SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Công ty TNHH MTV GCP
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 1
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 2
 Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp
luôn phải đối mặt với rất nhiều loại rủi ro
 Một trong những rủi ro tiềm ẩn là rủi ro do
những thay đổi về chính sách pháp luật
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 3
 Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây ra các thiệt hại to lớn về người và của, làm cho doanh
nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bị tổn thất nặng nề.
 -Rủi ro do môi trường văn hóa: do sự thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lối sống,
nghệ thuật, đạo đức… của dân tộc khác từ đó có các hành xử không phù hợp, gây thiệt hại, mất
mát, mất cơ hội kinh doanh.
 -Rủi ro do môi trường xã hội: sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi của con người, cấu trúc xã
hội, các định chế… là nguồn rủi ro quan trọng. Nếu không nắm được các điều này sẽ có thể gánh
chịu các thiết hại nặng nề.
 Rủi ro do môi trường chính trị: Môi trường chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí kinh
doanh.
 Rủi ro do môi trường luật pháp: Xã hội tiến bộ phát triển, các chuẩn mực luật pháp không
phù hợp, không thay đổi kịp sẽ gây ra nhiều rủi ro. Ngược lại, nếu luật pháp thay đổi quá
nhiều, thường xuyên, không ổn định, cũng gây ra khó khăn. Các tổ chức không nắm vững
pháp luật sẽ gặp nhiều rủi ro. Trong kinh doanh quốc tế, môi trường luật pháp phức tạp hơn,
chuẩn mực của các nước khác nhau. Nếu chỉ nắm rõ và tuân thủ chuẩn mực luật pháp của
mình mà không hiểu luật pháp của đối tác, thì sẽ gặp rủi ro.
 Rủi ro do môi trường kinh tế: môi trường kinh tế thường vận động theo môi trường chính trị, những
ảnh hưởng của môi trường kinh tế chung của thế giới đến các nước là rất lớn. Các động thái của
chính phủ (siêu cường) có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế giới, nhưng họ không thể kiểm
soát nổi toàn bộ thị trường thế giới dẫn đến rủi ro bất ổn môi trường kinh tế.
 Rủi ro do môi trường hoạt động của tổ chức: rủi ro có thể phát sinh ở mỗi lĩnh vực: nhân sự, công
nghệ, văn hóa tổ chức,…Rủi ro trong môi trường hoạt động của tổ chức có thể xuất hiện dưới nhiều
dạng: thiếu thông tin, sự cố của máy móc, thiết bị, tai nạn lao động, hoạt động quảng cáo sai
sót,…Trong hoạt độn xuất nhập khẩu, rủi ro có thể xuất hiện trong mọi khâu của quá trình đàm
phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.
 Rủi ro do nhận thức của con người: Khi nhận diện và phân tích không đúng dẫn đến kết luận sai
lầm. Nếu nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau thì rủi ro càng lớn
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 4
 Luôn hiện hữu
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 5
changes of law
 Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua
Luật Doanh nghiệp năm 2014,
 có hiệu lực kể từ 01/7/2015;
 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương,
213 điều, tăng 41 điều so với Luật doanh
nghiệp 2005
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 6
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 7
 luật chỉ quy định những vấn đề chung nhất,
mang tính định hướng, về thành lập, tổ chức
quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có
liên quan của doanh nghiệp, về chi tiết thì
doanh nghiệp tự do, tự nguyện, cam kết,
thoả thuận phù hợp các quy định của Pháp
luật
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 8
 Cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ
phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo
pháp luật;
 cho phép công ty cổ phần có thể chọn một trong hai
mô hình tổ chức, quản lý (Điều);
 Cho phép lựa chọn cách bầu dồn phiếu hay không bầu
dồn phiếu khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát công ty cổ phần .v.v. (Điều )
 Quy định về sử dụng con dấu (Điều 42):Doanh nghiệp
có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội
dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật và thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký
kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 9
 chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục
ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi
nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh .v.v.)
 bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy CNĐKDN;
 bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề .v.v.
Điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả
ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến
pháp
 Luật mới đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy CNĐKDN
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 10
 việc luật hóa Cổng thông tin quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp
 quy định cuộc họp được ghi biên bản và có
thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức
điện tử khác (quy định cũ là chỉ ghi vào sổ
biên bản)
 việc chốt lại địa điểm họp được xác định là
nơi chủ tọa tham dự họp, mọi người không
nhất thiết phải cùng ngồi họp một chỗ
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 11
 quy định các nguyên tắc để xác định, đăng ký
vốn thực của công ty, giải quyết tình trạng
vốn không có thực (ảo) nhưng không thể xử lý
được như hiện nay. Trong đó điểm mới nhất là
cho phép Công ty TNHH một thành viên được
giảm vốn điều lệ.
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 12
 chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc
tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ)
xuống còn 51%.
 Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị
độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp
doanh nghiệp;
 Bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp
Chủ tịch hội đồng quản trị.
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 13
 không yêu cầu các công ty cùng loại mới
được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đồng
thời quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ,
trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục, hồ sơ
.v.v. =>> góp phần thúc đẩy thị trường mua
bán doanh nghiệp (M&A)
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 14
 Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà
nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 15
 chỉ quy định 5 trường hợp bị thu hồi Giấy
CNĐKDN so với 8 trường hợp của Luật cũ.
 Luật mới cũng có các quy định nhằm giúp
