Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הצעת חוק ידועים בציבור, התשע"א–2011

2,308 views

Published on

 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

הצעת חוק ידועים בציבור, התשע"א–2011

 1. 1. ‫הכנסת השמונה-עשרה‬ ‫אורית זוארץ‬ ‫הצעת חוק של חברי הכנסת‬ ‫שלמה מולה‬ ‫ניצן הורוביץ‬ ‫דב חנין‬ ‫אילן גילאון‬ ‫שלי יחימוביץ‬ ‫נינו אבסדזה‬ ‫מרינה סולודקין‬ ‫פ/81/7323‬ ‫הצעת חוק ידועים בציבור, התשע"א–1102‬ ‫בחוק זה –‬ ‫1.‬ ‫הגדרות‬‫"בית המשפט" – בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי אשר לו‬‫הסמכות לדון בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג הידועים‬ ‫בציבור;‬‫"ידועים בציבור" – בני זוג המקיימים חיי משפחה הדומים במהותם‬‫לאלו של זוג נשוי ומנהלים משק בית משותף, ובלבד שהם‬‫חולקים קורת גג משותפת והצהירו על כך בתצהיר או במסגרת‬‫הסכם ביניהם )בחוק זה – הצהרת ידועים בציבור(, ובלבד‬ ‫שאושרה או אומתה בהתאם להוראות חוק זה.‬
 2. 2. ‫הצהרת ידועים בציבור יכול שתהא מאושרת או מאומתת באחת מן‬ ‫2.‬ ‫אישור ואימות‬ ‫הדרכים הבאות:‬ ‫הצהרת ידועים‬ ‫בציבור‬‫באמצעות אישור בית המשפט, ובלבד שנוכח כי בני הזוג‬ ‫)1(‬‫הניצבים בפניו הצהירו הצהרתם מתוך הסכמה ורצון חופשיים ובהבינם‬ ‫את משמעותה ותוצאותיה של הצהרתם;‬‫אימות בידי נוטריון, ובלבד שהנוטריון נוכח כי בני הזוג הניצבים‬ ‫)2(‬‫בפניו הצהירו הצהרתם מתוך הסכמה ורצון חופשיים ובהבינם את‬ ‫משמעותה ותוצאותיה של הצהרתם.‬‫ביטול הצהרת ידועים בציבור יכול שייעשה בהסכמת הצדדים ובכתב,‬ ‫3.‬ ‫ביטול ההצהרה‬‫או על ידי מתן הצהרה בכתב על ידי אחד מבני הזוג לבן זוגו הידוע‬‫בציבור )בחוק זה – הצהרת ביטול(; הוצהרה הצהרת ביטול, לא ייחשב‬ ‫עוד מי מבני הזוג כידוע בציבור של האחר.‬‫אין אדם יכול להיות ידוע בציבור ולנהל משק בית משותף אלא עם בן‬ ‫4.‬ ‫ייחודיות‬ ‫זוג אחד בלבד.‬ ‫ההצהרה‬‫מי שהוגדרו כידועים בציבור על פי חוק זה, ייחשבו כבעלי זכויות‬ ‫5.‬ ‫השוואת זכויות‬‫שוות לבני זוג שנישאו; כל רשות מרשויות השלטון תהא חייבת לכבד‬ ‫את הזכויות המוענקות לידועים בציבור.‬‫אגב דיון הנמצא בסמכותו, רשאי בית המשפט לקבוע כי בני זוג הינם‬ ‫6.‬ ‫הצהרת ידועים‬‫או היו ידועים בציבור, אף אם לא הצהירו על כך כאמור בסעיף 1 או‬ ‫בציבור אגב הליך‬ ‫לא אשרו את הצהרתם, אם ראה שמן הדין ומן הצדק לעשת כן.‬ ‫משפטי‬ ‫2‬
 3. 3. ‫שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות‬ ‫7.‬ ‫ביצוע ותקנות‬ ‫לביצועו.‬ ‫הוראות חוק זה יחולו על כל דין.‬ ‫)א(‬ ‫8.‬ ‫תחולה‬‫על הליך שהיה תלוי ועומד בפני בית המשפט או רשות מינהלית‬ ‫)ב(‬ ‫ערב תחילתו של חוק זה, יחול הדין שעמד בתוקפו ערב תחילת החוק.‬ ‫תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.‬ ‫9.‬ ‫תחילה‬ ‫דברי הסבר‬‫בעשורים האחרונים המשפחה הישראלית בכלל, והשותפות הזוגית בפרט, עוברות שינוי‬‫משמעותי הבא לידי ביטוי באורח החיים היומיומי אשר קובע צורה חדשה של כינון זוגיות שאין‬‫לה הסדר רשמי, אולם היא מתקיימת במציאות העכשווית ויש לה השלכות חברתיות, אתיות‬‫ומשפטיות. המגמה לבנות חיים משותפים כ"ידועים בציבור" היא מגמה חברתית, אישית‬ ‫ומתמשכת, המעלה צורך להתאים אליה את המציאות המשפטית.