Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dia Nang Luong Bio Disc

434 views

Published on

http://www.Amezcua.com/BioDisc.html

Đĩa năng lượng: Được cấu tạo từ 13 khoáng chất thiên nhiên ở mức độ chuỗi cấu trúc phân tử bằng kỹ thuật nano nóng chảy đặc biệt ở nhiệt độ 3000ºC. Do Dr. Ian Lyons phát minh, nhà máy SCHOTT AG (Đức) sản xuất. Công ty QNet phân phối độc quyền trên toàn cầu. Đĩa tạo ra trường năng lượng tích cực tác động lên nước, dung dịch và chất lỏng đem lại nhiều công dụng hữu ích cho con người, gia súc, cây cối nên có tên là Đĩa năng lượng sinh học.
Kết hợp với ánh sáng xoay ngược kim đồng hồ với tốc độ lớn hơn 60 vòng/phút trước mặt đĩa, năng lượng vô hướng SCALAR sẽ được truyền dẫn. Dạng năng lượng này được phát hiện bởi James Clerk Maxwell, Nikola Tesla chứng minh, Albert Einstein công nhận.Công thức toán học và dạng sóng của SCALAR.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dia Nang Luong Bio Disc

 1. 1. Đĩa Năng LưӧngSҧn phҭm chăm sóc sӭc khӓe đӝc nhҩt vô nhӏ cӫa thӃ kӹ 21 DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com http://www.Amezcua.com
 2. 2. Đĩa năng lưӧng đưӧc cҩu tҥo tӯ 13 khoáng chҩt thiên nhiên ӣ mӭc đӝ chuӛi cҩu trúc phân tӱ bҵng kӻ thuұt nano nóng chҧy đһc biӋt ӣ nhiӋt đӝ 3000ºC. Do Dr. Ian Lyons phát minh, nhà máy SCHOTT AG (Đӭc) sҧn xuҩt. Đĩa tҥo ra trưӡng năng lưӧng tích cӵc tác đӝng lên nưӟc, dung dӏch và chҩt lӓng đem lҥi nhiӅu công dөng hӳu ích cho con ngưӡi, gia súc, cây cӕi nên có tên là Đĩa năng lưӧng sinh hӑc. KӃt hӧp vӟi ánh sáng xoay ngưӧc kim đӗng hӗ vӟi tӕc đӝ lӟn hơn 60 vòng/phút trưӟc mһt đĩa, năng lưӧng vô hưӟng SCALAR sӁ đưӧc truyӅn dүn. Dҥng năng lưӧng này đưӧc phát hiӋn bӣi James Clerk Maxwell, Nikola Tesla chӭng minh, Albert Einstein công nhұn. Công thӭc toán hӑc và dҥng sóng cӫa SCALARhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 3. 3. GIẤY CHỨNG NHẬNĐĩa năng lượng được nhiều tổ chức, viện nghiên cứu đánh giá và cấp giấy chứng nhận: 1. SCHOTT AG – Germany : Chứng nhận chất lượng sản xuất. 2. Công ty PROGNOS, MedPrevent GmbH & Co - Germany: Chứng nhận đĩa năng lượng tạo ra trường năng lượng tích cực, có khả năng làm cân bằng và hài hoà nhịp sinh học cơ thể. 3. Viện Electrophotonic của Đức: xác nhận đĩa có tác động mạnh đến nước và cơ thể và thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày. 4. Dr. Med. Manfred Doepp – Germany: Xác nận đĩa tác động lên nước, dung dịch và dưỡng chất. Làm gia tăng mức năng lượng, tạo sự hài hòa cho con người. 5. Viện nghiên cứu I.H.M - Nhật Bản: Xác nhận nước qua đĩa năng lượng có hình ảnh tinh thể với mức năng lượng cao. 6. PSB Laboratory – Singapore: Chứng nhận nước qua đĩa có sức căng bề mặt, giúp sự trao đổi dinh dưỡng của tế bào được dễ dàng hơn. 7. Dr med. Michael Kureca: Gia tăng và hài hòa mức năng lượng cơ thể. Giảm stress. 