doanh nghiệp rút khỏi thị trường thuận lợi
hơn
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 16
 Loại hình doanh nghiệp xã hội (Điều 10)
 luật hóa việc dùng mã số thuế làm mã số doanh
nghiệp,
 chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty
TNHH,
 tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ (cổ đông, nhóm
cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên
tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc
nhân danh công ty khởi kiện...).
 Bãi bỏ việc đăng ký danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn
điều lệ công ty cổ phần,
 bãi bỏ việc gây cản trở cho hoạt động của Doanh
nghiệp như cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng
Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc
(Tổng Giám đốc) Công ty khác.
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 17
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 18
 Luật Đầu tư năm 2014 được Quốc hội thông
qua ngày 26/11/2014 tại Kỳ họp thứ 7, có
hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, thay thế cho
Luật Đầu tư năm 2005
 Luật đầu tư 2014 có 7 chương, 76 Điều và 04
Phụ lục
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 19
 tập hợp, rà soát và quy định cụ thể Danh mục
ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư
kinh doanh có điều kiện theo phương pháp
loại trừ (chọn bỏ) đã góp phần đổi mới căn
bản nguyên tắc áp dụng pháp luật, từ việc
nhà đầu tư chỉ được quyền thực hiện hoạt
động đầu tư kinh doanh trong những ngành,
nghề mà pháp luật cho phép sang nguyên tắc
được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các
ngành, nghề mà Luật này không cấm hoặc quy
định phải có điều kiện.
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 20
 - Cập nhật các quy định về việc Nhà nước bảo
đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư và cam
kết bồi thường thỏa đáng, công bằng trong
trường hợp trưng thu, quốc hữu hóa tài sản của
nhà đầu tư phù hợp với quy định của Hiến pháp.
 - Hoàn thiện quy định về việc Nhà nước bảo đảm
đối xử không phân biệt giữa các nhà đầu tư phù
hợp với cam kết của Việt Nam theo các điều ước
quốc tế.
 - Hoàn thiện quy định về việc áp dụng nguyên tắc
không hồi tố trong trường hợp văn bản quy phạm
pháp luật thay đổi làm ảnh hưởng bất lợi đến ưu
đãi đầu tư đã áp dụng đối với nhà đầu tư
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 21
 Luật đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước
(Điều 36).
 Luật đã đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục
và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà
đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày
thay cho 45 ngày như trước đây (Điều 37).
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 22
 bổ sung quy định về bảo đảm nghĩa vụ thực hiện
dự án của nhà đầu tư dưới hình thức ký quỹ;
 bổ sung quy định về giám định chất lượng máy
móc, thiết bị, công nghệ nhập khẩu để thực hiện
dự án đầu tư;
 hoàn thiện các quy định về chuyển nhượng dự án
đầu tư, giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động
đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư… theo
hướng xác định cụ thể điều kiện, thủ tục thực
hiện các hoạt động này, cũng như trách nhiệm
của nhà đầu tư và thẩm quyền giải quyết của cơ
quan quản lý ở địa phương
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 23
 bãi bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh để tách bạch hoạt động đầu
tư theo dự án với hoạt động đăng ký kinh doanh
 các doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên
51% hoặc doanh nghiệp có các doanh nghiệp nêu trên nắm
giữ trên 51% mới phải áp dụng điều kiện và thủ tục như nhà
đầu tư nước ngoài (trước đây là 49%)
 quy trình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu
tư nước ngoài theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài
trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên theo quy định
của pháp luật về doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ
tục đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn,
mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh
trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng
đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trường hợp nhà đầu tư
nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp
sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 24
 hoàn thiện các quy định của Luật Đầu tư hiện
hành về ngành, nghề ưu đãi đầu tư cũng như
các nguyên tắc, điều kiện áp dụng ưu đãi
 khắc phục việc áp dụng ưu đãi đầu tư tràn lan
đối với tất cả các dự án thuộc địa bàn ưu đãi
đầu tư, Luật bổ sung quy định không áp dụng
ưu đãi đầu tư theo tiêu chí địa bàn đối với
các dự án khai thác khoáng sản; dự án sản
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối
tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy
định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 25
 Bổ sung quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ
trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương đối với các dự án được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất
 chuyển thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư từ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương sang sở kế hoạch và đầu tư
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 26
 khẳng định nguyên tắc nhà đầu tư được thực
hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai
thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả
năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ;
tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực
quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế
đất nước;
 bổ sung hình thức đầu tư đầu tư ra nước ngoài
thông qua mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có
giá khác và đầu tư thông qua các quỹ đầu tư
chứng khoán, các định chế tài chính trung gian
khác ở nước ngoài mà không trực tiếp tham gia
quản lý hoạt động đầu tư
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 27
 Quy định rõ những trường hợp tạm ngừng,
giãn tiến độ đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu
tư, thu hồi, thanh lý hoạt động đầu tư.
 Bổ sung quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện
dự án đầu tư.
 Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đầu
tư.
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 28
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 29
July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 30

