Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
բուդդայականություն
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Buddayakanutyun

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Buddayakanutyun

 1. 1. Բուդդայականությունը կրոն է, որըծագել է ք.ա. 5-րդդդ. Հնդկաստանում, որտեղքայքայվում էին տոհմատիրականհարաբերությունները և ստեղծվումէինԳանգեսի հովտումստրկատիրական պետություններֈԱյս կրոնի հիմնադիրն է ՍիդհարթաԳաուտաման (Բուդդան)։
 2. 2. «Բուդդա» բառը նշանակում էսանակրիտ լեզվով «պայծառացած»։Ըստ որոշ աղբյուրների նա ծնվել է ք.ա.570 թվականին, այժմյան Նեպալիտարածքումֈ Որոշ հետազոտողներիկարծիքով Գաուտաման չի եղել իրականպատմական անձ, սակայն անցյալ դարիկեսերին Հիմալայների ստորոտումգտնվեց մի արձանագրություն, որըհաստատեց նրա իրական անձըֈ
 3. 3. Որոշ հետազոտողներբուդդայականությունը համարում ենաստվածամերժողական, քանի որ իտարբերություն քրիստոնեության ևիսլամի, այստեղ բացակայում է աստծոառաջնաստեղծ էության, աշխարհիմարդկանց լինելը, բացակայում է հոգուանմահության գաղափարը, դժողքի ևդրախտի լինելըֈ
 4. 4. Այս կրոնը կոչում են նաև կարեկցանքի կրոնֈ Այն կարգավորում էմարդու հոգեբանական վարքագիծըֈ Բուդդան իր ուսմունքըձևակերպում է.1.կյանքը տառապանք է,2.տառապանքների պատճառը ցանկություններն են ու կրքերը,3.անհրաժեշտ է ոչնչացնել այդ ցանկությունները,4.պետք է հետևել ութմասնյա ուղղուն, որը կհասցնի նիռվանայի(ցանկությունների մարման, ոչնչացման)։
 5. 5. Ութմասնյա ուղին. ճշմարիտխոսք, ճշմարիտ միտք, ճշմարիտգործ, ճշմարիտ կենսակերպ, մտքերիճշմարիտ ուղղորդումն է և այլն, որոնքանցնելուց հետո մարդը ձեռք է բերումանխռով հոգեվիճակֈ
 6. 6. Նիռվանայի կարելի է հասնել մեդիտացիայի(խորասուզում) միջոցովֈ Փաստորեն նիռվանանհենց նույն տառապանքների, ցանկություններիդադարումն է, որը մարդուն կտրում է արտաքինաշխարհից և նրա օբյեկտների հետկապվածությունիցֈ
 7. 7. Ըստ բուդդայի, տառապանքների ակունքըծնունդն է, քանի որ մարդը անընդհատվերածնվում էֈ Մահից հետո նրա հոգինկարծեսլքում է մարմինը, ինչպես իր հին զգեստը կամվերարկուն և վերաբնակվում է մեկ այլ մարմնիմեջֈ Այստեղ կարևոր էկառմաի գաղափարըֈԿառմա նշանակում է գործ, այսինքն թե մարդըիր կյանքի ընթացքում ինչ դրական կամբացասական արարքներ է գործելֈ
 8. 8. Եթե նրա կառման դրական է, ապա հաջորդ կյանքում նակվերծնվի իբրև հարուստ, երջանիկ, առողջ, իսկ եթեբացասական է, ապա՝ միջատ, որևէ կենդանի կամնույնիսկ առարկաֈ Այստեղ շեշտվում է մարդուանհատական վարքագիծը և ի տարբերությունՀնդկաստանի փիլիսոփայական այլ դպրոցների, որոնքշեշտում էին ֆատալիզմը(ճակատագրապաշտությունը), բուդդիզմը կարևորում էվոլիտալիզմի սկզբունքըֈ Մ.թ.ա. I դարում բուդդիզմըբաժանվում է 2 մեծուղղությունների՝ հինայանա(նշանակում է փրկությանփոքր մարդակարգ՝ փրկվել կարող էին միայնվանականները) և մանայանա (նշանակում է փրկությանմեծ մարդակարգ)։
 9. 9. Վերջինիս միջոցով էլ բուդդիզմը տարածումգտավ աշխարհում և դարձավ համաշխարհայինկրոն՝ տարածվելով և հարմարվելով այներկրների տեղական հավատալիքներիպայմանների հետֈ Մանայանան յուրահատուկզարգացում ստացավ Տիբեթում ևկոչվեց լամայականությունֈԲուդդիզմը աշխարհի հնագույն կրոններից է ևհանդես է գալիս Արևելքի քաղաքակրթությանընդհանուր հավատալիքների համալիրում:
 10. 10. Բուդդիզմը սկզբնական շրջանում հանդես էեկել որպես կրոնական ազատախոհ երևույթընդդեմ քարացած ուղափառ բրահմայությանը ևարտաքին ծիսակարգերին Բուդդիզմը չընդունեցինչպես բրահմայական ուսմունքները, այնպես էլՎեդի սրբերի հեղինակությունը`հաստատելով, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող էդառնալ սուրբ` արխատ կամ բուդդա: Դրա հետմեկտեղ բուդդիզմը հանդիսանում էուպանիշադի փիլիսոփայության կրկնություննոր տրամաբանությամբ:
