How to make money with Social Media

882 views

Published on

How to make money with Social Media
โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
17 June 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to make money with Social Media

 1. 1. M a k e M o n e y w it hS o c ia l N E t w o r k
 2. 2. วิ ท ยากร : ภาวุ ธ (ป้ อ ม ) พงษ์ ว ิ ท ยภานุ การศึ ก ษา : Master Degree 2 Executive MBA Program ,Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University Master Degree 1 Master of Science, Internet & E-Commerce Assumption University Bachelor Degree Architectural, Rangsit Universityหน้ า ที ่ ง านในปั จ จุ บ ั น :Managing Director TARAD DOT COM Co ., Ltd. ( TARAD.com)Vice President Thai E-Commerce AssociationConsultant Thai Webmaster AssociationConsultant APEC IBIZ : Thailand Productivity InstituteColumnist Bangkok Biz News Newspaper, SME MagazineRadio Host FM 102 Nation Radio. Every Sunday 4.00PMTeacher Silpakorn UniversitySee all list at http://www.Pawoot.com/Myself/
 3. 3. Other Experience My Pocket Book • “E-Commerce – Sell to the World” • E-Marketing – Reach People around the world • How to start business with TARAD.comOnline ConsultantCustomer
 4. 4. น้องวิภาวรรณ​ - ใครค่ะ?
 5. 5. น้องอ้อมมี่ ภาษาวิบัติ
 6. 6. น้องเอวา ด่ากระจาย
 7. 7. ติดอันดับ คนถูกพูดถึงมาที่สุด เมือ ่วาน < น้องอ้อมมี่ < น้องวิภาวรรณ < น้องเอวา
 8. 8. Marketing 2.0 เปิ ด กว้ า ง เป็นมุมมองจากลูกค้ามีความเป็นส่วนตัว กระจายผ่านสังคมรอบตัว เกี่ยวข้องมากขึ้น สร้างสรรค์ ได้ผล มากกว่า ราคาถูกลง น่าเชื่อถือ ผล ตอบแทนสูง
 9. 9. "86% ของคนทั่วไปมักไม่เชื่อ สิ่งที่สินค้าหรือ Brand พูดถึงตัว เอง แต่ 78% ของคนทั่วไปมักเชื่อใน สิ่งที่คนอื่นพูดถึง Brand"
 10. 10. Type of Media in Facebook• Earned Media (สื่อที่คนอื่นสร้างขึนมา) ้ – Wall, Likes, Share• Owned Media (สื่อที่ควบคุมเองได้) – Facebook Pages, Own Wall Content• Paid Media (สื ่ อ ท่ ี ี ี ่ จ ่ า ยเงิ น ) – Facebook Ads,
 11. 11. Earned Media Paid Media
 12. 12. Social Media ทำาให้เกิดอะไร?• การรับรู้ (Brand Awareness)• ได้ลกค้า (Customer) ู• ปฏิสมพันธ์กับลูกค้า (Engagement) ั
 13. 13. วิธีการสร้างรายได้ผ่าน ZocialNetwork• โปรโมทสินค้า ทำาให้คนรู้จัก• ขายสินค้า (Social Commerce)• รายได้จากโฆษณา (blogger, Online Celeb)
 14. 14. โปรโมทสิ น ค้ า ทำ า ให้ ค นรู ้ จ ั ก
 15. 15. ยเสือผ้าที่บราซิลทำาเก๋ โชว์จำานวน Like บนราวแขว ้
 16. 16. ขายสิ น ค้ า (Social Commerce)
 17. 17. ขั้นตอนการซื้อสินค้า(Purchasing Funnal) Social Network - Facebook - Twitter Web Site, Blog, VDO, Review E-Commerce
 18. 18. การสั่งซื้อสินค้า (online to online) ไปซื ้ อ ที ่ เ ว็ บ ไซต์ (E- Commerce) (Action)Twitter สร้ า งการรั บ รู ้(Awareness) เว็ บ Review สร้ า งความสนใจ ตั ด สิ น ใจ (Interest & Desire)
 19. 19. Facebook Adswww.facebook.com/advertising/
 20. 20. Facebook Ads
 21. 21. โฆษณาแหวนรับวันวาเลนไทน์ “แหวนราคาพิเศษ สำาหรับวาเลนไทน์” Average CTR = 0.054% For Women Ads Click Impression CTR 12,173 13,882,590 0.088%For Men Ads Click Impression CTR 8,146 8,764,221 0.093%
 22. 22. Logo BrandSpecific Brand Event
 23. 23. Traffic Increase
 24. 24. ยอดขายผ่าน Social Network ของ TARAD.comSocial Network สร้างยอดขายให้ TARAD.com = 14.73% สื่อสารผ่าน Facebook ลงโฆษณากับ Facebook สื่อสารผ่าน Twitter สื่อสารผ่าน เว็บบอร์ด
 25. 25. Location Marketing คือการตลาดที่ใช้ อะไร?(Location)” เข้า “ตำาแหน่งมามีสวนร่วมเพือทำาให้เกิดกลยุทธ์และการ ่ ่ สื่อสาร (Communication) ที่เฉพาะ เจาะจงกับพืนที่นั้นๆ ้ โดย : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
 26. 26. เรารู ้ ต ำ า แหน่ ง ของคุ ณ ได้ อย่ า งไร? Cell Site WIFI GPS ความแม่ น ยำ า km 1 ความแม่ น ยำ า20-30 m ความแม่ น ยำ า m 1-5 Satellite