More Related Content

What's hot

Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúnh
Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúnhNghị định 71 về quản trị công ty đại chúnh
Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúnhAnh Vu Kieu
 
[Luật kt] cty tnhh một thành viên
[Luật kt] cty tnhh một thành viên[Luật kt] cty tnhh một thành viên
[Luật kt] cty tnhh một thành viênCat Tuong
 
[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên
[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên
[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viênCat Tuong
 
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần nataliej4
 
Luật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Luật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lênLuật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Luật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lênTrần Anh Phương
 
[Luật kt] công ty cổ phần
[Luật kt] công ty cổ phần[Luật kt] công ty cổ phần
[Luật kt] công ty cổ phầnCat Tuong
 
Bài tập thương mại
Bài tập thương mại Bài tập thương mại
Bài tập thương mại Bee Bee
 

What's hot (20)

Luận văn: Phục hồi doanh nghiệp theo Luật Phá sản 2014, HAY
Luận văn: Phục hồi doanh nghiệp theo Luật Phá sản 2014, HAYLuận văn: Phục hồi doanh nghiệp theo Luật Phá sản 2014, HAY
Luận văn: Phục hồi doanh nghiệp theo Luật Phá sản 2014, HAY
 
Luận văn: Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản ở Việt Nam
Luận văn: Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản ở Việt NamLuận văn: Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản ở Việt Nam
Luận văn: Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản ở Việt Nam
 
Luận văn: Trình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo luật, 9đ
Luận văn: Trình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo luật, 9đLuận văn: Trình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo luật, 9đ
Luận văn: Trình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo luật, 9đ
 
Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúnh
Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúnhNghị định 71 về quản trị công ty đại chúnh
Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúnh
 
[Luật kt] cty tnhh một thành viên
[Luật kt] cty tnhh một thành viên[Luật kt] cty tnhh một thành viên
[Luật kt] cty tnhh một thành viên
 
Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 9đ
Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 9đĐăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 9đ
Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 9đ
 
