh Tr n Trung Anh B môn o nh và Vi n thám nh s và máy ch p nh s Ch p nh hàng không Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2 NGUYÊN LÝ THU NH N HÌNH NH ÁNH SÁNG Thí nghi m c a Isaac Newton năm 1666 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1
 2. 2. SÓNG I N T BƯ C SÓNG I N T Ph©n lo¹i B−íc sãng Cùc tÝm 10nm ~ 0.4 µm Nh×n thÊy 0.4 ~ 0.7 µm CËn hång ngo¹i 0.7 ~ 1.3 µm Hång ngo¹i ng¾n 1.3 ~ 3 µm Hång ngo¹i Hång ngo¹i 3 ~ 8 µm Hång ngo¹i nhiÖt 8 ~ 14 µm Hång ngo¹i xa 14 µm ~ 1 mm milimÐt (EHF) 1 ~ 10 mm Sãng ng¾n CentimÐt (SHF) 1 ~ 10 cm §ÒcimÐt (UHF) 0.1 ~ 1 m Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 6 BƯ C SÓNG I N T GHI NH N NĂNG LƯ NG PH N X Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 8 2
 3. 3. NĂNG LƯ NG ÁNH SÁNG Các y u t nh hư ng h s ph n x c E 0 (λ ) = E r (λ ) + E a (λ ) + E t (λ ) = h λ 1. Góc chi u t i c a m t tr i ( cao c a E0(λ) năng lư ng ánh sáng bư c sóng λ m t tr i, chi u th ng, chi u xiên) Er(λ) năng lư ng ph n x r (%) = E r (λ ) 100% 2. Bư c sóng ánh sáng chi u t i (thành ph n E 0 (λ ) λ Ea(λ) năng lư ng h p th quang ph ) Et(λ) năng lư ng xuyên qua c=3 x 108m/s v n t c ánh sáng . 3. c tính quang ph c a i tư ng (c u t o hóa lý, b m t) h=2,626 x 10-34js h ng s Plăng . λ bư c sóng ánh sáng . 4. S trong su t và tán x khí quy n (thành rλ h s ph n x c a i tư ng bư c sóng λ . ph n khí quy n) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 CH P NH Ch p nh là quá trình ghi nh n năng Máy nh lư ng ph n x (ho c b c x ) ánh sáng (sóng i n t ) t i tư ng ch p thông qua b ph n quang h c (kính v t) và ư c lưu tr trên v t li u c m quang hay các b c m s . M t Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3
 4. 4. C U T O MÁY CH P NH HÀNG KHÔNG Máy ch p nh hàng không RMK-TOP RMK- RC-30 RC- Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 13 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 14 H TH NG KÍNH V T T s F/d cho kính v t và vành ch n sáng F/d=tiêu c / ư ng kính vành ch n sáng Năng lư ng ánh sáng chi u lên phim s là: i⋅t E= 4 ⋅ (F / d) 2 i – Cư ng . ánh sáng T h p các th u kính h i t và phân (J/m2/s) kì ư c l p ráp ng tr c v i nhau . t – th i gian l quang (s) thành m t th u kính h i t t ng h p E – năng lư ng ánh sáng Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh (j/s) Photogrammetry and Remote Sensing 16 4
 5. 5. Kính v t góc m h p, góc m trung CƠ S QUANG H C C A CH P NH bình và góc m r ng 1 1 1 = + fk a b Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 C U T O V T LI U NH T H P C NG MÀU L p nhũ nh L pn n L p ch ng tán x nh en tr ng nh Màu (toàn s c, h ng ngo i g n) (vùng nhìn th y, h ng ngo i g n) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 20 5
 6. 6. T H P TR MÀU Phim en tr ng, toàn s c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Phim en tr ng, h ng ngo i g n Phim màu t nhiên Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6
 7. 7. Phim màu, h ng ngo i g n Màu t nhiên và màu gi Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 26 PHIM NH HÀNG KHÔNG Tính c m quang c a m t ngư i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7
