Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bảng giá đất Bình Dương mới nhất

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
UY BAN NHAN DAN
TiNH BINH DUONG
S6: 36 12019IQD-UBND
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - TI}' do - H~nh phuc...
2
1. Tinh tiSn su dung dfit khi Nha mroc cong nhan quyen su dung dfit a cua
hQ gia dinh, ca nhan d6i voi phan dien tich tr...
,
3
5. Giao S6 Tai nguyen va M6i tnrong t6 chirc di@utra gia dfithang nam hoac
dinh ky dS thea dci bien dQnggia dfit so vo...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
AIE Ireland Task
AIE Ireland Task
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 229 Ad

Bảng giá đất Bình Dương mới nhất

Download to read offline

Cập nhật tình hình bảng giá đất Bình Dương mới nhất hiện nay
Xem chi tiết bài viết tại website https://thinhvuongland.asia/bang-gia-dat-2020-tphcm-long-an-dong-nai-moi-nhat/

Cập nhật tình hình bảng giá đất Bình Dương mới nhất hiện nay
Xem chi tiết bài viết tại website https://thinhvuongland.asia/bang-gia-dat-2020-tphcm-long-an-dong-nai-moi-nhat/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Bảng giá đất Bình Dương mới nhất (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Bảng giá đất Bình Dương mới nhất

 1. 1. UY BAN NHAN DAN TiNH BINH DUONG S6: 36 12019IQD-UBND CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . DQc I~p - TI}' do - H~nh phuc Binh Duong, ngay:2D thimg1::bndm 2019 QUYETDINH Ban hanh Quy djnh Bang gia cac loai dAt giai doan 2020 - 2024 tren dia ban tinh Blnh Duo-ng UY BAN NHAN DAN TiNH BINH DUONG Can cit Ludt t6 chtrc chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015; Can cit Ludt ban hanh van ban quy pham phdp ludt ngay 22 thang 6 ndm 2015; Can cit Ludt &it dai ngay 29 thang 11 ndm 2013; Can cit Nghi dinh s643/2014/ND-CP ngay 15thang 5 ndm 2014 cua Chinh phu Quy dinh chi ti~t thi hanh mot s6ai~u cua Ludt &it dai; Can ctr Nghi dinh s644/2014/ND-CP ngay 15thang 5 ndm 2014 cua Chinh phu Quy dinh v~ gia adt; Can cit Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 ndm 2017 cua Chinh phu v~sua a6i, b6 sung mot s6Nghi dinh quy dinh chi ti~t thi hanh Ludt adt dai; Can cit Nghj dinh s6 96/2019/ND-CP ngay 19 thang 12 ndm 2019 cua Chinh phu Quy dinh v~ khung gia adt; Can cit Thong tu s6 36/2014/TT-BTNMT ngay 30 thang 06 nam 2014 cua B¢ Tai nguyen va Moi truimg Quy ajnh chi ti~f phuong phap atnh gia adt; xay dlp1g, ai~u chinh bang gia adt; atnh gia adt ql thi va tu vdn xac ajnh gia adt; Can cit Thong tu s6 27/2018/TT-BTNMT ngay 14 thang 12 nam 2018 cua B¢ Tai nguyen va Moi truimg quy atnh v~ th6ng ke, kiim ke adt aai va l(lp ban ad hi¢n trr;zngsu dl:lngadt; Can cit Nght quy~t s620/2019/NQ-HDND ngay 12 thang 12 nam 2019 cua H¢i a6ng nhan dan tinh Binh Duong v~ Bang gia cac lor;ziadt giai aor;zn2020 - 2024 tren aja ban tinh Binh Duong; Theo aJ nghj cua Giam a6c Sa Tai nguyen va Moi truimg tr;ziTo trinh s6 767/TTr-STNMTngay 20 thang 12 nam 2019. QUYETDINH: Di~u 1. Ban h~mhkern theo QuySt dinh mly Quy dinh Bang gia eae lo~i d~t giai do~n 2020 - 2024 tren dja bim tinh Binh Duong, lam din ell dS: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 26.12.2019 15:34:13
 2. 2. 2 1. Tinh tiSn su dung dfit khi Nha mroc cong nhan quyen su dung dfit a cua hQ gia dinh, ca nhan d6i voi phan dien tich trong han rmrc; cho phep chuyen muc dich sir dung dfit tir dfit nong nghiep, dfit phi nong nghiep khong phai la dfit a sang dfit a d6i voi phan dien tich trong han mire giao dfit a cho hQ gia dinh, ca nhan, 2. Tinh thue sir dung dfit. 3. Tinh phi va l~ phi trong quan ly, sfr dung dfit dai. 4. Tinh tien xu phat vi pham hanh chinh trong Iinh VI!Cdfit dai. 5. Tinh tien b6i thirong cho Nha mroc khi gay thiet hai trong quan ly va su dung dfit dai, 6. Tinh gia tri quyen str dung dfit d~ tra cho ngiroi tu nguyen tra lai dfit cho Nha nuac d6i vai truOng hQ'Pdfit tra l~i la dfit Nha nuac giao dfit co thu tiSn su dlng dfit, cong nh~n quySn su dlng dfit co thu tiSn su dlng dfit, dfit thue tra tiSn thue dfit mQt lfin cho ca thai gian thue. 7. Xac dinh gia dfit Clth~ theo phuang phap h~ s6 diSu chinh gia dfit quy dinh t~i DiSu 18 Nghi dinh s6 44/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh phu quy dinh vS gia dfit. Di~u 2. 1. Khi triSn khai ap dlng Bang gia cac lo~i dfit, g~p kho khan, vu6ng mAc, So Tai nguyen va Moi truOng ho~c Phong Tai nguyen va Moi truOng cac huy~n, thi xa, thanh ph6 chu tri ph6i hQ'Pcimg cac cO'quan tai chinh, thuS cling cfip va Uy ban nhan dan cac xa, phuOng, thi trfin nO'ico dfit xem xet dS giai quySt. 2. Khi xac dinh nghia Vl,l tai chinh trong tUng truOng hQ'PClth~, g~p vu6ng mAc vS gia dfit, So Tai nguyen va Moi truOng chu tri ph6i hQ'Pvai So Tai chinh, ClCthuS, Uy ban nhan dan cac huy~n, thi xa, thanh ph6 va Uy ban nhan dan cac xa, phuOng, thi trfin nO'ico dfit xac dinh gia dfit ClthS trinh Uy ban nhan dan tinh quySt dinh. 3. Trong qua trinh ap dlng Bang gia cac lo~i dfit, nSu Chinh phu diSu chinh khung gia dfit ho~c gia dfit tren thi truOng tang tiI 200/0 tra len so vai gia dfit t6i da ho~c giam tiI 200/0 tra len so vai gia dfit t6i thiSu trong bang gia dfit trong thai gian tiI 180 ngay tra len giao So Tai nguyen va Moi truOng l~p d1'toan va phuang an diSu chinh gia dfit, xay dfllg bang gia dfit diSu chinh trinh Uy ban nhan dan tinh dS trinh ThuOng tffCHQi d6ng nhan dan tinh cho y kiSn truac khi quySt dinh. 4. Trong qua trinh ap dlng Bang gia cac lo~i dfit rna cfip thAm quySn diSu chinh quy ho~ch, kS ho~ch su dlng dfit; thay d6i mlc dich su dlng dfit va b6 sung cac duOng, ph6 chua co ten trong Bang gia cac lo~i dfit nhung khong thuQc truOng hQ'Pquy dinh t~i Khoan 3 DiSu nay giao So Tai nguyen va Moi truOng can cu vao gia dfit trong Bang gia cac lo~i dfit hi~n hanh va gia dfit chuy~n nhuqng ph6 biSn tren thi truOng xay dfllg Bang gia cac lo~i dfit b6 sung trinh Uy ban nhan dan tinh dS trinh ThuOng tffCHQi d6ng nhan dan tinh cho y kiSn truac khi quYStdinh.
 3. 3. , 3 5. Giao S6 Tai nguyen va M6i tnrong t6 chirc di@utra gia dfithang nam hoac dinh ky dS thea dci bien dQnggia dfit so voi gia dfit t6i da hoac t6i thieu trong Bang gia cac loai dfit. Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc kS til ngay 01 thang 01 nam 2020; thay thS Quyet dinh s6 32/2018/QD-UBND ngay 20 thang 12 nam 2018 cua -Oy n nhan dan tinh ban hanh quy dinh Bang gia cac loai dfit tren dia ban tinh Bin-$ Duong. tJ'~.Di~u 4. Chanh Van phong -Oyban nhan dan tinh, Giam d6e: S6 Tai nguy} ~ . va M6i tnrong, S6 Tai chinh, S6 Xay dung; Cue tnrong Cue ThuS; Chu tich ? <:; ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho; Thu tnrong cac so, ban, nganh; cac ~ chirc, hQgia dinh va ea nhan co lien quan ehiu traeh nhi~m thi hanh QuySt inh nay./..J Noi nh~n: - Van phong Chinh phU; - Cac bQ:TC, XD, TNMT, TP; - T6ng ClCThu~; - ClCKi~mtra Van ban (BQTu phap); - TT. TU, TT. HDND tinh, Doim DBQH dnh; - UBMTTQVN tinh, Cae Doimth~; - CT, PCT UBND tinh; - Cae So',Ban ngimh; Cle Thu~; - UBND cae huy~n, thi xii, thimh ph6; - Trung tam cong bao tinh; - Website tinh; - CSDLQG v~ phap lu~t (So'Tu phap); - LDVP (Lg, Th), CV, TH, HCTC; - LUll: VT.II./Lt.. ? A A TM. UY BAN NHAN DAN 16CHUTICH THLf(JNG TRVC Mai Hung Dung
 4. 4. UY BAN NHAN DAN TiNH BiNH DUONG CONG HOA :xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . . DQc l~p - TV do - H~nh phuc QUYDJNH Bang gia cac loai d~t giai doan 2020 - 2024 tren dia him tinh Binh DU'O'ng (Ban hanh kernthea Quyet dinh s6 g(, 120191QD-UBNDngayJ?lJthangJ/Gtnarn2019 cua Uy ban nhdn dan tinh Binh Duong) Di~u 1. Quy djnh chung 1. Phan loai bang gia cac loai d~t a) Bang gia nhom d~t nong nghiep, bao gom: - Bang gia d~t trong Iua, - Bang gia d~t trong cay hang nam khac. - Bang gia d~t trong cay lau nam. - Bang gia d~t nrng san xuat, - Bang gia d~t rirng phong hQ. - Bang gia d~t rirng d~c dung. - Bang gia d~t nuoi trong thuy san. - Bang gia d~t nong nghiep khac (bao gom: d~t sir dung dS xay dung nha kinh va cac loai nha khac phuc vu muc dich trong trot, kS ca cac hinh tlnrc trong trot khong true tiep tren d~t; xay dffig chu6ng tr~i chan nuoi gia suc, gia c~m va cac lo~i dQng V?tkhac duQ'cphap lu?t cho phep, kS ca cac lo~i nha khac g~n li@n vai khu VfCchu6ng tr~i dS phlc Vl cho chan nuoi; d~t tr6ng trQt, chan nuoi, nuoi tr6ng thuy san cho mlc dich hQc t?P, nghien CUuthi nghi~m; d~t uom t~o cay gi6ng, con gi6ng va d~t tr6ng hoa, cay canh). b) Bang gia nhom d~t phi nong nghi~p, bao g6m: - Bang gia d~t 6 t~i nong thon va do thi. - Bang gia d~t xay dffig trl s6 co quan (bao g6m: d~t su dlng vao mlc dich xay dffig tfl s6 ho~c van phong lam vi~c cua co quan nha nuac, t6 chuc chinh tri, t6 chuc chinh tri - xa hQi). - Bang gia d~t qu6c phong, an ninh. - Bang gia d~t xay dffig cong trinh Sfnghi~p (bao g6m: d~t xay dffig trl s6 cua t6 chuc Sfnghi~p; d~t xay dffig co s6 van hoa; d~t xay dffig co s6 dich Vlxa hQi; d~t xay dffig co s6 y tS; d~t xay dffig co s6 giao dlCva dao t~o; d~t xay dffig co s6 thS dlc thS thao; d~t xay dffig co s6 khoa hQc va cong ngh~; d~t xay dffig co s6 ngo~i giao va d~t xay dffig cong trinh Sfnghi~p khac).
 5. 5. 2 - Bang gia dAtthuong mai, dich vu tai nong thon va do thi (bao g6m: dAtsir dung xay dung cac co sa kinh doanh, dich vu, thuong mai va cac cong trinh khac phuc vu cho kinh doanh, dich vu, thuong mai (kS ca tru sa; van phong dai dien cua cac t6 chirc kinh tS; dAt lam kho, bai dS hang hoa cua t6 chirc kinh tS khong thuoc khu VlJCsan xuat; bai t~m)). - Bang gia dAt san xuat, kinh doanh phi nong nghiep khong phai la dAt thuong rnai, dich vu tai nong thon va do thi (bao g6m: dAtkhu cong nghiep; dAt cum cong nghiep; dAtkhu che xuat; dAtco sa san xuAt phi nong nghiep; dAt sir dung cho hoat dong khoang san; dAtsan xuAtvat lieu xay dung, lam d6 gom), - Bang gia dAt su dlng vao mlc dich cong cQng co mlc dich kinh doanh (bao g6m: dAtgiao thong; dAtthuy 19i; dAtco di tich }ich su - van hoa; dAtdanh lam th~ng canh; dAt sinh ho~t cQng d6ng; dAt khu vui choi, giai tri cong cQng; dAtcong trinh nang lugng; dAtcong trinh buu chinh, viSn thong; dAtchg; dAtbai thai, xu ly chAtthai va dAtcong trinh cong cQng khac). - Bang gia dAtco sa ton giao, tin ngu5ng. - Bang gia dAtlam nghTatrang, nghTadia, nha tang IS, nha hoa tang co kinh doanh va khong kinh doanh. - Bang gia dAtsong, ngoi, kenh, r~ch, su6i va dAtco m?t nuac chuyen dung su dlng vao mlc dich nuoi tr6ng thuy san. - Bang gia dAtsong, ngoi, kenh, r~ch, su6i va dAtco m?t nuac chuyen dung su dlng vao mlc dich phi nong nghi~p ho?c su dlng vao mlc dich phi nong nghi~p kSt hgp vai nuoi tr6ng thuy san. - Bang gia dAtphi nong nghi~p khac (bao g6m: dAtlam nha nghi, lan, tr~i cho nguai lao dQng trong co sa san xuAt; dAtxay dffig kho va nha dS chua nong san, thu6c bao v~ thlJc v~t, phan bon, may moc, cong Clphlc Vl cho san xuAt nong nghi~p va dAt xay dffig cong trinh khac cua nguai su dlng dAt khong nh~m mlc dich kinh doanh rna cong trinh do khong g~n liSn vai dAta). c) Bang gia nhom dAtchua su dlng: la dAtchua dugc dua vao su dlng cho cac mlc dich theo quy dinh cua Lu~t BAt dai, bao g6m dAtb~ng chua su dlng, dAtd6i nui chua su dlng, nui da khong co rimg cay. NQi dung giai thich cach xac dinh lo~i dAt quy dinh t~i BiSm a, b va c Khoan 1 BiSu nay dugc thlJc hi~n theo Thong tu s6 27/2018/TT-BTNMT ngay 14 thang 12 nam 2018 cua BQ Tai nguyen va Moi truang quy dinh vS th6ng ke, kiSm ke dAtdai va l~p ban d6 hi~n tr~ng su dlng dAt. 2. Nguyen t~c chung xac dinh gia dAt. a) Thua dAt co c~nh tiSp giap vai duang nao thi thua dAt do dugc ap theo gia dAtcua duang do. Truang hgp thua dAttiSp giap vai cac duang ho?c l6i di cong cQngthong ra nhiSu duang co lo~i duang ph6 ho?c lo~i khu VlJCkhac nhau thi thua dAtdo dugc ap gia can cu theo bS rQng cua duang ho?c l6i di cong cQng va lo~i duang ph6 ho?c lo~i khu VlJCcua tuySn duang gfin nhAt (da dugc phan lo~i duang ho?c phan lo~i khu VlJCva d?t ten trong cac phlllc).