Luận văn: Pháp luật về Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, 9đ
Luận văn: Pháp luật về Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, 9đLuận văn: Pháp luật về Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, 9đ
Luận văn: Pháp luật về Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, 9đ
 
Địa vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần
Địa vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phầnĐịa vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần
Địa vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần
 
[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên
[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên
[Luật kt] công ty tnhh nhiều thành viên
 
Luận văn: Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014, 9đ
Luận văn: Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014, 9đLuận văn: Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014, 9đ
Luận văn: Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014, 9đ
 
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
Bài Giảng Pháp Luật Về Công Ty Cổ Phần
 
Luận văn: Tổ chức và hoạt động của công ty dịch vụ tư vấn pháp luật
Luận văn: Tổ chức và hoạt động của công ty dịch vụ tư vấn pháp luậtLuận văn: Tổ chức và hoạt động của công ty dịch vụ tư vấn pháp luật
Luận văn: Tổ chức và hoạt động của công ty dịch vụ tư vấn pháp luật
 
Luận văn: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam
Luận văn: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt NamLuận văn: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam
Luận văn: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam
 
Luật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Luật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lênLuật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Luật doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 
Luật Doanh Nghiệp 2014
Luật Doanh Nghiệp 2014Luật Doanh Nghiệp 2014
Luật Doanh Nghiệp 2014
 
[Luật kt] công ty cổ phần
[Luật kt] công ty cổ phần[Luật kt] công ty cổ phần
[Luật kt] công ty cổ phần
 
Luận văn: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Luận văn: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệpLuận văn: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Luận văn: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
 
Luận văn: Tổng hợp kiến thức về pháp luật doanh nghiệp, HAY
Luận văn: Tổng hợp kiến thức về pháp luật doanh nghiệp, HAYLuận văn: Tổng hợp kiến thức về pháp luật doanh nghiệp, HAY
Luận văn: Tổng hợp kiến thức về pháp luật doanh nghiệp, HAY
 
Ho so-giai-the-cong-ty-co-phan
Ho so-giai-the-cong-ty-co-phanHo so-giai-the-cong-ty-co-phan
Ho so-giai-the-cong-ty-co-phan
 
Bài tập thương mại
Bài tập thương mại Bài tập thương mại
Bài tập thương mại
 

Viewers also liked (15)

DVMF Presentation
DVMF PresentationDVMF Presentation
DVMF Presentation
 
CWG Final Presentation
CWG Final PresentationCWG Final Presentation
CWG Final Presentation
 
The path to develop the maintenance of the greening in Abu Dhabi
The path to develop the maintenance of the greening in Abu DhabiThe path to develop the maintenance of the greening in Abu Dhabi
The path to develop the maintenance of the greening in Abu Dhabi
 
Net and protection
Net and protectionNet and protection
Net and protection
 
Effect of terraces on SFs 1984 - Russian
Effect of terraces on SFs 1984 - RussianEffect of terraces on SFs 1984 - Russian
Effect of terraces on SFs 1984 - Russian
 
NCB
NCBNCB
NCB
 
Manual atuação mp_-_trabalho_infantil_para_web
Manual atuação mp_-_trabalho_infantil_para_webManual atuação mp_-_trabalho_infantil_para_web
Manual atuação mp_-_trabalho_infantil_para_web
 
Trabajo epidimiologia (2)
Trabajo epidimiologia (2)Trabajo epidimiologia (2)
Trabajo epidimiologia (2)
 
Zoho Presentation
Zoho PresentationZoho Presentation
Zoho Presentation
 
Template 2-customer
Template 2-customerTemplate 2-customer
Template 2-customer
 
Ophtalmology
OphtalmologyOphtalmology
Ophtalmology
 
Rules and Procedures of the Student Senate
Rules and Procedures of the Student SenateRules and Procedures of the Student Senate
Rules and Procedures of the Student Senate
 
Cartilha deficiencia
Cartilha deficienciaCartilha deficiencia
Cartilha deficiencia
 
Escola que protege
Escola que protegeEscola que protege
Escola que protege
 
Core Data
Core DataCore Data
Core Data
 

Similar to Những điểm mới đáng lưu ý của lđt và ldn 2014

Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...
Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...
Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
Tài liệu luật CPA VN 2023
Tài liệu luật CPA VN 2023Tài liệu luật CPA VN 2023
Tài liệu luật CPA VN 2023ssuserf987bf
 
