Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Безопасност на Движението

18,565 views

Published on

Published in: Education

Безопасност на Движението

 1. 1. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 2. 2. ЗАКОНОВА БАЗА МОН осигурява:  Учебна програма  Определени часове за обучение по БДП  Разработени учебни помагала  Подготовка на учители по БДП
 3. 3. ОСНОВНА ЦЕЛ Формиране на умения у децата и учениците да се опазят живи на пътя
 4. 4. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИСПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  Умения за защита – на сензомоторно равнище  Интелектуални умения - правила за движение, анализ, сравнение, откриване на връзки  Практически умения – вземане на решение, правилно поведение в пътната среда
 5. 5. ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП БДП ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ до 7 годишна възраст НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ от 7до 11 години ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ от 11 до 16 години
 6. 6. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА до 7 годишна възраст ГЛОБАЛНИ ТЕМИ Нашата улица Улично движение Уча се да се движа сам безопасно ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Формиране на общи представи за уличното движение и елементите на пътната среда
 7. 7. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО от 7до 11 години ГЛОБАЛНИ ТЕМИ Отивам сам на училище Отивам на училище с обществен транспорт На пътя е опасно Безопасно преминаване на пешеходци през кръстовища ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Да осъзнава опасностите на пътя Да умее да преминава безопасно през всички видове кръстовища Да планира придвижването си по безопасни маршрути
 8. 8. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО от 11 до 16 години ГЛОБАЛНИ ТЕМИ Моят велосипед Етични взаимоотношения между участниците в движението Движение при особено трудни условия Безопасност на движението в и извън населени места ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Да умее да управлява своя велосипед Да прилага на практика правилата за етично поведение Да познава и използва правилата за движение при усложнена пътна обстановка
 9. 9. Обучението по БДП в СОУ « Железник»
 10. 10. В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ  По програмата на МОН  Допълнително - по проект
 11. 11. ПО УЧЕБНА ПРОГРАМА
 12. 12. ПО ПРОЕКТ на УН към Обществен дарителски фонд
 13. 13. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА  Запазване здравето и живота на децата, минимизиране на предпоставките за произшествия с тях.  Изграждане у учениците на правилни поведенчески модели.  Повишаване ефективността на резултатите от обучението по БДП.  Осъзнаване от децата на социалната значимост на безопасното поведение на пътя.
 14. 14. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  Осигуряване на условия за практическо усвояване на наученото в часовете по БДП.  Онагледяване на темите, затвърждаване и прилагане на знанията.  Активизиране на уменията за безопасно поведение на пътя.  Обогатяване на МТБ по БДП.  Изграждане на модулна площадка.
 15. 15. Кабинет по БД
 16. 16. Модулни площадки

×