 6. 6. 3 b) Thira d~t co canh tiSp giap voi nhiSu dirong thi thira d~t do duoc ap thea duong rna khi ap gia co tong gia tri d~t cao nh~t. c) Thira d~t khong tiSp giap voi cac duong nhung co l6i di bQ vao thira d~t va thong ra nhiSu duong thi nguyen t~c ap gia thea dirong co cir ly di bQ g§.n nh~t dSn thira d~t. d) Thira d~t nam tren nhieu vi tri d~t thi phan ra tirng vi tri d~t d~ ap gia, 3. MQt s6 quy dinh vS xac dinh gia d~t a) Duong, doan dirong hoac l6i di cong cong (k~ ca l6i di tu rna) do Nha mroc, t6 chirc hoac nhan dan d§.utu diroc su dung trong Quy dinh nay diroc goi chung la duong. b) Truong hop dirong co hanh lang an toan dUOngbQ(viSt t~t la HLATDB) thi vi tri ap gia duQ'c xac dinh til HLATDB. TruOng hgp dUOng chua co HLATDB thi vi tri ap gia duQ'cxac dinh til mep duOng. Thua d~t cach HLATDB duQ'c dung cho cac truOng hgp thua d~t cach HLATDB ho~c mep duOng. c) Cf ly cach HLATDB duQ'cxac dinh thea dUOngbQdSn thua d~t. d) TruOng hgp thua d~t rna co mQt ph§.n ho~c toan bQ di~n tich n~m trong ph~m vi HLATDB cua dUOngduQ'c su dVng d~ ap gia khi c§.nxac dinh gia d~t thi ph§.n di~n tich do duQ'c ap thea gia d~t vi tri 1 (nSu thua d~t tiSp giap) ho~c gia d~t vi tri 2 (nSu thua d~t khong tiSp giap). d) Vi~c phan vi tri ap gia duQ'cthfC hi~n thea timg thua d~t tm cac truOng hgp sau duQ'cphan vi tri ap gia thea ca khu d~t: - MQt ho~c nhiSu nguai su dVng d~t quy dinh t~i DiSu 5 cua Lu~t d~t dai cung su dVng nhiSu thua d~t liSn kS. - Phan vi tri ap gia cho chu d§.utu cac khu thuong m~i, khu dich vv, khu du lich, khu do thi, khu dan cu, khu tai dinh cu, khu nha a, khu cong ngh~, khu cong nghi~p, cvm cong nghi~p, khu san xu~t, khu chS xu~t. e) TruOng hgp thua d~t co hinh th~ d~c bi~t (vi dV nhu hinh c6 chai, hinh chfr T nguQ'c, hinh chfr L, hinh chfr U, hinh chfr F, hinh thang nguQ'c, hinh tam giac nguQ'c): gia d~t vi tri 1 chi ap dVng d6i v6i ph§.ndi~n tich co c~nh tiSp giap tffc tiSp v6i HLATDB chiSu vuong goc v6i dUOngphan dinh gifra vi tri 1 va vi tri 2. Ph§.n di~n tich con l~i thuQc ph~m vi vi tri 1 duQ'c ap thea gia d~t trung binh cQng cua vi tri 1 va vi tri 2. g) TruOng hgp khi xac dinh gia d~t nong nghi~p thuQc cac tuySn dUOng ho~c l6i di cong cQng co bS rQng m~t dUOngdu6i 4 met (chua co ten trong cac phv lvc) thi nhan v6i h~ s6 0,8. h) Gia d~t d6i v6i cac lo~i d~t co thai h~n su dVng d~t trong Quy dinh nay duQ'ctinh tuong Ung v6i thai h~n su dVng d~t la 70 nam. TruOng hgp khi xac dinh gia d~t cua thai h~n khac 70 nam thea cac quy dinh phap lu~t co lien quan thi duQ'ctinh thea cong thuc:
 7. 7. 4 Gia dfit trong bang gia dfit Gia dfit then thai han sir dung dfit = x S6 nam sir dung dfit 70 i) Truong hop khi xac dinh gia cac loai dftt co thai han sir dung 6n dinh lau dai thi gia dfit trong Quy dinh nay duoc tinh tuong irng voi thai han sir dung dfit la lau dai, tnr tnrong hop phap luat co quy dinh khac, 4. Phan loai khu VlC,loai duong ph6 va vi tri a) D6i voi nhom dfit nong nghiep. - Phan loai khu VlC: + Khu VlC 1 (KVl): bao gom: dfit tren dia ban cac xa va nam ven true dirong giao thong do Trung irong (QL) va tinh (DT) quan ly; dfit tren cac true dirong giao thong tren dia ban cac phuong, thi tran, d~u m6i giao thong, khu thirong mai, khu cong nghiep, cum cong nghiep, khu san xufit, khu du lich, khu dan cu maio + Khu VlC2 (KV2): la dfit tren dia ban cac xa va n~m ven cac trlc duang con l~i. - Phan lo~i vi tri: + Vi tri 1: Thua dfit tiSp giap vai duang va cach HLATDB trong ph~m vi 50 met. + Vi tri 2: Thua dfit khong tiSp giap vai duang va cach HLATDB trong ph~m vi 100 met ho~c ph~n thua dfit sau vi tri 1 cach HLATDB trong ph~m vi tu tren 50 met dSn 100 met. + Vi tri 3: Thua dfit khong tiSp giap vai duang va cach HLATDB trong ph~m vi 200 met ho~c ph~n thua dfit sau vi tri 2 cach HLATDB trong ph~m vi tu tren 100 met dSn 200 met. + Vi tri 4: Thua dfit khong tiSp giap vai duang va cach HLATDB tren 200 met ho~c ph~n thua dfit con l~i sau vi tri 3. b) D6i nhom dfit phi nong nghi~p t~i nong thon - Phan lo~i khu VlC: + Khu VlC1 (KVl): la dfit tren dia ban cac xa va n~m ven tflC duang giao thong do Trung uong (QL) va tinh (DT) quan ly, d~u m6i giao thong, khu thuong m~i, khu cong nghi~p, khu san xufit, khu du ljch, khu dan cu - do thi maio + Khu VlC2 (KV2): la dfit tren dia ban cac xa va n~m ven cac trlc duang con l~i. - Phan lo~i vi trt: ap dlng then quy dinh v~ phan lo~i vi tri t~i Di@ma Khoan 4 Di~u nay. c) D6i vai nhom dfit phi nong nghi~p t~i do thi Ii J
 8. 8. 5 - Phan loai duong pho: cac tuyen duong tren dia ban cac phirong, thj trfrn diroc phan loai tir dirong ph6 loai 1 d@nduong ph6 loai 5 tuy tirng huyen, thi xa, thanh pho va duoc phan loai cu thS trong cac phu luc kern theo. - Ph an loai vi tri: ap dung thea quy djnh vS phan loai vi tri tai DiSm a Khoan 4 DiSu nay. d) D6i voi nhom dfrt chua srr dung Can cu vao muc dich sir dung dfrt da duoc co quan nha mroc co thAm quyen giao dfrt, cho thue dfrt dS phan loai khu VI!C,loai dirong ph6 va vi tri thea quy dinh tai quy dinh tai DiSm a, b va c Khoan 4 DiSu nay. 5. Cach tlnrc xac dinh dan gia dfrt a) D6i voi nhom dfrt nong nghiep - Xac dinh b~ng dan gia chuAn thea khu VICva vi tri quy dinh t;;ti DiSu 3 cua Quy dinh nay. TruOng hgp khi xac dinh gia dfrt nong nghi~p thuQc cac tuy@n dUOng ho~c 16i di cong cQng co bS rQng m~t dUOng duai 4 met (chua co ten trong cac phlllc) thi tinh thea cong thuc: Dan gia chuAn thea khu VICva vi trt x 0,8 - Khu VICva vi tri dugc xac dinh thea Khofm 2, 3, 4 DiSu nay. b) D6i vai nhom dfrt phi nong nghi~p - Cong thuc tinh: + D6i vai dfrt lam nghla trang, nghla dia, nha tang IS, nha hoa tang co mlc dich kinh doanh: Dan gia dfrt sfm xUfrt,kinh doanh phi nong nghi~p khong phai la dfrt thuang m;;ti, dich x Vl chuAn thea khu VICho~c lo;;tidUOng ph6, vi tri + D6i vai dfrt xay dvng tf} sa cO'quan, dfrt qu6c phong, dfrt an ninh, dfrt xay dvng cong trinh SI nghi~p: H~ s6 (D) x 70% Dan gia dfrt a chuAn thea khu VICho~c lo;;ti dUOng ph6, vi tri + D6i vai cac lo;;ti dfrt con l;;ti(tru dfrt lam nghla trang, nghla dia, nha tang IS, nha hoa tang khong co mlc dich kinh doanh; dfrt song, ngoi, kenh, r;;tch, su6i va dfrt co m~t nuac chuyen dung su dlng vao mlc dich nuoi tr6ng thuy san v§.n ap dlng thea quy dinh t;;tiDiSm a Khoan 5 DiSu nay). x H~ s6 (D) x 65% Dan gia dfrt Dan gia chuAn thea khu VICho~c lo;;tidUOng x ph6, vi tri H~ s6 (D)
 9. 9. 6 - Xac dinh khu VIChoac loai dirong ph6, vi tri theo Khoan 2, 3, 4 DiSu nay. - Don gia chuan theo khu VIChoac loai duong pho, vi tri quy dinh tai DiSu 4 (d6i voi d~t a tai nang than), DiSu 5 (d6i voi d~t thuong mai, dich vu tai nang than), DiSu 6 (d6i voi d~t san xuat, kinh doanh phi nang nghiep khong phai la d~t thuong mai, dich vu tai nang than), DiSu 7 (d6i voi d~t a tai da thi), DiSu 8 (d6i voi d~t thuong mai, dich vu tai da thi), Dieu 9 (d6i voi d~t san xuat, kinh doanh phi nang nghiep khong phai la d~t thuong mai, dich vu tai da thi), Khoan 1, 2, 4, 6 va 7 DiSu 10 (d6i voi mot s6 loai d~t con lai thuoc nhom d~t phi nang nghiep) cua Quy dinh nay. - H~ s6 (D) diroc xac dinh theo tirng tuyen dUOngquy dinh t?i cac phlllc ban hanh kern theo Quy@tdinh va duQ'cs~p x@ptheo thu tI ClthS nhu sau: Trang Phlllc Phlllc Phlllc STT Huy~n, thi xa, thanh ph6 I, III, V II, IV, VI VII, VIII, (d~t t?i nang (d~t t?i nang IX than - khu than - khu (d~t t?i VIC1) VIC2) dathD 1 Thanh ph6 Thu Dfiu M<)t 01 - 12 2 Thi xa Thu~n An 01 01 - 02 12 - 26 3 Thi xa Di An 26 - 39 4 Thi xa B~n Cat 01 02 - 03 39 - 42 5 Thi xa Tan Uyen 01 - 02 03 - 04 42 - 45 6 Huy~n Bau Bang 02 - 03 04 - 05 45 - 47 7 Huy~n B~c Tan Uyen 03 05 - 06 47 - 48 8 Huy~n Phli Giao 03 - 04 06 - 08 48 - 51 9 Huy~n Dfiu Ti@ng 04 - 05 08 - 10 51 - 54 C)D6i vai nhom d~t chua su dlng Can cu vao mlc dich su dlng d~t da duQ'ccO'quan nha nuac co th~m quySn giao d~t, cho thue d~t va quy dinh t?i DiSm a va b Khoan 5 DiSu nay dS xac dinh don gia d~t. Di~u 2. Khu v1!c d~t ghip ranh 1. Khu VICd~t giap ranh gifra cac huy~n, thi xa, thanh ph6 trong tinh - Khu VICd~t giap ranh gifra cac huy~n, thi xa, thanh ph6 duQ'cxac dinh tu dUOngphan dia gi6i hanh chinh gifra cac huy~n, thi xa, thanh ph6 vao sau dia ph~n m6i huy~n, thi xa, thanh ph6 la 100 met d6i vai d~t nang nghi~p, 50 met d6i v6i d~t phi nang nghi~p. - TruOng hQ'PdUOng phan dia giai hanh chinh la tflC giao thang, sang,
 10. 10. 7 suoi, kenh, rach thi khu vue d~t giap ranh duoc xac dinh tir hanh lang an toan duong bQ, hanh lang an toan duong thuy tro vao sau dia phan m6i huyen, thi xa, thanh ph6 la 100 met d6i voi d~t nong nghiep, 50 met d6i voi d~t phi nong nghiep. - Gia d~t tai khu VfCgiap ranh duoc xac dinh thea nguyen t~c + U~t giap ranh co dieu kien tir nhien, ket c~u ha tang nrong dirong nhau, co cling muc dich sir dung thi d~t nam tren dia ban huyen, thi xa, thanh ph6 nao co rmrc gia th~p han se diroc ap dung thea rmrc gia cua huyen, thi xa, tha ph6 co mire gia cao han. + Truong hop d~c biet, khi diSu kien kinh t~, xa hQi, k~t c~u h~ tfing ch ng cua hai huy~n, thi xa, thanh ph6 khac nhau thi muc gia t~i khu VfCgiaW' .nh n&mtren dia ban huy~n, thi xa, thanh ph6 nao co muc gia th~p han se d '. c ap dlng b&ng80% muc gia cua huy~n, thi xa, thanh ph6 co muc gia cao han. 2. Khu VfCd~t giap ranh giua phuOng ho~c thi tr~n vai cac xa trong tinh - Khu VfCd~t giap ranh giua phuOng ho~c thi tdn vai cac xa duQ'cxac dinh tu dUOngphan chia dia giai hanh chinh giua phuOng ho~c thi tr~n vai cac xa vao sau dia ph~n cua cac xa la 50 met d6i vai cac lo~i d~t. - TruOng hgp dUOngphan chia dia giai hanh chinh la trlc giao thong, song, su6i, kenh, r~ch thi khu VfCd~t giap ranh duQ'cxac dinh tu hanh lang an toan dUOngbQ, hanh lang an toan dUOngthuy vao sau dia ph~n cua cac xa la 50 met d6i vai cac lo~i d~t. - Gia d~t t~i khu VfCgiap ranh duQ'cxac dinh thea nguyen t~c + U~t giap ranh co diSu ki~n tf nhien, k~t c~u h~ tfing tuang duang nhau, co cling mlc dich su dlng thi d~t n&mtren dia ban phuOng, thi tr~n, xa nao co muc gia th~p han se duQ'cap dlng thea muc gia cua phuOng, thi tdn, xa co muc gia cao han. + TruOng hgp d~c bi~t, khi diSu ki~n kinh t~, xa hQi, k~t c~u h~ tfing chung cua phuOng, thi tr~n, xa khac nhau thi muc gia t~i khu VfCgiap ranh n&mtren dia ban phuOng, thi tr~n, xa nao co muc gia th~p han se duQ'cap dlng b&ng80% muc gia cua phuOng, thi tr~n, xa co muc gia cao han. Di~u 3. Bang ghi dit san xuit nang nghi~p, Him nghi~p, nuoi tr8ng thiiy san va nang nghi~p khac 1. U~t tr6ng lila va d~t tr6ng cay hang nam khac: Huy~n, thi xa, Lo~i Muc gia chufrn thea vi tri (UVT: 1.000d/m2). thanh ph6 khu VfC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Thanh ph6 Thu Dfiu MQt Khu VfC1 375 310 270 210 Khu VfC1 340 270 220 165 Thi xa Thu~n An Khu VIC2 310 240 200 155 Thi xaDI An Khu VIC1 340 270 220 165
 11. 11. 8 Huyen, thi xii, Loai Mire gia chuan theo vi tri (UVT: 1.000d/rn"), thanh ph6 khu VIC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Thi xii BSn Cat Khu VIC 1 200 160 130 100 Khu VIC 2 150 120 95 75 Khu VIC 1 200 160 130 100 Thi xii Tan Uyen Khu VIC 2 150 120 95 75 Khu VIC 1 160 130 105 80 Huyen Bau Bang Khu VIC 2 120 95 80 70 Huyen B~c Tan Uyen Khu VIC 1 160 130 105 80 Khu VIC 2 120 95 80 70 Khu VIC 1 120 90 75 60 Huyen Phil Giao Khu VIC 2 100 75 65 50 Huyen D~u TiSng Khu VIC 1 120 90 75 60 Khu VIC 2 100 75 65 50 2. U~t trong cay lau nam va d~t nong nghiep khac: Huyen, thi xa, Lo?i Mire gia chuan theo vi tri (UVT: 1.000d/m"). thanh ph6 khu VIC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Thanh ph6 Thli D~u MQt Khu VIC 1 450 380 310 240 Khu VIC 1 410 320 270 200 Thi xii Thuan An Khu VIC 2 370 290 240 180 Thi xii Dr An Khu vue 1 410 320 270 200 Thi xii BSn Cat Khu VIC 1 225 180 145 110 Khu VIC 2 185 150 120 95 Khu VIC 1 225 180 145 110 Thi xii Tan Uyen Khu VIC 2 185 150 120 95 Khu VIC 1 170 135 110 85 Huyen Bau Bang Khu VIC 2 145 115 95 80 Huyen B~c Tan Uyen Khu VIC 1 170 135 110 85 Khu VIC 2 145 115 95 80 Khu VIC 1 125 95 80 65 Huyen Phil Giao Khu VIC 2 105 80 70 55 Huyen D~u TiSng Khu VIC 1 125 95 80 65 Khu VIC 2 105 80 70 55
 12. 12. 9 3. D~t rimg san xuat, d~t nrng phong hQva d~t rimg d~c dung: Huyen, thi xa, Lo~i Mire gia chuAnthea vi tri (DVT: 1.000d/rrr'), thanh ph6 khu vue Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Thanh ph6 n.o Dftu MQt Khu vue 1 190 190 190 190 Khu vue 1 165 165 165 165 Thi xa Thuan An Khu vue 2 155 155 155 155 Thi xa Dr An Khu vue 1 165 165 165 165 Thi xa BSn Cat Khu vue 1 100 100 100 100 Khu vue 2 75 75 75 75 Khu vue 1 100 100 100 100 Thi xa Tan Uyen Khu vue 2 75 75 75 75 Khu vue 1 80 80 80 80 Huyen Bau Bang Khu vue 2 70 70 70 70 Huyen B~c Tan Uyen Khu VfC 1 80 80 80 80 Khu vue 2 70 70 70 70 Khu vue 1 60 60 60 60 Huyen Phu Giao Khu vue 2 50 50 50 50 Huyen Dftu TiSng Khu vue 1 60 60 60 60 Khu vue 2 50 50 50 50 4. D~t nuoi trong thuy san: Huyen, thi xa, Lo~i Mire gia chuan thea vi tri (DVT: 1.000d/rrr'). thanh ph6 khu vue Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Thanh ph6 Thti Dftu MQt Khu VfC 1 240 240 240 240 Khu VfC 1 200 200 200 200 Thi xa Thuan An Khu vue 2 180 180 180 180 Thi xa Di An Khu vue 1 200 200 200 200 Thi xa BSn Cat KhU VfC 1 110 110 110 110 Khu vue 2 95 95 95 95 Khu vue 1 110 110 110 110 Thi xa Tan Uyen Khu vue 2 95 95 95 95 Khu vue 1 85 85 85 85 Huyen Bau Bang Khu vue 2 80 80 80 80 Huy~n B~c Tan UySn Khu vgc 1 85 85 85 85 Khu vgc 2 80 80 80 80
