Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הצעת חוק נישואין וגירושין – התשע"א 2011

1,604 views

Published on

הצעת חוק נישואין וגירושין – התשע"א 2011

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הצעת חוק נישואין וגירושין – התשע"א 2011

  1. 1. ‫כ”א סיון, תשע”א‬ ‫המטה לבחירה חופשית בנישואים‬ ‫32 יוני 1102‬ ‫לכבוד‬ ‫חברי הכנסת‬ ‫שלום רב,‬ ‫הנדון: הצעת חוק נישואין וגירושין, התשע”א-1102‬‫בשם הפורום לבחירה חופשית בנישואין, אשר הינו קואליציה של עשרים ארגונים חברתיים ותנועות רעיוניות ודתיות‬‫אשר שמו להם למטרה לפעול למען זכותו של כל תושב ואזרח בישראל להינשא בהתאם לבחירתו וצו מצפונו אנו‬‫פונים אליך בעניין הצעת חוק נישואין וגירושין התשע”א-1102. בתחילת מושב הכנסת הנוכחי הונחה הצעת חוק‬ ‫נישואין וגירושין, התשע”א-1102 והיא תעלה להצבעה לקראת סוף המושב הקרוב.‬‫לקראת ההצבעה, נבקש לדעת מה עמדתך בנושא והאם בכוונתך לתמוך בהצעת החוק. להלן הסבר מפורט על‬ ‫הצעת החוק ועל התיקונים שהיא מכניסה בנושא נישואין וגירושין במדינת ישראל היום.‬ ‫נישואין וגירושין של יהודים‬‫הסמכות בנישואין וגירושין של יהודים נתונה לפי החוק היום באופן בלעדי לרבנות האורתודוכסית. חוק שיפוט בתי‬‫דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי”ג-3591 קובע: “נישואין וגירושין של יהודים בישראל יערכו על פי דין תורה,‬ ‫ויהיו בסמכות שיפוטית ייחודית של בתי הדין הרבניים”.‬‫המונופול שניתן לרבנות בנושא הנישואין בישראל יוצר מצב בו יהודים המעוניינים בנישואין אזרחיים, או בנישואין‬‫דתיים שאינם אורתודוכסים (רפורמים או קונסרבטיבים), אינם יכולים להינשא על פי בחירתם משום שהחוק אינו‬‫מאפשר זאת. כמו-כן מעמדן של הנשים בבתי-הדין הרבניים הוא נחות ונשים רבות מוצאות את עצמן מסורבות גט‬ ‫ועגונות ללא יכולת להשתחרר מן הנישואין.‬‫במצב הקיים כיום, לא קיימת לבני זוג הרוצים להינשא, אפשרות בחירה אמיתית להינשא לפי צו ליבם ומצפונם.‬‫מטרת הצעת החוק היא להרחיב את אפשרויות הנישואין המוכרות על ידי המדינה באופן המכיר בפלורליזם ביהדות‬‫ואף בדתות האחרות. הצעת החוק מאפשרת הכרה בנישואין רפורמיים או קונסרבטיביים כנישואין דתיים מוכרים‬‫במדינה כשם שמוכרים הנישואין האורתודוכסיים. הצעת החוק מגדירה איזו קהילה דתית תיחשב ככזו לצורך‬‫נישואין. “קהילה דתית” מוכרת לצורך החוק משמעה קהילה דתית אשר לה מסגרת המאפשרת גם נישואין וגם‬‫התרת הנישואין. התניית ההכרה בקהילה דתית לצורך החוק בקיום מסגרת המאפשרת התרת נישואין נועדה לוודא‬‫שבני זוג שיבחרו בכך יוכלו להתגרש בטכס דתי, באותה המסגרת בה נערך טכס הנישואין. בעצם יצירת מסלולים‬‫דתיים אלטרנטיביים יש כדי לאפשר לאנשים להינשא לפי בחירתם ומצפונם, תוך יצירת הכרה רשמית בנישואין‬‫אלה. בכך יש כדי להביא לביטול המונופול של הרבנות בנושא הנישואין והגירושין וליצירת מסגרות דתיות שוויוניות‬ ‫לנשים בנישואין וגירושין.‬ ‫נישואין וגירושין של בני עדות דתיות שונות‬‫לפי המצב החוקי הקיים היום במדינת ישראל נישואין וגירושין נקבעים לפי הדין הדתי ומוכרים רק לפי דין זה. הדין‬‫במדינת ישראל קובע מי הם העדות המוכרות בארץ. רק בני העדות הדתיות המוכרות בישראל יכולים להינשא בבתי‬‫הדין של דתם אך ורק עם בן דתם, בנישואין על פי דיני אותה דת. המשמעות היא שלפי המצב החוקי הקיים היום‬‫זוגות בני עדות שונות אינם יכולים להינשא זה עם זה. כמו-כן, בני זוג שאחד מהם אינו בן דת מוכרת אף הם אינם‬ ‫יכולים להינשא בישראל.