Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C1

86 views

Published on

Chương I: Cơ sở, Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

C1

 1. 1. 1 Chương I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 2. 2. 2 CAÁU TRUÙC CHÖÔNG ICAÁU TRUÙC CHÖÔNG I I. Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh. 1. Cô sôû khaùch quan. 2. Nhaân toá chuû quan. II. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh (goàm 5 giai ñoaïn). III. Giaù trò tö töôûng Hoà Chí Minh. 1. Ñoái vôùi Vieät Nam. 2. Ñoái vôùi theá giôùi.
 3. 3. 3 Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh Cô sôû khaùch quan Nhaân toá chuû quan Boái caûnh lòch söû Nhöõng tieàn ñeà tö töôûng - lyù luaän Khaû naêng tö duy vaø trí tueä Hoà Chí Minh Phaåm chaát vaø naêng löïc hoaït ñoäng thöïc tieãn
 4. 4. 4 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Cơ sở khách quan a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  , ... n 
 5. 5. 5 Hai bức ảnh minh họa về XH VNHai bức ảnh minh họa về XH VN hồi cuối thế kỉ XIXhồi cuối thế kỉ XIX
 6. 6. 6 Cảnh nông dân VNCảnh nông dân VN
 7. 7. 7 a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh queâ höông vaø gia ñình Hoà Chí Minh  Queâ höông  Gia ñình
 8. 8. 8 Ông Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929)Ông Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929)
 9. 9. 9 Bà Hoàng Thị Loan (1868-1901)Bà Hoàng Thị Loan (1868-1901)
 10. 10. 10 Bà Nguyễn Thị ThanhBà Nguyễn Thị Thanh
 11. 11. 11 Ông Nguyễn Sinh Khiêm(1888-1954)Ông Nguyễn Sinh Khiêm(1888-1954)
 12. 12. 12 Quê hương Nghệ AnQuê hương Nghệ An Đường vào quê Bác Núi Chung
 13. 13. 13 Ông Nguyễn Sinh SắcBÀ Hoàng Thị LoanBà Nguyễn Thị ThanhÔng Nguyễn Sinh KhiêmNhà của Bác tại Nghệ An Quê hương nghĩa trọng tình cao Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi
 14. 14. 14 a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh aûnh thôøi ñaïi (theá giôùi)  Chuû nghóa tö baûn chuyeån sang giai ñoaïn CNÑQ  Phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån maïnh meõ  Thaéng lôïi cuûa Caùch maïng Thaùng 10 Nga Quoác teá Coäng saûn ra ñôøi (thaùng 3/1919)  Chuû nghóa tö baûn chuyeån sang giai ñoaïn CNÑQ  Phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån maïnh meõ
 15. 15. 15 Chủ nghĩa đế quốc và chiến tranhTGChủ nghĩa đế quốc và chiến tranhTG II Tù binh trong chiến tranh Cảnh chết chóc trong chiến tranh
 16. 16. 16 Cách mạng tháng Mười Nga thành côngCách mạng tháng Mười Nga thành công Quảng trường Pêtrograt trong CM tháng Mười
 17. 17. 17 Một số thành viên của QTCSMột số thành viên của QTCS
 18. 18. 18 b) Các tiền đề tư tưởng, lý luận I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ► Giá trị truyền thống dân tộc Việt NamGiá trị truyền thống dân tộc Việt Nam ► Tinh hoa văn hóa nhân loạiTinh hoa văn hóa nhân loại ► Chủ nghĩa Mác - LêninChủ nghĩa Mác - Lênin 1. Cơ sở khách quan
 19. 19. 19 Cọc gỗ trên sông Bạch Đằng Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Thöù nhaát, Chuû nghóa yeâu nöôùc vaø yùThöù nhaát, Chuû nghóa yeâu nöôùc vaø yù chí baát khuaát…chí baát khuaát…  Giá trị truyền thống dân tộc Việt NamGiá trị truyền thống dân tộc Việt Nam
 20. 20. 20 Tượng Thánh GióngTượng Thánh Gióng Đánh giặc lên ba hiềm còn muộn Cưỡi chín tầng mây giận chưa cao