 13. 13. 10 Huyen, thi xii, Lo~i Mire gia chuan theo vi tri (DVT: 1.000 d/m"). thanh ph6 khu VIC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Khu VIC 1 65 65 65 65 Huyen Phli Giao Khu VIC 2 55 55 55 55 Huyen D§.uTiSng Khu VIC 1 65 65 65 65 Khu VIC 2 55 55 55 55 Di~u 4. Bang gia ait fJ t~i nong thfm (chi tiSt phu luc I, II kern theo) Huyen, thi ~ii, Lo~i Mire gia chuan theo vi tri (DVT: 1.000 d/rrr'). thanh pho khu VIC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Khu VIC 1 4.040 2.630 2.220 1.620 Thi xii Thuan An Khu VIC 2 2.870 1.870 l.580 1.150 Thi xii BSn Cat Khu VIC 1 2.320 1.510 1.280 930 Khu VIC 2 l.730 l.120 950 690 Khu VIC 1 2.320 1.510 1.280 930 Thi xii Tan Uyen Khu VIC 2 l.730 1.120 950 690 Khu VIC 1 1.800 1.170 990 720 Huyen Bau Bang Khu VIC 2 1.340 870 740 540 Huyen B~c Tan Uyen Khu VIC 1 1.800 1.170 990 720 Khu VIC 2 1.340 870 740 540 Khu VIC 1 950 620 520 380 Huyen Phu Giao Khu VIC 2 650 420 360 260 Huyen D§.uTiSng Khu VIC 1 950 620 520 380 Khu VIC 2 650 420 360 260 Di~u 5. Bang gia ait thuong mai, djch vI t~i nong thfin (chi tiSt phu luc III, IV kern theo) Huyen, thi xa, Lo~i Mire gia chu~n theo vi tri (DVT: 1.000 d/m"). thanh ph6 khu VIC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Khu VIC 1 3.230 2.100 1.780 1.300 Thi xii Thuan An Khu VIC 2 2.300 l.500 1.260 920 Thi xii BSn Cat Khu VIC 1 1.860 1.210 l.020 740 Khu VIC 2 1.380 900 760 550 Khu VIC 1 l.860 1.210 1.020 740 Thi xii Tan Uyen Khu VIC 2 1.380 900 760 550 -r 3!I, :!t{ ..~ *-
 14. 14. 11 Huyen, thi xa, Loai Mire gia chuan thea vi tri (DVT: 1.000d/m"), thanh ph6 khu VfC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Khu VfC 1 1.440 940 790 580 Huyen Bim Bang Khu VfC 2 1.070 700 590 430 Huyen B~c Tan Uyen Khu VfC 1 1.440 940 790 580 Khu VfC 2 1.070 700 590 430 Khu VfC 1 760 500 420 300 Huyen Phil Giao Khu VfC 2 520 340 290 210 Huyen D~u TiSng Khu VfC 1 760 500 420 300 Khu VfC 2 520 340 290 210 :::::::: '" ~ l~ <: Di~u 6. Bang gia dit san xuit, kinh doanh phi nong nghi~p khdng phai ~ Iiidit thirong mai, djch VI} tai nong thfm (chi tiSt phu luc V, VI kern theo) Huyen, thi xa, Lo:;ti Mire gia chuan thea vi tri (DVT: 1.000d/rrr'). thanh ph6 khu VfC Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Khu VfC 1 2.630 1.710 1.440 1.050 Thi xa Thuan An Khu VfC 2 1.870 1.220 1.030 750 Thi xa BSn Cat Khu VfC 1 1.510 980 830 600 Khu VfC 2 1.120 730 620 450 Khu VfC 1 1.510 980 830 600 Thi xa Tan Uyen Khu VfC 2 1.120 730 620 450 Khu VfC 1 1.170 760 640 470 Huyen Bau Bang Khu VfC 2 870 570 480 350 Huyen B~c Tan Uyen Khu VfC 1 1.170 760 640 470 Khu VfC 2 870 570 480 350 Khu VfC 1 620 400 340 250 Huyen Phil Giao Khu VfC 2 420 270 230 170 Huyen D~u TiSng Khu VfC 1 620 400 340 250 Khu VfC 2 420 270 230 170 Di~u 7. Bang gia dit it tai do th] (chi tiSt phu luc VII kern theo) 1. Thanh ph6 Thu D~u MQt (cac phirong: Chanh My, Chanh Nghia, Dinh Hoa, Hi~p An, Hi~p Thanh, Hoa Phil, Phil CUOng,Phil Hoa, Phil My, Phil LQ'i, Phil Tan, Phil ThQ, Tan An, Tuong Binh Hi~p)
 15. 15. - - - . -------------- 12 LO(,liduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 LO(,li1 37.800 15.120 11.340 7.560 Loai 2 25.300 11.390 8.860 6.580 I Loai 3 16.000 8.800 7.200 5.120 LO(,li4 10.700 6.420 4.820 ~420 Loai 5 5.300 3.450 2.650 ~'ao 2. Thj xii Thuan An (cac phuimg: An Phu, An Thffih, Binh ChuA~~~ nh Hoa, Binh Nham, Hung Dinh, Lai Thieu, Thuan Giao, VInh Phu) Q'j LO(,liduOng Mire gia chuan theo vi tri ~ Loai do thi (DVT: 1.000 d/nr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 19.200 10.560 8.640 6.140 Loai 2 14.400 7.920 6.480 4.610 III Loai 3 9.600 5.280 4.320 3.070 LO(,li4 4.800 3.120 2.400 1.920 Loai 5 3.400 2.210 1.700 1.360 3. Thi xa DI An (cac phirong: An Binh, Binh An, Binh Th~ng, DI An, Dong Hoa, Tan Binh, Tan Dong Hi~p) LO(,liduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 19.200 10.560 8.640 6.140 Loai 2 14.400 7.920 6.480 4.610 III LO(,li3 9.600 5.280 4.320 3.070 Loai 4 4.800 3.120 2.400 1.920 LO(,li5 3.400 2.210 1.700 1.360 4. Thi xa BSn cat (cac phuong: Hoa Lgi, Chanh Phu Hoa, My Phuoc, Tan Dinh, Thai Hoa) LO(,liduOng Mire gia chu~n theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 13.200 7.260 5.940 4.220 Loai 2 9.200 5.060 4.140 2.940 III LO(,li3 5.600 3.640 2.800 2.240 LO(,li4 3.500 2.280 1.750 1.400 Loai 5 2.100 1.370 1.050 840
 16. 16. 13 5. Thi xa Tan Uyen (cac phirong: Khanh Binh, Tan Hi~p, Tan Phiroc Khanh, Th:~mhPhuoc, Thai Hoa, Uyen Hung) Lo?iduOng Mire gia chuAnthea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo?i 1 13.200 7.260 5.940 4.220 Lo?i 2 9.200 5.060 4.140 2.940 III Loai 3 5.600 3.640 2.800 2.240 Lo?i 4 3.500 2.280 1.750 1.400 Lo?i 5 2.100 1.370 1.050 840 6. Thi tdn Lai Uyen, huyen Bau Bang Lo?iduOng Mire gia chuan thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/nr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo?i 1 3.200 2.080 1.600 1.280 Lo?i 2 2.200 1.430 1.100 880 V Lo?i 3 1.600 1.040 800 640 Lo?i 4 1.400 910 700 560 7. Thi tr~n Tan Thanh, huyen B~c Tan Uyen Lo?iduOng Mire gia chuan thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo?i 1 3.200 2.080 1.600 1.280 Lo?i 2 2.200 1.430 1.100 880 V Lo?i 3 1.600 1.040 800 640 Loai 4 1.400 910 700 560 8. Thi tr~n Phiroc VInh, huyen Phu Giao Lo?iduOng Mire gia chuAnthea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo?i 1 6.400 4.160 3.200 2.560 Lo?i 2 3.600 2.340 1.800 1.440 V Lo?i 3 2.100 1.370 1.050 840 Loai 4 1.400 910 700 560 9. Thi tr~n D~u Ti8ng, huyen D~u Ti8ng
 17. 17. 14 Lo~iduOng Mire gia chuc1nthea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 6.400 4.160 3.200 2.560 V Lo~i 2 3.600 2.340 1.800 1.440 Loai 3 2.100 1.370 1.050 840 Loai 4 1.400 910 700 560 Di~u 8. Bang ghi dAt thuong mai, djch VI} tai do th] (chi tiSt phu luc VIII kern theo) 1. Thanh ph6 ruo D~u Mot (cac phuong: Chanh My, Chanh Nghra, Dinh Hoa, Hi~p An, Hi~p Thanh, Hoa Phil, Phil CUOng,Phil Hoa, Phil My, Phil Lqi, Phil Tan, Phil Tho, Tan An, Tirong Binh Hiep) Lo~iduOng Mire gia chuc1nthea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rn"), ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 30.240 12.100 9.070 6.050 Loai 2 20.240 9.110 7.080 5.260 I Loai 3 12.800 7.040 5.760 4.100 Loai 4 8.560 5.140 3.850 2.740 Loai 5 4.240 2.760 2.120 1.700 2. Thi xa Thuan An (cac phuong: An Phu, An Thanh, Binh Chuan, Binh Hoa, Binh Nharn, Hung Dinh, Lai Thieu, Thuan Giao, VInh Phil) Lo~iduOng Mire gia chuan thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 15.360 8.450 6.910 4.920 Lo~i 2 11.520 6.340 5.180 3.690 III Loai 3 7.680 4.220 3.460 2.460 Loai 4 3.840 2.500 1.920 1.540 Loai 5 2.720 1.770 1.360 1.090 , 3. Thi xa Dr An (cac phirong: An Binh, Binh An, Binh Thang, Dr An, Dong Hoa, Tan Binh, Tan Dong Hi~p) Lo~iduOng Mire gia chuan thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 15.360 8.450 6.910 4.920 Lo~i 2 11.520 6.340 5.180 3.690 III Lo~i 3 7.680 4.220 3.460 2.460 Loai 4 3.840 2.500 1.920 1.540 Lo~i 5 2.720 1.770 1.360 1.090
 18. 18. 15 4. Thi xiI BSn Cat (cac phirong: Hoa Lgi, Chanh Phli Hoa, My Pluroc, Tan Dinh, Thai Hoa) Lo~iduOng Mire gia chuan thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 10.560 5.810 4.750 3.380 Lo~i 2 7.360 4.050 3.310 2.360 III Loai 3 4.480 2.910 2.240 1.790 Lo~i 4 2.800 1.820 1.400 1.120 Lo~i 5 1.680 1.090 840 670 Lo~iduOng Mire gia chu~n thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 10.560 5.810 4.750 3.380 Loai 2 7.360 4.050 3.310 2.360 III Lo~i 3 4.480 2.910 2.240 1.790 Loai 4 2.800 1.820 1.400 1.120 Lo~i 5 1.680 1.090 840 670 5. Thi xiI Tan Uyen (cac phuong: Khanh Binh, Tan Hi~p, Tan Phuoc Khanh, Th~nh Phiroc, Thai Hoa, Uyen Hung) ~ Q .1 :;- ::::;,; 6. Thi tran Lai Uyen, huyen B~lUBang Lo~iduOng Mire gia chuan thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 2.560 1.660 1.280 1.020 Lo~i 2 1.760 1.140 880 700 V Lo~i 3 1.280 830 640 510 Loai 4 1.120 730 560 450 7. Thi tr~n Tan Thanh, huyen B~c Tan Uyen Lo~iduOng Mire gia chu~n thea vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 2.560 1.660 1.280 1.020 Loai 2 1.760 1.140 880 700 V Loai 3 1.280 830 640 510 Lo~i 4 1.120 730 560 450 8. Thi tr~n Phuac VInh, huy~n Phli Giao
 19. 19. 16 Lo~iduOng Mire gia chulln theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/nr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 5.120 3.330 2.560 2.050 V Lo~i2 2.880 1.870 1.440 1.150 Loai 3 1.680 1.090 840 670 Loai 4 1.120 730 560 450 9. Thi trfin D~u TiSng, huyen D~u Tieng Lo~iduOng Mire gia chulln theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 5.120 3.330 2.560 2.050 Loai 2 2.880 1.870 1.440 1.150 V Lo~i 3 1.680 1.090 840 670 Loai 4 1.120 730 560 450 Di~u 9. Bang gia dAt san xuAt, kinh doanh phi nang nghi~p khong phai Iii dAt thuong mai, djch VI}. t~i do th] (chi tiSt phu luc IX kern theo) 1. Thanh ph6 rso D~u MQt (cac phirong: Chanh My, Chanh Nghra, Dinh Hoa, Hi~p An, Hi~p Thanh, Hoa Phil, Phil CUOng,Phil Hoa, Phil My, Phil LQ'i, Phil Tan, Phil ThQ, Tan An, Tirong Binh Hi~p) Lo~iduOng Mire gia chulln theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 24.570 9.830 7.370 4.910 Loai 2 16.450 7.400 5.760 4.280 I Loai 3 10.400 5.720 4.680 3.330 Loai 4 6.960 4.180 3.130 2.230 Loai 5 3.450 2.240 1.730 1.380 2. Thi xa Thuan An (cac phuong: An Phil, An Thanh, Binh Chuan, Binh Hoa, Binh Nham, Hung Dinh, Lai Thieu, Thu~n Giao, Vrnh Phil) Lo~iduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (UVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi trt 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 12.480 6.860 5.620 3.990 Lo~i 2 9.360 5.150 4.210 3.000 III Lo~i 3 6.240 3.430 2.810 2.000 Lo~i 4 3.120 2.030 1.560 1.250 Lo~i 5 2.210 1.440 1.110 880
 20. 20. 17 3. Thi X3 Dr An (cac phuong: An Binh, Binh An, Binh Th~ng, Dr An, Dong Hoa, Tan Binh, Tan Dong Hi~p) Lo~iduOng Mire gia chu~n theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 12.480 6.860 5.620 3.990 Loai 2 9.360 5.150 4.210 3.000 III Loai 3 6.240 3.430 2.810 2.000 Loai 4 3.120 2.030 1.560 1.250 Lo~i 5 2.210 1.440 1.110 880 -'-, 4. Thi X3 BSn Cat (cac phuong: Hoa LQ'i,Chanh Phu Hoa, My Phiroc, Tan Dinh, Thai Hoa) Lo~iduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'), ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 8.580 4.720 3.860 2.750 Lo~i 2 5.980 3.290 2.690 1.910 III Loai 3 3.640 2.370 1.820 1.460 Loai 4 2.280 1.480 1.140 910 Loai 5 1.370 890 690 550 5. Thi X3 Tan Uyen (cac phirong: Khanh Binh, Tan Hi~p, Tan Phuoc Khanh, Thanh Phiroc, Thai Hoa, Uyen Hung) Lo~iduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/nr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 8.580 4.720 3.860 2.750 Lo~i 2 5.980 3.290 2.690 1.910 III Lo~i 3 3.640 2.370 1.820 1.460 Lo~i 4 2.280 1.480 1.140 910 Loai 5 1.370 890 690 550 6. Thi trfrnLai Uyen, huyen B~lUBang Lo~iduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 2.080 1.350 1.040 830 V Loai 2 1.430 930 720 570 Lo~i 3 1.040 680 520 420 Loai 4 910 590 460 360
 21. 21. 18 7. Thi tran Tan Thanh, huyen B~c Tan Uycn Lo~iduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/rrr'). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 2.080 1.350 1.040 830 V Lo~i 2 1.430 930 720 570 Loai 3 1.040 680 520 420 Lo~i 4 910 590 460 360 8. Thi tr~n Phuoc Vinh, huyen Phil Giao Lo~iduOng Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). ph6 Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Loai 1 4.160 2.700 2.080 1.660 V Loai 2 2.340 1.520 1.170 940 Loai 3 1.370 890 690 550 Lo~i 4 910 590 460 360 9. Thi tr~n D~u TiSng, huyen D~u TiSng Lo~idl!Ong Mire gia chuan theo vi tri Loai do thi (DVT: 1.000 d/m"). pho Vi tri 1 Vi tri 2 Vi tri 3 Vi tri 4 Lo~i 1 4.160 2.700 2.080 1.660 V Loai 2 2.340 1.520 1.170 940 Lo~i 3 1.370 890 690 550 Loai 4 910 590 460 360 f)i~u 10. Bang gia IDQt saloai <tAt khac 1. Bang gia d~t xay dung tru sa coo quan, d~t quoc phong, d~t an ninh, d~t xay dung cong trinh sir nghiep ap dung bang 650/0 gia d~t a cung vi tri, loai dirong (hoac khu vue), 2. Bang gia d~t coo sa ton giao, d~t coo sa tin nguong, d~t su dVng vao mvc dich cong c(mg co mvc dich kinh doanh ap dVng b&ng gia d~t san xu~t, kinh doanh phi nong nghi~p khong phai la d~t thuoong m~i, dich vv cung vi tri, lo~i dUOng(ho~c khu vlc). 3. Bang gia d~t lam nghia trang, nghia dia, nha tang l@,nha hoa tang khong co mvc dich kinh doanh ap dVng b&nggia d~t tr6ng cay lau nam cung vi tri, khu VlC. 4. Bang gia d~t him nghia trang, nghia dia, nha tang l@,nha hoa tang co mvc dich kinh doanh ap dVng b&ng 70% gia d~t san xu~t, kinh doanh phi nong
 22. 22. 19 nghiep khong phai la dftt thuong mai, dich vu tai nong thon va do thi cung vi tri, loai duong (hoac khu vue), 5. Bang gia dftt song, ngoi, kenh, rach, suci va dftt co mat mroc chuyen dung sir dung van muc dich nuoi trong thuy san ap dung bang gia dftt nuoi trong thuy san cung vi tri, khu VfC. ./ 6. Bang gia dftt song, ngoi, kenh, rach, su6i va dftt co mat mroc chl An dung su dung van muc dich phi nong nghiep hoac su dung van muc diclp 'hi nong nghiep kSt hop voi nuoi trong thuy san ap dung bang gia dftt san xuftt,~ nh doanh phi nong nghiep khong phai la dftt thuong mai, dich vu cung vi tri, loai dirong (hoac khu vue), 7. Bang gia dftt phi nong nghi~p khac ap dlng b~ng gia dftt san xuftt, kinh doanh phi nong nghi~p khong phai la dftt thuong m~i, dich Vl cung vi tri, lo~i dUOng(ho~c khu Vfc). 8. Bang gia dftt chua su dlng ap dlng b~ng gia cua lo~i dftt cung mlc dich su dlng dftt da dugc cO'quan nha nuoc co th~m quySn giao dftt, cho thue dftt cung vi tri, lo~i dUOng(ho~c khu Vfc).
