Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הצעת חוק רישום זוגיות - התשס"ד 2004

501 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הצעת חוק רישום זוגיות - התשס"ד 2004

  1. 1. ‫שרותי משרד/הצעות חוק/ 4050722‬ ‫הכנסת השש-עשרה‬ ‫נעמי בלומנטל‬ ‫הצעת חוק של חברי‬ ‫הכנסת:‬ ‫עמרם מצנע‬ ‫קולט אביטל‬ ‫אלי בן-מנחם‬ ‫אבשלום וילן‬ ‫אחמד טיבי‬ ‫איתן כבל‬ ‫מיכאל מלכיאור‬ ‫שלום שמחון‬ ‫פ/2242‬ ‫הצעת חוק רישום זוגיות , התשס " ד -4002‬‫לכל אדם עומדת הזכות להקים לו משפחה, בכפוף לכל דין‬ ‫1.‬ ‫הזכות‬ ‫קודם או מאוחר לחוק זה.‬ ‫למשפחה‬ ‫"השר" – שר-הפנים.‬ ‫2.‬ ‫הגדרות‬ ‫"בני-זוג" – גבר ואישה.‬ ‫"זוג רשמי" – בני-זוג שמעמדם יהא, מכוח חוק זה, כשל זוגות‬ ‫נשואים בהתייחס לכל דין, זולת דין דתי.‬
  2. 2. ‫"רשם-זוגיות" – מי שיוסמך לביצוע של חוק זה על ידי השר.‬‫רשם-זוגיות ירשום בני-זוג כזוג רשמי על פי חוק זה, ובלבד‬ ‫3.‬ ‫רישום-‬‫:שהם‬ ‫זוגיות‬‫)א( מבקשים רשיון להירשם כזוג רשמי מרצונם החופשי ובלי‬‫.כל כפייה גופנית או נפשית‬‫.אינם יכולים להינשא על פי דינם הדתי‬ ‫)ב(‬‫אינם נשואים על פי כל דין, המוכר בישראל או במדינת-‬ ‫)ג(‬‫חוץ, ובכלל זה דינם הדתי של המבקשים להינשא. יהודים‬‫יוכרו כמי שאינם נשואים רק בידי בית דין רבני מוסמך על‬‫ידי הרבנות הראשית לישראל, או בידי בית דין רבני‬‫.במדינת-חוץ, המקובל על הרבנות הראשית לישראל‬‫.מבוגרים מגיל 81‬ ‫)ד(‬ ‫)ה( אינם מקיימים קרבה משפחתית אסורה בנישואין לפי כל‬ ‫דין.‬ ‫בכל מחוז של משרד-הפנים יפעל רשם-זוגיות אחד לפחות.‬ ‫4.‬ ‫רשם-‬ ‫הזוגיות‬‫)א( המבקשים להירשם כזוג רשמי יפקידו במשרד-הפנים‬ ‫חוזה-זוגיות 5.‬‫חוזה-זוגיות שהם חתומים עליו, ערוך וחתום בידי בעל‬‫רשיון ישראלי לעריכת-דין, אשר יקשור אותם בהתחייבות‬‫הדדית לכל דבר ועניין שייקבעו בו, לתכלית ראויה‬‫.ובכפוף לכל דין‬‫:ארבעה עותקים של חוזה-זוגיות כאמור יוחזקו כדלקמן‬ ‫)ב(‬‫.שניים – אחד ברשותו של כל אחד מבני-הזוג‬ ‫)1(‬
  3. 3. ‫3‬‫.אחד ברשותו של עורך-הדין שערכו וחתמו‬ ‫)2(‬‫.אחד ברשותו של רשם-הזוגיות בפניו נרשמו‬ ‫)3(‬‫רשאים בני זוג רשמי להוסיף, לגרוע או לשנות פרטים‬ ‫)ג(‬‫בחוזה-הזוגיות שלהם, ובלבד שההוספה, הגריעה או‬‫השינוי יבוצעו באותו האופן המפורט בסעיפים קטנים )א(‬ ‫ו-)ב( לעיל.‬‫מעמדו האזרחי והמשפטי של זוג רשמי יהיה כשל זוג‬ ‫)א(‬ ‫6.‬ ‫המעמד‬‫.נשוי‬ ‫האישי‬‫)ב( ברישום המעמד האישי בתעודת-זהות שתונפק עבורם‬‫לאחר רישומם כזוג-רשמי, יצוין, בהתאמה, "בן-זוג" או‬ ‫"בת-זוג".‬‫)א( החליט בן-זוג שרצונו לבטל את רישומו כחלק מזוג רשמי,‬ ‫7.‬ ‫פרידה‬‫יודיע על כך בכתב לרשם-זוגיות במחוז של משרד-הפנים‬‫.בו נרשמה הזוגיות מלפנים‬‫)ב( החליט בן-זוג לחזור בו מבקשתו לבטל את רישומו כחלק‬‫מזוג רשמי, יודיע על כך בכתב לאותו רשם-זוגיות אליו‬‫הופנתה הבקשה לביטול, כל עוד לא נכנס הביטול לתוקפו‬‫.בהתאם לסעיף קטן )ד( דלהלן‬‫רשם-זוגיות יבטל רישום של בני-זוג כזוג רשמי אם אחד‬ ‫)ג(‬‫או יותר מבני-הזוג הקשורים בו הודיע כאמור על רצונו‬‫.לבטל את הרישום‬‫)ד( ביטול כאמור של רישום-זוגיות ייעשה לכל המוקדם 03‬‫.ימים לאחר הגשתה של הבקשה לביטול‬‫)ה( רשאים בני-זוג לקבוע בחוזה-הזוגיות שלהם, כי במקרה‬
