Kpi ukol k_poslednimu_modulu

956 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi ukol k_poslednimu_modulu

  1. 1. Jazykový a motivicko-tematický rozbor básnické sbírky Tento večer Pokud chceme hovořit o básnické sbírce Tento večer od Ivana Blatného, měli bychom sena začátek soustředit na jazyk díla. Můžeme říci, že většina výrazů, které autor použil jespisovná. Výjimku tvoří pouze záměrně užité vulgarismy, jako například v básni Mikulášskánoc výraz žereš, v básni Dvory oslovení Hajzle!. Výrazy jsou tedy víceméně spisovné, avšak co autor záměrně ignoruje, jsou pravidla propsaní interpunkce. Například hned v první básni Tento večer autor téměř nepoužívá teček aničárek, dokonce nedokončuje ani věty. Naopak v básni Obchody odděluje tečkami spojeníslov, která nejsou plnovýznamovými větami. V básni Šestá variace zase v první strofěpoužívá mnohokrát tří teček, které mají čtenáři poskytnout prostor pro zastavení apopřemýšlení. Autor ve sbírce nepoužívá přímé řeči. Můžeme říci, že většinou ani není potřeba, protoževelkou část básní tvoří pouze monologické vyprávění, popřípadě například u výše jmenovanébásni Mikulášská noc lyrický subjekt jakoby odpovídal na otázky, které ale nikdo v básninevyřknul a čtenář tedy může jen hádat z kontextu básně, kdo by se mohl ptát. Několik básní je rozděleno tak, že některé strofy jsou psány kurzívou, což ulehčuječtenáři snadnější porozumění. Například v básni Podzimní den, kdy jsou kurzívouzvýrazněna psaní a možná též obrazy, které vidí nemocná paní Adamcová. Nesmíme zapomenout zmínit, že drtivá většina básní je psaná volným veršem a volnýmřazením asociací. Asociace zde ale nejsou nahodilé, mají jakousi logickou strukturu. Jakonapříklad v první básni Tento večer, kde autor nechává nedokončené věty. Když se alezačteme pozorně, můžeme zde jistou logiku najít a konce vět si domyslet. Ale i v této sbírcenajdeme výjimky, co se rýmu týče. Například v básni Ranní popěvek v srpnu můžeme určitrelativně pravidelné veršové schéma a jasné metrum.Z básnických figur se často setkáváme také s anaforou či naopak epiforou.Jak uvádí Jiří Rambousek, v básni Mikulášská noc autor záměrně využívá argotu1. Z básnické sbírky Tento večer zcela zřetelně cítíme negativní dojmy z války. Téměř celáprvní polovina sbírky je velmi depresivní. Jsou znatelné pocity zmaru, ztráty naděje,prázdnoty, což je celkem logické. Ovšem obecně platí, že smrt v takovýchto dílech, jeprezentována jako jakési vykoupení. Myslím si ale, že v této sbírce tomu tak není. Ani smrtzde není definitivním vykoupením či kýženým koncem samoty a prázdnoty.1 RAMBOUSEK, Jiří. Tak jdete pomalu po městě dětství… Duha [online]. 2010-06-21. [cit. 03.01.2013]. ISSN1804-4255
  2. 2. Velmi často se opakuje symbol vlaku, cesty, kolejí. Tím nám autor zřejmě chtěl ukázat,že ještě pořád je tu jakási naděje, že někde jinde bude zase všechno v pořádku. Na druhoustranu se též velmi hojně opakuje symbol hodin, které se zastavily, nejdou, odpočítávají čas(Krásně to můžeme vidět v básni Obchody.) To můžeme považovat za metaforu blížící sesmrti. Smrt je zde také velmi často zmiňovaná. Myslím, že autor chtěl poukázat taky na to,jakou ,,devalvaci“ smrti válka způsobila. Dříve bylo úmrtí něco bolestného a niterného, co silidé prožívali. Po válce, kde smrt nebyla ničím neobvyklým a byla na denním pořádku, sez úmrtí stává běžná událost. Opět ukázkový příklad v básni Událost Dalším hojně opakovaným výrazem je zbořeniště. Můžeme říct, že symbolizuje stavbásníkovy duše, ale taky společnost po válce. Jednu báseň tak autor dokonce pojmenoval.Popisuje v ní dům před tím, než byl rozbourán.Můžeme říci, že je to touha po návratu do časů, kdy nebyla válka ani žádné problémy a autorse cítil v bezpečí. Dalším častým motivem je růže. Tato květina obecně symbolizuje krásu a lásku. Vesbírce Ivana Blatného je však užívána v blízkosti slov, která symbolizují ošklivost, hnus apodobně. Myslím, že autor tím chtěl ukázat, jak těžký je návrat k hodnotám, které zde bylypřed válkou. Ovšem neplatí to pro všechna užití slova růže. Tato květina se vyskytuje iv jiných básní za absence přítomnosti