Tổng hợp vấn đáp re edited (1)
Tổng hợp vấn đáp re edited (1)Tổng hợp vấn đáp re edited (1)
Tổng hợp vấn đáp re edited (1)quynhtrangpy
 
Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdf
Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdfChấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdf
Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdfHanaTiti
 
Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)
Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)
Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)Hán Nhung
 
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TS. BÙI QUANG XUÂN
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  - TS. BÙI QUANG XUÂNTÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  - TS. BÙI QUANG XUÂN
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TS. BÙI QUANG XUÂNBùi Quang Xuân
 
Đề Cương ôn tập luật kinh tế
Đề Cương ôn tập luật kinh tếĐề Cương ôn tập luật kinh tế
Đề Cương ôn tập luật kinh tếBee Bee
 
NGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdf
NGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdfNGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdf
NGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdfririri9320
 
Bài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp
Bài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệpBài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp
Bài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệpViết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 

Similar to Những điểm mới đáng lưu ý của lđt và ldn 2014 (20)

Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...
Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...
Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp ...
 
Tài liệu luật CPA VN 2023
Tài liệu luật CPA VN 2023Tài liệu luật CPA VN 2023
Tài liệu luật CPA VN 2023
 
Tổng hợp vấn đáp re edited (1)
Tổng hợp vấn đáp re edited (1)Tổng hợp vấn đáp re edited (1)
Tổng hợp vấn đáp re edited (1)
 
Luận Văn Thạc Sĩ Trình Tự, Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp
Luận Văn Thạc Sĩ Trình Tự, Thủ Tục Thành Lập Doanh NghiệpLuận Văn Thạc Sĩ Trình Tự, Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp
Luận Văn Thạc Sĩ Trình Tự, Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp
 
Luận Văn Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Theo Pháp L...
Luận Văn Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Theo Pháp L...Luận Văn Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Theo Pháp L...
Luận Văn Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Theo Pháp L...
 
Luận án: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, HAY
Luận án: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, HAYLuận án: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, HAY
Luận án: Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, HAY
 
Trường hợp nào không được góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công ty
Trường hợp nào không được góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công tyTrường hợp nào không được góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công ty
Trường hợp nào không được góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công ty
 
Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.doc
Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.docPháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.doc
Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.doc
 
Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdf
Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdfChấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdf
Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.pdf
 
Luận văn: Chấm dứt Doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, HAY
Luận văn: Chấm dứt Doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, HAYLuận văn: Chấm dứt Doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, HAY
Luận văn: Chấm dứt Doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, HAY
 
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
 
Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh, HAY
Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh, HAYThủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh, HAY
Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong ngành, nghề kinh doanh, HAY
 
Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)
Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)
Thuyết minh chi tiết luật đầu tư (kèm theo bkhdt 1352 t-tr-bkhđt_10032014)
 
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TS. BÙI QUANG XUÂN
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  - TS. BÙI QUANG XUÂNTÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  - TS. BÙI QUANG XUÂN
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TS. BÙI QUANG XUÂN
 
Đề Cương ôn tập luật kinh tế
Đề Cương ôn tập luật kinh tếĐề Cương ôn tập luật kinh tế
Đề Cương ôn tập luật kinh tế
 
luan van phap luat ve doanh nghiep tu nhan hien nay
luan van phap luat ve doanh nghiep tu nhan hien nayluan van phap luat ve doanh nghiep tu nhan hien nay
luan van phap luat ve doanh nghiep tu nhan hien nay
 
NGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdf
NGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdfNGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdf
NGUYEN THI PHUONG TRINH HCMVB120204085.pdf
 
Bài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp
Bài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệpBài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp
Bài mẫu Tiểu luận Pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp
 
Cơ sở lý luận về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.docx
Cơ sở lý luận về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.docxCơ sở lý luận về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.docx
Cơ sở lý luận về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.docx
 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại công ty Thuốc lá, 9đ
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại công ty Thuốc lá, 9đ Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại công ty Thuốc lá, 9đ
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại công ty Thuốc lá, 9đ
 