 23. 23. /"0 AN ~ Phy lye I ~r I.'H"E:soDIEU CHiNH (D) vA DON GIA DAT a tA *'ElONGTHON cAc TRVC DUONG ..~ _~ h THONG CHiNH - KHU vtrc 1 (Ban hat _;:'-';;"'~7(1di ,"zs6 ~G 12019IQD-UBNDngay20 thimgil2niim2019 ()~~ y ban nhan dan tinh Binh Duong) .. CJ Don vi tinh: 1.000 t16ng/m 2 DO~NDUONG 651,0 DON GIA DAT THEO VI TRI Ht so (DA NHAN Ht soD) (D) I----~~-=.::..::..::..:..,....----'-....:_:_~-------I 123 4 2.320,0 1.510,0 832,0 H6 Van Men (cil Ranh An Thanh - An Song Sai Gon ..I::I.~.~~..!2 ..2)...............................~.?!.l . STT I. THI XA THU~ AN: B~ rQng m~t duong tir 9m tra len B~ rQng mat duong nho hem9m B~ rQng m~t duong tir 9m tro len B~ rong m~t duong nho hem9m 0,9 3.636,0 2.367,0 1.998,0 1.458,0 0,75 3.030,0 1.972,5 1.665,0 1.215,0 0,65 2.626,0 1.709,5 1.443,0 1.053,0 0,7 2.828,0 1.841,0 1.554,0 l.l34,0 0,6 2.424,0 1.578,0 1.332,0 972,0 Duong nQi bQtrong cac khu thuemg mai, 2 khu dich vu, khu du lich, khu do thi, khu dan cu, khu tai dinh cu con lai.............. . _ - . Duong nQibQtrong cac khu cong nghe, 3 khu cong nghiep, cum cong nghiep, khu san xuat, khu ch~ xu~t con lai. II. THI XA BEN CAT: Nga 4 Phu Th(r DH-606 (Duong Hung Vuong) Nga 4 An Di~n + 200m ClluDo ·~:igi·4··A~Di~~··+········ . Nga 3 R~ch B~p 200m 0,9 2.088,0 1.359,0 1.280,0 930,0 l.l52,0 837,0 3 DT-744 ......!'!.~.~..~.I.~.~.~.~!..~.? ~~~~..~~.~..~.':':~~ g? J:?3.~?Q I..:g_??.:.Q ~.??7.~ ??.}.:g .2 DH-608 5 Vanh dai 4 Ranh xa Thanh ClluOngCQ ................................. . TL.',Y.~.r.t. . Cach nga 4 An Di~n 100m ClluTh6iAn DT-748 0,8 0,7 2.320,0 1.510,0 1.280,0 930,0 1.856,0 1.208,0 1.024,0 744,0 1.359,0 1.152,0 837,02.088,0 1.624,0 1.057,0 896,0 651,0 1.624,0 1.057,0 896,0 0,65 1.508,0 981,5 0,55 1.276,0 830,5 0,6 0,5 1.392,0 906,0 l.l60,0 755,0 704,0 768,0 640,0 604,5 511,5 558,0 465,0 DU(mg nQibQtrong cac khu thuemg m~i, 6 khu djch Vl,I, khu du Ijch, khu do thj, khu dan cu, khu tai djnh cu con I~i.......................................................................................... ..................•......•••....................................................-........................••..•..•.•••••• DU(mg nQibQtrong cac khu cong ngh~, 7 khu cong nghi~p, cl,lmcong nghi~p, khu san xu~t, khu ch~ xu~t con I~i. III. THI XA TAN UYEN: N·g1i··4·A~..D·i~~··+··············· . . 100m Ranh xa An L~p 0,7 B~rQng m~t dU(mg tu 9m tra len B~r(lng m~t dU(mg nh6 hem9m B~rQng m~t dU(mg tu 9m tra len B~rQng m~t dU(mg nh6 hem9m DT-742 Ranh Phu Tan - Phu Cllu Tr~i Cua 0,9 2.320,0 1.510,0 1.280,0 930,0 2.088,0 1.359,0 l.l52,0 837,0 Chanh Ranh Vinh Tan - Tan Cllu Tr~i Cua Binh
 24. 24. -~ ... ~ ~~ 'JtI~ , DON GIA DAT THEO VI TRi ~~: DO~NmrONG H~SO STT TE. v.t-m''_- -I, (DA NHAN H~ SO D) ':(11 ~ ~Y'~1U DEN (D) 1 2 3 4 ~~ ~ 1;(_ cftu Tan Hi)i (ranh DT-746~: !i~Khanh- Tan Vinh Hi~p - Tan 1 2.320,0 1.510,0 1.280,0 930,0 2 ~ Hiep) Hi~p) . . . . . .... . 1~i)iNghia- ... · . . ....... DT-747 (Hi)i Nghia) 0,8 1.856,0 1.208,0 1.024,0 744,0 iTan L~p.... . . ..... .. ..... ..... .. " ... . . . . . ...... · . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . Ranh Uyen Hung - cftu Binh Co (ranh 3 DT-747 Hoi Nghia - Binh 1 2.320,0 1.510,0 1.280,0 930,0 Hi)i Nghia NlY).. ... ...... . . .... . .. ... 4 DT-747B Ranh Tan Hiep - Hi)i DT-747 (Hi)i Nghia) 1 2.320,0 1.510,0 1.280,0 930,0 .INghia... . ... . . ..... ....... ..... . . . ...... · . . ...... . . Duong nQibi) trong B~ rong mat duong tit 9m tro lencac khu thirong mai, 0,65 1.508,0 981,5 832,0 604,5 5 khu dich VI, khu du ... . .. . ..... . . ... . · . ..... . . . . . . . . ........ ... . . . ljch, khu do thi, khu dan cu, khu tai dinh B~ ri)ng m{ltdirong nho han 9m 0,55 1.276,0 830,5 704,0 511,5 cir con lai. .. . . ..... .... . . . .. . . .. . .. . ...... Duong nQibi) trong B~ rong m{ltdirong tit 9m tro lencac khu cong nghe, 0,6 1.392,0 906,0 768,0 558,0 6 khu cong nghiep, . . ....... . . .. .. . . ... ....... . . . . . . . .... .... . . .. . .......... .. . . ... cum cong nghiep, khu san xuftt, khu B~ rQng mat duong nho han 9m 0,5 1.160,0 755,0 640,0 465,0 ch~ xuftt con lai. IV. HUY~N BAU BANG: Ranh phuong My Ranh xii Lai Hung - Phuoc thi xii B~n Cat Ranh thi trftn Lai 1 1.800,0 1.170,0 990,0 720,0 D~i Ii) Binh Duong - Ranh xii Lai Hung Uyen 1 (Quoc Ii) 13) huyen Bim Bang R~nh th·jtrftn Lai . .. . . . ... ... . ... Uyen - Ranh xii Trir cftuThamRm 1 1.800,0 1.170,0 990,0 720,0 Van Th6. . . ..... .. .... . ...... ... . .. .... . . . .... . . ....... 2 DH-620 (cii DH-603) Ranh phuemg Chanh D~i Ii)Binh Duang 0,6 1.080,0 702,0 594,0 432,0 Phu Hoa (Ngii 3 B~n Tm;mg) .... . ..... ........ ... . ...... . .... . ... .. . .. DT-741B (DH-612; Ranh xii Tan Hung - 3 B6 La - B~n Suc) Ngii3 B6 La Ranh thj trftn Lai 0,75 1.350,0 877,5 742,5 540,0 .. . Iu:yen . .. . .. .. . .. 4 DT-749A (Tinh Ii) Ranh phuemg My Ranh xii Long Tan 0,7 1.260,0 819,0 693,0 504,0 30) Phuac CcftuQuan) ... .. . .... . .... . .. ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. . ... . . .. . ... . . Ranh xii Long Ngii 3 don ganh (DT- 5 DT-749C (DH-611) Nguyen - Ranh thj 0,7 1.260,0 819,0 693,0 504,0 . trftn.LaiUyen 749A) . . . . . . . .... . . .. . ......... . . . ....... . .. . . . .. . ..... Ngii 3 Trir Van Th6 Ranh xii Long Hoa 0,7 1.260,0 819,0 693,0 504,0 .. . . .. . ... . ....... .. . . .... ... Ranh thj trftn Lai 6 DT-750 Ngii 3 B~ng Lling Uyen huy~n Bau Bang - Ranh xii Tan 0,7 1.260,0 819,0 693,0 504,0 Long huy~n Phu Giao . . . . . . ... .. . .. ... . .. . .. ...... . ...... ... . ... 7 DuemgH6 Chi Ranh Long Tan (DAu Ranh tinh Binh 0,5 900,0 585,0 495,0 360,0 (do~n dii thong tuy~n) Ti~ng) Phuac. . .. . . . . . . . .. . ....... ... . . .. .. . . .. .... ... . .. Duemg ni)i bi) trong B~ ri)ng m{ltduemg tit 9m tra lencac khu thuang m~i, 0,65 1.170,0 760,5 643,5 468,0 8 khu djch VI, khu du ..... . .. ..... . .. . . . . . . ...... . . . . . . . . ljch, khu do thj, khu dan cu, khu tai djnh B~ rQng m{ltduemg nh6 han 9m 0,55 990,0 643,5 544,5 396,0 cu con I~i. 2
 25. 25. --- ----- - - --- -- ----- DON GIA DAT THEO VI TRI H~ so (DA NHAN H~ soD) (D) f-----"T-~.::.::...::::,:....:..:=-=-_=___=;.,!---_l 1 234 SIT Dum(~~VQ~cac ~~~.g m{ltduong tic 9m tro len 9 khu cong ep, « . cum cong ~ghl~ khu san xuat, khu B~ rong m{ltdirong nho han 9m eh~ xuat con lai. 432,01.080,0 702,0 594,00,6 360,0900,0 585,0 495,00,5 V. HUY~N BAc TAN UYEN: Ranh phuong Chanh Ranh Tan Binh _ Phti Hoa thi xii B~n 0 9 Cat Phuoc Hoa, Phu Giao ' 1.620,0 1.053,0 891,0 648,0DT-741 du Tr~i Cua 1.620,0 1.053,0 891,0 648,00,9DT-7472 DT-742 Ranh Uyen Hung th] xii Tan Uyen - Ranh Ranh Lac An - Hi~u Tan My huyen B~e Liem .!.~.~!:!.~~.~........................................ . . R h L A H ·~ Ranh xii Tan Djnh- an ae n - leu R h h· ~ T'L.' . an t I tran an rem Thanh· 0,8 1.440,0 936,0 792,0 576,0 693,0 504,00,7 1.260,0 819,0 3 DT-746 Ngii 3 Caydy B~n do Hi~u Liem 432,00,6 1.080,0 702,0 594,0 Ranh xii Tan L~p huyen B~e Tan Uyen - xii HQiNghia thi xii Tan Uyen Ranh xii Tan L~p - Ranh thi tr&nTan Thanh 792,0 576,01.440,0 936,00,8 ..·a~··Bi~h··C~··(R~~h········ . HQiNghia - Binh Ngii 3 Cong Xanh 0,9 1.620,0 1.053,0 891,0 648,0 ...............~y.). . 4 DT-747 Duong nQi bQtrong cac khu thirong mai, 5 khu dich VI, khu du ljch, khu do thi, khu dan cir, khu tai dinh B~ rong m{ltdirong tic 9m tro len 468,0760,5 643,50,65 1.170,0 B~ rQng m{ltduong nho han 9m 396,0544,50,55 990,0 643,5 cu con lai. Duong nQi bQtrong cae khu eong ngh~, 6 khu eong nghi~p, elm eong nghi~p, khu san xu&t,khu eh~ xu&tcon I~i. B~ rong m{ltdUOngtic 9m tra len 0,6 432,0702,0 594,01.080,0 B~ rQng m{ltdUOngnho han 9m 0,5 360,0495,0585,0900,0 VI. HUY~N PHU GIAo: Ranh Tan Uyen - Phti Giao 342,0468,0558,00,9 855,0DH-515 .~.~.~=..~= ~;.~;;..~~~~.:..~.~ ?.:.~ ~~~:.~ ~=-~:~~..1..~:~ ~.~.~.:.~. DH-514 (UBND xii Ngii 3 vao ehg 950,0 620,0 520,0 380,0 .~.~.~~~~.?.~) ~.~~.~~..~?~.......... . . DH-513 DT-741 Ngii 3 vao ehg Phu&e Hoa 342,0468,0558,00,9 855,0 duVamVa 380,0520,0950,0 620,0DH-513 Ranh An Binh- Phu&e Vlnh 380,0520,0620,0UBND xii An Binh 950,0 342,0468,0558,0855,0UBND xii An Binh Ranh Binh Phu&e 0,9........................................................................................................................................ Ranh Phti Giao - Bau Bang 380,0520,0620,0950,0DT-7412 DT-741B
 26. 26. 4 266,0 #'1~~-" . DONGIADATTHEOV!TRl STT (/1 .~G ~W~i1~f+~·~~,__----:,.---D_O_~_Dr-I1_ON__ G----:__ ----4 H~ so (DA NHAN H~ soD) .~~ },... Ttl DEN (D) l----t-.,_:::...::.....::2=,-=:!:.....:.....::..__.::;.!..__----j Hoa 3 4 416,0 304,0 ........................... 364,0 266,0 '~~~7:~___ ~;;,:l::_:~~:~:8_ 76~_O_ 4_~:_~__ 3 DT-7 • * ~ Ciiu so 1 xa Phuoc - 434,0 Duong nQibQtrong cac khu thirong mai, 4 khu dich vu, khu du ljch, khu do thj, khu dan cu, khu tai dinh cir con lai, Duong nQi bQtrong cac khu cong nghe, 5 khu cong nghiep, cum cong nghiep, khu san xuat, khu ehS xUdtcon lai. du 56 4 Tan Long 665,00,7 VII. HUY~N DAu TIENG du 56 4 Tan Long Ranh r-o Van Th6 0,8 760,0 496,0 416,0 304,0 ................................ ........... ................................... 712,5 465,0 390,0 285,0 Cae do~n duang con I~i.......................................................................• , . r.:~i~~~~_:__~~~=~~.~____~50_.~__ 62~:O_ __5_~~:O ~:~:_ 3 DT-749A (Tinh IQ 30 eli) DT-744 2 DT-748 B~ rong m~t duong tir 9m tro len 0,75 342,0 380,0 304,0 304,0 342,0 Cae do~n duang con I~i...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... du Ba Va (Minh Th~nh)........................._ _ . 4 DT-749B 5 DT-749C B~ rQng m~t duong nho hem 9m 403,0 338,0 247,0 266,0 304,0 228,0 DT-749D (B6 La - du Ph6 Binh (ranh Ranh xa Thanh 6 BSn Sue) .~.?.~.¥...!.~.~~..~~..~~P..t!.~r.~~ ~.~.:.~=.=:? =.=.~:? ~.~.~.~.?~.~.=.~~. . . i~~;.~~~~.~.:.~:~;,;>..~~:~~.~.:~~~~-. ~.~.~ ~~.=:.~~~.~:?~.~.~~.~.......=.~.~.~.~. 7 B6 La - BSn Sue 0,65 617,5 B~ rQngm~t duong tir 9m tro len 0,7 665,0 434,0 364,0 228,0 B~ rQngm~t duong nho hem 9m 372,0 312,0 228,00,6 570,0 496,0 416,0 Nong tnrong eao su Phan Van TiSn Nga tu Chu Thai ................................................................................................................................................ Nga tu Chu Thai Ranh xa Thanh An 558,0 468,00,9 855,0 620,0 520,0950,0 Ranh xii Thanh Ranh thj trdn D~u .!.~X~.~ !.i.~~~ ~.~.~~~?:..~... ~~~:?~..~.~.:.? ~.~.~.:.~. Nga 4 Ki~m Lam DQi 7 0,8 760,0 .......................~~~~.?~~..~.':r.~~..~.?.~..!.~i. g_??........ . ????9......... ~.~.~?9........ ~.?~?.~ 3..??.?g . Ngii tu An L~p + Ranh xii An Di~n 500m v~huang Ngii 0,9 855,0 558,0 468,0 342,0 .......................................................................~...9..i.~~~.~~~~ . 496,0 416,00,8 760,0 Nga4 Uyban nhan DH-721 .~~.~~~.~?~~..!.~~ . DH-721 du Thi Tinh 855,0 558,0 468,00,9 1 950,0 620,0 520,0 380,0 ...........................................................- . 0,8 760,0 496,0 416,0 304,0 Ranh xa Minh Hoa 0,7 665,0 434,0 364,0 du Giap Minh (xa Minh Hoa) Ranh Minh Hoa - Minh Th~nh 0,8 760,0 496,0 416,0 372,0 312,0Cae do~n duang con I~i 0,6 570,0 ...~:i;:~~-;~~;~:-t:~~:B~i-~:~---::::::::::--~=::-----:::: ................................................................... !3..~.r,t~................................................... . . . du Phu Binh (ranh .~.~.~..~:~~.~..~.~~ ~?~.~..!.~~..= ~.~ ..~.~p.! ~.~~.. ~~?:.~~~~:~~..~.~.~.~~.~.~.:~. Nga 4 Chu Thai (DT- C~ B! S' 744) au en ue 570,0 372,0 312,00,6