 27. 27. Neme : Ben Jerry Age : 40 Visited : 20 time Likes : Potato and Fish Friends : Gen Moore, Ken Hiland, …. Neme : Ben Jerry Age : 40 Visited : 20 time Likes : Potato and Fish Friends : Gen Moore, Ken Hiland, ….Neme : Ben Jerry Age : 40Visited : 20 timeLikes : Potato and FishFriends : Gen Moore, KenHiland, …. Neme : Ben Jerry Age : 40 Visited : 20 time Likes : Potato and Fish Friends : Gen Moore, Ken Hiland, Neme : Gen Moor Age : 42 …. Visited : 28 Likes : Pasta Cheeze Friends : Ben Jerry, Ken Hiland, ….
 28. 28. คุณเคยเช็กสิงเหล่านีกับธุรกิจของคุณ ่ ้ หรือไม่?
 29. 29. ข้อมูลสถิติของสถานที่ คนที่มาสถานทีนี่บ่อยๆ ่ พนักงานของทีนี่ ่ ใครก็ตามที่เป็น Employee หรือ Manager จะเป็น Mayor ไม่ได้
 30. 30. Foursquare + Facebook Place Ranking Where is the Top Check-in Location? Top Location Ranking (Thailand) •Ranking by Top Check-in Location and User •Full detail of user in each location same as location admin •Check how active of your competitor branch or location •Check what’s people talking about your locationRank of Top Locaton
 31. 31. Foursquare + Facebook Place RankingWhat’s going on in your location? Detail of Location
 32. 32. รายได้ จ ากโฆษณา (Social Advertising)
 33. 33. Thailand Twitter Usr Rankingอันดับผู้ใช้ Twitter ที่มคนติดตามมากที่สุดในไทย ี
 34. 34. Blogger Make Money
 35. 35. ตรวจสอบว่า Twitter ของเรามีมลค่าเท่าไร? ู www.Tweetvalue.com or http://WhatsMyTwitterAccountWorth.com/
 36. 36. Video Content • Mobile Device ประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาถูกลง • Internet ความเร็วสูงขึ้นทำาให้ง่ายต่อการ Upload Video • Online Influencer และ Online TV ได้รับความนิยมมากขึ้นhttp://www.youtube.com/user/domepakornlamonline
 37. 37. http://www.youtube.com/watch?v=gpUr_siiB14
 38. 38. Create compelling videos.
 39. 39. Youtube RankingWhat Video are Top View, Comment in Youtube Youtube Ranking (Thailand) •Ranking by Total View, Daily View, Comment, Rating, Recently •Full Detail of Video with Comment •By Category of Each Video
 40. 40. We summarize youtube ranking in infographic
 41. 41. Instagram : Photo Social Network
 42. 42. Instagram RankingWho is Top Influencer with Photo Social Network
 43. 43. Instagram RankingWho is Top Influencer with Photo Social Network Instagram Ranking •Ranking by Total View, Daily View, Comment, Rating, Recently •Full Detail of each user •Growth rate, tend or follower •Top Location taken photo •Top filter used
 44. 44. Case Study : B__ger KingProduct : B__ger King Mushroom Swiss BurgerChannel : Instagram (Actress & Celeb Influencer), twitter, PR Offline Event (Promotion)Objective : Awareness , Drive SaleTime : 2 – 14 Apr 2012 before launch this product in 11 Apr 2012 https://www.facebook.com/BurgerKingThailand
 45. 45. • @AerinY • @guzjun9• @JanesudaParnto • No Twitter • Others • Yayaying_yay (Deleate Pic) • Ploychava • @RyBeNANA• @NoeyChotika • Etc.
 46. 46. Offline Event & Promotion"มัชรูม สวิส เบอร์เกอร์ (Mushroom Swiss Burger)" เมนูเบอร์เกอร์ซอสเห็ดชองปิญองทีเป็นซิก ่เนเจอร์ของเบอร์เกอร์คิง รับประกันความอร่อยลำ้ารสชาติถูกปากจนอดใจไม่ไหวต้องสั่งเพิ่ม ซึ่งงานเปิดตัวจะจัดขึนทีร้านเบอร์เกอร์ คิง ทีสาขาสยาม พารากอน ในวั น พุ ธ ที ่ 11 เมษายน นี ้ ้ ่ ่พิ เ ศษสุ ด ! คอเบอร์ เ กอร์ เ ตรี ย มเฮ เพราะ เบอร์ เ กอร์ คิ ง ใจดี แจกฟรี ! ! ซิ ง เกิ ้ ล มั ช รู มสวิ ส เบอร์ เ กอร์ ม ู ล ค่ า 95 บาท เมื ่ อ ซื ้ อ โค้ ก ขนาดใหญ่ 1 แก้ ว ราคา 55 บาท ตลอดทั ้ ง วั น http://www.newsplus.co.th/NewsDetail.php?id=42210
 47. 47. Thailand Online Brand Ranking We ranked Thailand Business who use Social Network as major tools and communications