Những điểm mới đáng lưu ý của lđt và ldn 2014

 • 1. Công ty TNHH MTV GCP July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 1
 • 2. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 2
 • 3.  Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều loại rủi ro  Một trong những rủi ro tiềm ẩn là rủi ro do những thay đổi về chính sách pháp luật July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 3
 • 4.  Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây ra các thiệt hại to lớn về người và của, làm cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bị tổn thất nặng nề.  -Rủi ro do môi trường văn hóa: do sự thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lối sống, nghệ thuật, đạo đức… của dân tộc khác từ đó có các hành xử không phù hợp, gây thiệt hại, mất mát, mất cơ hội kinh doanh.  -Rủi ro do môi trường xã hội: sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi của con người, cấu trúc xã hội, các định chế… là nguồn rủi ro quan trọng. Nếu không nắm được các điều này sẽ có thể gánh chịu các thiết hại nặng nề.  Rủi ro do môi trường chính trị: Môi trường chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí kinh doanh.  Rủi ro do môi trường luật pháp: Xã hội tiến bộ phát triển, các chuẩn mực luật pháp không phù hợp, không thay đổi kịp sẽ gây ra nhiều rủi ro. Ngược lại, nếu luật pháp thay đổi quá nhiều, thường xuyên, không ổn định, cũng gây ra khó khăn. Các tổ chức không nắm vững pháp luật sẽ gặp nhiều rủi ro. Trong kinh doanh quốc tế, môi trường luật pháp phức tạp hơn, chuẩn mực của các nước khác nhau. Nếu chỉ nắm rõ và tuân thủ chuẩn mực luật pháp của mình mà không hiểu luật pháp của đối tác, thì sẽ gặp rủi ro.  Rủi ro do môi trường kinh tế: môi trường kinh tế thường vận động theo môi trường chính trị, những ảnh hưởng của môi trường kinh tế chung của thế giới đến các nước là rất lớn. Các động thái của chính phủ (siêu cường) có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế giới, nhưng họ không thể kiểm soát nổi toàn bộ thị trường thế giới dẫn đến rủi ro bất ổn môi trường kinh tế.  Rủi ro do môi trường hoạt động của tổ chức: rủi ro có thể phát sinh ở mỗi lĩnh vực: nhân sự, công nghệ, văn hóa tổ chức,…Rủi ro trong môi trường hoạt động của tổ chức có thể xuất hiện dưới nhiều dạng: thiếu thông tin, sự cố của máy móc, thiết bị, tai nạn lao động, hoạt động quảng cáo sai sót,…Trong hoạt độn xuất nhập khẩu, rủi ro có thể xuất hiện trong mọi khâu của quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.  Rủi ro do nhận thức của con người: Khi nhận diện và phân tích không đúng dẫn đến kết luận sai lầm. Nếu nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau thì rủi ro càng lớn July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 4
 • 5.  Luôn hiện hữu July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 5 changes of law
 • 6.  Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014,  có hiệu lực kể từ 01/7/2015;  Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều so với Luật doanh nghiệp 2005 July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 6
 • 7. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 7
 • 8.  luật chỉ quy định những vấn đề chung nhất, mang tính định hướng, về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, về chi tiết thì doanh nghiệp tự do, tự nguyện, cam kết, thoả thuận phù hợp các quy định của Pháp luật July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 8
 • 9.  Cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật;  cho phép công ty cổ phần có thể chọn một trong hai mô hình tổ chức, quản lý (Điều);  Cho phép lựa chọn cách bầu dồn phiếu hay không bầu dồn phiếu khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần .v.v. (Điều )  Quy định về sử dụng con dấu (Điều 42):Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 9
 • 10.  chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh .v.v.)  bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy CNĐKDN;  bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề .v.v. Điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Hiến pháp  Luật mới đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy CNĐKDN July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 10
 • 11.  việc luật hóa Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp  quy định cuộc họp được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác (quy định cũ là chỉ ghi vào sổ biên bản)  việc chốt lại địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp, mọi người không nhất thiết phải cùng ngồi họp một chỗ July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 11
 • 12.  quy định các nguyên tắc để xác định, đăng ký vốn thực của công ty, giải quyết tình trạng vốn không có thực (ảo) nhưng không thể xử lý được như hiện nay. Trong đó điểm mới nhất là cho phép Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 12
 • 13.  chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%.  Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp;  Bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 13