8. Trung tâm Khoa học Trường Sinh học – India: Xác nhận đĩa tác động tích cực đến năng lượng sinh học cơ thể và cân bằng các luân xa.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 4. 4. Prognos - Đӭc Chӭng nhұn đĩa có trưӡng năng lưӧng tích cӵc Chӭng nhұn sҧn phҭm cӫa SCHOTT - Đӭchttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 5. 5. Đĩa Tác động lên nước làm gia tăng và hài hòa mức năng lượng cơ thể con người.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 6. 6. Tác động tích cực, cân bằng các luân xa, trung tâm năng lượng cơ thể con ngườihttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 7. 7. Xác nhận tăng, cân bằng năng lượng, Xác nhận an toàn bức xạ Việt Nam giảm stress.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 8. 8. Giấy xác nhận PSB Singapore: sức căng bề mặt của nước giảmhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 9. 9. Kết quả: đĩa làm nước có hình ảnh tinh thể Dr Matsaru Emoto Viện I.H.M Nhật đẹp (chất lượng cao)http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 10. 10. Khoҧng 70% - 75% cӫa cơ thӇ con ngưӡi là nưӟc và nó liên quan đӃn tҩt cҧ chӭc năng hoҥt đӝng trong cơ thӇ Trӧ giúp tiêu hóa Làm lành vӃt thương ChuyӇn hóa các chҩt dinh Giúp ích cho hӋ thӕng bҥch cҫu và dưӥng và trao đәi ôxy máu Әn đӏnh huyӃt áp Bôi trơn khӟp Cân bҵng nhiӋt đӝ cơ thӇ Thúc đҭy sӵ trao đәi chҩt cӫa cơ thӇ Phân chia các tӃ bào Loҥi bӓ chҩt thҧi tӯ cơ thӇ Chҩt lưӧng, cҩu trúc cӫa nưӟc uӕng rҩt quan trӑng trong hoҥt đӝng chuҭn xác cӫa các chӭc năng trên. lưӧng, trên. Đĩa năng lưӧng cҧi thiӋn chҩt lưӧng nưӟc tӕt hơn nên góp phҫn làm hoҥt đӝng cơ thӇ tӕt hơn. hơn.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 11. 11. http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 12. 12. Typical Water Treatment System Water with Life Energy Chlorination & Fluoridation Unstructured Water has no Life Energyhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 13. 13. http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 14. 14. Đĩa năng lưӧng làm nưӟc có tҫn sӕ năng lưӧng, thay đәi góc liên kӃt, hình thành cҩu trúc chùm nưӟc tinh khiӃt, làm hóa chҩt chҩt ô nhiӉm và đӝc tӕ dҥng phân tán không đan xen vào các phân tӱ nưӟc. Góc 109.5o đӃn 120o Nguӗn ҧnh: Hình tinh thӇ nưӟc tӯ kӃt quҧ thӱ nghiӋm cӫa TiӃn sĩ Masaru Emoto - ViӋn IHMhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 15. 15. Tinh thӇ nưӟc đưӧc xӱ lý qua đĩa có hình dҥng tương tӵ tinh thӇ nưӟc có tác dөng hӛ trӧ tӕt cho sӵ sӕng tìm thҩy tҥi các đӏa danh nәi tiӃng trên thӃ giӟi Nưӟc cҩt chưa Hӗ Biwako - Nhұt Sông Yodo - Nhұt xӱ lý Saijo - Nhұt 2 dһm dưӟi đӏa cӵc Lourders -Pháp Tinh thӇ nưӟc sau khi sau đĩa Bio Dischttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 16. 16. http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 17. 