 27. 27. SIT TE 8 DT-750 Duong nQibQtrong cac khu thirong mai, 10 khu dich vu, khu du lich, khu do thi, khu dan cu, khu tai dinh cu con lai. Duong nQibQtrong cac khu cong nghe, 11 khu cong nghiep, cum cong nghiep, khu san xuat, khu ch€xuat con lai, 5 DO~NDUONG HE:SO DON GIA DAT THEO VI TRI (DA NHAN H~ SO D) (D) 1 2 3 4 0,9 855,0 558,0 468,0 342,0 ..............................._ s;.~~~.?.~~..~.t.r.~¥...~.~~..!a[.L t: : g?~......... .!.?9.:.9.... . ~~?:.9. ~..1..??.~ ~g.~.?g. 9 ~~~~ ..~~ =.~.i~.~~~~;;~~~§).~~:~~:: ;;t9.~.~:..~~::~..~~:~?.:.~ ~.?~:~~.?=:~~..~.=:~ ~.~.~.:.?. .;:.;~;~~.~~~a.).~~..:~=-~.~~~..~.~ ?.:.~ ?~~:~~~~:~~..~.~:?~.?~.:.?.. D~ui.e 39 Nong tnrong Doim Van Ti€n B~ rQng m~t duongtil 9m tro len B~ rong mat dirong nho hon 9m B~ rQng m~t duong til 9m tro len B~ rQng m~t duong nho hon 9m 0,75 712,5 285,0465,0 390,0 0,65 617,5 403,0 247,0338,0 0,7 665,0 434,0 364,0 266,0 0,6 570,0 372,0 312,0 228,0
 28. 28. Phl} Iuc II H H"E:so DIEU CHiNH (D) vA DON GIA DAT (1 DO~N DUONG H~ so ~----~--~----~~--~ (D) TU DEN STT TEN DUONG I. THl XATHU~N AN: 1 2 3 4 I An Son 0 I cftu Binh Son An Son 42 0,8 2.296,0 1.496,0 1.264,0 920,0 .....~..::..~~···$.:~··02·..··········....:.":'::'·~~5r.:~~::~~~····::::::::::::::::::::::::::~~~::~~~:~:.~~::~¥~:::::::::::::::::::::§:'?~::::::.::::?~:i.:~?;~':::.::X::~§'?;~:::::::X:::t.:~:~::.§.:::::::::.::~:~:?::.~.:::::: .........~.r.t~~ ...9.} .l3:~~~..Q~..~~. .. ..g~~.?... 1.865.~.? 1..:.?1..?.?.?....I..:.9..??.?.Q .?~.?.~.?..3 An Son 03 ~ ~~ ~.~ ..Q~........................ ~.r.t~~ ...9...1. p.~..~.~.?............................................ .9..~.??. ?:.!.??~.? J.:~Q?,.?' ...I..} ..~.??.Q ~.~.?~.?.. 5 An Son 05 Nga 3 Clly Mit De bao 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5................................................................................................•.......•............... . . 6 An Son 06 .........g.':i~.r.t?r.t~..~?..~~ p.~..~~.?...... . g~.??..... ...?:I.??:..? 1.:.1.Q???. .}.:.I.~.??.Q ~.~.?~.?.. An Son 01 De bao 0,75 2.152,5 1.402,5 1.185,0 862,5..........................................................................................................••..... . . .....~ ~~.~~ ..~.~ ~n ~~ ..g..l. <:::.~~9.~~.~.~~ .???.?. l..:~??:..?. J.:.~..l..?:.?. J.:g.~.??.?.. .?~.??.?. . ..? ~ ..~.~..??. ~~ ~~ ..g..l. ~ ~.~ ..~~ .???.?. l..:~??:..?. J.:.?I..?:.?. J.:g.~.??~ .?~.???. . .~~~;.~L~..~~~~.~h5 .. ~ ..~.~.~.= ~=..~~.~..............................~.:.~.~~.:..~~.~:.~~.:=..~.~.:=- 1..:.~.=.~:~~.~.~.:.~. 11 .~~~~L~..~~~~.Ch8 ~.~~~..~.= ~=..~.~.~................~.:.~.~~..:.~~.~.:.~.....~.:.=..~.~.:~ 1..:.~.=.~:?~.~.~.:.~. I.? ~ ~.~..!..? !::I.~y~~..!'1.~~ P.~!..~.~X...!.lf g.?? ?.:~Q.~.~g J.:.~.Q?':.Q ~..:..I.g.??.?.. ~g.?.7.Q . 13 An S<.m16 H6 Van Men An S<.m08 0,7 2.009,0 1.309,0 1.106,0 805,0 7 An Son 07 ..~.~ ~. S<.m17 !::I.~y~~..!'1.~~ P.~!..?~¥..!.?~~?. 0,7 ?:~~.~:.~J.:.~.??.:.Q J.:..I..??7.?. ~g.?..7g . 15 An S<.m18 An S<.m02 An S<.m01 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 AnS<.m19 AnS<.m02 An S<.m01 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5.................................................................................................................................................................................................................................. . . 17 An S<.m20 H6 Van Men An S<.m02 0,75 2.152,5 1.402,5 1.185,0 862,5 H6 Van Men18 An S<.m25 19 An S<.m26 An S<.m54 0,7 2.009,0 1.309,0 1.106,0 805,0 Rl;lChcftu GilaAn S<.m02 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5 20 An S<.m27 An S<.m45 An S<.m02 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 An S<.m30 An S<.m01 De bao 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 AnS<.m31 AnS<.mOl Debao 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5.......................................... . . 23 An S<.m36 An S<.m20 An S<.m23 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5... .. . 24 An S<.m37 An S<.m01 An S<.m30 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5................................................................ . _ . 25 An S<.m38 An S<.m02 d.u Ba S~t 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5.................................................................................................................................................................................. _ . ....~.~ ~ ~.~.}.?... . ~.r.t~~ ..9...1. p.~~.~.?I.3..~~.1;l.~ g~.?? ..I...:~??:..? ..I..:.?1..?:..?...I..:g??..'.Q .?~.?.~.?.. 27 ~~ ..~.~ ..1.!.. . ~ ~~ ..g? <:::.~.':i...9~.~~~..<:::.~ g~.~.? 1..:.~6?~.?.....J.:.?1..??..?. J.:g.??..~.Q ?~.?.~.?.. 28 .~ ~.~ ..1.? ~.~..~.~?..~~.~.~ ~~~~.?~~~.1;l.~...................... ....9.A? 1..:.~.??:..?.1..:.?}.??? ~..:.9..???.Q .?~.?.~.?.. 29 ~~ ..~.~ ..~~ ~ ~~ ~.? <:::.~.t.'?.r.t.~!.~.i.~~ 9..~.?? ?:..!.?~:..?..J:.iQ??? J.:.!.~.??.Q ~.~.?~.?.. ....~9. ~ .~.~..1.1. ~.r.t~~ ...9..? ~~~ ..~~..~.~.9..~............................ 9..~.~.? !.:.~???.5. ..1..:.?!.?.:.?.J.:g.??..~.Q .?~.?.~.?.. An S<.m02 (nga 3 An S<.m01 (I) Sau .....~..~ ~~..~.~ ..~=- !~r.t.~t ~).............. ~.:.~~ =.:..~.~.=.:.~I..:.~.?=:.~ I..:..l..~.=.:.? ~.~.=.:.=. ..}.? ~~ S~ ..~~ ~.r.t~.?!.l??. <:::.~.~~!.~.~y...~~?~ g~.?? 1..:~.?s..:..?.......1..:.?1..??.?.J.:.9..??.~g .?~.?.~.?.. 33 An S<.m49 An S<.m01 An S<.m05 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5 ·····34·····~::~:~::~:~:::::::::::::::::::::::::::: ~::~~§:i.::::::.::::.:::::::::::::::::::::::::::~~:~:::~~~:::~~~~::::::::::::::::::::::::.::..::.•§:.~~::::::::::::I.:~~~~.::~:::.:::X:'?:i.:~;~::::::::i::§??:'§.::::::::::::?:~:?:.~::::::: Ranh Binh Nham - Ranh Thu~n An - An S<.m Thu Dfru Mot ..................D~~g··ho~c·T6i··(iC·c6~g··c~ng··c6··br~~ng··tiT··4·m·~i"·t~6··1~·~·:···trong················ . 36 phl;lmvi dum 200 met (tinh theo duimg bQd~n thira d~t) thong ra 0,65 1.865,5 1.215,5 1.027,0 747,5 cac tuy~n duimg thuQc khu VlC1 1.027,0 747,50,65 1.865,5 1.215,535 De bao
 29. 29. ---- - ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 690,0 DON GIA DAT THEO VI TRi Ht so (DANHANHt so D) (D) f---~~==-=:..r_=~_=__=;..!---___j 123 4 0,6 1.722,0 1.122,0 948,0 690,0 632,5 Duong hoac 16idi cong cong co b~ rong tir 4 met tro len, trong pham vi duoi 200 met (tinh theo dirong bQd~n tlura d~t) thong ra 40 cac tuyen duong thuoc khu VlC 2 (dl:lphan loai, co ten trong cac phu luc) 0,6 1.722,0 1.122,0 948,0 690,0 ................................................... Duong hoac 16idi cong cong co b~ rong tir 4 met tro len, pham vi tir 200 met tro len (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra cac 41 ' tuyen duong thuoc khu VlC 2 (dl:lphiin loai, co ten trong cac phu luc) 1.578,5 1.028,5 869,0 632,50,55 ......Du~g··ho~c··iM·~iC·c6~g..~~~g··~6··br~~~g..~iu6f4···~~t:··t~o~g··ph~~··~i . 42 duoi 200 met (tinh theo dirong bQd~n thira d~t) thong ra cac tuyen 0,55 1.578,5 1.028,5 869,0 632,5 ......~'!.~~..~~.~.9.~~.~.~...Y..'!.~~...(~.~..p.~.~~..!.?~!?...~?.~.~~..~.~?.~~..~.~.~..P.~.:'IV~t . Duong hoac 16idi cong congco b~ rongduoi 4 met, pham vi tir 200 met tro len (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra cac 43 tuyen duong thuoc khu VlC 2 (dl:lphiin loai, co ten trong cac phI,! 0,5 1.435,0 935,0 790,0 575,0 Il,!c) II. TH! xA BEN CAT: ..................~~~.~.~.~r~;.~~;.~~.:.~~.~.:~~~..~?.~.~~.~~~~~:.~~.:.:.~..~.:.~~~.~~? ~.~.=.:? ~.~.~.:.~. ~.~.~..~~~~..!.:~~ ~.§.~..~.~?: 9..?~ !.:.~..~~:.g ~.2.~:.? ?~g.:.? ??.3..?g.2 DH-609 ........... . ~.~'.l:..~.~.?: ~.§.~~.~~.~..T~y....................... .. . 9..?? J.:.~.!..!..?g ?~.~:.? ~.~.???. ~.~.~.?g.. 3 DU<mgUmgtre DT-744 DT-748 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0 ................i)~~g··t·&..~hi··bi·ut······· . . _ . 4 HQtd~n nha ba Nha ba 0t HQt ~::n~ar:uong va 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0 ..................~'!.'!.':1:~ . DU<mg nhlJa Ba 5 Duyen d~n ~p B~n ..................9..i.~~~ . Ap B~n Giang 1.211,0 784,0 665,0 483,00,7DT-744 DU<mg nhlJa ong 6 Bay Quang d~n DT-744 DU<mg lang ..................~.'!.~~...'.~~~ . .......? ~~~~.;;.~~.~h.~~~~.~~~I.~.~~ ~~~.~.~~ ~.:.~ ~.:.:.~..~.:.? ~.~.~:?~.~.=.:.? ~.~.~.:.~. 1.211,0 784,0 665,0 483,00,7 DU<mg nhlJa tir ong 8 Phuac d~n tru<mg DT-744 DH-608 0,7 1.211,0 .................~~.P.~ ~~.~~.~............................ . _ . 9 DX-609.002 DT-744 DH-609 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0 483,0784,0 665,0 ....}.? !?~~.~g.?.:.~.Q~................. ~~ ..!.~.~..g.~.~~ !.'!...~~i g.?.? I...:~.I...~..?? ?~.~:.? ~.~.?.:.~ ~.~.~.?~. ......!.} ~~~.?g.?.:.~o? 9..~.¥...t.'::f~~.?.~.~ ?~~..~~..~~?~~.~ .Q?? I..:.~}..~.:..~ ?~.~:.~ ???..?.Q ~.~.~.?g. .....!.~ !?~~.?g.?.:g.Q2............................. .9..~.~!:!.~.~ !?I::I.~.?.~.?. ~.?.? !.:~.!}.:.0 ?~.~:.?. ~.~.??.~ ~.~.~.?g_. 13 !?~~.~g.?.:.~.I..~ 9..~.¥...~~~ !?I::I.~.~g.? _ 9..?? I..:.~.!..!.:.? ?~.~:.? ~.~.??g ~.~.~.?~. .....!.~ ~~~?g.?.:.~..!.~ ~~..~.¥.~~ ?~~...r::I.?~l_l:¥. _ g?? !.:.~.!..!.:..~?~~:.? ~.??.?g ~.~.~.?g. ......!.? ~~~.?~.?..:.~..!.~ ~~..t.~'? ..~i e.'? ~.~ s..~~..~~X g.:.? !.:~.!}.:.? ?~.~:.? ~.~.??~ ~.~.~.?g. 16 DX-609.019 DT-744 DH-609 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0..............................................~...................................... . _ . 17 DX-609.023 Ong Tu Ki~n Ong Mum Them 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0
 30. 30. 3 483,0 f!:. "'j;[9Y 'Iii ~~ , DON GIA DAT THEO VI TRi SIT T~ 4f~~ :~0 DO~ DUONG H~ so (DA NHAN H~ soD) J: : ~.4. _~. ~~.~IH-+L-"<.c.:-K-J-I' .-----.-----.,..----~ (D) J---____,.------r---'-----r'------t '%. ~1L: ~r 'Q_ U DEN 1 2 3 4 .....3.~ ~~-60?:g?} ~~..~~c:::.~~~ 9.~¥.~?L g~.? !.:3..!..!.?~ ?~~?.~ ??.?..~.~ ~.~.~.~g. ...3.? ~~~.~g.?:g?~ .E.?!..~?~~ 9.~¥..~.I!...~~.~ g~.? !.:.3..!J?.~ ?~~?~ ??.?..~.~ ~.~.~.~g. Ongtir To...................................................................................... . Ong tam UQng.............................................................................................. ~?.~~~~ ~.?..Y..~.~..~.~~..~.y.............. . g~.?......... !.:3..!J?.~ ?~~:.~ ??.?..~.~ ~.~.~.~g. 1.211,0 784,0 665,0 483,0 28 DX-609.057 29 DX-609.071 DX-61 0.423 0,7 30 (Truong Ti~u hoc DT-744 DH-609 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0 ...................A~ ..T.~Y....A2.................. . . .....~.~~Q~~:.;.~~;~~_~.~.~.:..~.~~~~.~.~.~....................... ~.:.~~.:.~11,0 ~~.~~~ ~.~.~.~~ ~.~.~.:.?. .....~3. ~~~.~..I.g:.~??. .E.?!..~.?.~.~ !'S~.~~.~.i!..~.':l.~ g.~.? I..:.3..!..!.?g ?~.~?g ???..?.~ ~.~.~.~.~. DX-61 0.465 33 (Nguyen Cong DT-744 DH-609 ...................I.h.l:il)hL , ,.................................. . . Duong hoac loi di cong cong co be rQng til 4 met tro len, trong 34 pharn vi dum 200 met (tinh theo duong bQd~n thira dfrt)thong ra cac tuyen duong thuoc khu VlC 1 ..................ijubTIg··ho~c··f6Cdi··c6ng··c~ng··c·6··brr~ng··tiT··4··m·~t··tr&·Ta·~:···ph~m·~i·······... 35 til 200 met tro len (tinh theo duong bQd~n thira dfrt)thong ra cac tuyen duong thuoc khu vue 1 .................DubTIg··ho~c··f6i··di··c6ng··c~ng··c·6··b8···r~ng··du6i··4···m~t~··tro~g··ph~m··~i···_.......... . _ . 36 duoi 200 met (tinh theo duong bQd~n thira dfrt) thong ra cac tuyen 0,6 1.038,0 672,0 dirong thuoc khu VI,TC 1 . DubTIg··ho~c··f6idi ~6ng cQng~6··brr~ng··d·u6f4···m~t:··ph~m··~j""t·iT·· . 37 200 met tra len (tinh theo dUOngbQd~n thua dfrt)thong ra cac ................~.1:IX.~~..~.'!.~~..!.~.1:I.9..c:..~.~.':'".¥.c:....!.................................................................................................................. . . . DuOng ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng til 4 met tra len, trong ph~m vi duai 200 met (tinh theo dUOngbQd~n thua dfrt)thong ra 38 cac tuy~n dUOngthuQc khu VlC 2 (da phan lo~i, co ten trong cac .......P..~.~.J~~L . DuOng ho~c l6i di cong cQng co b~ rQng til 4 met tra len, ph~m vi til 200 met tra len (tinh theo dUOngbQd~n thua dfrt)thong ra cac 39 tuy~n dUOngthuQc khu VI,TC 2 (da phan lo~i, co ten trong cac phl,l ll,lc) ...............- DubTIg··ho~c··i6i··df·c6ng··c~ng··~6··brr~ng··d·u6f4··m~t:··t~ong··ph~~··~i"··_.......... . 40 duai 200 met (tinh theo dUOngbQd~n thua dfrt)thong ra cac tuy~n 0,55 951,5 dUOngthuQc khu VI,TC 2 (da phan lo~i, co ten trong cac phl,lll,lc) .. . . ...............i)~~g··h~i~··"j"6i··d·i···~6~g··~¢~g··~6··br~~~g··d·~6i··4··~6t:··ph~~··~i··t~·············. 200 met tra len (tinh theo dUOngbQd~n thua dfrt) thong ra cac 41 tuy~n dUOngthuQc khu VlC 2 (da phan lo~i, co ten trong cac phl,l ll,lc) 0,7 1.211,0 784,0 665,0 448,5 414,0 414,0 379,5 414,0 379,5 379,5 345,0 III. THI XA TAN UYEN: 0,65 1.124,5 728,0 617,5 ...........................................................................................................................................s~6i···Ch·g··(·~;~h··T~~··..··· . Phuac Khanh _Tan DH-404 (ranh Phu Tan) Vinh Hi~p) 2 DH-405 (Trfrn D~i Nghia) Ranh Tan Vinh Hi~p - Phu Tan 0,6 672,0 570,0 690,0DH-404 DT-746 (G6c Gon) 1.038,0 570,0 0,55 616,0 522,5951,5 0,6 570,01.038,0 672,0 0,55 951,5 616,0 522,5 616,0 522,5 0,5 560,0 475,0865,0 1.730,0 1.120,0 950,0 0,9 1.557,0 1.008,0 855,0 621,0