 8. 8. Tính c m quang c a v t li u nh TÍNH CH T NH Y SÁNG C A NHŨ NH Cư ng nh y (t): là thư c o kh năng chi u t i Ii c m nh n ánh sáng c a nhũ nh. m (DO): DO= It/Ii Nhũ nh xuyên qua: T=1/DO; Cư ng M t en: xuyên qua It D=log10(DO)=lg(It/IO) Lư ng l quang (H): - là lư ng ánh sáng chi u t i (LUX) trong th i gian l quang. - Lư ng l quang o b ng ơn v :LUX.sec Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 VÍ D V M T EN ư ng cong m t en c a nhũ nh D=2 -> It/Ii=100 -> It=0,01 x Ii 99% cư ng ánh sáng chi u t i b h p th b i l p nhũ nh. D=1 -> It/Ii=10 -> It=0,1 x Ii 90% cư ng ánh sáng chi u t i b h p th b i l p nhũ nh D=0 -> It/Ii=1 -> It=Ii 0% cư ng ánh sáng chi u t i b h p th . L p trong su t. AB- o n m , BC – l quang thi u, CD – l quang , DE – l quang th a, E – ph n ph n chuy n Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 32 8
 9. 9. Các c tính c m quang PHÂN BI T C A HÌNH NH 1. c m quang: S=k/H 2. H s tương ph n: D2 − D1 Dmax − Dmin γ= ;γ = lg H 2 − lg H1 lg H cuôi − lg H âu 3. Ph m vi b t ánh sáng h u ích: L =lgHcu i-lgH u 4. m : D0=It/Ii 1 1 1 ơn v o: c p = + ư ng/minimet (lp/mm) R phim Rnhu RKV anh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 TÁC D NG C A ÁNH SÁNG IV I Quá trình x lý hóa nh HALOZEL B C TRONG NHŨ NH Br − + h c → Br + e − âm b n λ Ag + + e − → Ag 0 nh ng m Quá trình âm b n c AgBr + h → Ag 0 ↓ + Br λ Ch p nh nh ng m Dương Quá trình dương b n b n Th c a Phim sau l quang Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9
 10. 10. QUÁ TRÌNH ÂM B N Thành ph n dung d ch hi n nh 1. Ch t hi n nh Yêu c u: là ch t kh ch n l c, hòa tan trong dung d ch ki m ho c nh ng m Âm b n sunfitNatri, oxit không c Hydroquynol Hi n nh nh nh C6H4(OH)2 + 2AgBr = C6H4O2 + 2Ag0 + 2HBr 2. Ch t tăng t c ph n ng: tính ki m Hi n nh: b n ch t là kh Halozel B c ã b tác d ng ánh sáng nhưng chưa phân h y, giúp tăng Na2B4O7, Na2CO3, Na3PO4, NaOH, KOH cư ng các trung tâm c m quang làm cho nh 3. Ch t b o t n: b o v thu c hi n ng m d n hi n lên. 2Na2SO3 + O2 = 2NaSO4 nh nh: b n ch t là hòa tan Halozel B c chưa C6H4O2 + Na2SO3 + H2O = C6H4(OH)2SO3Na + NaOH b tác d ng ánh sáng giúp cho phim nh có th 4. Ch t ch ng m : KBr, benzotriazol mang ra ngoài ánh sáng. and Remote Sensing Tran Trung Anh Photogrammetry 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 Thành ph n dung d ch nh nh QUÁ TRÌNH DƯƠNG B N 1. Ch t hòa tan: Na2S2O3 Âm b n In nh nh ng m Hi n nh nh nh 4Na2S2O3 + 3AgBrdư = 3NaBr + Na5Ag3(S2O3)4 2. Ch t ình ch quá trình hi n: mang tính axit H2SO4 Dương b n 3. Ch t b o v : khôi ph c tính nh nh Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O + S Na2SO3 + S = Na2S2O3 4. Ch t làm ch c màng: phèn nhôm, phèn crom Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10
 11. 11. ÂM B N VÀ DƯƠNG B N Ki m tra phim ch p Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 L−u tr÷ t− liÖu phim ¶nh NH S nh s là m t m ng 2 chi u g m các ph n t nh có cùng kích thư c g i là pixel (picture element, picture cell). M i pixel có v trí hàng i, c t j và xám G (i,j) ư c mã hóa theo ơn v thông tin (thư ng là bit)  g 0, 0 K g 0, j K g 0,m −1   K K K K K     g i,0 K g i, j K g i ,m −1     K K K K K  g n −1,0 K g n −1, j K g n −1,m −1    n ×m Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11
 12. 12. NH S VÀ NH TƯƠNG T CÁC M C MÃ HÓA XÁM KHÁC NHAU ¶nh t−¬ng tù ¶nh sè 8bit, 256 b c xám 4bit, 16 b c xám Mã hóa xám cho pixel: g(i,j)=2bit b c xám 2bit, 4 b c xám . bit=1, có 2 b c xám 0,1 . bit=2, có 4 b c xám 0,1,2,3 . bit=8, có 256 b c xám 0,1,…,255 1bit, 2 b c xám Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 CÁC M C MÃ HÓA XÁM KHÁC NHAU THU NH N NH S Th c a Máy ch p nh dùng phim nh tương t Máy quét nh Máy ch p nh s B c m v tinh nh 8bit 2bit 1bit s Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 47 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 48 12