  4. 4. ‫מוות מוחי בלתי הפיך של אחד מהם, יראו בו כאילו נפרד‬‫.או נפטר‬‫בני-זוג שחדלו מלהיות זוג רשמי מחמת פרידה, מוות או‬ ‫)ו(‬‫כל סעיף בחוזה-הזוגיות שלהם, יחול על עניינם זה הדין‬‫.האזרחי הישראלי‬ ‫דיני המעמד האישי של זוגות רשמיים יידונו בפני בית-‬ ‫)ז(‬ ‫משפט לענייני-משפחה.‬‫זוג רשמי שביטל את מעמדו זה ולאחר מכן שב אליו, רשאי‬ ‫חידוש-קשר 8.‬‫לקבוע בהסכם-הזוגיות החדש שלו, כי יש לראות בו על פי כל‬‫דין, כאילו לא בוטל רישומו מעולם, ובלבד שאף אחד מבני-הזוג‬‫לא נישא לאחר או נרשם כזוג רשמי עם בן-זוג אחר בעת-‬ ‫הפרידה.‬ ‫חוק זה ייכנס לתוקף חודש לאחר פרסומו ברשומות.‬ ‫9.‬ ‫תחילה‬‫01. לא יוכרו גבר ואישה כ"ידועים בציבור" לאחר כניסתו של חוק‬ ‫מעמד‬‫זה לתוקפו, אלא אם היו "ידועים בציבור" עוד בטרם כניסתו של‬ ‫ידועים‬ ‫החוק לתוקפו.‬ ‫בציבור‬‫11. השר רשאי להתקין תקנות לביצועו התקין של חוק זה; וכן‬ ‫התקנת-‬‫.לשרטט בתקנות טפסים לביצוע יעיל וסדיר של סעיפיו‬ ‫תקנות‬ ‫דברי-הסבר‬‫מאז קום המדינה היה הסדר הנישואין והגירושין על פי ההלכה יסוד חשוב‬
  5. 5. ‫5‬‫לשמירה מינימאלית על אחדות החברה היהודית בישראל. מאידך גיסא, קיימת‬‫בעיה קשה של פסולי-חיתון על פי ההלכה, וישנו צורך לתת לה מענה, שחוק זה‬ ‫מנסה לענות עליו.‬‫הישג עיקרי נוסף של הצעת-חוק זאת, אם תתקבל, הוא שאדם לא ייחשב פנוי אם‬‫אינו פנוי על פי ההלכה, ואף אם עודו נשוי בנישואין אזרחיים של מדינה זרה.‬‫הדבר משקיט במשהו את החשש מריבוי ממזרים, וזאת לטובת-הילד ולמען שמירת‬ ‫אחדותו של העם היהודי.‬‫הצעת-חוק זאת ראשיתה בהשראה מן החוברת "מסד לאמנה חדשה בין יהודים‬‫בענייני דת ומדינה בישראל", מאת הרב יעקב מדן, פרופ רות גביזון, ומר יואב‬‫ארציאלי, בהוצאת מכון "אבי חי" והמכון הישראלי לדמוקרטיה )עורך: אורי‬ ‫דרומי(, התשס"ג )3002( – אך נעשו בה שינויים מן ההצעה המקורית.‬‫הצעת חוק דומה בעיקרה של חברי הכנסת חיים אורון וקבוצת ח"כים הונחה על‬ ‫שלחן הכנסת השש-עשרה, ומספרה פ/0391.‬ ‫הצעת חוק זו הוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום 4002.6.9.‬‫הצעת חוק דומה בעיקרה של חברת הכנסת אתי לבני וקבוצת ח"כים הונחה על‬ ‫שלחן הכנסת השש-עשרה ומספרה פ/1112.‬ ‫---------------------------------‬ ‫הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים‬ ‫והונחה על שולחן הכנסת ביום‬ ‫ט"ז בתמוז התשס"ד – 4002.7.5‬

×