 31. 31. 4 H~SO (D) DON GIA DAT THEO VI TRi (DA NHAN H~ SO D) 41 2 518,0 3 345,0 ____3 ~;.;:;}~.'~~ anh> :~:;;;;~~~:~h)0,9 ~557:0 1~~~:0 855:0 ~=1:0_ 4 DH-408 ['".::,...-/42 (Phu Chanh) Hoa Phu (ThU Dfiu 1.730,0 l.l20,0 950,0 690,0 .................. . . ~.9..!)_........................... . . cftu Vinh Loi (Ranh DH-41 °(Ap 6 Vinh ........~ ~~~.~.~.~.(~~~:.~i) !~~l.i.i.~p..:.yI.~~..!~~)..!.~~) ~.:.~ ~..~~..~~~.~~~~~~.?~.?:.?. ~.~.=.:.~.Ranh Binh My - Nga 3 §.p6 xii Vinh Vinh Tan Tan ·Ngi·3··frp··6··~i"·V.~h········· . T • DT-742 Vinh Tiin 0,9 1.557,0 1.008,0 855,0 an 6 DH-410 0,7 1.211,0 784,0 665,0 483,0 621,0 ........7.. ~~~.~ ..1..? ~.!..=?~.~(y.!.~.~!..~~L 9.~~p...!:S~!.:l:..y..~.!~}.! g~.? I..:.?L!:..~ ?~~:.~ ~.~.?.:.~~.~.~.~g. 8 t.?~~.~.~.~ ~.!..=.?~.~..~y.!~.~!..~~L 9.~~p...!:S~!.:l:..y..~.!.~.}.'. g.:.?. I..:.3..!J:.g ?~.~:.~ ~.??.:.~ ~.~.~.~.~. 9 MQt s6 tuyen duong nhua thuoc xii B~ch D~ng 0,8 1.384,0 896,0 760,0 552,0...............................................................................................................................................•.•........ _.......•....•..................................................................••....• -.-_ - - _ . 10 MQt s6 tuyen duong nhua thuoc xii Th~nh HQi 0,8 1.384,0 896,0 760,0 552,0 11 pham vi duoi 200 met (tinh thea duong bQd~n thira d§.t)thong ra cac tuyen duong thuoc khu vue 1 ..................flii~g··ho~c··i6i..(irc6ng·c~ng··c·6·b~··~~ng··tiC··4..m·~t..t~&··li~:·ph~mvi 12 til 200 met tro len (tinh thea duong bQd~n thira d§.t)thong ra cac tuyen duong thuoc khu VIlC1 .................flii~g··ho~c··i6i··~ii"··c6ng··c~ng..c·6··brr~ni~i"u6i··4··m~t:··trong··ph~m··vj""" 13 du6i 200 met (tinh thea duemg bQ d~n thua d§.t)thong ra cac tuy~n duemg thuQc khu vt,rc1 ..................flii~g··hoic··i"6i..d·i··c6ng··c¢ng··c·6··br~~ng··~iu6i··4···m~t:··ph~m··vi..i·iC····· . 14 200 met tra len (tinh thea duemg bQd~n thua d§.t)thong ra cac !.':'x.~~~.I!.~~.~~.':'.?.~.~~.':'~~ ....I . Duemg ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng til 4 met tra len, trong ph~m vi dum 200 met (tinh thea duemg bQd~n thua d§.t)thong ra 15 cac tuy~n duemg thuQc khu VIlC2 (dii phiin lo~i, co ten trong cac phl,!ll,!c) ..................D·~~g··h~i~··i6i..~ii···~6~g··~~~g··~·6..b~·;~~g··t~··4··;;;·~t··t~6i~·~·:..·ph~~··~i til 200 met tra len (tinh thea duemg bQd~n thua d§.t)thong ra cac 16 tuy~n duemg thuQc khu VIlc2 (dii phiin lo~i, co ten trong cac phI,! Il,!c) 0,65 0,6 0,6 0,55 0,6 0,55 951,5 616,0 1.124,5 1.038,0 1.038,0 951,5 1.038,0 728,0 672,0 672,0 616,0 672,0 522,5 379,5 617,5 570,0 570,0 522,5 570,0 448,5 414,0 414,0 379,5 414,0 flu;;;ng··hoic·i"6i··d"i""·c6ng·c~ng··c·6··br~~ni~i"u6i··4···m~t:"'trong"ph~m"vC . 17 du6i 200 met (tinh thea duemg bQd~n thua d§.t)thong ra cac tuy~n 0,55 951,5 616,0 522,5 379,5 ......~.I!.~~..!.~.':'.9.~~.~.':'..."..lf.~~ (~.~..P~~~..~.?.!!:!?.~?...!~~..~.r.~~~..'?.~.~..p~'I.';'.~) . . Duemg ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng du6i 4 met, ph~m vi til 200 met tra len (tinh thea duemg bQd~n thua d§.t)thong ra cac 18 tuy~n duemg thuQc khu VIlC2 (dii phiin lo~i, co ten trong cac ph) I)c) 0,5 865,0 560,0 475,0 IV. HUY~N BAU BANG: DH-607 (duemg b~n Ranh phuemg My DH-620 0,7 938,0 609,0 518,0 378,0 .. s:~.~.Y._i2............................ ~.~.I!.?:~ . DH-610(d' B~ DT-749A.(Ngii3 RanhxiiL~iHung- 2 ') ucmg en truemg Tieu hQc Ranh thi triin Lai 0,7 938,0 609,0 518,0 378,0 .................~~n I.::.'?'.l:g..~.i.~.hJ. :t:J.y.~.~....................................................... . . ·1' B' h D DT-749A (Ngii ba N 615) Dat 0 III ucmg d~·d·' b d·' N 07 9380 6090 5180 37803 DH-611 (cu DH- (N. N·3 C~ D'·) 01 H,n uu t~n xa, , , , , ga au 01 LN' ................. . g.~g g_l:lY.~.~.l . ......~ ~~=.~..1..~ ~!.=.??..~.............. ~~~~ ~.~..~~~~ ..!.~~ ~.~.? ?~.~~g ?~?,~ ?..~..~.:.~ ~.?.~.~g. DH-615 (duemg 5 nht,raLong Nguyen - DT-749A Long Tan) Ngii 4 Hoc Mfmg 0,7 938,0 609,0 378,0
 32. 32. 0,7 938,0 DON GIA. DAT THEO VI TRI HE: SO (DA NHAN H~ SO D) (D) f---_,._-..::..:::......:..,:..:..:.!:.....:..--=----r..!.__--j 1 234 938,0 0,7 0,7 938,0 SIT Trung HimNghien ciru va hu.ln luyen Chan nuoi Gia sue IOn(Nga 3 tai Cong ....................................................................................................................!~~.~.~~.i.~.l:'.~l} . 7 DH-618 Ranh xli Tan Hung - DT-741B 0,7 938,0 609,0 518,0 378,0 ....................................................................~~':I.~..!I..!:.~.i..~X~':I............ . . 8 DH-619 (duong Ngli 3 Lam Truong Ngli 3 UBND xli ~p.~I:.?.~.~..~.~~y~':I.) (!>.T.:::?~?!.) I:?~~t~~~y~.~. 9 DuOng.lpduDoi D~ilQBinhDucmg DH-611 0,7 938,0 609,0 518,0 378,0 .......................................................................................(;>(.~..!:.l:t.i...~.~~) ,',"" 10 Duong lien xli Long DH-615 (xli Long .,.~~~y~.~:..,1.~..!:.~p. ""' ~,~~y~~2... ,~~~,~..~~..~~..=~,~ ~.:,:., ~38,~.." ~?~~~ =..~,~,~~ ~,:..~,:,?.. 11 Duong lien xli Long Vuon thuoc nam Nha ong Nguyen 0,7 938,0 609,0 518,0 378,0 ,..,..".," ~~.l:'y~,~""""'..""""".., """"",~~,~,~..!:.?_~~.,~.~.~.l:' T..r.~~~""""""'.., , " ".,..,"', , ,", ,"""""".......,"","""",,"',, " . Duong tic Dai IQ Binh Duong (Quoc 12 IQ13, xli TricVan Th6) di DT-750 (xli Cay Truong II) D~~g..h~~~"i6i..di..c6~g·c~~g"~'6'b~~~~it~..4·m·6t"t~&"I~'~:"t~~~g'_· ,.,.,,., _,.."" " ,"', """,.." ,", _.. 13 pham vi duoi 200 met (tinh thea duong bQd€n thira d.lt) thong ra 0,65 871,0 565,5 481,0 351,0 cac tuyen duong thuoc khu VlC 1 D~~g..h~~~..i6i'di~6~g..c~~g..co..b~·..~~~g..ttr..4..met..tro..I~~:..'p'him'~i' , , , , 14 tic 200 met tro len (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra cac tuy€n dUOngthuQc khu VlC 1 ,fj~~g ..h~~~'i6i"di..·~6~g..c~~g..~'6..b~..~~~g..·d';:;:6i·..4..'m6t:..t~~~g..phi~..~j' ,.... , , , , , ,.. 15 duai 200 met (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra cac tuy€n 0,6 dUOngthuQc khu Vl'C I .............fj~~g ..h~~~..i6i..d'i..~6~g..c~~g..~6..br~~~g..d·;:;:6j..4..'m6t:..'phim..~i..t~ '.." ' , " . 16 200 met tra len (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra cac 0,55 737,0 478,5 407,0 297,0 tI:lX~~~,I!.~~..!,~I:I,9.,~~.l:' ~.¥.~J , , , _ ,......... , _ .. DuOng ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng tic4 met tra len, trong ph~m vi duai 200 met (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra 17 cac tuy€n dUOngthuQc khu Vl'C 2 (dli phan lo~i, co ten trong cac ph1,ll1,lc) 0,6 804,0 609,0 609,0 518,0 518,0 378,0 378,0 378,0 324,0 324,0 324,0 ,.., , D~~g..h~~~..i6i'di c6~g..~~~g..~'6..b~·;~~g..t'~..4..;'~t..t~6..i~'~:·ph~~'~i'" , , tic 200 met tra len (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra cac 18 tuy€n dUOngthuQc khu VlC 2 (dli phan lo~i, co ten trong cac ph1,l 0,55 11,lc) ..D~~g..h~~~..i6i..d·i·c6ngc~~g..~·6..br~~~g..d~6j..4..'m6t:-·t~~~g..phim..~i'" , , . 19 duai 200 met (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra cac tuy€n 0,55 737,0 478,5 407,0 297,0 ............_,~.I!.~~,!~.I:I,9..~..,~,I:I..~~ ?..(~~J'.~~~}?.,~~?...,:?...!.~~..!,r.?~~c..~,:..p.~,~..,I,~,~),"".." , " .. ~~l~L~6 DH-617 (d '~~~~~Duong Sua) -{() 1(N&~au Sua) D~i IQBinh Duong (Quoc IQ13, xli r-o Van Th6) DT-750 (xli Cay Truong II) 804,0 0,6 804,0 609,0 522,0 522,0 522,0 478,5 435,0 518,0 444,0 444,0 444,0 407,0 370,0 297,0 270,0 DuOng ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng duai 4 met, ph~m vi tic 200 met tra len (tinh thea dUOngbQd€n thua d.lt) thong ra cac 20 tuy€n dUOngthuQc khu VlC 2 (dli phan lo~i, co ten trong cac ph1,l l1,lc) V. HUY~N BAc TAN UYEN: 737,0 0,5 670,0 Ranh Binh My - V1nh Tan 0,8 1.072,0 696,0 592,0 432,0 ...............................................................................................................................................................i~,:~~h··~i··D§.t··C~6·~··:······· . 2 DH-411 Ranh Uyen Hung - Ranh thj tr.ln Tan 0,95 1.273,0 Tan My Thanh DH-410 DT-747 (Binh Co) 0,7 938,0 826,5 609,0 703,0 518,0 513,0 378,0 ..............."...,,",,",,"."........."""""",,........,,""'"'''''DT=746"'(cfi~"R~~h"...."..·S&"c'j~~6i""(Ngi"3"'" 3 DH-413 Ra) ong Minh Quan)
 33. 33. - 6 DEN HE: SO DON GIA DAT THEO VI TRI (DA NHAN HE: SO D) (D) 1 2 3 4 0,7 938,0 609,0 518,0 378,0 182,0 1-~~~J.Lam DT-746~ath(y 4 DH-4IL t~ 7C':tYl:h·:. kh D) Thirong Phuc, Lac -{n- 1!fU~C len u An) ................................................................•...... ~ . DH-415 (trir cac . 5 doan thuoc th] trftn DH-411 (Nga3 Dat DT-746 (Cong ty An Cuoc) TY, xii Tan Djnh) T.~r.t...!~~r.t.~t. 6 DH-416 Ngii 3 Tan Djnh Truong Giai quyet viec lam S6 4 0,75 1.005,0 652,5 0,7 938,0 609,0 609,0 555,0 405,0 518,0 518,0 378,0 378,0 Chanh Phu Hoa..........- - ,............................... . . 8 ~~~;.:.~.t..;;..~.vao ~~.~;~.~i~~~..~:.~:=.~~~.~:=~~ ~.:.~~~..~~.~~~~~~=..~.~.:.~ ~.~.~.:.~. DH-411 (Ngii 3 Cay DH-415 (UBND xii Tr~c) Dftt Cuoc)................................................................................................................................................................ DH-414 (Ngii 3 Van DH-415 (Nha ong 5 phong ftp Giap LI;IC, Dua) ......................................................................................................................................................~.~ ..~~.~ ..~'.1)........................... . . Duong hoac 16idi cong cong co h~ re;'>ngtil 4 met tro len, trong II pham vi diroi 200 met (tinh theo duong he;'>d~n tlura dftt) thong ra cac tuyen duong thuoc khu VVC 1 ...............D~~g··h~~~··i6i··di·~6~g··~~~g··~·6··b{;~~g··t~··4··~·~t··t~6i~·~:···ph~·~··~i····· 12 til 200 met tro len (tinh theo duong he;'>d~n thira dftt) thong ra cac tuyen dirong thuoc khu VVC I ...D~~g··h~~~··i6i··d·i··~6~g··~~~g··~·6··b~···~~~g··~i~&i··4···~6t:···t;~~g··ph;;;;··~i·· _. 