KPI_posledni_ukol_Čačíková

197 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI_posledni_ukol_Čačíková

  1. 1. Jazykový a motivicko-tematický rozbor básnické sbírky Tento ve er Pokud chceme hovo it o básnické sbírce Tento ve er od Ivana Blatného, m li bychom sena za átek soust edit na jazyk díla. M eme íci, e v t ina výraz , které autor pou il jespisovná. Výjimku tvo í pouze zám rn u ité vulgarismy, jako nap íklad v básni Mikulá skánoc výraz ere , v básni Dvory oslovení Hajzle!. Výrazy jsou tedy vícemén spisovné, av ak co autor zám rn ignoruje, jsou pravidla propsaní interpunkce. Nap íklad hned v první básni Tento ve er autor tém nepou ívá te ek ani árek, dokonce nedokon uje ani v ty. Naopak v básni Obchody odd luje te kami spojeníslov, která nejsou plnovýznamovými v tami. V básni está variace zase v první strofpou ívá mnohokrát t í te ek, které mají tená i poskytnout prostor pro zastavení apop emý lení. Autor ve sbírce nepou ívá p ímé e i. M eme íci, e v t inou ani není pot eba, proto evelkou ást básní tvo í pouze monologické vypráv ní, pop ípad nap íklad u vý e jmenovanébásni Mikulá ská noc lyrický subjekt jakoby odpovídal na otázky, které ale nikdo v básninevy knul a tená tedy m e jen hádat z kontextu básn , kdo by se mohl ptát. N kolik básní je rozd leno tak, e n které strofy jsou psány kurzívou, co uleh uje tená i snadn j í porozum ní. Nap íklad v básni Podzimní den, kdy jsou kurzívouzvýrazn na psaní a mo ná té obrazy, které vidí nemocná paní Adamcová. Nesmíme zapomenout zmínit, e drtivá v t ina básní je psaná volným ver em a volným azením asociací. Asociace zde ale nejsou nahodilé, mají jakousi logickou strukturu. Jakonap íklad v první básni Tento ve er, kde autor nechává nedokon ené v ty. Kdy se aleza teme pozorn , m eme zde jistou logiku najít a konce v t si domyslet. Ale i v této sbírcenajdeme výjimky, co se rýmu tý e. Nap íklad v básni Ranní pop vek v srpnu m eme ur itrelativn pravidelné ver ové schéma a jasné metrum.Z básnických figur se asto setkáváme také s anaforou i naopak epiforou.Jak uvádí Ji í Rambousek, v básni Mikulá ská noc autor zám rn vyu ívá argotu 1. Z básnické sbírky Tento ve er zcela z eteln cítíme negativní dojmy z války. Tém celáprvní polovina sbírky je velmi depresivní. Jsou znatelné pocity zmaru, ztráty nad je,prázdnoty, co je celkem logické. Ov em obecn platí, e smrt v takovýchto dílech, jeprezentována jako jakési vykoupení. Myslím si ale, e v této sbírce tomu tak není. Ani smrtzde není definitivním vykoupením i ký eným koncem samoty a prázdnoty.1 RAMBOUSEK, Ji í. Tak jdete pomalu po m st d tství Duha [online]. 2010-06-21. [cit. 03.01.2013]. ISSN1804-4255
  2. 2. Velmi asto se opakuje symbol vlaku, cesty, kolejí. Tím nám autor z ejm cht l ukázat, e je t po ád je tu jakási nad je, e n kde jinde bude zase v echno v po ádku. Na druhoustranu se té velmi hojn opakuje symbol hodin, které se zastavily, nejdou, odpo ítávají as(Krásn to m eme vid t v básni Obchody.) To m eme pova ovat za metaforu blí ící sesmrti. Smrt je zde také velmi asto zmi ovaná. Myslím, e autor cht l poukázat taky na to,jakou ,,devalvaci smrti válka zp sobila. D íve bylo úmrtí n co bolestného a niterného, co silidé pro ívali. Po válce, kde smrt nebyla ni ím neobvyklým a byla na denním po ádku, sez úmrtí stává b ná událost. Op t ukázkový p íklad v básni Událost Dal ím hojn opakovaným výrazem je zbo eni t . M eme íct, e symbolizuje stavbásníkovy du e, ale taky spole nost po válce. Jednu báse tak autor dokonce pojmenoval.Popisuje v ní d m p ed tím, ne byl rozbourán.M eme íci, e je to touha po návratu do as , kdy nebyla válka ani ádné problémy a autorse cítil v bezpe í. Dal ím astým motivem je r e. Tato kv tina obecn symbolizuje krásu a lásku. Vesbírce Ivana Blatného je v ak u ívána v blízkosti slov, která symbolizují o klivost, hnus apodobn . Myslím, e autor tím cht l ukázat, jak t ký je návrat k hodnotám, které zde bylyp ed válkou. Ov em neplatí to pro v echna u ití slova r e. Tato kv tina se vyskytuje iv jiných básní za absence p ítomnosti