 13. 13. NGUYÊN LÝ CH P NH S M¸y chôp ¶nh h ng kh«ng kü thuËt sè Ultra-CAM Ultra-CAM H B B B X lý X lý X lý B th ng c m khu ch bi n tín nh tín bi n kính i i hi u hi u i v t A/D D/A ADS-40 ADS-40 Starimager Starimager Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 49 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 50 MÁY CH P NH HÀNG KHÔNG K THU T S CÁC THI T B PH TR Máy ch p nh hàng không k thu t s ang phát tri n GPS m nh, ây là hư ng phát tri n c a công tác ch p nh hàng không thương m i. S khác nhau cơ b n gi a máy ch p nh hàng không k thu t s và máy ch p nh dùng phim tương t là: phim IMU và công tác x lý hóa h c phim ư c thay th b ng thi t DMC b i n t như thi t b tích i n kép (CCD), v i các m ng RTC g m hàng ngàn nh ng detector nh bé thư ng g i là T-AS Video Camera ph n t nh (pixel). Máy ch p nh s dùng k thu t máy tính x lý nhanh chóng d li u nh và lưu tr trong b nh l n ( c ng, ĩa CD, DVD…) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 51 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 52 13
 14. 14. I U KHI N BAY CH P NH MÁY BAY BAY CH P NH Rockwell Aero Commander Twin Beech Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 53 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 54 MÁY BAY BAY CH P NH KING AIR B200 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 55 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 56 14
 15. 15. CÁC D NG CH P NH HÀNG KHÔNG Ch p nh b ng và nh lý tư ng Ch p nh b ng là ch p nh có Góc nghiêng t m Theo v trí tr c quang nh<3 Ch p nh lý tư ng Ch p nh lý tư ng là ch p nh có góc nghiêng Ch p nh b ng b ng 0 Ch p nh nghiêng Theo phương th c ch p Ch p nh ơn Ch p nh theo tuy n Ch p nh theo kh i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 57 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 58 nh b ng Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng nh Góc nghiêng tr c quang so v i phương dây d i l n hơn 3 , và trên nh không có ư ng chân tr i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 59 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 60 15
 16. 16. Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng nh Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng l n trên nh có ư ng chân tr i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 61 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 62 nh có góc nghiêng l n Ch p nh ơn ư ng chân tr i i m t chính Ch p theo vùng nh theo t ng t m riêng bi t, không có liên k t hình h c v i nhau gi a các t m nh, dùng i u tra kh o sát 1 vùng nh t nh, do thám quân s , ch p b sung… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 63 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 64 16
 17. 17. Ch p nh theo tuy n Ch p nh theo tuy n Ch p nh theo m t tuy n nh s n, gi a các t m nh li n k có ch m ph lên nhau. Dùng nghiên c u, o c d c theo các a v t hình tuy n như: tuy n giao thông, ư ng sông, biên gi i… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 65 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 66 Ch p nh theo kh i Ch p nh theo kh i Kh i ch p nh g m nhi u tuy n bay song song cách u nhau, có ch m ph gi a các nh li n k trong cùng 1 tuy n và ch m ph gi a các tuy n li n k . ng d ng a m c ích: o v b n … Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 67 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 68 17