17. Phân tích mүu máu tươi Máu sӁ tӕt hơn sau khi uӕng nưӟc xӱ lý qua đĩa Máu cӫa ngưӡi uӕng nưӟc không qua xӱ lý Biodisc và cӫa ngưӡi uӕng nưӟc đã qua xӱ lý Biodisc Nguӗn ҧnh tӯ Dr Carlos Orozco. The Australian Institute of Applied Scienceshttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 18. 18. Lӧi ích Đĩa Năng Lưӧng Gia tăng mӭc năng lưӧng trong Có thӇ cҧi thiӋn thӏ giác và áp cơ thӇ. thӇ. lӵc nhҧn cҫu. Có tác dөng làm dӏu và làm tăng Tăng khҧ năng hҩp thө các nhұn thӭc vӅ tinh thҫn. chҩt dinh dưӥng. dưӥng. Giúp khӱ đӝc và trҿ hóa tӃ bào. Giúp làm giҧm stress. Gia tăng oxy trong máu. Tăng cưӡng vӏ cӫa thӵc phҭm Hài hòa năng lưӧng sӕng cӫa cơ và đӗ uӕng. uӕng. thӇ. Giúp cҧi thiӋn giҩc ngӫ. ngӫ. Tăng cưӡng hӋ thӕng miӉn dӏch cӫa cơ thӇ. thӇ.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com 12 H.Giang: 0945.168.606
 19. 19. NĂNG LƯӦNG SCALAR ‡ Khi có nguӗn sáng (mһt trӡi, đèn pin) chuyӇn đӝng theo ngưӧc kim đӗng hӗ vӟi tӕc đӝ xoay lӟn hơn 60 vòng/phút trên bӅ mһt đĩa năng lưӧng thì sӁ truyӅn năng lưӧng vô hưӟng SCALAR. ‡ TӃ bào trong cơ thӇ có mӭc điӋn thӃ giӳa nhân và màng tӃ bào tӯ 70 đӃn 90 milivolts khi khoҿ mҥnh. TӃ bào suy yӃu và ung thư có mӭc điӋn thӃ 15 ± 20 milivolts. ‡ Năng lưӧng SCALAR kích hoҥt giúp tӃ bào duy trì vӅ mӭc điӋn thӃ 70 -90 milivols.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 20. 20. SӰ DӨNG ĐÈN CHIӂU BӘ SUNG NĂNG LƯӦNG QUA CÁC LUÂN XA http://www.biofieldsciences.comhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 21. 21. LỢI ÍCH TỪ ĐĨA NĂNG LƯỢNG Nước, dung dịch, chất lỏng thông thường đặt trong trường năng lượng hoặc chảy qua bề mặt của đĩa sẽ trở thành nguồn có mức năng lượng cao. Giúp chuyển hóa dinh dưỡng tự nhiên vào tế bào một cách hữu hiệu. Giúp giảm độc tố. Hạn chế sự lão hóa tế bào. Tăng lượng oxygen trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, Giảm stress. Cân bằng âm dương cơ thể, tăng sự nhạy bén của não. Tận dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng tự nhiên. Làm vị, tuổi thọ của thức uống, trái cây, rau quả, thịt, cá …. tươi và tốt hơn. Giúp giảm đau, hồi phục tế bào vùng tổn thương nhanh chóng nhờ năng lượng SCALAR.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 22. 22. Các ӭng dөng thӵc tӃ Đһt đĩa năng lưӧng vào thùng chӭa nưӟc hoһc cho nưӟc chҧy qua đĩa nhiӅu lҫn đӇ tҥo nưӟc có tҫn sӕ năng lưӧng. Nưӟc sӁ có vӏ ngӑt và dӉ uӕng hơn. Giúp cҧi thiӋn và hӗi phөc Sӭc khӓe. Sӱ dөng thưӡng xuyên tӯ 1,5 tháng đӃn 3 tháng, nhìn sӁ khoҿ hơn, trҿ hơn, nhiӅu năng lưӧng hơn.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 23. 23. Đһt ly nưӟc trái cây, trà, cà phê« đӗ uӕng các loҥi lên đĩa Bio Disc trưӟc khi sӱ dөng 15 phút sӁ làm vӏ cӫa nó tươi và dӏu hơn. Cơ thӇ dӉ hҩp thu và có thêm năng lưӧng. Đһt đĩa năng lưӧng trong tӫ lҥnh: rau quҧ, thӭc uӕng, đӗ ăn, trái cây, thӏt cá sӁ tươi lâu hơnhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 24. 