slov, která by m la být kontrastem ke kráse, jak jsemnapsala vý e. Dal ím jevem, který se v n kolika básních opakuje, i kdy ne tak rapidn jako jinésymboly, je symbol fialové barvy. Tento symbol lze nejlépe post ehnout v básních Osmá aPodzimní den. Fialová barva v k es anství doprovází nejv t í k es anské svátky, a sicenarození a smrt Je í e Krista. Fialová je barvou postu a adventu, co znamená jakého sio ekávání. V p ípad básn Podzimní den m eme íci, e je zde barvou ekání na smrt, paníAdamcová v této básni umírá. Myslím, e dal ím jevem, který se ve sbírce opakuje je jakási melodi nost, i d raz nato, aby se tená uv domoval zvuky a melodii. Není to sice patrné na první pohled, ale p ipozorn j ím tení si toho m eme pov imnout. Nap íklad u básn Podzimní den nám dvojiceslov evokují zvuk zvon nebo nap íklad v básni Báse v cizím byt . Tato báse je pro mosobn nejsiln j í a ud lala na m nejv t í dojem. Autor zde vyu ívá astého opakování dvouver , co nám asociuje pís ový refrén, který je pro tuto báse p ízna ný, proto e nám autorna za átku básn íká, e bude zpívat. Dále se nám v této básni n kolikrát opakuje symbolhoupacího k esla, co nám p ipomíná houpavou melodii blues. Aluze na blues m eme vid t iv n kolikrát zmi ované Americe, ko áru i vlaku.
  3. 3. MENTÁLNÍ MAPA TENTO válkachyb jící interpunkce VE ER r e JAZYK MOTIVY TÉMATA anaforaepifora zbo eni t smrt vulgarismyARGUMENTACEMá práce se nazývá Jazykový a motivicko-tematický rozbor básnické sbírky Tento ve er.Název práce odpovídá její struktu e a náplni. Primární literaturou byla tato sbírka IvanaBlatného, proto e práv motivy a jazyk díla jsou velmi pozoruhodné a v eské literatu enetypické, rozhodla jsem se zam it práv na tyto dv oblasti. Jak jsem ji napsala vý e,vybrala jsem si toto téma z d vodu jeho originálnosti. Studuji eský jazyk a za pár dnískládám zkou ku z p edm tu eská literatura po roce 1945 a to byl také jeden z d vod , projsem se rozhodla analyzovat práv tuto sbírku z roku 1945.POU ITÁ LITERATURAJANOU EK, Pavel. P ehledné d jiny eské literatury, 1945-1989: na základ D jiny eskéliteratury, 1945-1989, sv. I-IV. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 487 p. ISBN 80-200-2057-8.- Tato literatura nám v rámci studia byla doporu ena vyu ujícím p edm tu eská literatura poroce 1945- V publikaci jsou p ehledn zpracovány informace- Publikace je vypracována renomovanými autory- Publikace byla kladn hodnocena recenzenty- Publikace vy la v nedávné dob , jsou zde tedy zaznamenány také nové informace, které seve stra ích monografiích nevyskytujíRAMBOUSEK, Ji í. Tak jdete pomalu po m st d tství Duha [online]. 2010-06-21. [cit.03.01.2013]. ISSN 1804-4255- lánek napsal renomovaný autor- Vy el v odborném asopise, je tedy z ejmé, e informace jsou skute n relevantní
  4. 4. - lánek neobsahuje jen faktografické údaje, ale také obsahové, které byly pro m j lánekst ejní- lánek byl dostupný i v online verzi, co pro m bylo výhodou, nebo jsme nemusela doknihovny- Informace v lánku byly zasazeny i do dobového kontextu, co mi poskytlo materiálk obsahové interpretacihttp://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=5- Tato webová stránka vychází z ti t ného slovníku- Stránka je projektem AV R, jsou v ní tedy relevantní informace- Hesla v tomto webovém slovníku jsou pravideln aktualizována- Ji v minulosti jsem s tímto webovým slovníkem v rámci studia eského jazyka a literaturyspolupracovala a nikdy jsem s informacemi nem la sebemen í problém- Slovník je p ehledn zpracovaný a je v n m snadná orientaceKLÍ OVÁ SLOVA- Ivan Blatný, Tento ve er, jazyk, motiv, téma, báseANOTACE lánek Jazykový a motivicko-tematický rozbor básnické sbírky Tento ve er je analýzoubásnické sbírky Ivana Blatného z roku 1945. Jak je ji napsáno v názvu, práce se zabývádv ma st ejními tématy, a sice jazykem sbírky a hlavními motivy a tématy, která básníkpou il. Práce má áste n interpreta ní charakter, ale p ihlédneme-li k názvu práce, je zcelajasné, e analýza vyu ívá literárn -v dnou terminologii a jedná se tedy o lánek odborný.

×