 18. 18. Ch p nh theo kh i T l ch p nh trung bình trên nh b ng Thi t k t l ch p nh Ma = C*√Mbd C=100 n 300 1/Ma = f/H -Ch p nh t l l n: Ma <=10.000 -Ch p nh t l TB 30.000<Ma <10.000 -Ch p nh t l nh 70.000>Ma > 30.000 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 69 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 70 ph d c ph d c Ph n ch p cùng i tư ng ch p gi a 2 t m nh li n k trong 1 d i bay Thi t k ph d c: P=(62+38*h/H)% KC gi a 2 tâm ch p li n k trong 1 d i bay Dx =V.tgc Dx = Lx[(100-P)/100]*Ma Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 71 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 72 18
 19. 19. ph ngang ph ngang Ph n ch p cùng i tư ng ch p gi a 2 t m nh trong 2 d i bay li n k (trong ch p nh kh i) Thi t k ph ngang: Q=(30+70*h/H)% ph ngang sau khi ch p: Q = (Py/Ly )100% Kho ng cách d i bay li n k Dy = Ly [(100-Q)/100]Ma Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 73 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 74 ph d c và ngang trong kh i nh Thi t k bay ch p Dx TDy Dy TDx Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 75 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 76 19
 20. 20. Tính toán thông s bay ch p Các yêu c u khi bay ch p Ch m ít nh t 50% d i bay i v i ph n di n tích song song Di n tích khu ch p S = TDy*TDx v i hư ng tuy n bay. T l nh ch p trung bình Ma =C * √Mbd Ch m ít nh t 1 n 2 áy nh i v i ph n di n tích vuông Chi u cao bay ch p trung bình H=f*Ma góc v i hư ng tuy n bay. Tuy n bay ch p nh th c t không l ch kh i tuy n bay thi t Chi u cao bay ch p tuy t i Hbc = H+H0 k quá 1,5cm trên nh, tương ương v i Ma*0,015 (m) trên ph d c P=(62+38*h/H)% th c a cao tuy n bay ch p nh th c t không ư c chênh v i ph ngang Q=(30+70*h/H)% cao tuy n bay ch p nh thi t k quá ±5%Hbc. S tuy n bay Nt = TDy/Dy + 1 cong tuy n bay ≤ 3% chi u dài tuy n bay (∆L/L). S nh trong tuy n bay th i: Nai=TDxi/Dx+3 Góc xoay κ ≤ 50, cá bi t có th κ ≤ 150. S vòng lư n: nv = Nt Góc nghiêng α ≤ 30 trong ó s góc nghiêng l n hơn 20 không vư t quá 10% t ng s nh trong khu ch p. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 77 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 78 Các yêu c u c a phim nh g c Quy trình ch p nh hàng không Trên phim g c ph i th hi n y m i thông tin k thu t có I. L p thi t k k thu t bay ch p thi t k trên phim nh: D u khung, ng h và các s hi u khác ghi nh n th i i m ch p nh. 1. Nhi m v , ph m vi bay ch p Không mang d u v t như: , b n, hình nh chưa hi n h t, tróc 2. Thu th p tài li u tr c a, b n khu ch p màng, r , xư c .v.v. cũng như nh ng nhân t làm gi m 3. c i m a lý, dân cư, th i ti t khu ch p chính xác cho công tác o v a hình và i u v nh. Bóng mây, bóng râm, các l i che ph lên các y u t av t 4. Thi t k k thu t bay ch p không che khu t các khu v c quan tr ng như khu dân cư, ga 5. Tính toán giá thành bay ch p xe l a, v trí ph 3 c a các t nh. II. T ch c thi công M t en D m b o 1.0 < D <1.8 chênh v en ∆D m b o 0.5 < ∆D < 1.3 III. Ki m tra, nghi m thu ánh giá ch t m D0 m b o D0 < 0.2 lư ng tài li u bay ch p ép ph ng c a phim g c, th sai còn l i t i i m ki m tra <0,02mm, cá bi t l n nh t <0,03mm. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 79 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 80 20
 21. 21. Các v n c nn mb t ư c Nguyên lý thu nh n hình nh Nguyên lý cơ b n c a máy ch p nh quang h c B n ch t c a các quá trình x lý hóa nh, các c trưng c a v t li u nh, phân bi t c a phim nh s và máy ch p nh s Ch p nh hàng không T l ch p nh Các d ng ch p nh ph d c, ph ngang Tính toán thông s ch p nh Tran Trung Anh k thu t bay ch and và phim nh g c Yêu c u Photogrammetry p Remote Sensing 81 21

×