‬‫חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש”ע-0102 שעבר לאחרונה אינו פותר את הבעיה מכיוון שהוא יצר הסדר מצומצם,‬‫שאינו מעניק זכויות שוות לנישואין, והסדר מצומצם זה חל רק על זוגות בהם שני בני הזוג הינם חסרי דת, מצב‬‫שאינו מתקיים בדרך כלל. רוב הזוגות שאינם יכולים להינשא הם זוגות מעורבים בהם אחד מבני הזוג הוא יהודי או‬ ‫בן דת מוכרת והשני אינו מוכר על ידי אותה הדת.‬‫הצעת חוק נישואין וגירושין, התשע”א-1102 מייסדת מסלול נישואין וגירושין אזרחיים שאינו מבוסס על הדין הדתי‬‫ובכך מאפשרת לכל אזרח במדינת ישראל לממש את זכותו להינשא. הצעת החוק אינה מבטלת את ההסדר הקיים‬‫ומאפשרת למי שרוצה להינשא לפי דתו להינשא בנישואין דתיים. ההצעה מייסדת לראשונה רשות שתמנה את‬
  2. 2. ‫המטה לבחירה חופשית בנישואים‬‫רשמי הנישואין האזרחיים, תקבע את אופן ותנאי מינויים ואת מערך הפיקוח עליהם. בכלל רשמי הנישואין‬ ‫האזרחיים יוכרו גם רשמי נישואין ברוח זרמים הומניסטיים חילוניים.‬‫בכך, מאפשרת הצעת החוק לבני עדות דתיות שונות להינשא בארץ, לבני זוג מאותו המין לממש את זכותם‬ ‫להינשא, ולתושבים שאינם מגדירים את זהותם כדתית אלא כחילונית להינשא לפי צו מצפונם.‬ ‫גירושין בישראל‬‫בנוסף להפרת חופש הדת והמצפון הנובעים מכפיית נישואין דתיים בלבד לפי החוק הנוהג, גירושין בישראל אף‬‫הם נערכים לפי הדין הדתי. גם זוגות יהודיים (או כל זוג שהם בני אותה עדה דתית) שנישאו בנישואין אזרחיים‬‫בחו”ל יאלצו להתגרש בבתי הדין הדתיים, שכן אין מערכת גירושין אזרחית. דבר זה גורם להפרת זכויות אדם‬‫ולכפיית נורמות דתיות - הכוללות החמרות שונות. הצעת החוק מתקנת מצב זה וקובעת כי הסמכות השיפוטית‬‫הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לנישואין האזרחיים או הנובע מהם תהיה על פי החוק לבית המשפט לענייני‬‫משפחה. זאת, בכדי למנוע מצב בו זוגות שבחרו להינשא בדרך אזרחית, ימצאו עצמם, במקרה של גירושין, שוב‬‫כפופים לבתי הדין הדתיים. יחד עם זאת, קובעת הצעת החוק כי בני זוג שנישאו בנישואין דתיים , הגירושין‬ ‫ייערכו על פי כללי הדין הדתי לפיו נישאו אלא אם כן הסכימו ביניהם אחרת.‬‫הצעת החוק קובעת את עילות הגירושין בגירושין אזרחיים. הוראות החוק משקפות את התפיסה, שאין צורך‬‫בהוכחת אשמה או קיום הסכמה של שני בני הזוג, על מנת להתיר את הנישואין. עם זאת, בית משפט יהא‬‫רשאי לעכב מתן צו גירושין בנסיבות בהן יהא סבור כי יהיה בכך לסייע לפתרון עניין מהעניינים הכרוכים בהליך‬‫הגירושין. כמו כן, יהא בית משפט רשאי לעכב את הגירושין, במקרה בו מבקש אותם בן זוג המונע מבן זוגו,‬‫המעוניין בכך, התרת נישואין דתית. הוראה זו באה למנוע מצב בו בן זוג יזכה בהתרת נישואין אזרחית בעוד‬ ‫הוא מעגן את בן זוגו דתית.‬ ‫סיכום‬‫הצעת החוק קובעת מסלולים מקבילים של נישואין אזרחיים ונישואין דתיים במדינת ישראל. בכך מאפשרת‬‫הצעת החוק לכל אדם בישראל להינשא ולהתגרש לפי צו מצפונו ובחירתו וכן פותרת את בעייתם של מאות‬‫אלפי עולים שאינם יכולים להינשא בישראל. אנו קוראים לך להביע את עמדתך בעד הצעת החוק ולהצביע‬‫בעד הצעת החוק ובכך לשים קץ לפגיעה בחופש המצפון של תושבים שאינם יכולים להינשא לפי צו מצפונם‬‫ולעגן את זכותם להינשא של בני עדות דתיות שונות ובני זוג בני אותו המין שאינם יכולים כלל להינשא לפי‬ ‫ההסדר הקיים.‬ ‫נודה על תשובתך למכתבנו, באשר לעמדתך ביחס להצעת החוק, בהקדם האפשרי.‬ ‫בכבוד רב,‬‫ריקי שפירא-רוזנברג, עו”ד‬

×