 11. 11. Կարմայի օրենքների հանդեպհավատքը, վերածնվելու և մոկշային կամնիրվանային հասնելուհնարավորությունը, աշխարհի ևանհատականության փոփոխական լինելուգաղափարը ընդհանուր են և ուպանիշադի ևբուդդայի համար: Այսպիսով` բուդդիզմըհայտնվեց, որպեսզի մաքրի կրոնիակունքները, սակայն Բուդդան ոչ միայնակունքների մաքրագործող էր, այլ ստեղծեցկատարյալ, կենդանի մի ուսմունք, որնընդունակ է ինքնամաքրման ևինքնաբացահայտման:
 12. 12. Բուդդիզմի հիմնադիր է համարվումՍիդխարտխա Գաուտաման, ով աշխարհինհայտնի է որպե Բուդդա` Լուսավորիչ:Շակյաների ցեղի թագավորի որդիՍիդխարտխա Գաուտաման ծնվել էմոտավորապես մ.թ.ա. 567թ.: Համաձայնառասպելների` թագավորը որդու մասինԱիտա Դևալի կողմից արվածմարգարեությունից պաշտպանելու համարմիակ ժառանգին շրջապատել էրշքեղությամբ և անում էր ամեն ինչ,որպեսզի թագաժառանգը ոչ միդժվարություն չտեսնի:
 13. 13. Բայց Գաուտամային հաջողվում է դուրս գալպալատից և այստեղ տեղի է ունենումիրականության հետ երեք հանդիպում.Հիվանդի, ծեր մարդու և թաղմանծիսակատարության: Այսպես անհոգթագաժառանգը իմանում է, որ աշխարհում կահիվանդություն, ծերություն և մահ: Որոշաղբյուրների համաձայն` նա հանդիպում է միճգնավորակյացի, որը նրան այն մտքին էբերում, որ կա ելք այս տանջալի աշխարհիշրջապտույտից:
 14. 14. Ցնցված իր բացահայտումներից` ապագաԲուդդան ընդունում է որոշում փնտրել այդ ելքը:Նա փախչում է պալատից և 29 տարեկանհասակում միանում թափառականճգնավորակյացներին, որոնց հետ անցկացնում է6 տարի: Ընկնելով ճգնավորների շրջապատ`Բուդդան շատ արագ սովորում է յոգայիինքնասահմանափակման մի շարք հնարքներ ևհե’տութամբ մտնում էր յոգի ամենաբարդիրավիճակների մեջ, Սակայն նրան մի միտք էրտանջում, որ այդ ճանապարհով նաճշմարտությանը չի հասնի:
 15. 15. Հերթական անգամ անհաջող փորձերիցհետո ճգնավոր Գաուտաման գալիս է այնհամոզման, որ պետք է այլ ճանապարհգտնել: Նստած բո ծառի տակ`Գաուտաման մշտապես և անշարժնայում էր արևելք, նրա միտքը միայն մինպատակի էր ուղղված. տեղից չշարժվելմինչև գերագույն և բացարձակգիտելիքների չհասնի: Այդպես ծառի տակնա անցկացրեց 7 շաբաթ:
 16. 16. Մի անգամ, երբ նա ծառի տակ խորասուզվել էրմտքերի մեջ, նա բուդդայի իրավիճակ էապրում: Գաուտաման տիրապետեց նրան, ինչփնտփում էր: Դրանից հետո սկսվում է նրաքրոզչական գործունեության շրջանը: Բուդդայիաշակերտների թիվը անընդհատ աճում էր:Նրանք միանում են բուդդայականհամայնքներին` սանգխաներին, որոնք հետոձևավորեցին բուդդայական վանքեր: Բոլորուղություններով ուղարկվեցին առաքյալներ,որոնք պետք է տարածեին նոր ուսմունքը:Բրահմայականներն էլ էին դիմում բուդդիզմին:
 17. 17. Շատ մարդիկ դառնում էին Բուդդայիաշխարհիկ աշակերտները: 40 տարիառաքելական աշխատանք ծավալելուց հետոԲուդդան հասկացավ, որ եկել է այն ժամանակը,որպեսզի ազատվի իր մարմնից և հասնինիրվանային` բացարձակ ազատության: Նա իրկյանքի վերջին ժամերը օգտագործեցվանականներին խորհուրդներ տալով: Նրավերջին բառերն էին. «Կենցաղի բոլոր մասերն էլանցողիկ են, անհողդողդ կերպով պայքարեք ձերազատության համար»: Ասում են, որ նամահացավ 80 տարեկան հասակում:
 18. 18. 1.գոյություն ունի տառապանք (դուխկխա)2.դրան ունի պատճառ3.այն կարելի է դադարեցնել4.դրան հասնելու ճանապարհ գոյություն ունի Այսպիսով` Բուդդիզմի հիմքը հանդիսանում է տառապանքի իսկությունը:

Views

Total views

1,746

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

193

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×