slov, která by měla být kontrastem ke kráse, jak jsemnapsala výše. Dalším jevem, který se v několika básních opakuje, i když ne tak rapidně jako jinésymboly, je symbol fialové barvy. Tento symbol lze nejlépe postřehnout v básních Osmá aPodzimní den. Fialová barva v křesťanství doprovází největší křesťanské svátky, a sicenarození a smrt Ježíše Krista. Fialová je barvou postu a adventu, což znamená jakého siočekávání. V případě básně Podzimní den můžeme říci, že je zde barvou čekání na smrt, paníAdamcová v této básni umírá. Myslím, že dalším jevem, který se ve sbírce opakuje je jakási melodičnost, či důraz nato, aby se čtenář uvědomoval zvuky a melodii. Není to sice patrné na první pohled, ale připozornějším čtení si toho můžeme povšimnout. Například u básně Podzimní den nám dvojiceslov evokují zvuk zvonů nebo například v básni Báseň v cizím bytě. Tato báseň je pro měosobně nejsilnější a udělala na mě největší dojem. Autor zde využívá častého opakování dvouveršů, což nám asociuje písňový refrén, který je pro tuto báseň příznačný, protože nám autorna začátku básně říká, že bude zpívat. Dále se nám v této básni několikrát opakuje symbolhoupacího křesla, což nám připomíná houpavou melodii blues. Aluze na blues můžeme vidět iv několikrát zmiňované Americe, kočáru či vlaku.
  3. 3. MENTÁLNÍ MAPA TENTO válkachybějící interpunkce VEČER růže JAZYK MOTIVY TÉMATA anaforaepifora zbořeniště smrt vulgarismyARGUMENTACEMá práce se nazývá Jazykový a motivicko-tematický rozbor básnické sbírky Tento večer.Název práce odpovídá její struktuře a náplni. Primární literaturou byla tato sbírka IvanaBlatného, protože právě motivy a jazyk díla jsou velmi pozoruhodné a v české literatuřenetypické, rozhodla jsem se zaměřit právě na tyto dvě oblasti. Jak jsem již napsala výše,vybrala jsem si toto téma z důvodu jeho originálnosti. Studuji český jazyk a za pár dnískládám zkoušku z předmětu Česká literatura po roce 1945 a to byl také jeden z důvodů, pročjsem se rozhodla analyzovat právě tuto sbírku z roku 1945.POUŽITÁ LITERATURAJANOUŠEK, Pavel. Přehledné dějiny české literatury, 1945-1989: na základě Dějiny českéliteratury, 1945-1989, sv. I-IV. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 487 p. ISBN 80-200-2057-8.- Tato literatura nám v rámci studia byla doporučena vyučujícím předmětu Česká literatura poroce 1945- V publikaci jsou přehledně zpracovány informace- Publikace je vypracována renomovanými autory- Publikace byla kladně hodnocena recenzenty- Publikace vyšla v nedávné době, jsou zde tedy zaznamenány také nové informace, které seve straších monografiích nevyskytujíRAMBOUSEK, Jiří. Tak jdete pomalu po městě dětství… Duha [online]. 2010-06-21. [cit.03.01.2013]. ISSN 1804-4255- Článek napsal renomovaný autor- Vyšel v odborném časopise, je tedy zřejmé, že informace jsou skutečně relevantní
  4. 4. - Článek neobsahuje jen faktografické údaje, ale také obsahové, které byly pro můj článekstěžejní- Článek byl dostupný i v online verzi, což pro mě bylo výhodou, neboť jsme nemusela doknihovny- Informace v článku byly zasazeny i do dobového kontextu, což mi poskytlo materiálk obsahové interpretacihttp://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=5- Tato webová stránka vychází z tištěného slovníku- Stránka je projektem AV ČR, jsou v ní tedy relevantní informace- Hesla v tomto webovém slovníku jsou pravidelně aktualizována- Již v minulosti jsem s tímto webovým slovníkem v rámci studia českého jazyka a literaturyspolupracovala a nikdy jsem s informacemi neměla sebemenší problém- Slovník je přehledně zpracovaný a je v něm snadná orientaceKLÍČOVÁ SLOVA- Ivan Blatný, Tento večer, jazyk, motiv, téma, báseňANOTACEČlánek Jazykový a motivicko-tematický rozbor básnické sbírky Tento večer je analýzoubásnické sbírky Ivana Blatného z roku 1945. Jak je již napsáno v názvu, práce se zabývádvěma stěžejními tématy, a sice jazykem sbírky a hlavními motivy a tématy, která básníkpoužil. Práce má částečně interpretační charakter, ale přihlédneme-li k názvu práce, je zcelajasné, že analýza využívá literárně-vědnou terminologii a jedná se tedy o článek odborný.

×