13 duoi 200 met (tinh theo duong he;'>d~n thira dftt) thong ra cac tuyen duong thuoc khu VfC I . ...D~~g·h~~~···I6i"d·i··~6~g··~~~g·~·6·br~~~g··~i"~6i··4···~6t:···ph;~··~i··t~····· 14 200 met tro len (tinh theo duong he;'>d~n thira dftt) thong ra cac tuyen duong thuoc khu VVC I Ranh Tan Binh - Giap KCN VSIP II 0,7 938,0 696,0 609,0 565,5 522,0 522,0 478,5 522,0 592,0 518,0 481,0 432,0 378,0 351,0 444,0 324,0 444,0 407,0 444,0 324,0 297,0 324,0 Duang ho(ic 16idi cong ce;'>ngco h~ re;'>ngtil 4 met tra len, phl;lmvi til 200 met tra len (tinh theo duang he;'>d~n thua dftt) thong ra cac 16 tuy~n duang thue;'>ckhu VfC 2 (dii phan IOl;li,co ten trong cac phV Ivc) ............D~~gh~~~i"6i··d·i~6~g··~~~g··~6··br~~~g··~i;:;:6i··4···~~t:·t~~~g·ph;;;;..~i""· _.......... . . 17 du6i 200 met (tinh theo duang he;'>d~n thua dftt) thong ra cac tuy~n ..................~.1!,~~..!.~.1:'.2.~~.~.1:'~1f.~~ (~.~..p.~.~~..~.?.~~:...~?.!~~..!~?.~~5.~.~..P.~__I1.1.I.~!. . Dlfang ho(ic 16idi cong ce;'>ngco h~ re;'>ngdu6i 4 met, ph~m vi til 200 met tra len (tinh theo duang he;'>d~n thiIa dftt) thong ra cac 18 tuy~n duang thue;'>ckhu VVC 2 (dii phan IOl;li,co ten trong cac phV Ivc) 7 DH-424 9 DH-436 10 DH-437 Duang ho(ic 16idi cong ce;'>ngco h~ re;'>ngtil 4 met tra len, trong ph~m vi du6i 200 met (tinh theo duang he;'>d~n thua dftt) thong ra 15 cac tuy~n dlfang thue;'>ckhu VVC 2 (dii phiin lo~i, co ten trong cac phvlvc) VI. HUY~N PHU GIAo: 0,8 1.072,0 478,5 478,5 435,0 407,0 407,0 370,0 297,0 297,0 270,0 43.000m 43.381m 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 ............................................................. _ - . 45.510m 46.576m 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48.338m 48.593m 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 DT-741 cii 41.658m 0,7 938,0 294,0 294,0 252,0 252,0 182,0 2 DH-501 du Ba Y du Gia Bi~n 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. du Gia Bi~n DH-503 0,65 422,5 273,0 234,0 169,0 0,65 871,0 40.700m 41.260m 0,6 804,0 0,6 804,0 41.260m 0,55 737,0 0,6 804,0 0,55 737,0 0,55 737,0 0,5 670,0 0,7 455,0 0,7 455,0
 34. 34. 208,0 ' ()T~~~/~~ BON GIA BAT THEO VI TRI SIT TE AN .wit/4.v~ ~~ BO~NDlfO'NG HE, so A Iot'1"1 irw.~ 1~ >' (BA NHAN H~ so B) 3DH-'021.::~~.:~h;.;_ t!r¥~(iir'~-_..~i-I-.-~-..=-;-:?_;T- -~.3-;-:0-, r -~-'-83-~.~-.~-.. -r'- -~o-;-..:.o--i. • . ~ ~~.i Y..i.~9. ~~.:.?.!..~) ~ ~=.~:? =.~~~~ ~.~.=.~.~~..~.=.:.~.Nga 3 Cay Kho (DH-513) .......~ ~~~~~;·~6;··~·~;··············Ngii"3··ciy··Kh6·······..···,·········Ap..D~6'i"·Ch~~t..~i' ~:; ~;;:~ ;~~:~ zsz.o rsz,o . ......................................................................(~.J::I.~.?..I..~) !.a.:~ ..!:.~p...... . . DT-741 (Nong tnrong 84) .......................................................................·a~..B~..M·V..:..~i;:;:~g· . DT-741 Kinh Nhuong - An 0,7 Linh............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Duong Kinh Nhuong _An Linh 0,8 DT-741 (Nha tho Tan Hiep - Phiroc 520,0 336,0 Vinh Hoa) Sang (Kenh thuy lei 0,8 288,0 208,0 ............ . ~.I:l.§!...9..i.a.:!2 .. DT-741 DH-505 650,0 420,0 360,0 260,0.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .~.fi.~?~.?. s:.~y...~~~.¥...fi.i.~.P.~~.~ g~.~ ?3.~?.~ ~.~.~?~ 3..~.~.~.~~g.~.~g. 5 DH-503 6 DH-504 7 DH-505 duL~Trang DT-74 I 0,8 520,0 336,0 294,0 294,0 336,0 288,0 252,0 252,0 288,0 208,0 208,0 182,0 182,0 9 DH-507 Nga 3 Phuoc Sang Cay xang Hi~p PM 650,0 420,0 360,0 260,0 .........................................................................<~I.::I.:.?.Q.~)....................................... .. . 16 DH-514 17 DH-515 21 DH-519 DH - 508 (duemg Su6i Giai) nha ong Phlng 8 DH-506 Nga 3 Phuoc Sang (DH-508) SU6i Ma Da 0,7 455,0 336,0 288,0 10 DH-508 Nga 3 Buu di~n Ranh tinh Binh . ...y~.t.r.~~~~!1.~ ~~~~~ ~.~.~ ~.=?.:~ ~.~.~:? =.~.~.~.~=.~.~.~.~. ......~..~~~~.=.~9 ~.~~:..~~.~~~f.~?)~~-.~;p.~.~~:.~ ~.:.~~~~:.~=.~~:? =.~.=.~.~~..~.=.:.~. ~.3.~~~.?.~.g ~.fi.~?~.?~~ ..~i.?.~). ~~~.?~..? (~.~~.?..~.~2 ~.~.? ~???.~ 3.~~?~ 3..?.~.:~ J.~.3..~g. 13 DH-511 DH-507 (UBND xa DQi 7 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 ........................................................................T~.~..J::I..i.~p2... . }~ ~~~.?}..3. ~.!.~.?~} ~~~.?g.?(!3.§..s:.~.?..~)...... g? ~?..?.?.~ 3.~~?~ 3..?.3.:~ J.~.3..~g. 455,0 520,0 15 D~~=.~.~ ~.~~;A?0.~~..:~~.~~~~.~.~:~.~..~~.~~~.:.~~.=?:? ~.~.~:? ~.~.~.~.~~.~.~.:.~. DT-741 (UBND xa D~p Su6i con 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 .~.~.t.r.~~~.?.a.:). . DT-741 (nga 4 B~n Nga3 (Cong doan Cty cao su Phuac 650,0 Tnim) .........................................................................~?~).................... .. .. Nga 3 (Cong doan Cty cao su Phuac Doanh tr~i bQdQi 0,7 455,0 ....~.?.l_l2... .. DT-741 DT-750 0,8 520,0 Trai giam An Phuoc - Giap ranh Binh 0,8 Phuac 520,0 420,0 294,0 336,0 360,0 252,0 288,0 260,0 208,0 182,0 ................ . ; ~..~ :~ ~ ;.: ·C~~·..s~6j"li6~··~·..··············· . 18 DH-516 B~n al yen - au Giap ranh xa Minh 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 ...............................................................................................~~~ T.~.~?~..::..~~.~.~~.?.!l.~ .. 19 DH-517 Ap 7 Tan Long Hung Hoa - huy~n 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 ....................................................................................................................................~.~.t.'..~.~.~.~ . 20 DH-518 DT-741 (NhaBa B~n71su6iMaDa 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 ....................................................................................9.~i.)._ . Giap ranh Binh Phuac 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0
 35. 35. 8 T~ ('~ ~ DO~NDTT'ON' G _. DONGIADA.TTHEOVJTRi "",,~,~~~ u H~SO (DANHANH~S6D) ,.!~r--~..,~-s.,TtJ DEN (D) 1 2 3 4 SIT 169,0 ~:.:~ :~~ ~~h~;Vi~h- -::t~·~6~g4i9 - ": ::~: ~~~:~ ;!~:;;!~:~ 24 ~~:~2(XaA~·~;n~·) ~!~nt~:~~~·(~~···· 422'; Becamex ::..0:: ~-5( An Blnh) 0,65, ...............D~~gh~~~··i6i··(ffc6ng··c~ng··c6··br~~ng··tiC··4·~·6t··t~&·I~·~·:··t~ong················ . 25 pham vi duoi 200 met (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra 0,65 422,5 cac tuyen dtrong thuoc khu VlC 1 ..D~~gh~~~·i6i··dj""c6ng··c~ng··c6··br~~ng··tiC··4··~·6t··t~&·l~·~:··ph~·m··~i········ . 26 tic 200 met tro len (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra cac tuyen duong thuoc khu VfC 1 ................ij~~g·h~~~·i6i··dj""c6ng··c~ng··c6··br~~ng··;i~6(4···m~t:···t~ong··ph~m··~C . 27 duoi 200 met (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra cac tuy~n 0,6 390,0 duong thuoc khu VlC 1 ...........i)~~g··h~~~··i6"i··di··c6ng··c~ng··~·6··b~···~~ng··~i~6(4···m6t:··ph~m··~CtiC············· . 28 200 met tro len (tinh theo duong bQd~n thua d~t) thong ra cac 0,55 357,5 231,0 198,0 143,0 ..................!.t.Jx.~~..~.l!.~~..!.~.t.J.9..~..!<:I:tt.J..YY.:~~ . 0,6 390,0 273,0 273,0 252,0 252,0 252,0 234,0 234,0 216,0 216,0 216,0 169,0 156,0 156,0 156,0 ..................Dtronghoacloidicong..~¢~g··~·6··br;~~g··tfr··4··;6t··t;6·"1~·~:···ph~;·~i····· . 30 tic 2,00met tro len (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra cac 357,5 tuyen duong thuoc khu VlC 2 (da phan loai, co ten trong cac phV 0,55 Ivc) ..................·D~~g·h~~~··i6i·d(~6ng··c~ng··c·6··b~··~~ng···d~6i···4···m~t:··t~ong··ph~m··~i···. 31 du&i 200 met (tinh theo duemg bQd~n thua d~t) thOng ra cac tuy~n 0,55 357,5 ..................~.l!.~~..!.~.t.J9..~.~.t.J..y..v.~~..(~.~..p.~.~~..!.<:>.~~?..~?...!.~~..!.r.?~~..~.~~..P.~.~'t~) . Duemg ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng du&i 4 met, phl;lmvi tic 32 200,met tro len (tinh theo duemg bQd~n thua d~t) thong ra cac tuyen duemg thuQc khu VfC 2 (da phan IOl;li,co ten trong cac phV Ivc) Duong hoac 16idi cong cong co b~ rQng tic 4 met tro len, trong 29 pham v! diroi 200 met (tinh theo duong bQd~n thira d~t) thong ra cac tuyen duong thuoc khu VlC 2 (da phan loai, co ten trong cac phu luc) 0,6 390,0 231,0 198,0 231,0 210,0 198,0 180,0 143,0 130,0 143,0 0,5 325,0 VII. HUY~N nAu TIENG: 520,0 336,0 288,0 208,0 DH-701 ~<:>.~~~.':I:~~~?~~.~! o..7.~........ . ?.3.Q~? ~.~.??Q 3..~.~.7.Q 3.g.~.7g_ . 520,0 585,0 5 DH-704 Nga 3 Le H6ng Phong - Nguy~n Thi Nga 3 Dinh An Minh Khai 0,8 Trftn Van Ulc (DH- 2 702 cli) Nga 4 Ki~m lam Nga 3 khu du lich 650,0 420,0 360,0 260,0 .............................................................s..i.~.~..!.~~!..~~.i c:;~.t.J . Nga 3 khu du lich cftu M&i 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 .... . ~!~.~..!~~L.~.~!..c:;.~~ . Nga 3 khu du lich Chua Thai Son Nui 3 DH-702 (m&i) . 0,8 ......................................................................................~!~.~!~.~~..~.~.i9~ q~ . . ..~ ~!::r.~.?g.~ ~.¥.~~..:~.~~~~ ~.~.~..~~~~~.~..~~i. g.~.~ ?3.?:.?. ~.~.?:.? 3..~.~.?? ~g.~.~g. Nga4 Umg 10 (Nga., . 4 d ' h d' D' h Glap ranh KDC D!nh 09 ~xm 0 ~ H" , .!!.~.~.P.2 I:.~ .Giap ranh KDC Dinh cftu s~t Umg 14 .I.ii.~p. !?'j.~.~:'.~ ~.:.~......... ~=-.~.~?=.~~~? =.~.=.:.~ ~..~.=.:.~. Nga 3 duemg lien xa Cay xang Thanh 520,0 336,0 288,0 208,0 .~!.~.~!..~~..~~.i.~~..~ !.~.~~~.~~~..~_i.~~..!.~~L~.:.~........... . Cay xang Thanh Dfiu San bay cli !..~~.~.~~~.~..~.i~.~!..~~2J~.~.~.~..!!.<:>.~L. 0,9 585,0 336,0 378,0 378,0 294,0 288,0 324,0 324,0 252,0 208,0 234,0 234,0 182,00,7 455,0Cac dOl;lnduemg con ll;li
 36. 36. 9 Nga 3 duong Ki~m DH-702 0,7 455,0 .(f.?!.:?~~L....................................... . DT-744 (Chq B~n D§u La cao su nang II DH-711 ~.~:t !.r..I!~~..Ben ~.~.~.................... 650,0 ~=~:~~.~.~.:.~=.~.~.:.~. ...................................................................~~~~~i;;..~~.~~~:~~~~..~~~~~..~~ ~.:.~..........520,0 ~.~.~:~ =.~.~.:~=.~.~.:.~. 12 DH-712 Ngii 3 Duong Long DH-711 °7 455,0 294,0 252,0 182,0 ........... . .(~.~.~~.~~t :.............. . I.L f.?.'i~.?.}.?..................... . ~.~.~..~..~~.~.~...rs!~~ ~~~ ..:J. !~~.~~.2.~:~ 9..~.? ~??.?..2... ~?~?Q ~.?.~~.9. J.~.~.?.9... ....}~ f.?.'i~.?.}.~ ~~~ ..~ I.3..~~..s:..?.~~ ~!..y~.~.~...Y.~~..!.!.~~ 9..~.? ~.s...?.~g ~.?~?g ~.??..~9.. J.~.~.?.9... 15 DH-715 ~ii 3 Lang 18 Djnh DT-750 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 .::::x~::::::~B.~f(~::::::::::::::::::::·:·:::::::··.:..:.::::.~~~:~:::~~::p.~.::::::::::::::::::::::::.~~~::~::B.~~::M~~~::::::::::::::::::::::.§~?:...::::::::::::~~:~;O:::...:.:.....~?~;§::::::::::::::?:~:?~§.::::::::::::::T~:?::§:::::: 17 DH-717 cAu Bi~t Kich DT-749A 0,8 520,0 336,0 288,0 208,0 .................. . i)T·~744··(~i·Th~~·h··········KDC···H6··Nghi~~··~fip··· . 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 18 DH-718 .~.~.t ~?I!.'~.?.'i . .....................................s:.~~~.?.~.~.~.I!~~~.?~}~! 9..~.?..... ~???.g..... ??~?.Q ~.??..~.9. J.~.??.9.. DT-744 (xii Thanh DH-720 (Bitu G~u- 19 ~~~?I ..:. ~.~J. ~.?...'i~.Q ~.:.~ ~.~..~:.~ 294,~ ~.=.~.:.~~..~.=.:.~. 8 DH-707 9 DH-708 10 DH-710 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 DT-744 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 KDC ~p Bau Cay Nga 3 Lang 5 - Dinh ...............................s:..~~..~T~.~.~~.~ .'i~.~p. ~:.:.... ~~~:.~ . ..~.~~:~ ~~.=:~ ~..~.=.:.? . 294,0 252,0 182,0 20 DH-720 (Duong DT-744 (xii Thanh Ranh xii An L~p 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 .................!.?~~?..!.~ ..~..~.~ I:.~PJ.....~.~) . 21 DH-721 DT-749A DT-750 (D6ng Ba 08 520,0 336,0 288,0 208,0 .........................................................................................................................................................I.3..~L : . DT-749A (Ngii 3 DT-749B (cAu Ba 182,0 .....== ~~~:.~.= ~~~..~~) .Y.~!......... . ~.:.~ ~.~..~.~~ =.~~:~~.=.=.:.~ . .....~.~ ~~.~~ ..!>..~ ~.!..~?~.~.~ ~.'i~.?.I..?................... . .9..7.~........... ?.~g.~g ~.~.??g ~.~.~.7.~ ~g.~.7g. 24 DuangD11 DT-749A DT-749A 0,8 520,0 33??~ ~.~.~.7.~~g.~.7g. ":::~i.:::::~:~~~::~~. :.:ii.:~:~:i.i= ..:·~f~;~:~:~::~:::~~~~::::::::::::::::i.:~i.::~~~:~:::~:i:i.~:::::::::::···::::::::::::::i:'i.::::::::·:::::::i.~~~?:::::::::~.~.~:~ ~.~.~.:.~ ~.~.~.:.?.Duang til DT-744 26 (Ngii3 Blnh My) d~n DT-744 DH-704 DH-704 294,0 182,0252,00,7 455,0 28 DuangAnL~p- DT-748(xiiAnL~p) LongNguyen 0,7 455,0 294,0 252,0 182,0 .................~?.~.~..~~~y.~.':1............................ . . Duang khu tai djnh 29 cu kenh Thuy Iqi Phu6c Hoa.............._ . 30 Duang N2 - Xii Minh Tan DH-704 (xii Minh Tan) D§u La 17 nang truang Minh Tan 455,0 294,0 252,0 182,00,7 DH-704 (xii Minh Tan) 252,0 182,0455,0 294,0Nha6ngH~ 0,7