 21. 21. 21 ““Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta từ xưaĐó là truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinhđến nay. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thànhthần ấy lại sôi nổi, nó kết thành mộtmột lànlàn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt quasóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìmmọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 6 tr 171)(Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 6 tr 171)
 22. 22. 22 Thöù hai, Tinh thaàn nhaân nghóa,Thöù hai, Tinh thaàn nhaân nghóa, truyeàn thoáng ñoaøn keáttruyeàn thoáng ñoaøn keát Một cây làm chẳng nên nonMột cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi caoBa cây chụm lại nên hòn núi cao (Ca dao)(Ca dao) Bầu ơi thương lấy bí cùngBầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác gituy rằng khác giốống nhưngng nhưng chung một giànchung một giàn (Ca dao)(Ca dao)
 23. 23. 2323 Vỗ tay cần nhiều ngónVỗ tay cần nhiều ngón Bàn kỹ cần nhiều ngườiBàn kỹ cần nhiều người (ca dao)(ca dao) Nhiễu điều phủ lấy giá gươngNhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùngNgười trong một nước phải thương nhau cùng (ca dao)(ca dao)
 24. 24. 24 Thöù ba, truyeàn thoáng laïc quan, yeâu ñôøi,Thöù ba, truyeàn thoáng laïc quan, yeâu ñôøi, quyù troïng hieàn taøiquyù troïng hieàn taøi Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Văn miếu Quốc Tử GiámVăn miếu Quốc Tử Giám
 25. 25. 25 Cuốn Đại Việt sử ký toàn thư Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi đã riêng Phong tục Bắc - Nam cũng khác
 26. 26. 2626 höù tö, caàn cuø, duõng caûm, thoâng minh, saùngöù tö, caàn cuø, duõng caûm, thoâng minh, saùng Có công mài sắt, có ngày nên kimCó công mài sắt, có ngày nên kim Rủ nhau đi cấy đi càyRủ nhau đi cấy đi cày Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưuBây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
 27. 27. 2727 am hoïc hoûi, khoâng ngöøng môû roäng cöûaam hoïc hoûi, khoâng ngöøng môû roäng cöûa ñoùn nhaän tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïiñoùn nhaän tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi
 28. 28. 28  Tinh hoa văn hóa nhân loạiTinh hoa văn hóa nhân loại Thöù nhaát, Tö töôûng vaên hoùa phöông Ñoâng Ảnh Khổng TửẢnh Khổng Tử
 29. 29. 29 ► Nho Giaùo: trieát lyù haønh ñoäng, töNho Giaùo: trieát lyù haønh ñoäng, tö töôûng nhaäp theá, haønh ñaïo, giuùptöôûng nhaäp theá, haønh ñaïo, giuùp ñôøi, trieát lyù nhaân sinh, tu thaânñôøi, trieát lyù nhaân sinh, tu thaân döôõng tính, truyeàn thoáng hieáudöôõng tính, truyeàn thoáng hieáu hoïc…hoïc… ► Phaät Giaùo: tö töôûng vò tha, töø biPhaät Giaùo: tö töôûng vò tha, töø bi baùc aùi, cöùu khoå cöùu naïn, laømbaùc aùi, cöùu khoå cöùu naïn, laøm vieäc thieän….vieäc thieän…. ► Chuû nghóa tam daân cuûa ToânChuû nghóa tam daân cuûa Toân Trung Sôn.Trung Sôn. ”” chæ coù nhöõng ngöôøi caùchchæ coù nhöõng ngöôøi caùch maïng chaân chính môùi thu haùi ñöôïcmaïng chaân chính môùi thu haùi ñöôïc
 30. 30. 30 Bàn thờ Phật ở Việt NamBàn thờ Phật ở Việt Nam
 31. 31. 31 Thöù hai, Tö töôûng vaên hoùa phöôngThöù hai, Tö töôûng vaên hoùa phöông TaâyTaây Bìa bản tuyên ngôn độc lập Hoa KỳBìa bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ
 32. 32. 32 Thöù ba, chuû nghóa Maùc-LeâninThöù ba, chuû nghóa Maùc-Leânin
 33. 33. 33