‬‫בהגדרת המונח "ידועים בציבור" נכללים בני זוג אשר נישאו בטקס שאינו מוכר באופן רשמי‬‫על ידי המדינה )נשואי חוזה, טקס של רבנות רפורמית או קונסרבטיבית או טקס חילוני(; בני זוג‬‫שחתמו על הסכם לחיי משפחה; בני זוג החיים יחד ללא כל טקס או הסכם חתום ביניהם; וכן‬ ‫זוגות חד מגדריים אשר עיגנו את יחסיהם בהסכם זוגיות.‬‫על פי נתוני ארגון משפחה חדשה, בישראל מתגוררים כ-000,58 זוגות )המהווים כ-%5‬‫מהתאים המשפחתיים בישראל( החיים במסגרת של ידועים בציבור. מטרת הצעת חוק ידועים‬‫בציבור היא לתת מענה לצרכיהם של כל אותם זוגות, אשר אינם רוצים או אינם יכולים להינשא‬ ‫בטקס דתי בישראל ורוצים להקים תא משפחתי על פי בחירתם החופשית .‬‫למעלה מ-02 חוקים במדינת ישראל תוקנו בהתאם למציאות המשתנה, והעניקו ל"ידועים‬ ‫3‬
 4. 4. ‫בציבור" את אותן הזכויות להן זכאים בני-זוג שנישאו כדין. כמעט כל שינוי כזה הינו פרי של‬‫מאבק עיקש וארוך, בכל נושא ונושא. ועדיין, קיימים בארץ מספר חוקים המתייחסים לבני זוג‬‫נשואים בלבד )פקודת מס הכנסה, חוק פיצויי פיטורין ועוד(. למעשה, על אף ההכרה המתרחבת‬‫במוסד הידועים בציבור וההתקדמות הרבה שהושגה בתחום בשנים האחרונות, המושג "ידועים‬‫בציבור" מעולם לא הוגדר באופן ברור, ומעמדם של בני זוג ידועים בציבור עדיין לא הושווה‬ ‫באופן רשמי למעמדם של בני זוג נשואים.‬‫על מנת לשנות מצב זה, ארגון משפחה חדשה יוזם הצעת חוק זו שמטרתה להגדיר מי הם‬‫"ידועים בציבור", להסדיר את מעמדם החוקי, להחיל עליהם את כל הדינים הקיימים והעתידיים‬ ‫במדינת ישראל ולקבוע מנגנון לרישומם.‬‫הצעת החוק קובעת כי ה"ידועים בציבור" הם בני זוג המנהלים משק בית משותף, חולקים‬‫קורת גג משותפת, אשר הצהירו על כך במסגרת הסכם ביניהם. בני זוג אשר יצהירו כי הם‬‫ידועים בציבור, יחסכו מעצמם בעתיד כל צורך לשוב ולהוכיח בפני הרשויות השונות כי אכן זהו‬ ‫הקשר ביניהם. לכך תהיינה השלכות על זכויותיהם המשפטיות והחברתיות.‬‫עוד מוסיפה ההצעה כי גם אם בני הזוג לא הסדירו מעמדם כידועים בציבור, ישנה אופציה‬‫להסדיר זאת גם במסגרת הליך משפטי מאוחר יותר שיתנהל בערכאה משפטית, בה תידרש‬ ‫הוכחה כלשהי לזוגיות הנ"ל.‬‫יש לציין כי חוק זה בא להציע הסדרה של מעמד מעין משפטי, המתקיים ממילא כיום‬‫בישראל, מבלי לעורר מחלוקות חברתיות או דתיות כלשהן. עוד יצוין כי במדינות רבות‬ ‫באירופה מתקיים הסדר דומה, תחת הכותרת "קוהביטציה" בלע"ז, שפירושה שותפות ביתית.‬‫החוק המוצע יאפשר לבני זוג ידועים בציבור לקבל את מלוא הזכויות המגיעות להם ובכך‬ ‫יכיר בהם ויעגן את מעמדם באופן ברור ואחיד.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסי‬‫ביילין וקבוצת חברי הכנסת )פ/71/6992( והוסרה מסדר היום ביום כ"ה בכסלו התשס"ח )5‬ ‫בדצמבר 7002(.‬ ‫---------------------------------‬ ‫הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים‬ ‫והונחה על שולחן הכנסת ביום‬ ‫י"ב באייר התשע"א – 11.5.61‬ ‫5‬

×