 48. 48. Zocial inc.Advance and Unique Social Media Platform ServiceCutting Edge Technology to monitor, listening and Analytic what people talk inthis Social Network. Including manage social media site and channels. All owndevelopment.Z o c ia l in c .P la t f o r m Brand “Monitoring” System what’s people talk about your brand Brand “Ranking & Analysis” System Where are you compare with competitor
 49. 49. Why Brand need socialMonitoring?Conversation and Participation inOnline Community and Socialnetwork can reflect consumerperception and attitude towardsbrands. How can Online Marketingmonitor these conversation? Online Offline
 50. 50. “Listening & Monitoring”
 51. 51. “Unique and Cutting edge technology”Listening & Monitoring what people talking about• Zocial Eye – Listening what people in online talking about your brand & product – Sentimental Tracking (Positive or Negative) – Keywords Monitoring & Tracking, Truly understand local conversation – Cross & Integrated platform (Facebook, Twitter, Foursquare, Pantip.com, etc..)
 52. 52. Tracking What People Talking aboutYou Negative Neural Postive Growth 1,236% Jun 8, 2012 Daily basis tracking data Week over Week Growth GMM and True Visions Case
 53. 53. Brand Tracking & MonitoringTrack people talking about your brand in positive and negative way People Voice Movement, Who make voice? We Will Know •Who is talking •What are they talking, positive or negative •Where they talking Summary of voice Advance Tracking Technology Sentiment Tracking •Tracking from many online Where they talk?sources (Facebook, Twitter, Community) •Measurement to Number •Alert & Notification directly Who saying that Positive or
 54. 54. Your Brand in News Web SitesYour Brand on News Site Related with People Talking in Online Know Impact from News Site •Monitor your brand from News Sites •See relation from news with social network and other sites Daily Tracking in News Sites •Forget about News Clipping service. News Topic get from Share of Each News News Site Site
 55. 55. Location TrackingTracking Branch or Location, See how popular and who is our real customer Map of Location Location of Brand & Branch User Visit Trend of Comment Visitor frequency Name of Location User Comment & Tips Location of Brand or Branch Detail of People traffic and who’s there
 56. 56. Video Brand TrackingTracking What People Talking About Your Brand in Youtube
 57. 57. E-mail Alert & NotificationKnow Exactly What People Talking About You Brand Directly Summary E-Mail Alert •Daily report the content that system can capture •Report by each channel of content and service Content with Sentiment
 58. 58. Type of Campaign• Own Brand Monitor Know what people taking about your brand• Competitor Monitoring Know what competitor movement and what people talking about your competitor• Demand Monitoring Know who need and what your product and service, then you can respond back to them
 59. 59. Thai Bank Comparison
 60. 60. Car Brand Comparison
 61. 61. Expand to South East AsiaTools for SMEs and Corporate to Understand Each Country People Behavior Welcome to AEC ERA
 62. 62. Summary• Large Market & Opportunity• Reach People All Over the World 2,000 Million• Get the Right Target, Execute the Right Strategy• Rich Media & Interactive• More effective & Better ROI• Awareness, Engagement and Sale.!• What are you Waiting For?
 63. 63. Endสอบถามหรือดูข้อมูลเพิมเติม ่www.Pawoot.comE-Mail : pawoot@tarad.comTwitter.com/pawootFacebook.com/pawoot

×