 • 14.  không yêu cầu các công ty cùng loại mới được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đồng thời quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục, hồ sơ .v.v. =>> góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp (M&A) July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 14
 • 15.  Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 15
 • 16.  chỉ quy định 5 trường hợp bị thu hồi Giấy CNĐKDN so với 8 trường hợp của Luật cũ.  Luật mới cũng có các quy định nhằm giúp doanh nghiệp rút khỏi thị trường thuận lợi hơn July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 16
 • 17.  Loại hình doanh nghiệp xã hội (Điều 10)  luật hóa việc dùng mã số thuế làm mã số doanh nghiệp,  chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH,  tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ (cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện...).  Bãi bỏ việc đăng ký danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ công ty cổ phần,  bãi bỏ việc gây cản trở cho hoạt động của Doanh nghiệp như cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty khác. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 17
 • 18. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 18
 • 19.  Luật Đầu tư năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005  Luật đầu tư 2014 có 7 chương, 76 Điều và 04 Phụ lục July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 19
 • 20.  tập hợp, rà soát và quy định cụ thể Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện theo phương pháp loại trừ (chọn bỏ) đã góp phần đổi mới căn bản nguyên tắc áp dụng pháp luật, từ việc nhà đầu tư chỉ được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật cho phép sang nguyên tắc được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà Luật này không cấm hoặc quy định phải có điều kiện. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 20
 • 21.  - Cập nhật các quy định về việc Nhà nước bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư và cam kết bồi thường thỏa đáng, công bằng trong trường hợp trưng thu, quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư phù hợp với quy định của Hiến pháp.  - Hoàn thiện quy định về việc Nhà nước bảo đảm đối xử không phân biệt giữa các nhà đầu tư phù hợp với cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế.  - Hoàn thiện quy định về việc áp dụng nguyên tắc không hồi tố trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật thay đổi làm ảnh hưởng bất lợi đến ưu đãi đầu tư đã áp dụng đối với nhà đầu tư July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 21
 • 22.  Luật đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước (Điều 36).  Luật đã đơn giản hoá hồ sơ, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho 45 ngày như trước đây (Điều 37). July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 22
 • 23.  bổ sung quy định về bảo đảm nghĩa vụ thực hiện dự án của nhà đầu tư dưới hình thức ký quỹ;  bổ sung quy định về giám định chất lượng máy móc, thiết bị, công nghệ nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư;  hoàn thiện các quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư, giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư… theo hướng xác định cụ thể điều kiện, thủ tục thực hiện các hoạt động này, cũng như trách nhiệm của nhà đầu tư và thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý ở địa phương July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 23
 • 24.  bãi bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tách bạch hoạt động đầu tư theo dự án với hoạt động đăng ký kinh doanh  các doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% hoặc doanh nghiệp có các doanh nghiệp nêu trên nắm giữ trên 51% mới phải áp dụng điều kiện và thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài (trước đây là 49%)  quy trình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 24
 • 25.  hoàn thiện các quy định của Luật Đầu tư hiện hành về ngành, nghề ưu đãi đầu tư cũng như các nguyên tắc, điều kiện áp dụng ưu đãi  khắc phục việc áp dụng ưu đãi đầu tư tràn lan đối với tất cả các dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, Luật bổ sung quy định không áp dụng ưu đãi đầu tư theo tiêu chí địa bàn đối với các dự án khai thác khoáng sản; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 25
 • 26.  Bổ sung quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  chuyển thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang sở kế hoạch và đầu tư July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 26
 • 27.  khẳng định nguyên tắc nhà đầu tư được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế đất nước;  bổ sung hình thức đầu tư đầu tư ra nước ngoài thông qua mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác và đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 27
 • 28.  Quy định rõ những trường hợp tạm ngừng, giãn tiến độ đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi, thanh lý hoạt động đầu tư.  Bổ sung quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.  Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đầu tư. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 28
 • 29. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 29
 • 30. July 15, 2016LL.M PHAM THANH NGA 30