 37. 37. 10 f'...Q~~~'. DON GIADAT THEO VI TRI STT 1r.!f4{~ ~~"0.~ DO~N DUONG H~ so (DANHAN H~ soD) r-~-*~_X~~~,~~1~~~1-o*-T~U-----'----D-E~'N----~(D) r--l~'--2--'-~3--~--4~ 31 DU':'I~-:~~~''~";':f.-,~~riIf!J'J.A • R h - L H' L ~. '-&". yo e nong twang an xa ong oa ong <IT M Tan) ........................................... ·::1..9·············.···· ~~ . Duong Trune ._ 32 Van hoa xa Djnh TrAn Van L~c Thanh 0,7 455,0 DH-703 0,7 455,0 Duong til Nga nr Hoc Mang (xa Long 33 Tiin) d~n ranh xa Nga tu Hoc Mang (Long Tan) Long Nguyen (Bau ...................~.~~.~2 . 34 Duong vao bai rae TrAn Van L~c DH-703 0,7 455,0 ..................D~~g··h~~~··"f6i··d·i···~6~g··c~~g··~"6"·br~~~g··ifr··4·~~t··i~6··18·~·:···t~~~g················ . 35 pham vi diroi 200 met (tinh thea duong bQd~n thira d~t) thong ra 0,65 422,5 cac tuyen duong thuoc khu VfC 1 ..............·D~~g··h~~~·"f6i"·di··~6~g··c~~g··c6··br~~~g··ifr··4··~·6t··i~6·18·~·:···ph~~··~i"····. . 36 til 200 met tro len (tinh thea duong bQd~n thira d~t) thong ra cac tuyen duong thuec khu VfC 1 ..................D~~g··h~~~··"f6Td·C~6~g··c~~g··c·6··b~··~~~g··d~&i··4··~6t:·t~~~g··ph~~··~i··· . 37 dum 200 met (tinh thea duong bQd~n tlnra d~t) thong ra cac tuy~n duong thuoc khu VfC 1 .................D~~g··h~~~··"f6i··d·C~6~g··c~~g··c·6··br~~~g···~i;:;:&i··4···~~t:·ph~~··~i··tfr··. . 38 200 met tro len (tinh thea duong bQd~n tlnra d~t) thong ra cac 0,55 357,5 231,0 198,0 143,0 ..................!.':Ix.~~..~.':I:~~.~.~.':I2.~..!0..':IY.v.:~~ . Duong ho~c h~idi cong cong co b~ rQng til 4 met tro len, trong 39 pham v! duoi 200 met (tfnh thea duong bQd~n thua d~t) thong ra cac tuyen dUOngthuQc khu VfC 2 (da phiin lo~i, co ten trong cac phl,lll,lc) Ranh xa Long Nguyen (Bau Bang) 0,7 455,0 294,0 294,0 294,0 294,0 273,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 234,0 216,0 216,0 216,0 182,0 0,6 390,0 182,0 182,0 182,0 169,0 156,0 156,0 156,0 DuOng ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng til 4 met tra len, ph~m vi 40 til 2.00met tra len (tfnh thea dUOngbQd~n thua d~t) thong ra cac tuyen dUOngthuQc khu VfC 2 (dii phiin lo~i, co ten trong cac phl,l Il,Ic) ..................·D~~g··h~~c··"f6i"·d·i··~6~g··c~~g··c6··b~··~~~id;:;:&·i··4···~~t:···t~~~g··ph~~··~i"·· . 41 dum 200 met (tinh thea dUOngbQd~n thua d~t) thOng ra cac tuy~n 0,55 357,5 231,0 198,0 143,0 ..................~.':I:c:r.ng..!.~.':I.2.~l0..':I..."..v.~?.(~~..P~.~~..!?..~!?.:~ ..~~~..~E~~~..~~.:..p~1;'..I.l,Ic) . 0,6 390,0 0,6 390,0 0,55 357,5 DuOng ho~c 16idi cong cQng co b~ rQng du6i 4 met, ph~m vi til 200 met tra len (Hnh thea dUOngbQd~n thua d~t) thong ra cac 42 tuy~n dUOngthuQc khu VfC 2 (da phiin lo~i, co ten trong cac phl,l Il,Ic) 0,5 325,0 231,0 210,0 198,0 180,0 143,0 130,0
 38. 38. -- -- . --------- -------------------------------------- PhI} Iuc III 6 tutu CHiNH (D)vA DON GIA DAT THUONG M~I, T~I NONG THON cAc TRVC DUONG G AO THONG CHiNH - KHU VVC 1 '*~~~~)J~9j~inhs6 BG 12019IQD-UBNDngay/2l) thang 4~niim2019 ita Uy ban nhan dan tinh Binh Duong) B (Ban Don vi tinh: 1.000 t/6ng/m 2 HE:s6 DON GIA DAT THEO VI TRi (DANHAN HE:so D) (D) 1 2 3 4 0,9 2.907,0 1.890,0 1.602,0 1.170,0 STT TEN DUONG DO~NDUONG TlJ I. THl XA THU~N AN: He, VIm Men (cfi ...................I.:!.~.'!.!I:~}2..?). . Ranh An Thanh - An Sem Song Sai Gon 370,0 Duong nQibQtrong cac khu thirong mai, B~ rQng mat duong tit 9m tro len 2 khu dich VI, khu du lich, khu do th], khu dan cir, khu tai dinh B~ rong m~t duong nho hem 9m cir con lai.................................................................................... . Duong nQibQtrong cac khu e6ng nghe, B~ rong m~t duong tir 9m tro len 3 khu cong nghiep, cum cong nghiep, khu san xuat, khu eh~ xuAtcon lai. B~ rQng m~t duong nho hem 9m 0,75 2.422,5 1.575,0 1.335,0 975,0 0,65 2.099,5 1.365,0 1.157,0 845,0 II. TH! XA BEN CAT: DH-606 (Duong Hung Vuong) cso ne Ngii 4 An Di~n + 200m 0,7 2.261,0 1.470,0 1.246,0 910,0 2 D.I::I.~~g.~ !:'I.¥~..~..!.~.~.~.~T~.? ~~~..~s.:.~.~~.I!.~~ g~.? I..:.~9.3.:.g ~.~?:.9. ?I..~?.9. ?__l..~.~.~ . 3 DT-744 Ng~··4···A~··Di~~··+···············.. . 200m Ngii 3 R~eh B~p duOngCQ Ranh xii Thanh 0,6 1.938,0 1.260,0 1.068,0 780,0 Tuyen.................. . C~~h··~gi··4··A;;"··Di·~·~······ . Ngii 4 Phu Th(r 100m 0,8 1.488,0 968,0 816,0 592,0 1.860,0 1.210,0 1.020,0 740,0 0,9 1.674,0 1.089,0 918,0 666,0 ·c~~h···~·gi·4··A~··Di·~~······Ngi"·4·"A~·iii·~·~··+··············· . 4 DT-748 (Tinh IQ16) 100m 100m 0,9 1.674,0 1.089,0 918,0 666,0 Ng~··4···A~··Di~~··+················ . 100m Ranh xii An L~p 0,7 1.302,0 847,0 714,0 518,0 5 Vanh dai 4 Duong nQi bQtrong cac khu thuong mai, 6 khu djeh VI, khu du Ijeh, khu do thj, khu dan eu, khu tai djnh duTh&iAn DT-748 1.210,0 1.020,0 740,0 ...~'!.~.?~J~!.:............... . . Duang nQibQtrong cae khu eong ngh~, B~ rQng m~t duang tir 9m tra len 7 khu eong nghi~p, elm eong nghi~p, khu san xuAt,khu eh~ xuAtcon I~i. III. THl XATAN UYEN: B~ rong m~t duong tit 9m tro len B~ rQng m~t duang nh6 hem 9m B~ rQng m~t duang nhO hem 9m 1.860,0 0,7 1.302,0 847,0 444,0 DT-742 714,0 518,0 0,65 1.209,0 786,5 663,0 481,0 0,55 1.023,0 665,5 561,0 407,0 0,6 1.116,0 726,0 612,0 0,5 930,0 605,0 510,0 Ranh Phu Tan - Phu du Tr~i Cua 1.860,0 Chanh Ranh Vinh Tan - Tan Binh du Tr~i Cua 1.210,0 1.020,0 740,0 0,9 1.089,0 918,0 666,01.674,0
 39. 39. .e: TIN~ 2 /7'Q1'-~I-~'-" ~~ DONGIA.DAT THEOVJTRI A ./L,,;' ~ -:-,<. DOANDUONG HE:so A SIT TEN ~~ """,L~---':'t~6!!~'rt"-"!Ii~...... --'-r---------1 (DANHANHE:so D) :( f . -, ~;~ ]':1~ DEN (D) 1---1-.o,--2-.---'-3--r--4--1 1.860,0 1.210,0 968,0 1.020,0 816,0 740,0 592,0 du Binh CO'(ranh Ranh Uyen Hung - 3 D~~~~~ ~~.~..~:.~~.~ ~~!.:~.~~: ~..~.i.~.~............... . ~.:~.~.~.:.~ ~.~.~.~.~..~ ~.~.~.~.~..~ ~.~.~.:.~ . Duong nQi bQtrong die khu thuong mai, 5 khu dich vu, khu du ljch, khu do thi, khu dan cir, khu tai dinh cir con lai, Duong n9i bQtrong cac khu cong nghe, 6 khu cong nghiep, cum cong nghiep, khu san xuftt, khu eh~ xuat con lai. 1.860,0 B~ rong m~t duong til 9m tro len 0,65 1.209,0 1.210,0 1.020,0 740,0 786,5 665,5 B~ rong mat duong til 9m tro len 0,6 1.116,0 726,0 663,0 561,0 612,0 510,0 481,0 407,0 444,0 370,0 B~ rong m~t dirong nho han 9m 0,55 1.023,0 B~ rong mat duong nho han 9m 0,5 930,0 0,75 1.080,0 705,0 IV. HUyE:NBAu BANG: 605,0 Dl;li19Binh Duong (Quoc 19 13) Ranh phuong My Phuoc thj xii B~n Cat - Ranh xii Lai Hung huyen Bau Bang Ranh xii Lai Hung - Ranh thi trftn Lai Uyen 1.440,0 940,0 790,0 580,0 ·R~~h··th·j···t~ft·~·i~i..······..······· . Uyen - Ranh xii Trir du Tham ROt Viin Th6....._--------.-_.- ..-.- . 2 DH-620 (eli DH-603) ~~:~~uang Chanh ~~~Q3~~: ~;:~ 0,6 864,0 564,0 474,0 348,0 ..-..- ~ .. Ranh xii Tan Hung - 3 D!-741B ~DH-612; Nga3 B6 La Ranh th] trftn Lai B6 La - Ben Sue) ..............................................................................................................................................................l}x~.r.t . 1.440,0 940,0 790,0 592,5 580,0 435,0 4 DT-749A (Tinh 19 Ranh phuong My ..................~.~!. ~.~.~~~(s:.~.t.J..gt.J.~~!. ~~.~.~~.~..~o~~..~~~ ~.:.~ ~.:.~~.~:~ ~.=..~:~ =.=.~.:.~ ~.~.~.:.~. Ranh xii Long Ngii 3 don ganh (DT- Nguyen - Ranh thj 749A) 0,7 1.008,0 658,0 553,0 ...............................................................................~~~.~~.'l:!.~y.~.~ .. .~.~.~..~..!..~..y~~..!~?~~??~.~..!::.?.~~..!:.?.~ .?~.?.. J.:g?.~:..~ ~?~:.?. ??.~.:.?......... ~.~.?.:.~. 5 DT-749C (DH-611) 406,0 Ranh thj trftn Lai Uyen huy~n Bau Bang - Ranh xii Tan Long huy~n Phu Giao ..................D~~g··H;rcii···Mi~h···i~~h·i~~g··Tft~··(i)ft~···R~~i~··ti~h···Bi~h······················ . .......~ ~~?~~..~~..~~~~~..~t.Jy~?),.!..i.~.~¥.~ ~~~.?~ ~.:= ~=~:~~~~:~~.~=.:.~=.~.~.:~. 6 DT-750 Duang n9i b9 trong cae khu thuang ml;li, 8 khu djeh Vl,l, khu du Ijeh, khu do thj, khu dan eu, khu tai djnh eueon Il;li. Ngii 3 B~ng Liing 0,7 1.008,0 658,0 553,0 406,0 377,0 319,0 B~r9ng m~t duang til 9m tra len 0,65 936,0 B~ rQng m~t duang nh6 han 9m 0,55 792,0 611,0 517,0 513,5 434,5
 40. 40. __ - 0 _ SIT H~s6 (D) DON GIADAT THEO VI TRI (DA NHANH~ so D) 41 2 3 Duim~ tfQ,it~lIil":""' ~,.;."W c; cac kh ~ ~:~';~.A, n~t duong tic 9m tro len 0,6 864,0 564,0 474,0 348,0 9 khu con ~~ ~.? . . cum cong n i khu san xuat, khu- B~ rQng mat duong nho hem 9m 0,5 ch~ xuat con lai. 720,0 470,0 395,0 290,0 V. HUY~NBAc TANUYEN: DT-74 I 2 DT-742 3 DT-746 Ranh phuong Chanh Ranh Tan Binh _ Phu Hoa thi xii B~n 0,9 Cat Phuoc Hoa, Phu Ghio Cllu Tr~i Cua DT-747 1.296,0 846,0 0,9 1.296,0 846,0 Ranh Uyen Hung thi xii Tan Uyen - Ranh Ranh Lac An - Hi~u Tan My huyen B~c Liem Tan Uyen............................................................................................................................................................................. 864,0 0,8 l.l52,0 752,0 632,0 464,0 711,0 711,0 553,0 474,0 632,0 522,0 522,0 406,0 348,0 464,0 ......................................................................................·Ci~··B"i·~h··C~··(~~h········ . HQiNghia - Binh Ngii 3 Cong Xanh ....:M:n . 4 DT-747 Duong nQibQtrong cac khu thuong mai, 5 khu djch VI, khu du lich, khu do thi, khu dan cu, khu tai dinh cir con lai. Duong nQi bQtrong cac khu cong ngh~, 6 khu cong nghi~p, Clmcong nghi~p, khu san xu~t, khu ch~ xu~t con l~i. R h L An H ·~ Ranh xii Tan Dinh - an ac - leu R h hi ~ TA L OA' an tru tran an rem Thanh Ngii3 CayClly B~n do Hi~u Liern 0,7 1.008,0 658,0 0,6 0,8 564,0 l.l52,0 752,0 0,9 1.296,0 846,0 0,65 0,55 936,0 792,0 611,0 517,0 564,0 470,0 474,0 348,0 395,0 290,0 711,0 513,5 434,5 522,0 377,0 319,0 VI. HUY~NPHU GIAo: Ranh xii Tan L~p- Ranh thj tr~n Tan Thanh Ranh xii Tan L~p huyen B~c Tan Uyen - xii HQiNghia thi xii Tan Uyen 0,6 864,0 0,5 720,0 DT-741 DH-515 DH-5l4 (UBND xii 0,8 608,0 400,0 336,0 240,0 ........................................................................~~~.~~ J::I:?~2. . DH-514 (UBND xii Ngii 3 vao chg 760,0 .~.~.~~~ J::I:.?.~!.. ~.~~.~~ J::I:?~ . B~ rQng m~t duong tic 9m tro len B~ rong m~t dirong nho hem 9m B~ rQng m~t duimg tic 9m tra len B~ rQng m~t duimg nh6 hem 9m Ranh Tan Uyen - Phu Giao DH-5l5 0,9 0,9 0,9 684,0 684,0 760,0 760,0 684,0 450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 450,0 378,0 420,0 378,0 420,0 420,0 378,0 270,0 300,0 270,0 Ranh Binh Phuac Phuac Vinh............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. UBND xii An Binh Ranh Phu Giao - Bau Bang Ngii 3 vao chg Phuac Hoa DH-513 760,0 500,0 420,0 300,0 300,0 270,0 2 DT-741B ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 300,0 DH-513 ClluVamVa Ranh An Binh - UBND xii An Binh DT-741

×