 34. 34. 34 ““Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúngChủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng vàta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không nhữngnhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang“ thần kỳ, khônglà cái “cẩm nang“ thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà cònnhững là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đườnglà mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng,chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới CNXH và CNCSđi tới CNXH và CNCS”” (Hồ Chí Minh toàn tập -tập10 tr 128)(Hồ Chí Minh toàn tập -tập10 tr 128)
 35. 35. 35 ““Theo Bác, hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin tức là cáchTheo Bác, hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước haymạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đàonấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Máctạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụnói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác.của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác. Đó là điều thứ nhất cần rõ...Đó là điều thứ nhất cần rõ... Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhauHiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sốngcó tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩakhông có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”.Mác - Lênin được”. (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 12 tr 554)(Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 12 tr 554)
 36. 36. 36 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (töùc khaû naêng tö duy, trí tueä, phaåm(töùc khaû naêng tö duy, trí tueä, phaåm chaát vaø naêng löïc hoaït ñoäng thöïc tieãnchaát vaø naêng löïc hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa Hoà Chí Minh):cuûa Hoà Chí Minh):  Moät laø:Moät laø:  Hai laø:Hai laø:  Ba laø:Ba laø: Nhaân toá chuû quan
 37. 37. 37 Có lý tưởng sống cao đẹp.Có lý tưởng sống cao đẹp. “ Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành...” (Hồ Chí Minh Toàn tập Tập 4 trg 161)
 38. 38. 38 Tinh thần kiên cường, bất khuấtTinh thần kiên cường, bất khuất Bìa cuốn Ngục trung nhật kýBìa cuốn Ngục trung nhật ký
 39. 39. 39 Gạo đem vào giã bao đau đớnGạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong rồi trắng tựa bôngGạo giã xong rồi trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng vậySống ở trên đời người cũng vậy Gian nan rèn luyện mới thành công.Gian nan rèn luyện mới thành công.
 40. 40. 40 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 41. 41. 41 trước 1911 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 1911 - 1920 1920 - 1930 1930 - 1941 Tg Giai đoạn vượt qua khó khăn thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho CM VN Giai đoạn hình thành cơ ứu nước, GPDT tư tưởng yêu nước 1941 - 1969
 42. 42. 42 II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.Trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng CM ► Tiếp thu truyền thống của gia đình, quêTiếp thu truyền thống của gia đình, quê hương, đất nước.hương, đất nước. ► Những bài học thành, bại rút ra từ các cuộcNhững bài học thành, bại rút ra từ các cuộc đấu tranh chống Pháp.đấu tranh chống Pháp. ► Nung nấu ý chí yêu nước và quyết tâm ra điNung nấu ý chí yêu nước và quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới.tìm con đường cứu nước mới.