24. Cho đĩa năng lưӧng vào xô nưӟc, bӗn tҳm, quұy theo chiӅu ngưӧc kim đӗng hӗ, Hoһc cho nưӟc chҧy qua đĩa trưӟc khi vào bӗn tҳm, Hay đһt đĩa dưӟi vòi sen, SӁ tҥo ra nưӟc tҳm năng lưӧng. Bҥn sӁ cҧm thҩy rҩt sҧng khoái khi tҳm bҵng nưӟc này cuӕi mӛi ngày. Da và tóc sӁ mӅm hơn.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 25. 25. Tҳm, rӱa bҵng nưӟc tӯ đĩa năng lưӧng sӁ làm giҧm mùi hôi đӕi vӟi nhӳng trưӡng hӧp cơ thӇ tiӃt mӗ hôi có mùi đһc trưng. Dùng nưӟc qua đĩa năng lưӧng ngâm/rӱa bàn chân thưӡng xuyên sӁ làm cҧi thiӋn mùi hôi. Dùng đĩa năng lưӧng massage: Chà và xoay ngưӧc kim đӗng hӗ kӃt hӧp vӟi thoa dҫu lên khu vӵc nhӭc mӓi, đau nhӭc. Bҥn sӁ cҧm thҩy dӉ chӏu và chóng khӓi.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 26. 26. Làm tăng tác dөng cӫa mӻ phҭm, thӵc phҭm dinhdưӥng, thuӕc chӳa bӋnh.Dùng nưӟc đĩa năng lưӧng đӇ gӝi đҫu:- Tóc sӁ mӅm và bóng mưӧt hơn.- Đһt chai thuӕc nhuӝm tóc trên đĩa nănglưӧng trưӟc khi nhuӝm tóc sӁ làm giҧmsӵ dӏ ӭng và thương tәn cho da đҫu.Năng lưӧng hóa kem dưӥng da và nhӳngmӻ phҭm dùng đӇ trang điӇm cӫa bҥnbҵng đĩa năng lưӧng.- Sӵ trang điӇm sӁ dӉ dàng hơn và đҽphơn, đӗng thӡi làm giҧm tác hҥi vӟi da.
 27. 27. Trҿ con không thích uӕng sӳa do không thích mùi vӏ cӫa sӳa!? Đһt bình sӳa trên đĩa năng lưӧng (15 phút) trưӟc khi cho con bҥn uӕng sӳa, bҥn sӁ thҩy ngay sӵ khác biӋt!!! Rót rưӧu qua đĩa năng lưӧng trưӟc khi bҥn uӕng hay chiêu đãi khách! Vӏ cӫa rưӧu sӁ tӕt hơn và giҧm vӏ nӗng.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 28. 28. NӃu mang đĩa năng lưӧng trong túi áo, Bҥn có thӇ làm viӋc cҧ ngày mà không cҧm thҩy mӋt mӓi!!! Đĩa năng lưӧng có thӇ giúp bҥn không say tàu xe trong 1 chuyӃn đi dài. Đһt đĩa năng lưӧng ӣ giӳa bҥn và máy vi tính khi làm bҥn làm viӋc nhiӅu ± Bҥn sӁ không cҧm thҩy mӋt mӓi!!!http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 29. 29. Đһt điӃu thuӕc lên đĩa năng lưӧng và xoay ngưӧc chiӅu kim đӗng hӗ sӁ giúp làm giҧm nӗng đӝ Nicôtin và tác hҥi lên phәi. Năng lưӧng hóa kem đánh răng bҵng đĩa năng lưӧng: - SӁ giúp răng trҳng sҥch và giҧm tәn thương nưӟu.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 30. 30. Đһt đĩa năng lưӧng dưӟi giưӡng khi bҥn ngӫ sӁ giúp bҥn: - DӉ ngӫ hơn - Giҩc ngӫ sâu hơn - Sӵ lưu thông máu tӕt hơn - Giúp cân bҵng thӇ trҥng và giҧm ҧnh hưӣng cӫa các loҥi sóng năng lưӧng không tӕt. Cho nưӟc chҧy qua đĩa năng lưӧng nhiӅu lҫn cho vào 4 chai nưӟc đӇ 4 góc giưӡng sӁ có tác dөng tương tӵ. Giһt quҫn áo bҵng nưӟc qua đĩa năng lưӧng hoһc đӇ đĩa trong ngăn lӑc nưӟc cӫa máy giһt sӁ làm quҩn áo mӅm hơn và tiӃt kiӋm đưӧc dҫu xҧ.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 31. 31. Dùng nưӟc qua đĩa năng lưӧng rӱa thưӡng xuyên sӁ:http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 32. 32. Giúp giҧm đau, tan máu bҫm và mau lành vӃt thương hơn Dùng ánh sáng đèn Pin chiӃu qua đĩa năng lưӧng và quay ngưӧc chiӅu kim đӗng hӗ lên vùng bӏ tәn thương sӁ giúp giҧm đau và làm vӃt thương mau lành.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 33. 33. USA I was diagnosed with advance pancreatic cancer last April, I was a hospice case, and the doctor did not recommend anymore chemotherapy or radiation treatment. He just said to my family, ³just make her life comfortable´, meaning until my last breath. 26
 34. 34. Anh LÊ MINH THIӊN Thương binh, tê tay, đau khӟp gӕi nhiӅu năm liӅn, mӛi ngày uӕng 2 viên thuӕc đӝng kinh. Sӱ dөng đĩa năng lưӧng sau 1 tuҫn, hӃt tê tay, đi lҥi dӉ dàng, sӱ dөng 1 viên thuӕc/ngày. Sӭc khӓe tăng đáng kӇ.http://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 35. 35. Chân anh Thiên Bảo (Tp.HCM- Việt Nam) - vết thương không lành do bệnh tiểu đường Vết thương trước khi sử dụng Bio Disc Sau 15 ngày sử dụng nước và đèn chiếu Bio Dischttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 36. 36. Chӏ N.T.B.DiӋp Quұn Đӕng Đa ± Tp.Hà Nӝi Lӣ do suy giҧm miӉn dӏch 1 tuҫn 2 tuҫn 4 tuҫn 3 thánghttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 37. 37. Bs. Tuấn và bệnh nhân tai biến - chấn thương cột sống 20 năm nằm trên giường Tập đihttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 38. 38. Bs. Hiếu và ứng dụng năng lượng SCALARhttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 39. 39. Mrs Wright. 81 years old. Australiahttp://www.Amezcua.com DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com H.Giang: 0945.168.606
 40. 40. Những ai nên sử sụng đĩa năng lượng:Tất cà nhưng ai muốn có cuộc sống luôn khỏe mạnh thì nên sử dụng để bảovệ sức khỏe tốt – tránh các bệnh tật.Đĩa năng lượng còn hỗ trợ cho các loại bệnh: - Hỗ trợ tốt bệnh tiểu đường, cao huyết áp. - Hỗ trợ tốt bệnh ung thư. - Hỗ trợ tốt bệnh liên quan đến xương khớp. - Hỗ trợ tốt bệnh thoát vị đĩa điệm – bệnh giãn tĩnh mạch. - Hỗ trợ tốt bệnh tim, phổi, gan, thận, hen suyễn. - Hỗ trợ tốt bệnh gút, máu xấu và bị tai biến. - Hỗ trợ tốt các bệnh liên quan tới vấn đề da trên cơ thể.Đĩa hỗ trợ các loại bệnh. Bởi vì, nước chiếm 70-75% trọng lượng cơ thể.Nước tốt thì cơ thể sẽ khỏe – cơ thể khỏe thì bệnh mau lành. Liên hệ: Ngô Hải Giang * 0945.168.606 DiaNangLuong.com - DiaSinhHoc.com http://www.Amezcua.com
 41. 41. TP. Hà Nӝi = Lê Thӏ Dung - 0936.078.019TP. Hà Nӝi = Kim Thӫy - 0904.667.598TP. Hҧi Phòng = Anh Tuҩn - 0949.466.779TP. Hҧi Phòng = Trҫn Thӏ Vinh - 0904.354.321TP. Vinh ± NghӋ An = Ngӑc Hoa - 0912.999.446TP. Vinh ± NghӋ An = Minh Đӭc - 0944.542.858TP. Hӗ Chí Minh = Minh Vũ - 0917.477.688TP. Hӗ Chí Minh = Ngӑc Sương - 0908.815.889

×