 43. 43. 43 2. Giai đoạn 1911- 1920: tìm toøi, khaûo nghieäm con ñöôøng cöùu nöôùc GPDT
 44. 44. 44 Thời gian Mức độ Muoán cöùu nöôùc GPDT khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc con ñöôøngCMVS Hội những người VN yêu nước Sự thắng lợi của CM Tháng 10 Nga Tại Hội nghị Véc xay Gửi yêu sách 8 điểm Đọc Luận cương của Lênin Tham dự Đại hội Tua Saùng laäp Đảng cộng sản Phá 1917 1919 7/1920 12/1920 NAQ tìm đường cöùu nöôùc, giải phóng dân tộc 1911
 45. 45. 45 3. Giai ñoaïn từ 1921 - 1930: hình thành cơ bản tư tưởng về con ñöôøng cách mạng Việt Nam
 46. 46. 46 ĐườngĐường KáchKách MệnhMệnh
 47. 47. 4747 CN Mác-Lênin được truyền bá vào VN Tư tưởng chính trị Báo “Người cùng khổ” Tạp chí thư tín quốc tế Báo Sự thật Bản án chế độ thực dân Pháp Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên Tổ chức NAQtruyềnbáCNMác-LêninvàoVN 1921 1922 1923 1924 1925
 48. 48. 48 Giai ñoaïn từ 1930-1941: vượt qua thử thách, n trì con ñöôøng ñaõ xaùc ñònh cho cách mạng V ► Giữ vững lập trường quan điểm trước khuynhGiữ vững lập trường quan điểm trước khuynh hướng “tả khuynh” của Quốc tế cộng sản.hướng “tả khuynh” của Quốc tế cộng sản. ► Theo sát tình hình để chỉ đạo cách mạng trongTheo sát tình hình để chỉ đạo cách mạng trong nước.nước. ► Xây dựng và hoàn thiện chiến lược cách mạng giảiXây dựng và hoàn thiện chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, xác lập tư tưởng độc lập, tự do dânphóng dân tộc, xác lập tư tưởng độc lập, tự do dân tới tháng lợi của Cách Mạng Tháng Tám.tới tháng lợi của Cách Mạng Tháng Tám. ► Tư tưởng về các quyền dân tộc cơ bản (trongTư tưởng về các quyền dân tộc cơ bản (trong Tuyên ngôn độc lập).Tuyên ngôn độc lập).
 49. 49. 49 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1945
 50. 50. 50 Giai ñoaïn từ 1945-1969: TTHCM tieáp tuïc boå su haùt trieån vaø hoaøn thieän
 51. 51. 51 ► Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốcTư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc ► Tư tưởng về chiến tranh nhân dân, toàn dân, toànTư tưởng về chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình làdiện, kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chínhchính ► Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quáTư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộiđộ lên chủ nghĩa xã hội ► Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. ► Tư tưởng và chiến lược về con người của Hồ ChíTư tưởng và chiến lược về con người của Hồ Chí Minh.Minh. ► Xây dựng Đảng Cộng Sản với tư cách là một đảngXây dựng Đảng Cộng Sản với tư cách là một đảng cầm quyền.cầm quyền. ► Về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại...Về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại...
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54 Bác Hồ thăm trận địa Biên GiớiBác Hồ thăm trận địa Biên Giới
 55. 55. 55 Hồ Chí Minh năm 1951Hồ Chí Minh năm 1951
 56. 56. 56
 57. 57. 57 Lễ tang Bác HồLễ tang Bác Hồ
 58. 58. 58 Hå ChÝ Minh víi b¹n bÌ quèc tÕHå ChÝ Minh víi b¹n bÌ quèc tÕ
 59. 59. 59 III. GIAÙ TRÒ TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍIII. GIAÙ TRÒ TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINHMINH
 60. 60. 60 III. GIAÙ TRÒ TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍIII. GIAÙ TRÒ TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINHMINH 1.Ñoái vôùi Vieät Nam:  Tö töôûng Hoà Chí Minh laø taøi saûn tinh thaàn voâ giaù cuûa daân toäc Vieät Nam.  Tö töôûng Hoà Chí Minh soi saùng con ñöôøng giaûi phoùng vaø phaùt trieån daân toäc.  Tö töôûng Hoà Chí Minh laø neàn taûng tö töôûng vaø kim chæ nam cho haønh ñoäng cuûa caùch maïng Vieät Nam.
 61. 61. 61 III. GIAÙ TRÒ TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍIII. GIAÙ TRÒ TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINHMINH 2. Ñoái vôùi theá giôùi:  Tö töôûng Hoà Chí Minh phaûn aùnh khaùt voïng cuûa thôøi ñaïi.  Tö töôûng Hoà Chí Minh goùp phaàn tìm ra caùc giaûi phaùp ñaáu tranh giaûi phoùng loaøi ngöôøi.  Tö töôûng Hoà Chí Minh coå vuõ caùc daân toäc ñaáu tranh vì nhöõng muïc tieâu cao caû cuûa nhaân loaïi.
 62. 62. 62 HeátHeát

×